Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница11/11
Дата11.03.2017
Размер1.74 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Екологоустойчиво развитие на света.

 2. Демографски проблем на планетата и човешките ресурси.

 3. Демографски процеси и демографска ситуация – в Европа, Африка, Азия и Латинска Америка.

 4. Безработицата като социално явление.

 5. Бедността като социално-икономическо явление.

 6. Пазар и конкуренция – особености и организация на пазарното стопанство.

 7. Типология на страните в света.

 8. Световни икономически организации.

 9. Глобализация – същност, фактори, въздействие на глобализацията на стопанството, обществото и екологията.

 10. Оценка на енергийните и минерални ресурси на България.

 11. Оценка на климатичните условия като фактор за развитие на туризма и земеделието.

 12. Безработицата и социалната политика на България.

 13. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Северна България – сравнителна характеристика на два региона по избор.

 14. Анализ на природоресурсния потенциал на регионите в Южна България – сравнителна характеристика на два региона по избор.

 15. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Северна България – характеристика на регион по избор.

 16. Тенденции в стопанското развитие на регионите в Южна България – характеристика на регион по избор.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в хронологическа и логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически и стилови грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в хронологическа и логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, стилови и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични или стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е хронологическата и логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни или стилови грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични и стилови грешки.


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Хипотези за произхода на живота

 2. Еволюция на праклетката

 3. Еволюция на растенията

 4. Еволюция на безгръбначните животни

 5. Еволюция на гръбначните животни

 6. Развитие на еволюционната идея

 7. Теория на Дарвин за еволюцията

 8. Изкуствен и естествен отборю

 9. Борба за съществуване

 10. Популацията-елементарна еволюционна единица

 11. Форми на естествения отбор. Видът основен етап в еволюционния процес

 12. Същност и структурна организация на биологичния вид

 13. Видообразуване

 14. Съвременни схващания за макроеволюционния процес

 15. Доказателства за макроеволюцията на организмите. Палеонтологични доказателства за макроеволюцията.

 16. Биологична и социална същност на човека

 17. Популацията основна екологична единица. Структура на популациите.

 18. Биоценоза.Биотични фактори.

 19. Състав и граници на биосферата.Биоми.

 20. Видове биоми.

 21. Биогенно химичен състав- кръговрат.

 22. Произход и значение на природните ресурси.Антропогенен ресурсен цикъл и замърсяване на околната среда.

 23. Антропогенно използване и замърсяване на природните води

 24. Антропогенно замърсяване на почвения слой

 25. Растителни ресурси и тяхното използване

 26. Животински ресурси и тяхното използване

 27. Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на биосферата.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

І. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА
Изпитът се провежда в две равнопоставени части:

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на обучение в училището ( баскетбол, волейбол )

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови оценки.

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица.


ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

1 ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ
За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното упражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка.

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я подава на партньора и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната линия откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира

 • старт

 • движение на играча с топка

 • движение на играча без топка

 • движение на топката

 • дрибъл с крачка за стрелба

 • играч

 • стойка


КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ


    • Общ брой точки - 20 точки.

    • За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка;

    • За пропуснат кош се отнемат по 1 точка


ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ
Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце отдолу на височина най-малко 1 м - три пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-ниско от 2 м на височина. След като направи три подавания на тази височина, изпълнява четвърто по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки.
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ


 • Общ брой точки - 20 точки.

 • За всяко успешно подаване се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки.

 • За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки.

2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:


Момичета 15 г.


Тест точки

Бягане

50 м.


Скок дължина от място

Бягане

300 м.


Изправяне от тилен лег

0

Над 9,2

До 155

Над 83

До 45

1

8,8 – 9,2

156 – 166

77 – 82

46 - 56

2

8,6 – 8,7

167 - 174

74 – 76

57 – 63

3

8,3 – 8,5

175 – 182

70 – 73

64 – 70

4

8,0 – 8,2

183 - 193

65 – 69

71 - 80

5

Под 8,0

Над 193

Под 65

Над 80

Момчета 15 г.
Тест точки

Бягане

50 м.


Скок дължина от място

Бягане

600 м.


Хвърляне на плътна топка 3 кг.

0

Над 8,4

До 184

Над 162

До 470

1

7,8 – 8,4

185 - 198

152 – 161

471 – 542

2

7,5 – 7,7

199 – 208

146 – 151

543 – 590

3

7,2 – 7,4

209 - 218

139 – 145

591 – 638

4

6,9 – 7,1

219 - 232

130 – 138

639 – 710

5

Под 6,9

Над 232

Под 130

Над 710

Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните

(кондиционните) способности по шестобалната система, както следва:
40 т. - отличен 6,00 29 т. - добър 4,34

39 т. - отличен 5,86 28 т. - добър 4,17

38 т. - отличен 5,75 27 т. - добър 4,00

37 т. - отличен 5,62 26 т. - добър 3,83

36 т. - отличен 5,50 25 т. - добър 3,66

35 т. - мн. добър 5,34 24 т. - добър 3,50

34 т. - мн. добър 5,17 23 т. - среден 3,34

33 т. - мн. добър 5,00 22 т. - среден 3,17

32 т. - мн. добър 4,83 21 т. - среден 3,00

31 т. - мн. добър 4,66 под 21 т. - слаб 2,00

30 т. - мн. добър 4,50

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Дата: Вариант 2

Трите имена: .......................................................................................................................................

Клас: ........................

Сесия: ........................

Форма на обучние: ..........................

Въпроси:


Дисциплина: Хандбал

1. Колко минути е времетраенето на хандбалното полувреме?

а: 20 минути

б: 30 минути

в: 25 минути

2. Кой от посочените постове, не е хандбален?

а: крило

б: разпределител

в: бег

3. Играч може да задържа топката максимално в ръце:а: две секунди

б: четири секунди

в: три секунди

4. Кое от следните отигравания не се отнася за хандбала?

а: заслон

б: посрещане отгоре

в: седем метрово хвърляне

5. Вратарска топка се отсъжда:

а: при топка в аут

б: при гол

в: при съдийска топка

Дисциплина: Футбол

6. Мачът се печели от отбор, отбелязъл повече:

а: пасове

б: точки


в: голове

7. На ъглите на игрището са поставени:

а: конуси

б: специални знамена

в: стойки

8. Кой от изброените постове, не е футболен?

а: вътрешен халф

б: тежко крило

в: централен защитник

9. „Аут” е футболен термин, който се изпълнява от:

а: вратарското поле

б: от центъра на игрището

в: извън вратарското поле

10. Коя от следните системи на игра е футболна?

а: 6:0

б: 3-5-2


в: 3:2

Дисциплина: Волейбол

11. Геймовете във волейбола с изключение на „тайбрека” продължават до:

а: 21 точки

б: 25 точки

в: 15 точки

12. Игрището се разделя условно на:

а: шест зони

б: три зони

в: пет зони

13. Коя от комбинациите е волейболна?

а: „ешелон”

б: „крило-крило”

в: „сръбски заслон”

14. Във волейбола не се счита за грешка, когато:

а: играч не се намира в зоната си

б: играча е в зоната си

в: играча е извън игралното поле

Дисциплина: Баскетбол

15. Баскетболната среща е разделена на:

а: четири части по 10 минути

б: три части по 12 минути

в: две части по 20 минути

16. Всяка четвъртина в баскетбола започва с:

а: начален удар

б: странична топка

в: съдийска топка

17. Кой от термините е баскетболен?

а: параван

б: заслон

в: стена

18. При пето и всяко следващо отборно нарушение в една част се изпълняват:

а: от страничната линия

б: наказателната линия

в: от подкошието

Дисциплина: Лака атлетика

19. Каква е дължината на лекоатлетическата писта в зала?

а: 400 метра

б: 300 метра

в: 200 метра

20. Колко тежи гюлето при мъжете?

а: 7 килограма

б: 7 килограма и 260 грама

в: 6 килограма

Критерий за оценяване: Всеки точен отговор, носи по една точка.Отбелязването става с химикал, като се огради, маркира с Х или подчертае дадената буква.За грешка се смята отбелязването на грешен или повече от един отговор, което води до нула точки.

Брой точки:

Оценка

0-6

Слаб 2

7-10

Среден 3

11-14

Добър 4

15-17

Мн.добър 5

18-20

Отличен 6

Оценка от практически изпит:

Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

Пъргавина


Критерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница