Среди за програмиранеДата13.09.2016
Размер51.66 Kb.
#9158
ТЕМА 1

2 часа
Среди за програмиране
 1. Машинни езици и асемблери.

Машинен език – единственият разбираем за компютъра език. Този език е в цифров вид и се състои само от 0 и 1. Програмистите срещат трудности с инструкциите, които са в цифров вид.

Асемблерни езици – освен цифрите, в тези езици се използват и служебни думи, напр. ADD (+), SUB (-), MULT (*), DIV(/), LOAD, STORE и др. С тяхна помощ програмистите описват по-добре инструкциите.

 1. Алгоритмични езици – средство за описване на алгоритми, които компютъра трябва да изпълни. Тези езици по-късно се наричат ЕЗИЦИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ (ЕП). Езикът за програмиране е система от правила, с помощта на която се описват величини и действия над тях. Едни от най-разпространените ЕП са FORTRAN, Pascal, Ada, Basic, C, C++, Java и др.

 2. Среди за програмиране – предназначени и създадени да автоматизират цялостния процес по създаването, транслирането, тестването, изпълнението, измененията и документирането на програми. Средата за програмиране включва ЕП и съответен транслатор (преводач) за този език. Съвременните среди съдържат и свързващ редактор, текстов редактор, изпълнителна система, система за проверка на програми, система за поддържане на библиотеки, система за помощна информация.Microsoft Visual Basic
Visual Basic (VB) е събитийно-ориентиран език за програмиране, базиращ се на езика BASIC. Събитията могат да настъпят в резултат на действия на потребителя (щракване с мишката или натискане на клавиш), изпълнение на програмна инструкция или действия на друг прозорец.

При събитийното програмиране, не се следва предварително установен път, а се стартират различни части от кода, в зависимост от настъпилите събития. Последователността на събитията определя последователността на изпълнение на кода.


Visual Basic позволява влачене и пускане на компоненти от панела с инструменти и техните форми без да е необходимо да се пише код. Освен това, действителния код се насочва към събитийноориентиран модел, който реагира на случващите се събития, а не ги предизвиква.

Последвалите версии на Visual Basic въвеждат поддръжка на бази данни (Visual Basic 2) и възможността да се създават собствени допълнения и класове (Visual Basic 4) и най-накрая собствени контроли (Visual Basic 6). Visual Basic се появява в други приложения - Access Basic и VBScript за Internet Explorer. Върха в интегрирането на Basic е вградената възможност за програмен достъп до функциите на Windows и различни приложения, беше достигнат от Visual Basic for Applications, който се появява за пръв път в Microsoft Office 97.

Visual Basic.NET е първият напълно компилиран вариант на езика и не изисква допълнителни компоненти за работа по време на изпълнение. Програмите на Visual Basic.NET се компилират до същия обектен код както и останалите езици в.NET и поради това производителността на Visual Basic е не по-малка в сравнение с тази на С++ или С#.

Visual Basic е пълноправен член на Visual Studio – той споделя развойната среда с Visual C++, Visual C# и Visual J#. Това са различни езици за програмиране, те използват една и съща среда за програмиране IDE (Integrated Development Environment).
 1. Стартиране и разглеждане на Visual Basic

При стартиране се вижда развойната среда (IDE) с многобройните й менюта, инструменти и прозорци с компоненти.

Start Page – съдържа набор от препратки, статии от MSDN и възможности за работа с проекти.

MSDN – библиотека за средата .NET
Лента с МЕНЮ – като всички програми, работещи по Windows, предоставя достъп до повече от командите, контролиращи развойната среда.
Лента с инструменти Standard – колекция от бутони за бързи препратки към съществуващите команди и кото контролират средата.
Лента с инструменти TOOLBOX – инструменти с различно действие, свойства и събития. Поставени във формата (Designer) те се наричат контроли.
Designer – проектът е зареден в развойната среда на Visual Basic (формата)
Solution Explorer – съдържа:

Code Editor – съдържа програмни конструкции, които са асоциирани с текущата форма

View Designer – показва формата и нейния дизайн
Прозорец Properties – използва се за промяна на свойствата на елементите от потребителския интерфейс върху формата. Свойствата са качество на някои от обектите на програмата. Свойствата могат да се задават и чрез Code Editor. Properties съдържа списък, който описва всички елементи (обекти) от потребителския интерфейс на формата и настройка на свойствата на обектите.


 1. Видове файлове в проекта

Във Visual Basic, програмите в процес на разработка се наричат проекти, тъй като съдържат множество отделни компоненти, а не само един файл. Програмите на Visual Basic включват един проектен файл (.vbproj) и един файл за решения (.sln).

Проектните файлове съдържат информация, специфична за конкретната програмна задача. Файловете за решения съдържат информациоя за един или повече проекта.Пример:
Създали сме нов проект с име Myproject1. Създават се следните файлове:


Myproject1
Bin

Съдържа файлове с разширения:.exe; .pdb; .vsho; .xml

Създава се изпълним работен файл

Debug
Release

Създава се изпълним окончателен файл

My Project

Съдържа файлове, които принадлежат на свойствата и настройките на проекта

Obj

Съдържа междинни файлове на проекта

.vbproj

.user

Myproject1.sln

Съдържа всички препратки към проекта и след двойно кликване отваря проекта 1. Създаване на нов проект

File – New ProjectА) избор на шаблон

 • Windows Aplication – създаване на приложения чрез форми

 • Class Library – блок от код, който да се използва от няколко приложения

 • Console Aplication – програма, която използва прост текстов интерфейс, който върви в команден прозорец

 • My Move Collection – готов проект за демонстрация

 • Screen Save Start Kit - готов проект за демонстрация

Избира се шаблона
Б) дава се име на проекта, с което ще се запише (името на папката) по подразбиране и може да се избере къде да се запише проекта. С това име се създава и изпълнимия файл в Debug и Release.
В) отваря се формата, в която се добавя елементи

Всяка Windows форма е дизайн и код

View – Code от Solution Explorer се вижда кода

View – Dezigner се вижда дизайна

Intel Sense – възможност на Visual Basic за показване имента на елементите и свързаните с тях свойства и опции
Г) Компилиране и стартиране на проекта
Build – Build 'име на проекта' – само компилиране

Start Debbugibg – копилиране и стартиране

F5 - копилиране и стартиране
Д) запазване на проекта

File – Save All – записва се в собствената папка, избрана от потребителя.


Е) затваряне на проект

File – Close Project
 1. Настройка на IDE средата за работа с Visual Basic

Tools – Options - отваря се диалогов прозорец

Диалоговият прозорец Option е вашия прозорец за много настройки във VisualBasic


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница