„Сравнителен анализ на регулиран пазар и ивънборсов пазарДата11.06.2018
Размер102.89 Kb.
Нов Български Университет-София

Курсова работа

на тема:

„Сравнителен анализ на регулиран пазар и

ивънборсов пазар”

2010г.

Гр.София

Съдържание:

1.Учреждаване и развитие на борсата

2.Същност и класификация на финансовите пазари

3.Характеристика и особености на Борсови (организирани пазари)

4.Характеристика и особености на Извънборсов (over-the counter) пазар

5.Заключение

Използвана литература:

1.Китанов,Н. За акциите и борсата, София, Загер,1993

2.investopedia.com

3.finance.sts.bg

4.NYSE.com

5.NASDAQ.com

Увод.


През годините на своята еволюция борсите и борсовите пазари за претърпяли множество промени и корекций,за да достигнат вида,в който ги познаваме днес.В последващия материал ще разгледам именно развитието на борсата и по-специално внимание ще бъде обърнато на два вида подпазараи на фондовата борса-Борсов(организиран) пазар и Извънборсов(over-the counter) пазар.

1.Учреждаване и развитие на борсата.

Появaта на борсите в исторически план е свързана с развитието и разрастването на пазарните отношения и появилата се във връзка с това нужда от посредничество и улесняване на контактите между продавачите и купувачите.Още в Древността /Гърция, Рим/ търговията се е осъществявала на определени места, които се обособяват като търговски центрове. Създават се пазари и панаири, места на които се срещат продавачи и купувачи на стоки. За разлика от пазарите, които били постоянни тържища, панаирите са се организирали на определени места в определено време. В Атина търговците са се събирали в Emporium, а в Рим сделките са се извършвали в Collegium mercatorum. Подобни центрове били организирани почти във всички краища на Римската империя. Превозът на стоките, особено на големи разстояния бил тежък и рискован. Това налага появата на търговията с мостри, при която на клиента се предлагат само мостри, а количествата на покупката и сроковете на доставката са се договаряли допълнително. Така възникват стоковите борси(commodity exchanges). За разлика от пазарите и панаирите тук търговските операции са поставени на законова основа, при осъществяване на редовен контрол върху тяхното провеждане. Първият държавен акт, който регламентира дейността им е от времето на Клавдий 500-та година преди Новата ера.1

През Средновековието в италианските градове Венеция, Генуа, Флоренция се обособяват търговски центрове-пазари. На тези пазари се извършва търговска дейност, обменя се информация, обсъждат се бъдещи сделки. Постепенно търговците започват да се събират в определено време на определено място. Тези събирания може да се каже, че са първообраз на борсовите събрания. Местата, където са се събирали се наричат ложи. Най-известна била Венецианската logga . В Испания тези центрове са се наричали lonja,а във Франция loge.

Термина “борса” се появява за първи път през късното средновековие/13-14век/ във фламандския град Брюж, който е бил голям търговски център, благодарение на удобното си географско разположение.Съществуват две предположения за термина “борса”:

Първото и най-широко разпространено е, че “борса” произхожда от името на фламандския търговец Van der Buerse, в чиято къща-хотел отсядали търговци от различни краища;

Второто предположение е свързано с етимологията на думата buerse, която означава кожена чанта, торба за пари. Семейният герб, изобразен на фасадата на къщата на Van der Buerse бил именно три кожени торби за пари (ter buerse).

2.Същност и класификация на финансовите пазари

С понятието финансов пазар в икономиката се означава механизмът, който позволява на участващите да набират капитали, лесно търгуване (купуване и продаване) на финансови инструменти като ценни книжа (акции, облигации), стоки (благородни метали) и други с ниски транзакционни разходи.

Финансовите пазари са резултат от многовековното развитие на стоково-паричните отношения между стопанските субекти. Те възникват в следствие на наложилата се нужда от концентрация на търговията по време и място и спомагат за преразпределението на средства между стопански субекти със свободни капитали и такива, изпитващи временна потребност от парични ресурси.

Финансовите пазари съществуват за да улеснят :


 • увеличаването на капитала,

 • постигнето на приемливо ниво на риска,

 • международната търговия.

Счита се, че първата фондова борса в света е Амстердамската фондова борса, съзададена в началото на 17 век. Тогава холандците стартирали съвместни (joint) акционерни компании, които позволявали на акционерите да инвестират в бизнес начинания и да получават дял от тяхната печалба, или да поемат дял от техните загуби. През 1602 г. Холандската източно-индийска компания емитирала първите акции на Амстердамската фондова борса. Това била първата компания в света, която емитирала акционерен капитал и облигации. През 1688 г. започнала търговията с акции и на фондова борса в Лондон.  

В наши дни навлизането на интернет и новите технологии значително улеснява достъпа до различните финансови пазари. Конкуренцията между брокери, инвестиционни банки, финансови къщи и други, намалява комисионите, стеснява спреда и подобрява достъпа до капиталовите пазари. Програмите позволяващи следенето на котировките и графиките в реално време, в повечето случаи са безплатни и дават възможност на всеки от дома или от офиса си в България да търгува на пазари като: NYSE, AMEX, NASDAQ, CBOT, CME, NYMEX, COMEX, IPE, LIFFE, на международния валутен пазар FOREX, или на „БФБ-София”.

В зависимост от съответните критерии съществуват следните видове финансови пазари:


 1. Според характера на инструмента, с който се характеризират операциите:

 • Пазари на дълг (кредит) – извършват се операции с ипотеки, облигации и други подобни;

 • Пазари на акции – операции с акции и техните производни;

 1. Според момента от живота на финансовите инструменти:

 • Първичен пазар – на него се предлагат само новоиздадени ценни книжа, пускани за първи път в обръщение;

 • Вторичен пазар – на този пазар се извършват всички следващи покупки и продажби на ценни книжа след листването им на първичния пазар;

 1. Според институционализирането си:

 • Борсови (организирани) пазари – в страните с развит капиталов пазар компаниите, които желаят да набират допълнителни финансови ресурси чрез продажба на обикновени акции, трябва да са регистрирани на организирания пазар за покупко-продажба на ценни книжа – борсата. Съответната регистрация на крупни фирми се извършва при спазването на определени изисквания, свързани с размера на печалбата преди данъчно облагане, нетна сума на активите, пазарната стойност на акциите в обръщение, обществен интерес към акциите на компанията и т.н.;

 • Извънборсови пазари (over-the counter, OTC) – на тях се извършват операции с ценни книжа, които не са регистрирани на фондовите борси. Акциите на малки фирми се търгуват на вторичния капиталов пазар – „пазар извън гишето”, защото понякога не е рационално борсовата регистрация на тяхната малка дейност.

3.Характеристика и особености на Борсови (организирани) пазари.

Официалният пазар е най-важният, най-трудно достъпният. На него котират книжата си финансово стабилни дружества, които отговарят на най-високите изисквания на борсата. В различните страни организацията на този пазар е построена както по метода на котиране чрез извикване на глас, така и на базата на електронно котиране. На европейските пазари на акции и облигации този пазар е вече само електронен.

Официалният пазар на ценни книжа може да се определи като:

-елитен;

-селективен;

-дискретен;

-прекъснат.

Елитен е, защото само най-добрите, елитни дружества търгуват книжата си там.Селективен е, защото извършва подпор на всяка емисия ценни книжа.Дискретен е, защото при търговията се пази тайна за лицата, които купуват и продават ценни книжа. В борсовия бюлетин излиза глобална информация –за количеството купени и продадени акции на дадено дружество, за минималната и максималната цена, но в никакъв случай не се посочва кой ги е купил или продал. Дискретността се свързва със съществуващите на борсата лица-инсайдери. Това са хора, заемащи високи постове в управлението на борсата, които разполагат с поверителна информация, но нямат право да я използват за себе си или да я разгласяват. Ползването на вътрешна информация е едно от най-тежките престъпления в борсовото дело.Официалният пазар е прекъснат пазар, защото фондовата борса има работно време.

Официалният пазар на Борсата включва:

1. “Пазар на акции”, който според критериите за качество на емитентите и техните емисии, се разделя както следва:

- Сегмент “А”;

- Сегмент “В”;

- Сегмент “С”

2. “Облигационен пазар”, включващ:

- Сегмент “Държавни ценни книжа”;

- Сегмент “Общински облигации”;

- Сегмент “Корпоративни облигации”;

Най-добрия пример за организиран пазар е може би най-голямата фондова борса в света,а именно тази в Ню Йорк.Нюйоркската фондова борса ( New York Stock Exchange, NYSE) е най-голямата фондова борса за ценни книжа на света и втората по брой компании. Тя е създадена на 17-ти май 1792г. и се намира наУол Стрийт в Ню Йорк,САЩ.Първоначално основите на Нюйоркската фондова борса са поставени от група търговци, събрали се под сянката на чинарите, за да търгуват помежду си. Постепенно се преместват в околните кафенета и това поставя началото на борсовата търговия.През 1817 г. е създадена New York Stock Exchange Board, на която са се предлагали акции на ЖП комапании, индустриални дружества и стоки. През 1863 г. името се сменя на New York Stock Exchange, което носи до сега. През 1903 г. борсата се премества в нова сграда, където е разположена и до днес.На Нюйоркската борса се търгуват ценни книжа на над 1500 компании с пазарна капитализация над 10,1 трилиона долара (в тях работят над 25 млн. души).Борсата има 1366 члена, като в съвета на директорите участват 27 души. Местата се откупуват от желаещите да ги заемат, като през 2003 г. цената на място в директорския съвет се е търгувало за 1 350 000 долара.

4.Характеристика и особености на Извънборсов(over-the counter) пазар.

Извънборсов пазар съществува във всички страни, в които се осъществява дори и най-примитивна търговия с ценни книжа. Нарича се още неофициален, свободен или сив пазар. Изискванията за допуск до търговия са минимални, т.е. необходимо е дружеството да е правно регистрирано, да съществува реално и книжата да са пълноценни.

Извънборсовият пазар първоначално възниква като антипод на официалния и околоборсов пазар, с цел да улесни търговията с ценни книжа на малките дружества. Появата на т.нар. трети и четвърти пазари стеснява и размива границата между околоборсовия и извънборсовия пазар по отношение на дружествата, които се търгуват на тях

Извънборсовият пазар притежава следните характерни черти:

- непрекъснат, 24-часов електронен пазар;

- търговията се осъществява с посредници, но те се намират на работните си места в своите офиси-банки, финансово-брокерски къщи, застрахователни дружества, пенсионни и инвестиционни фондове. Сключването на сделките се осъществява по индиректен начин.

- могат да се котират единични курсове, докато на фондовия пазар се определят цени за цели пакети ценни книжа.

В първите етапи на изграждане на този пазар търговията се извършва като брокерите контактуват по между си по телефона и сигурността на сделката се крепи на джентълменско споразумение. С навлизането на електрониката, сделките се сключват с помощта на комуникационни и електронни системи. Електронната мрежа позволява да се включват в нея неограничен кръг участници, като зад всеки вид ценни книжа може да има неопределен брой посредници. На този пазар се извършва и блокова търговия.

Съществено предимство на извънборсовия пазар на ценни книжа е бързината на извършване на сделките и по-ниската цена.

Най-добрия пример за Извънборсова търговия идва отново от САЩ,а именно NASDAQ. От скромния си дебют през 1971г., като автоматична система за котиране на акции на Националната асоциация на дилърите на ценни книжа (National Association of Securities Dealers - NASD) за извън борсова търговия, NASDAQ дължи много от своето развитие на регулаторни промени, както и на конгреса на САЩ, който поддържа правото за търговия извън организираните борси.

 

Законодателите и органите за регулиране поискаха обаче прозрачност и безпроблемен достъп до неорганизирания пазар на гише, което доведе през последните три десетилетия до пускането на няколко различни платформи за търговия на NASDAQ: Small Order Execution System или SOES, SuperSOES, SelectNet и SuperMontage. 

Днес, платформата за търговия на NASDAQ, на която се търгуват акции листвани на NASDAQ и NYSE е т.нар. Market Center. Освен това, платформата е и център за търговия на борсово търгувани фондове, като QQQQ, който следва индекса Nasdaq-100, както и други фондове търгувани на AMEX.

 

Отвореният модел на NASDAQ Market Center предлага:- Напълно интегрирано представяне на поръчките, както и изпълнение на поръчката и изпращане на репорт за сключената сделка.

- Възможност за пазарните участници за изпращане на неограничен брой поръчки на различни ценови нива.

- Автоматична система за осведомяване при сключени сделки.

- С въвеждането на Brut ECN през септември 2004, NASDAQ добави и възможност за smart насочване.

- Разнообразие от видове поръчки, като свързани поръчки или поръчки „изпълни или върни”.

- Разнообразие от типове клиенти.

- „Opening Cross” и „Closing Cross” или електронен аукцион, който изпълнява поръчките за всички акции по определена цена.

- Разнообразни възможности за връзка, в това число FIX, частни мрежи, CTICI или NASDAQ WorkStation II.

 

Важно събитие в историята на NASDAQ е приемането през 1996 година на правилата за изпълнението на поръчките от страна на Комисията по борси и ценни книжа в САЩ, които стимулират развитието на електронните системи за комуникация (ECNs). За да отвърне на удара на своите технологично осигурени, по-слабо регулирани конкуренти, наскоро NASDAQ въведе някои характеристики на ECN и намали таксите си.5.Заключение.

Извънборсовия пазар е търговия директно между двете страни по договора.Докато при борсовия пазар всичко се случва на определени места за търговия(борси),при този вид търговия купувачи и продавачи обикновено никога не се срещат.При извънборсовата търговия рискът,които поемат страните е много по-голям,защото един от двамата участници (продавач или купувач) може да не изпълни своята част от сделката.При борсовата търговия този риск е напълно покрит от самия оператор на търговията (самата борса) като за целта е създаден закон за борсовата търговия.И все пак много хора предпочитат извънборсовата форма на търговия,защото въпреки риска които поемат,тази форма на търговия предоставя по-големи възможности за печалба и носи по-големи печалби.1

 Китанов,Н. За акциите и борсата, София, Загер,1993,стр.62Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница