Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница2/11
Дата11.03.2017
Размер1.74 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

Български език 1. Просто изречение. Строеж на простото изречение

 2. Видове прости изречения по състав

 3. Обособени части

 4. Вметнати думи и изрази

 5. Видове сложни съчинени изречения

 6. Думата като морфологично средство

 7. Части на речта. Местоимения. Притежателни местоимения

 8. Части на речта. Местоимения Форми на възвратните местоимения

 9. Части на речта. Местоимения. Неопределителни местоимения

 10. Части на речта. Местоимения. Отрицателни местоимения

 11. Части на речта. Местоимения. Обобщителни местоимения

 12. Глаголът и неговите форми. Деятелен и страдателен залог на глагола

 13. Нелични глаголни форми. Причастия

 14. Деепричастието в изречението

 15. Прости и сложни глаголни форми

 16. Сложни глаголни времена. Минало неопределено време

 17. Сложни глаголни времена. Минало предварително време

 18. Сложни глаголни времена. Бъдеще време в миналото

 19. Речников състав на българския език. Речници

 20. Звукови промени в думата

 21. Диалогът и ситуацията на общуването

 22. Резюме на текст

 23. Съобщение. Обява


ЛИТЕРАТУРА

 1. Човекът и фантазията. Елин Пелин – разказът „ Косачи”. Сюжет, композиция, герои

 2. Човекът и фантазията. Михаел Енде – романът „Приказка без край”. („Антикварната книжарница” - портрет на героя, реч на героя, ролята на въображението в човешкия живот)

 3. Оскар Уайлд - „Щастливият принц”. Светът на фантазията

 4. Йордан Йовков - разказът „Серафим”. Сюжет и герои Художествен детайл. Добротворчеството и добрите хора

 5. Екзюпери - „Малкият принц”. Човекът и другите Отговорността за всичко, с което сме свързани

 6. Лафонтен и неговите басни. Човешките слабости Иносказание

 7. Христо Смирненски – стихотворението „Братчетата на Гаврош”. Образът на града. Бездомните деца – състояние, поведение

 8. Марк Твен - „Принцът и просякът”. Сюжет и герои

 9. Сбит преразказ на трета глава от романа „Принцът и просякът”

 10. Бранислав Нушич - „Автобиография”. „Чужди езици” – хуморът. Светът на възрастните и светът на детето

 11. Веселин Ханчев – стихотворението „Художник”. Изкуството като начин да променим света

 12. Андерсен – приказката „Славеят на китайския император”. Сюжет и герои. Свободата е най-голямата ценност

 13. Паисий Хилендарски - „История славянобългарска”. Творческа история, композиция. Ролята на историята в живота на човека

 14. Добри Чинтулов – стихотворения. Прослава на свободолюбието и народолюбието

 15. Любен Каравелов – стихотворението „Хубава си, моя горо”. Образът на родината – свиден за всеки човек

 16. Христо Ботев - поемата „Хайдути”. Образите на майката и малкия Чавдар

 17. Иван Вазов – романът „Под игото”(„Радини вълнения” – време и място на действието, преживявания на героите)ІІ. Критерии за оценяване

Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на ученически писмени ученически текстове (преразказ, съчинение), които са предвидени в учебната програма за съответната образователна степен.Критерии за оценяване на преразказ - (общо 30 точки)
Критерий

Точки

1.

Предава съдържанието вярно, изчерпателно и в съотнетствие с развитието на действието

5

2.

Напълно се съобразява с дидактическата задача, като преценява кои епизоди да предаде сбито и кои подробно, за да запази смисловата и логическа взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа

5

3.

Преобразува правилно и последователно пряката реч в непряка

4

4.

Преразказва в съответствие с дидактическата задача в подходящо основно глаголно време

4

5.

Не допуска граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции

7

6.

Владее синонимното богатство на езика и употребява стилово уместни думи и изрази

3

7.

Откроява графично всички абзаци; пише с ясна графика главните и малки букви, отделя думите; редактира четливо текста си при необходимост

2


Таблици за оценяване според предварително заявения брой точки - 30 точки


Точки

Оценка

28 - 30

6

21 – 27

5

14 - 20

4

11 - 13

3

0 - 10

2


Критерии за оценяване на резюме (общо 10 точки)Критерий

Точки

1.

Извлича информация от текста и да я обработва в съответствие с поставената задача

2

2.

Композира и структурира двой текст, като се съобразява с поставената задача

2

3.

Владее и прилага книжовните норми(правописна, лексикална, граматична, пунктуационна) на съвременния български език

5

4.

Подбира и съчетава езикови средства с оглед на стиловата уместност

1


Таблици за оценяване според предварително заявения брой точки -10 точки

Точки

Оценка

10

6

8 - 9

5

6 - 7

4

4 - 5

3

0 - 3

2


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Present Simple – adverbs of degree

 2. Adverbs of freguency

 3. Present Continuous (for the future)

 4. Past Simple

 5. Reflexive pronouns, guantifiers

 6. Defining relative clauses – who / which / where

 7. Past Continuous

 8. Echo guestions

 9. Complex sentence – when /while

 10. Present and Past obligation

 11. Dynamic and stative verbs /used to

 12. “Going to” future – may / might

 13. “Will” future – predictions, offers…


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът е под формата на тест, който се състои от следните компоненти: 1. Слушане с разбиране

 2. Четене с разбиране

 3. Употреба на английския език (граматика и лексика)

 4. Съчинение

Всеки един отговор носи определен брой точки, посочени след дадената задача. При оценяване на съчинението се следи за покриване на следните критерии:

 1. Отговаряне на зададената тема

 2. Отговаряне на зададения обем

 3. Правилна употреба на лексиката

 4. Правилен словоред

 5. Пунктуациа

Окончателната оценка се формулира на база на формулата 4Х А/В+2, където А е брой получени точки, а В общт брой точки от теста.

За устната част на изпита: всичките диалози и текстове в началото на всеки „unit” – четене и отговаряне на въпроси


МАТЕМАТИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Степенуване. Свойства.

 2. Рационални числа. Действия с рационални числа.

 3. Окръжност и кръг - дължина на окръжност и лице на кръг.

 4. Призма - лице на повърхнина и обем.

 5. Пирамида - лице на повърхнина и обем.

 6. Цилиндър - лице на повърхнина и обем.

 7. Конус - лице на повърхнина и обем.

 8. Сфера и кълбо - лице на повърхнината на сфера; обем на кълбо.

 9. Пропорции - свойства.

 10. Цели изрази - едночлен; действия с едночлени.

 11. Цели изрази - многочлен; действия с многочлени.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Равнището на компетентностите се проверя с тест, който съдържа: 7 тестови задачи с избираем отговор; 1 задача с кратък свободен отговор; 4 задачи с разширен свободен отговор.

Критерии за оценяване: • 2, 4, 8, задача – по 1 точки;

 • 1, 3, 6, 7, 9, 10, задача – по 2 точки;

 • 5, 11, 12 задача – от 3 точки.

Максималният брой точки е 24.

Оценката се получава по формулата: Оценка = 2 + n .1, n – брой получени точки . 6.


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Операционна система и носители на информация

 2. Файлова система-размер и формат на файловете

 3. Основни операции с файлове и папки

 4. Групови операции с файлове

 5. Компютърна текстообработка

 6. Форматиране на абзац

 7. Вмъкване на изображения в текст

 8. Форматиране на страница

 9. Отпечатване на текстов документ

 10. Търсене и замяна. Получаване на помощ

 11. Графичен редактор Paint. Графични формати

 12. Сканиране и обработка на изображение

 13. Форматиране на клетки

 14. Аритметични изрази и формули

  1. Функции

 15. Оформяне на таблици

 16. Компютърни презентации-

  1. Графика в МS PowerPoint

 1. Анимиране на текста

 2. Преходи и времетраене

 3. Интернет. Електронна поща

 4. Използване на електронна пощаІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки
2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точкиОценяване според брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60


Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.


 1. Отговаряне на зададения обем

 2. Правилна употреба на лексиката

 3. Правилен словоред

 4. Пунктуация

Окончателната оценка се формулира на база на формулата 4Х А/В+2, където А е брой получени точки, а В- общ брой точки от теста.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Българите навлизат в новото време.

 2. Светът на Възрожденските българи.

 3. Първите будители: Паисий Хилендарски и Софроний Врачански.

 4. Новото българско училище.

 5. Движение за независима българска църква.

 6. Борбите на българите през първата половина на ХІХ в.

 7. Българската освободителна революция (1856 – 1868 ).

 8. Българската освободителна революция (1869 – 1873 ).

 9. Априлското въстание (1876 ).

 10. Руско-турската война 1877 – 1878 г. и освобождението на България.

 11. Българският национален въпрос.

 12. Начало на Нова България.

 13. Съединението.

 14. Българска следосвобожденска демокрация до края на ХІХ в. ( 1886 – 1894 ).

 15. България 1894 – 1901 г.

 16. Война за национално обединение ( 1912 – 1918 )

 17. Политически живот ( 1918 – 1925 ).

 18. България в годините на ІІ-та световна война ( 1939 – 1944 )

 19. Политическата система на комунизма.

 20. Краят на тоталитарния строй в България 1989 – 1990 г.

 21. Тест - изходно ниво

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст. Критериите за оценяване на първия въпрос са:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Тестът съдържа въпроси със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях.

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста.

Крайната оценка е средноаритметична на двете.ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Африка – географско положение, големина и брегова линия

 2. Релеф на Африка.

 3. Климат на Африка.

 4. Природни зони на Африка.

 5. Население на Африка.

 6. Страни в Африка.

 7. Южна Америка – географско положение и брегови.

 8. Релеф на Южна Америка.

 9. Климат на Южна Америка.

 10. Природни зони на Южна Америка.

 11. Население на Южна Америка.

 12. Страни в Южна Америка.

 13. Северна Америка – географско положение и брегови.

 14. Релеф на Северна Америка.

 15. Климат на Северна Америка.

 16. Природни зони на Северна Америка

 17. Население на Северна Америка.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка ОТЛИЧЕН се поставя на писмена работа, която има системно, подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация. В работата няма смислови, фактически и правописни грешки.

Оценка МНОГО ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки.

Оценка ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки и те не са груби.

Оценка СРЕДЕН се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Оценка СЛАБ се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.. Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.


ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
І. Изпитни теми


 1. Видове движения.

 2. Скорост. Проволинейно равномерно движение.

 3. Сили.

 4. Сили на триене.

 5. Лост и макара.

 6. Натиск и налягане.

 7. Плътност и плаване на телата.

 8. Електрически заряди – строеж на атома.

 9. Електрически ток и електрическа верига.

 10. Постоянни магнити.

11.Градивни частици на веществата.

 1. Химичен елемент. Прости и сложни вещества.

 2. Физически свойства на веществата.

 3. Условия за протичане на химическите реакции.

 4. Химични свойства на веществата.

 5. Основни видове химични реакции.

 6. Движение на веществата в растителния организъм. Проводяща система.

 7. Движение на веществата в животинския организъм. Кръвоносна система.

 8. Размножаване на животните.

 9. Размножаване на растенията.

 10. Кръвоносна система. Кръвообращение.

 11. Нервна система.Опорно-двигателна система

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

МУЗИКА

І. Изпитни теми


 1. Панчо Владигеров.

 2. Веселин Стоянов

 3. Филип Кутев.

 4. Средна Северна България.

 5. Добруджа.

 6. Шоплук.

 7. Български народни танци.

 8. Съвременни танци.

 9. Старинни европейски танци.

 10. Салонни танци.

 11. Изпълнение:

  1. изпей с целия текст пет песни от училищния репертоар;

  2. изпей темите от пет творби;

  3. изпей предпочитана песен ( вкл. от извънучилищния репертоар).


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта.

Крайната оценка е средноаритметична от двете.


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
1.Изкуство на Византия

2.Романско и готическо изкуство

3.Изкуство на средновековна Русия

4.Изкуството на България през Средновековието


Худ.практика

1.Рисуване на архитектурен пейзаж

2.Проект за поздравителна картичка

3.Фигурална композиция на фантастична тема

4.Декоративен проект за десен на плат

5.Рисуване на природен пейзаж на тема „Есен”

6.Проект за костюм на кукер

7.Проект за плакат на цирк

8.Създаване на проект за театрален костюм

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница