Справочник & ръководство за инсталиране 2 p  r  d o X securitysystem s съдържаниестраница1/10
Дата17.09.2016
Размер1.5 Mb.
#9836
ТипСправочник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


S P E C T R A

СИСТЕМИ SPECTRA

BUS

ТЕХНОЛОГИЯ

СПРАВОЧНИК & РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

V1.2

P  R  D O X

S E C U R I T Y S Y S T E M S

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………...

6

Характеристики………………………………………………………………………………………

6

Технически данни………………………………………………………………………………………

7

Датчици, Клавиатури и Модули за разширение………………………………………………...

8

ИНСТАЛИРАНЕ………………………………………………………………………………………..

11

Определяне на местоположението и монтаж………………………………………………….

11

Заземяване……………………………………………………………………………………………...

12

Захранване с променлив ток………………………………………………………………………..

13

Поддържащ акумулатор……………………………………………………………………………..

13

Клеми за допълнително захранване………………………………………………………………

13

Свързване на телефонни линии……………………………………………………………………

14

Свързване на изход на звънец………………………………………………………………………

14

Свързване на програмируемите изходи………………………………………………………….

15

Aлармено реле…………………………………………………………………………………………

15

Единични зонови входове…………………………………………………………………………….

15

Двойни зонови входове (само с ATZ опция)………………………………………………………

16

Инсталиране на клавиатура………………………………………………………………………..

17

Свързване на зоните на клавиатурата………………………………………………………….

17

Свързване на ключовия превключвател………………………………………………………….

17

Пожарни вериги………………………………………………………………………………………..

18

Свързване на Безжичния модул Liberator SPC-319……………………………………………...

19

Свързване на Модула за разширение на зони (SPC-ZX4/ZX8)………………………………..

20

МЕТОДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ……………………………………………………………………..

21

Winload софтуер за Windows……………………………………………………………………….

21

Програмиране чрез използване на клавиатура…………………………………………………

21

Програмиране чрез използването на карта с памет на Paradox…………………………...

23

КОДОВЕ ЗА ДОСТЪП………………………………………………………………………………...

24

Дължина на кода за достъп…………………………………………………………………………

25

Код на инсталатор (Фабричен: 000000)………………………………………………………….

25

Системен главен код (Фабричен: 123456)………………………………………………………..

25

Възможности на кода на потребител……………………………………………………………

25

Заключване на главен код……………………………………………………………………………

27

Принудителен код…………………………………………………………………………………….

27

ПРОГРАМИРАНЕ НА ЗОНИ…………………………………………………………………………

28

Определяне на зони…………………………………………………………………………………...

30

Назначаване разделянето на зони………………………………………………………………...

34

Възможности на зоните……………………………………………………………………………..

34

Скорост на зоните……………………………………………………………………………………

37

EOL зони (зони с крайни резистори)………………………………………………………………

37

ATZ - Дублиране на зони (като възможност)……………………………………………………

38

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА………………………

38

Преминаване към поемане на системата с оставане……………………………………….

38

Автоматично принудително поемане……………………………………………………………

38

Ограничаване поемането на системата при изтощен акумулатор………………………

39

Ограничаване поемането на системата при тревога от тампер………………………...

39

Програмирано автоматично поемане……………………………………………………………

39

Автоматично поемане при липса на движение…………………………………………………

40

Възможности за автоматично поемане…………………………………………………………

40

Възможности на модула за поемане за през нощта…………………………………………..

41

Поемане на системата с едно докосване………………………………………………………..

41

Период на изчакване при излизане…………………………………………………………………

42

Задействане на звънеца при Поемане/Изключване с клавиатурата………………………

42

Задействане на звънеца при Поемане/Изключване с устройството за дистанционно управление……………………………………………………………………………………………...

42

Без период на изчакване, когато се поема системата с устройството за дистанционно управление…………………………………………………………………………..

42

Без да се чува обратна връзка при поемане на системата с оставане в охраняваната територия…………………………………………………………………………...

43

ОПЦИИ НА АЛАРМА………………………………………………………………………………….

43

Часовников механизъм за прекъсване на звънеца……………………………………………...

43

Опции на драйвера на сирената……………………………………………………………………

43

Повторна аларма……………………………………………………………………………………...

43

Разпознаване на тампер…………………………………………………………………………….

44

Опции на клавиатурата при тревога…………………………………………………………….

45

НАСТРОЙКИ НА ДОКЛАДВАНЕТО И ДАЙЛЕРА………………………………………………..

46

Докладване/Дайлер (Разрешено/Забранено)…………………………………………………….

46

Кодове за докладване…………………………………………………………………………………

46

Телефонни номера на централната станция…………………………………………………..

50

Номера на сметка при разделяне………………………………………………………………….

50

Формати на докладите………………………………………………………………………………

51

Насочване на обажданията…………………………………………………………………………

52

Метод на набиране……………………………………………………………………………………

53

Съотношение на импулсите………………………………………………………………………..

53

Звънец при неосъществяване на връзка…………………………………………………………

53

Период на изчакване за появата на тон при набиране……………………………………….

53

Максимален брой опити при набиране……………………………………………………………

53

Период на изчакване между отделните набирания……………………………………………

53

Алтернативна възможност за набиране………………………………………………………..

53

Последен период на изчакване при затваряне………………………………………………….

54

Докладване за автоматична проверка…………………………………………………………...

54

Период на изчакване за докладване за прекъсване на захранването………………………

54

Възможности за докладване на изключванията на системата…………………………….

54

Период на изчакване преди уведомяване по пейджър………………………………………….

54

Наблюдение по телефонна линия (НТЛ)………………………………………………………….

55

ПРОГРАМИРУЕМИ ИЗХОДИ………………………………………………………………………..

55

Активиране на PGM при настъпване на определено събитие……………………………...

56

Дезактивиране на PGM при настъпване на определено събитие………………………….

56

Период на изчакване за активиране на PGM…………………………………………………….

57

Стробоскопни опции на PGM2 (Само при 1755ЕХ & 1758ЕХ контролни панели)………...

57

Опции на релето за аларми (Само при 1755ЕХ & 1758ЕХ контролни панели)……………

57

НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА……………………………………………………………………...

58

Хардуерно възстановяване………………………………………………………………………….

58

Заключване от инсталатор………………………………………………………………………..

58

Ток за зареждане на акумулатора…………………………………………………………………

58

Разделяне……………………………………………………………………………………………….

58

Системен часовник с реално време……………………………………………………………….

59

Настройка на часовника……………………………………………………………………………..

59

Контрол на тампер на клавиатура……………………………………………………………….

59

Позвъняване на клавиатурата при тревога…………………………………………………….

60

Клавиши за бърз достъп на инсталатора до функциите……………………………………

60

Контрол на модула за разширение на зоните…………………………………………………..

61

Контрол на Безжичния модул Liberator за прикрепване към шина…………………………..

61

Контрол за изтощени батерии на безжичния предавател…………………………………..

61

Опции на контрола на безжичния предавател………………………………………………….

61

Препрограмиране на всички модули за разширение……………………………………………

62

НАСТРОЙКИ ЗА UPLOAD/DOWNLOAD НА СОФТУЕР………………………………………...

62

Опции за отговор от панела……………………………………………………………………….

62

Идентификатор на панела………………………………………………………………………….

63

РС парола……………………………………………………………………………………………….

63

РС телефонен номер…………………………………………………………………………………

63

Извикване на UPLOAD/DOWNLOAD на Софтуер……………………………………………….

63

Отговори на UPLOAD/DOWNLOAD на Софтуер……………………………………………….

64

Автоматично буферно предаване на събитията……………………………………………..

64

Характеристика за обратна връзка………………………………………………………………

64

МОДУЛ LIBERATOR…………………………………………………………………………………..

65

Назначаване на безжичен предавател (Liberator)………………………………………………

65

Възможности за контрол (Liberator)………………………………………………………………

66

Разпознаване на вграден тампер (Liberator)…………………………………………………….

66

Активиране на PGM при настъпване на определено събитие (Liberator)…………………

66

Дезактивиране на PGM при настъпване на определено събитие (Liberator)…………….

67

Период на изчакване за активиране на PGM (Liberator)……………………………………….

67

PGM следва глобален PGM (Liberator……………………………………………………………..

67

Показване на серийния номер (Liberator)………………………………………………………….

68

Показване силата на сигнала (Liberator)………………………………………………………….

68

Пренастройване на модула Liberator………………………………………………………………

68

МОДУЛ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ЗОНИ……………………………………………………………...

69

Назначаване на зонов вход (зонов модул)………………………………………………………...

69

ЕОL Зони (зонов модул)………………………………………………………………………………

70

Разпознаване на тампер (зонов модул)…………………………………………………………..

70

Активиране на PGM при настъпване на определено събитие (зонов модул)……………

70

Дезактивиране на PGM при настъпване на определено събитие (зонов модул)……….

71

Период на изчакване за активиране на PGM (зонов модул)………………………………….

71

PGM следва глобален PGM (зонов модул)………………………………………………………..

71

Пренастройване на модула за разширение на зони……………………………………………

72

ПРОГРАМИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ…………...

72

Назначаване на потребител………………………………………………………………………..

73

Програмиране на бутоните………………………………………………………………………...

73

Назначаване на устройството за дистанционно управление (Само при Liberator)…….

74

Назначаване на устройството за дистанционно управление (При 1755ЕХ & 1758ЕХ контролни панели )……………………………………………………………………………………

74

ДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ……………………………………………………………………

74

Показване на тревога………………………………………………………………………………..

74

Разделяне……………………………………………………………………………………………….

76

Програмиране на кодовете за достъп……………………………………………………………

76

Изключване и дезактивиране на аларма…………………………………………………………

77

Нормално поемане на системата…………………………………………………………………

77

Поемане на системата с оставане в охраняваната територия…………………………..

78

Незабавно поемане……………………………………………………………………………………

78

Принудително поемане………………………………………………………………………………

78

Ръчно програмиране на байпас……………………………………………………………………..

79

Поемане на системата с едно докосване………………………………………………………..

80

Поемане на системата с ключов превключвател……………………………………………..

80

Паник аларми…………………………………………………………………………………………...

81

Автоматично поемане……………………………………………………………………………….

81

Показване на записаните аларми………………………………………………………………….

81

Програмиране на зоните с позвъняване………………………………………………………….

81

Заглушаване на клавиатурата…………………………………………………………………….

82

ЧАСТ 1: ВЪВЕДЕНИЕ

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • До 16 напълно програмируеми зони:

1725ЕХ или 1755ЕХ: 3 зони [6 зони с ATZ (само 1725/1755)] + 2 зони от клавиатурата, разширение до 16 зони

1728ЕХ или 1758ЕХ: 5 зони [10 зони с ATZ (само 1728/1758)] + 2 зони от клавиатурата, разширение до 16 зони • До 8 устройства за дистанционно управление, вградени само с 1755,1755ЕХ и 1758,1758ЕХ

 • Две напълно независими части. Много от характеристиките на Системата Spectra могат да се настроят независимо за всяка част, като например докладване на събитие, период на изчакване при влизане/излизане, автоматично поемане и много други. Всички зони, ключови превключватели и кодове на потребители се назначават към конкретни части, като по този начин се изгражда една наистина разделена система.

 • Комуникационната шина улеснява прибавянето, програмирането и наблюдаването на безжичните и/или жичните разширителни модули.

 • 1 код на инсталатор и 48 кодове на потребители (вкл.: 1 системен главен код, 2 главни кода и 1 принудителен код)

 • Един или повече напълно програмируеми изхода (PGMs).

 • Просто, директно и логично програмиране

 • Насочване на обажданията: Събитията в контролния панел от серията Spectra са разделени в 5 групи събития. Всяка една от тези групи събития може да се програмира с отделна последователност при набиране.

 • Два 32-цифрени телефонни номера на централната станция и един 32-цифрен резервен телефонен номер

 • Contact ID, пейджър формат и много други високоскоростни формати за комуникация

 • Характеристики за “предпазване от фалшиви аларми” като например: Интелигентна зона, Автоматично затваряне на зони, Позвъняване при периода на изчакване при излизане, Програмируем период на изчакване преди предаване на аларма и доклад за последно затваряне

 • Нормално поемане на системата, Поемане с оставане, Незабавно поемане, Принудително поемане, Поемане с едно докосване, Автоматично поемане, Поемане с ключ или с модула за поемане за през нощта

 • Буфер за 256 събития с отпечатване на времето

 • Като възможност - 5А Реле за аларма (само при 1755ЕХ и 1758ЕХ)

 • Като възможност - Драйвър на сирена за изхода на звънеца (само при 1755ЕХ и 1758ЕХ)

 • Контрол на телефонна линия

 • Паник аларми, активирани от клавиатурата

 • Съвместима с Winload upload/download software for Windows

 • И още много…

1.2 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1.2.1 Контролен панел Spectra

 • Захранване с променлив ток: 16VAC трансформатор с минимум 20VA скорост (Препоръчително: 40VA), 50-60Hz (тестуван по стандарта на UL само на 60Hz)

 • Акумулатор: 12VDC, 7Ah минимум

 • Спомагателно захранване: 12VDC, от 750mA до 1А максимум, fuseless shutdown @ 1.1А

 • Изход на звънеца: 1А, fuseless shutdown @ 3А (1725ЕХ/1728ЕХ) или 2.5А (1755ЕХ/1758ЕХ)

 • PGM1 изход: 50mA

 • PGM2 изход: 2.5A (само при 1755ЕХ и 1758ЕХ)

1.2.2 Безжичен модул SPC-319 Liberator

 • Захранващ вход: 9-16VDC

 • Консумация на електричество: 70mA

 • Честота на прескачане: на 902MHz - 928MHz или 868MHz

 • Обхват на датчиците & Магнитните контакти: 1000м (3280’) или 300м (984’) за 868MHz

Обхват на устройствата за дистанционно управление: 30м (100’)

 • Скорост на предаване на данни: 10KB/s

 • Чувствителност:-105dBm

 • Размери (без антена): 15см Н х 16см L х 3см W (6”H x 6.5”L x 1.1”W)

 • Температура на работа: 0С - 50С (32F - 122F)

 • Влажност при работа: 85%

 • PGM изходи: 1 + 1(като възможност)

 • Ток на PGM изходи: реле 5А

1.2.3 Ръчни устройства за дистанционно управление

 • Водоустойчиви

 • Обхват: 30м (100ft.)

 • Батерия: литиева 3V (CR2032)

 • Живот на батерията: приблизително 1 - 2 години

 • Мощност на излъчване: 5mA

 • Консумация на ток: 18mA (при предаване)

1.2.4 Кабелен разширителен модул SPC-ZX4 или SPC-ZX8

 • Захранващ вход: 9-16VDC

 • Консумация на електричество: 28mA

 • Скорост на работа: 16MHz

 • PGM изходи: 1

 • Ток на PGM изходи: 50mА

 • Брой на входове/зони: SPC-ZX4 = 4, SPC-ZX4 = 8

 • Нормална работа: Червеният светодиод свети (ZH8 само)

 • Показване на тревога: Червеният светодиод се вкл./изкл. на интервали от 1 сек. (ZH8 само)

 • Влажност: 95%

1.2.5 Клавиатура Spectra (1686H, 1686V, 1689 & 1639)

 • Захранващ вход: 9-16VDC

 • Скорост на работа: 16MHz

 • 1 стандартна зона от клавиатурата

 • вграден тампер-превключвател (като възможност)

10-зонови LED Клавиатури 1686H & 1686V

 • Консумация на електричество: от 62 до 116mA

16-зонова LED Клавиатура 1689

 • Консумация на електричество: от 50 до 117mA

32-символна LCD Клавиатура 1639

 • Консумация на електричество: от 60 до 80mA

 • PGM: 1 с лимит за ток до 50mA

 • LCD: Super Twisted Nematic display (STN), широк ъгъл на гледане, възможност за настройване на осветеността и контраста

1.3 ДАТЧИЦИ, КЛАВИАТУРИ И РАЗШИРИТЕЛНИ МОДУЛИ

Ако желаете да получите повече информация относно нашите видове клавиатури, аксесоари за охранителните системи или други продукти за сигурност, моля свържете се с Вашия местен дистрибутор на Paradox, или посетете нашия web сайт на адрес http://www.paradox.ca.1.3.1 10-зонови LED клавиатури Spectra 1686H и 1686V


Патентованата характеристика “осветени клавиши” на елегантните LED клавиатури Spectra 1686H/1686V осигурява лесно за разбиране от потребителя показване на текущото състояние на системата. Например, ако зона 5 е отворена, клавишът [5] се включва. Кое може да е по-просто от това? Тъй като са проектирани да са съвместими с всички контролни панели от Серията Spectra, нашите Spectra клавиатури с европейски стил премахват проблемите,свързани със запасите и поръчките.1.3.2 16-зонови LED клавиатури Spectra 1689

Прекрасният дисплей на LED клавиатурите Spectra 1689 дава незабавна обратна връзка за текущото състояние на системата. Тъй като са проектирани да са съвместими с всички контролни панели от Серията Spectra, тези ергономични и лесни за използване от потребителите клавиатури ще комплектуват всяка една инсталация.1
.3.3 LCD клавиатура Spectra 1639

Модел 1639 представлява 32-символна програмируема LCD клавиатура, която включва както зонов вход, така и PGM изход. Преглед на зона, статус на събитие или тревога за едно или повече разделения, показване на периода на изчакване при влизане/излизане, настройка на контраста, осветеността, както и много други характеристики. Повечето от съобщенията на LCD клавиатурата са програмируеми.

1.3.4 Безжичен модул Liberator SPC-319 за прикрепване към шина

С
вързан към комуникационната шина на контролния панел Spectra, напълно контролираният Безжичен модул (SPC-319) за прикрепване към шина ви позволява да добавяте до осем изцяло програмируеми устройства за дистанционно управление и до осем безжични датчици и магнитни контакти (контакти за врата) от серията Liberator. SPC-319 осигурява също така едно програмируемо 5А реле (PGM). Като вариант е налице и второ програмируемо 5А реле (PGM).1.3.5 Разширителни модули на зони

С
вързани към комуникационната шина на контролния панел Spectra, напълно контролираните разширителни модули на зони ви осигуряват до 4 (SPC-ZH4) или до 8 (SPC-ZH8) допълнителни кабелни входа и един нормално отворен 50mA PGM изход.1.3.6 ParaVox - Гласов дайлер

В
местата, където наблюдението на охранителната система не е налице, оставете сложният Paravox гласов дайлер да свърши работата. Съвместим с всички контролни панели, Paravox ще докладва словесно статуса на системата по телефона, съобщавайки за разкриване на кражба, пожар, наводнение или всяко едно друго положение, програмирано да генерира състояние за доклад. Изцяло програмируем по телефона (не е необходима външна клавиатура), Paravox направлява крайния потребител през всички системни функции посредством пълен набор от гласови напътствия. Всичко, което потребителят трябва да запомни, е своя P.I.N. Характеристиката “клавиш напред” елиминира объркването и изгубеното време на опитни оператори, като им позволява да наберат избраната информация преди края на напътствието.1.3.7 Цифрови датчици

Ц
ифровите детектори за движение Digigard (20/50/60) на Paradox могат моментално да идентифицират сигнала, произведен от движещо се човешко тяло и няма да се задействат от никакви други събития в защитеното място. Фалшивите аларми са буквално елиминирани. Използването на 100% цифрова технология за разпознаване и интелигентен цифрово обработващ софтуер не оставя никакво място за грешки.

С Digigard 70 любителите на животни могат да имат максимално сигурна защита. Благодарение на уникалната разработка на защитените с патент “благосклонни към домашни любимци” лещи Digigard и оптиката с двойно “решение”, Digigard 70 проверява двукратно всеки сигнал за движение.

Вземете всичко добро от инфрачервеното цифрово засичане, добавете към това съвременен микровълнов “контрольор” и ще получите Digital Vision детектори за движение. След като цифровият инфрачервен датчик Vision идентифицира нарушител, неговият микровълнов сензор трябва да потвърди наличието на движение преди задействането на алармата.

Ние разполагаме също така и с редица надеждни аналогови датчици.

ЧАСТ 2: ИНСТАЛАЦИЯ

2.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО И МОНТАЖ

Преди да монтирате кутията, натиснете петте бели найлонови шайби за монтиране вътре в кутията. Изтеглете всички кабели в кутията и ги пригответе за свързване преди да монтирате печатната платка на гърба на кутията. Изберете място за монтиране, което не е лесно достъпно за нарушители и оставете поне 2 инча около кутията на панела, за да осигурите достатъчно проветряване и разсейване на топлината. Мястото за инсталиране трябва да е сухо и в близост до източник на променлив ток, заземяваща връзка и връзка към телефонна линия.Ф
игура 2-1А: Общ вид на Контролните панели Spectra 1725, 1725EX, 1728 и 1728EX


Фигура 2-1В: Общ вид на Контролните панели Spectra 1755, 1755EX, 1758 и 1758EX

В
сичко друго освен местоположението на частите на платката и елементите, които са посочени по-долу, свързванията на тези контролни панели са идентични с тези на фигура 2-1А.  1. Заземяване

Свържете заземяващите клеми на зоните и дайлера от контролния панел към кутията или тръбопровод на студена вода или заземяващ прът, както е според местните електрификационни предписания.

Внимание! За максимална защита срещу светкавици, използвайте отделни заземявания за зоните и дайлера, както това е показано на фигура 2-1.

2.3 ЗАХРАНВАНЕ С ПРОМЕНЛИВ ТОК

Не използвайте никакви изходи, контролирани с превключвател, за захранване на трансформатора. Свържете трансформатора както това е показано на Фигура 2-1. Използвайте Таблица 1, за да определите нужния трансформатор.Таблица 1: Таблица за изискванията към трансформатора

Трансформатор:

Мин. 16VAC 20VA

UL: Amseco XP-1640Препоръчително 16VAC 40VA

UL: Amseco XP-1640Захранване с прав ток на Spectra изчислено на:

1.2A

1.5A

Спомагателно захранване може да осигури макс.:

750mA

1A

Допустими стойности на тока за зареждане на батерията (виж 10.3)

350mA

350mA/700mA

2.4 ПОДДЪРЖАЩ АКУМУЛАТОР

За да се осигури захранване по време на прекъсване на захранването, свържете 12VDC 7Ah зареждаем киселинен/оловен или с гел клетъчен поддържащ акумулатор, както това е показано на Фигура 2-1. Свържете поддържащия акумулатор след прилагане на захранването с променлив ток. При инсталирането се уверете, че поляритетът е правилен, тъй като обратните връзки ще доведат до гръмване на предпазителите на акумулатора. Вижте също точката Ток за зареждане на акумулатора.   1. Тест на акумулатора

Ако акумулаторът се отстрани, на дисплея на клавиатурата, показващ тревога, ще се появи “Няма/Слаб акумулатор”. Това съобщение за тревога ще се появи и ако мощността на акумулатора е твърде ниска, или ако волтажът падне до 10.5 волта или по-ниско докато контролният панел работи с поддържащия акумулатор. При 8.5 волта или по-ниско панелът прекъсва работа и всички изходи се затварят.

  1. КЛЕМИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ

Клемите за допълнително захранване могат да се използват за захранване на датчиците за движение, клавиатури и други модули или допълнения в охранителната система. Безбушонната верига предпазва захранването с ток срещу претоварване на веригата и автоматично се прекъсва, ако токът надвишава 1.1А. Ако това се случи, на дисплея на клавиатурата, показващ тревога, ще се появи повреда в “Максимален допълнителен ток”. Следователно, комбинираната консумация на ток от уредите, свързани към допълнителното захранване не трябва да надвишава 1А (с 40VA трансформатор) или 750mA (с 20VA трансформатор). Допълнителното захранване ще се възобнови след възстановяването на състоянието на претоварване.

Таблица 2: Таблица за консумацията на ток

Модули

Консумация на ток

10-зонова LED Клавиатура Spectra 1686H и 1686V

62mA typ.

116mA max.

16-зонова LED Клавиатура Spectra 1689

50mA typ.

117mA max.

LСD Клавиатура Spectra 1639

60mA typ.

80mA max.

Безжичен разширителен модул Liberator за прикрепване към шина

65mA typ.

65mA max.

8-зонов кабелен разширителен модул

40mA typ.

40mA max.

4-зонов кабелен разширителен модул

12mA typ.

12mA max.

Датчици за движение (виж инструкциите на датчика за повече подробности)

10-50mA typ.


2.6 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ

За да се докладват събитията в системата към централната станция, необходимо е да свържете входящите телефонни жици в TIP и RING връзките на контролния панел. След това прекарайте жиците от T1 и R1 към телефона или телефонната система, както това е показано на фигура 2-1.2.7 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ИЗХОДА НА ЗВЪНЕЦА

Клемите BELL+ и BELL- захранват звънците, сирените и другите предупреждаващи уреди, които изискват стабилен волтаж по време на аларма. Изходът на звънеца осигурява 12VDC при аларма и може да поддържа две 20-ватови или две 30-ватови сирени. Изходът на звънеца използва безбушонна верига и автоматично ще се изключи, ако токът превиши 3А (1725,1725ЕХ,1728 и 1728ЕХ) или 2.5А (1755,1755ЕХ,1758 и 1758ЕХ). Когато това се случи, на дисплея на клавиатурата, показващ тревога, ще се появи повреда в “Максимален ток на звънеца”. Ако натоварването на клемите BELL се възстанови в нормално положение, контролният панел ще възстанови захранването към клемите BELL. При свързване на сирените (говорители с вградени драйвъри на сирена), моля уверете се, че поляритетът е правилен. Свържете положителния накрайник към клема BELL+, а отрицателния накрайник към клема BELL- на контролния панел, както това е показано на фигура 2-1. Моля, обърнете внимание на това, че 1755EX и 1758EX имат драйвър на сирена като възможност. Когато драйвърът на сирената е разрешен, не е необходимо да използвате говорител с вграден драйвър на сирена. Можете да свържете нормален говорител директно към изхода BELL.Внимание!

Ако изходът BELL не се използва, на дисплея на клавиатурата, показващ тревога, ще остане “Прекъснат звънец”. За да избегнете това, свържете 1k резистор през клемите BELL.

2.8 СВЪРЗВАНЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИЯ ИЗХОД

К
онтролните панели от серията Spectra съдържат по един или повече програмируеми изхода (PGM). Когато възникне определено събитие в системата, един PGM може да възстанови пожарните датчици, да активира стробоскопните светлини, отварянето/затварянето на гаражните врати и много други. PGM1 осигурява макс. 150mA на изхода, а PGM2 осигурява до 2.5A и може да се използва като изход за стробоскопни светлини. PGM2 е ограничен от използвания източник на захранване. Ако се захранва от клемата BELL+, консумацията на комбиниран ток от изхода на звънеца и PGM2 не трябва да надвишава 2.5А. Ако се захранва от aux.+, уредите, свързани към допълнителното захранването, и PGM2 не трябва да надвишават 1.1А. Ако се захранва от външен източник, PGM2 може да осигури 2.5А. Ако черпенето на ток на PGM надвишава тока на изхода, препоръчваме използването на реле, както това е показано на Фигура 2-2. За подробности относно програмирането на PGM, вижте Част 9: Програмиране на PGM.  1. РЕЛЕ ЗА АЛАРМА

Контролните панели Spectra 1755EX и Spectra 1758EX могат да имат като вариант 5А реле. Това реле може да се свърже, както това е показано на Фигура 2-1В. Моля забележете, че релето за аларма може да се програмира да следва изхода на звънеца или активирането и дезактивирането на PGM2 (Виж 9.5 Опции на релето за аларма).

  1. ЕДИНИЧНИ ЗОНОВИ ВХОДОВЕ

Устройствата за разкриване, като например датчиците за движение и контактите за врати, се свързват към зоновите входни клеми на контролния панел, обозначени с 1 и 5, в зависимост от използвания контролен панел. Фигура 2-3 показва свързванията на единичните зонови входни клеми, разпознавани от контролните панели от серията Spectra. След като се свържат, трябва да се дефинират параметрите на съответната зона. За повече информация, моля вижте Част 5: Програмиране на зони.

Фигура 2-3: Свързване на единичните зонови входове

2
.11 ДВОЙНИ ЗОНОВИ ВХОДОВЕ

Разрешаването на ATZ характеристиката ви позволява да инсталирате две устройства за разкриване на всяка входна клема. ATZ характеристиката е софтуено-ориентирана характеристика. Следователно, няма необходимост от допълнителни модули, просто свържете устройствата, както това е показано на фигура 2-4. Устройствата, свързани към входните клеми, трябва да са назначени на зона и зоновите параметри трябва да са дефинирани. За повече информация, моля вижте Част 5: Програмиране на зони в това ръководство. Статусът на всяка зона ще се показва на клавиатурите и контролният панел може да изпраща отделни кодове за аларма за всяка зона.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница