Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница1/11
Дата11.03.2017
Размер1.74 Mb.
#16555
ТипЛитература
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АНТОН ПОПОВ”-ПЕТРИЧ

ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ

ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

V класБЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

Български език

 1. Текст. Изречение.Дума.

 2. Езикът – средство за общуване. Видове изречения по цел на изказване. Видове изречения по състав

 3. Главни и второстепенни части на простото изречение. Синтактичен разбор

 4. Речниково и граматично значение на думата.

 5. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж.

 6. Думите като части на речта – имена и техните граматически признаци.

 7. Местоимения – лично, възвратно, възвратно притежателно, притежателно,

 8. Време на глагола – минало свършено, минало несвършено време

 9. Нелични глаголни форми – видове причастия

 10. Неизменяеми части на речта . Наречие. Предлог


Литература

 1. Митове и легенди за Сътворението – старогръцки, библейски, български.

 2. „Тримата братя и златната ябълка”. Българска фолклорна приказка

 3. „Златната мома”. Българска фолклорна приказка

 4. „Троица братя града градяха”

 5. Фолклорен традиционен календар – Коледа, Великден, Пасха, Курбан байрам, Гергьовден

 6. „Хайдути” – Христо Ботев

 7. „Легенда за рома”. Ромска приказка

 8. „Главатарят,който искал да плени месечината”

 9. „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми” . Шарл Перо

 10. „Грозното патенце” . Х. Кр. Андерсен

 11. „Похитителят на мълнии” Рик Риърдън


ІІ. Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: предава се съдържанието на художествения текст вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието; напълно е съобразена с дидактическата задача; не се допускат елементи на разсъждение; правилно и последователно се преобразува пряката реч в непряка; използва се подходящо глаголно време; не са допуснати граматични, правописни и пунктуационни грешки.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието на художествения текст в съответствие с развитието на действието, вярно, но сбито; като цяло е съобразена с дидактическата задача; допускат се единични разсъждения върху отделни структурни елементи; преобразува се пряката реч в непряка, но в синтактичните конструкции са използвани повтарящи се глаголи; използва се подходящо основно глаголно време,но се допускат единични грешки при съвместната употреба на глаголните времена и наклонения; допуснати са единични граматични, правописни или пунктуационни грешки.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която се предава съдържанието като цяло, но се пропускат и/ или разместват епизоди, важни за развитието на действието; изпълнена е непоследователно дидактическата задача, но се запазва смисълът на художествения текст; преразказва се, като се допуска елементи на разсъждение, преобразува се пряката реч в непряка, но се допускат пунктуационни грешки при оформянето й; използвано е подходящо основно глаголно време, но се допускат единични грешки в неговата употреба; допуснати са повтарящи се граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки; използвани са еднотипни синтактични конструкции.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която се предава съдържанието като цяло, но се пропускат отделни епизоди и се допуска смислово несъответствие; като цяло е съобразена с дидактическата задача, но е нарушена смисловата и логическата взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа; преразказва се, като се допускат елементи на разсъждение; неточно и непоследователно се преобразува пряката реч в непряка; използва се неподходящо глаголно време; допуснати са груби и повтарящи се граматични, лексикални, правописни и пунктуационни грешки .

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която са допуснати фактологични грешки и се наблюдава неумение за вярно и изчерпателно предаване на съдържанието в съответствие с развитието на действието; не е съобразена с дидактическата задача; пряката реч не е преобразувана в непряка, поради което не са преразказани диалозите или монолозите в художествения текст;не се избира правилно наклонението на глагола и основното глаголно време; проявява се явна езикова некомпетентност.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Английската азбука.

 2. Формите на глагола „to be”

 3. Цифрите до 100.

 4. Лични и притежателни местоимения.

 5. Държави и националности.

 6. Броими и неброими съществителни

 7. There is / are; some / any – употреба

 8. Описание на класната стая предлози ( употреба )

 9. Прилагателни – степени на сравнение

 10. Описание на външност

 11. Употреба на `s ( has или is )

 12. What time is it?

 13. Present Simple

 14. Jobs

 15. Free time activities

 16. Frequency adverbs

 17. Public places

 18. Directions (употреба на предлози)

 19. Imperatives

 20. Transport and travel

 21. Present Continuous

 22. Modal verbs: can / must

 23. Sport

 24. Past Simple or Present Perfect

 25. Ordinal numbers, months, days

 26. Past Simple / Past Continuous

 27. Future – “going to”, “will”, “may”

 28. The weather 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът се провежда във формата на тест, който се състои от следните компоненти:

 1. Слушане с разбиране

 2. Четене с разбиране

 3. Употреба на английския език (граматика и лексика)

 4. Съчинение

Всеки един отговор носи определен брой точки, посочени след дадената задача. При оценяване на съчинението се следи за покриване на следните критерии:

 1. Отговаряне на зададената тема

 2. Отговаряне на зададения обем

 3. Правилна употреба на лексиката

 4. Правилен словоред

 5. Пунктуация

Окончателната оценка се формулира на база на формулата 4Х А/В+2, където А е брой получени точки, а В общт брой точки от теста.

За устната част на изпита: всичките диалози и текстове в началото на всеки „unit” – четене и отговаряне на въпроси


МАТЕМАТИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Делимост

  1. Деление с остатък. Делител и кратно на естествено число. Делимост на сбор и на произведение.

  2. Признаци за делимост на 2, на 5 и на 10. Признаци за делимост на 3 и на 9.

  3. Общ делител и НОД на естествени числа. Намиране на НОД на естествени числа.

  4. Общо кратно и НОК на естествени числа. Намиране на НОК на естествени числа.

 1. Обикновени дроби

  1. Обикновени дроби. Правилни и неправилни дроби.

  2. Основно свойство на дробите. Разширяване и съкращаване на дроби.

  3. Привеждане на обикновени дроби към общ знаменател. Най-малък общ знаменател.

  4. Сравняване и изобразяване на обикновени дроби върху числов лъч.

  5. Събиране и изваждане на обикновени дроби с равни знаменатели. Събиране и изваждане на обикновени дроби с различни знаменатели. Свойства на събирането.

  6. Смесени числа. Преминаване от смесено число в неправилна дроб и обратно. Събиране и изваждане на смесени числа.

  7. Намиране на неизвестно събираемо, умалител и умаляемо.

  8. Умножение и деление на обикновени дроби. Свойства на умножението.

  9. Намиране на неизвестен множител, делимо и делител.

  10. Част от число. Основни задачи.

 1. Десетични дроби

  1. Десетични дроби. Сравняване и изобразяване на десетични дроби.

  2. Събиране и изваждане на десетични дроби.

  3. Умножение и деление на десетична дроб с естествено число. Умножение и деление на десетична дроб с 10, 100 и 1000.

  4. Умножение и деление на десетични дроби.

  5. Намиране на неизвестно число.

  6. Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични.

  7. Процент. Основни задачи.

  8. Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици.

  9. Представяне на данни. Работа с диаграми.

 1. Основни геометрични фигури

  1. Перпендикулярни прави. Разстояние от точка до права.

  2. Триъгълник. Видове триъгълници. Елементи. Лице на триъгълник. Лице на правоъгълен триъгълник.

  3. Успоредни прави. Успоредник. Ромб. Обиколка и лице на успоредник.

  4. Трапец. Обиколка и лице на трапец.

 1. Геометрични тела

  1. Куб. Елементи. Лице на повърхнина на куб. Обем на куб.

  2. Правоъгълен паралелепипед. Елементи. Лице на повърхнина и обем на правоъгълен паралелепипед.

Литература:

Учебник „Математика 5. клас” - Издателство „Архимед”ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Равнището на компетентностите се проверя с тест, който съдържа: 10 тестови задачи с избираем отговор; 3 задачи с кратък свободен отговор; 1 задача с разширен свободен отговор.

Критерии за оценяване:


 • от 1. до 9. задача – по 2 точки;

 • от 10. до 13. задача – по 3 точки;

 • 14. задача – от 0 до 10 точки.

Максималният брой точки е 40.

Оценката се получава по формулата: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Машината компютър. Изпълнение на програми

 2. Файлове и файлова система

 3. Програмата Paint

 4. Оцветяване на фигури

 5. Чертане на линии и фигури

 6. Затворени фигури

 7. Вмъкване на текст в картинка

 8. Работа с части от картината

 9. Операции с изображения

 10. Възпроизвеждане на звук и видео. Записване на звук

 11. Въведение в компютърната текстообработка

 12. Създаване и съхраняване на текстов документ

 13. Редактиране на текст

 14. Форматиране на текст

 15. Други възможности за форматиране на текст

 16. Въведение в електронните таблици. Диаграми

 1. Компютърни презентации. Програмата MS Power Point

 2. Редактиране на презентация.

 3. Създаване на презентация. Още за презентациите

 4. Интернет - въведение и хипертекстови документи

 5. Сърфиране в интернет. Търсене на информация


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки
2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точкиОценяване според брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60


Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Тракийската цивилизация.

 2. Древните българи.

 3. Славяните – един от нашите прадеди.

 4. Създаване на Аспарухова България.

 5. Възход на Българското ханство.

 6. Културата на езическа България.

 7. Покръстване на българите.

 8. Създаване и разпространение на славянската писменост.

 9. Могъщество на България при цар Симеон Велики.

 10. Залезът на Първото българско царство.

 11. Българските земи под византийска власт.

 12. Възстановяване на Българското царство.

 13. България – първа сила на Балканите.

 14. Българска култура през ХІІ – ХІV век.

 15. Падане на Средновековна България под османска власт.

 16. Тест – изходно равнище

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст. Критериите за оценяване на първия въпрос са:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Тестът съдържа въпроси със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях.

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста.

Крайната оценка е средноаритметична на двете.ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - Задължителна подготовка


 1. Възникване и развитие на науката география.

 2. Велики географски открития и съвременните географски изследвания.

 3. Ориентиране в природата.

 4. Географска карта.

 5. Видове географски карти.

 6. Форми и размери на Земята.Географски глобус.

 7. Движения на Земята в пространството.

 8. Строеж на планетата Земя.

 9. Литосферата – скалната обвивка на Земята.

 10. Главни форми на релефа на Земята.

 11. Форми на земната повърхност.

 12. Световен океан.

 13. Води на сушата.

 14. Атмосферно налягане и движение на въздуха.

 15. Влажност на въздуха.Валежи.

 16. Време и климат.

 17. Климатични пояси и области.

 18. Педосферата – почвената обвивка на Земята.

 19. Биосферата – обвивката на живото.

 20. Природни зони I

 21. Природни зони II

 22. Природни зони III

 23. Природни ресурси на Земята – богатството, което трябва да се опазва.

 24. Население на Земята.

 25. Религии, културни традиции и бит на населението.

 26. Възникване и развитие на селата и градовете.

 27. Хората по света – различни и еднакви.

 28. Съвременна политическа карта на света.

 29. Международните организации – надеждата за по-добро общо бъдеще.

 30. Световно стопанство.

 31. География на промишлеността.

 32. География на земеделието.

 33. География на транспорта, търговията и туризма.

 34. Богат свят – беден свят.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Нашите съседи планетите.

 2. Нашият естествен спътник – Луната.

 3. Обем на телата.

 4. Маса на телата.

 5. Градивни частици на веществата .

 6. Състояние на веществата.

 7. Свойства на веществата.

 8. Видове смеси.

 9. Разделяне на нееднородни смеси.

 10. Състав и свойства на въздуха.

 11. Водни разтвори.

 12. Клетката – основна градивна единица на организмите.

 13. Многообразие и групиране на организмите

 14. Бактерии.

 15. Хранене. Хранене на растенията.

 16. Дишане на животните.

 17. Устройство и функции на храносмилателната сиситема начовека.

 18. Устройство и функции на отделителната сиситема начовека.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

МУЗИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Българският национален химн.

 2. Духов оркестър.

 3. Духови инструменти. Дървени. Медни

 4. Ритъм и метрум. Неравноделни метруми. Безмензурни мелодии.

 5. Ударни инструменти. Клавишни инструменти.

 6. Мелодия.

 7. Струнни инструменти.

 8. Музикални фори и жанрове.

 9. Календарни обреди.

 10. Първите български композитори. Създаване на „Химн на Св.Св. Кирил и Методий”

 11. Изпълнение:

 • изпейте целия текст на „Мила Родино” и „Химн на Св.Св. Кирил и Методий”

 • изпейте темите от „Ода на радостта”; „Тракийски танци” – част по избор.

 • изпейте по избор – тракийска / родопска или пиринска песен.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта.

Крайната оценка е средноаритметична от двете.


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
1.Първобитно изкуство

2.Изкуство на Двуречието

3.Изкуството на Древен Египет

4.Изкуство на Древна Гърция

5.Изкуство на Древен Рим
Худ.практика

1.Рисуване на природен пейзаж

2.Рисуване на декоративно пано

3.Фигурална композиция на тема „Спорт”

4.Илюстрация по литературен текст

5.Рисуване на фантазен образ

6.Рисуване на интериор на тема „Моят дом”

7.Създаване на комикс


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели.

Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания.

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика.

Оценката по изобразително изкуство е комплексна(съдържа дидактически и естетически показатели).

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
К О Н С П Е К Т
По ФВС-ЗП и ЗИП за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение-5 клас.
1. Изпитни нормативи за устанонвяване на двигателната активност и физическите качества на учениците.

-/Бързина-50 м.гл.бягане.

-/Издръжливост-300/600 м.гл.бягане.

-/Отскокливост-скок от място с два крака.-

-/Гъвкавост-коремни преси/момичета/.

-/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка/момчета/.

2. Лека атлетика.
-Техника на бягането на къси и дълги разстояния.
-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане.

-Висок и нисък старт- техника.

-Бягане по разстояние и финиширане.

-Бягане на къси и дълги разстояния.

-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок.
3. Технико-тактически елементи от Баскетболната игра.

-/правила на играта.

-/ловене ,подаване.видове.

-/дрибъл с удобна и неудобна ръка.

-/стрелба-видове.

4.Технико-тактически елементи от Хандбалната игра.

-/правила на играта.

-/ловене и подаване-видове.

-/дрибъл.

-/стрелба –видове:

Оценка от практически изпит:


Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

Пъргавина
V I клас
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница