Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница3/11
Дата11.03.2017
Размер1.74 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

К О Н С П Е К Т
По ФВС-ЗП и ЗИП за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение-6 клас.
1. Изпитни нормативи за устанонвяване на двигателната активност и физическите качества на учениците.

-/Бързина-50 м.гл.бягане.

-/Издръжливост-300/600 м.гл.бягане.

-/Отскокливост-скок от място с два крака.-

-/Гъвкавост-коремни преси/момичета/.

-/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка/момчета/.

2. Лека атлетика.
-Техника на бягането на къси и дълги разстояния.
-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане.

-Висок и нисък старт- техника.


-Бягане по разстояние и финиширане.
-Бягане на къси и дълги разстояния.
-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок.
3.Технико-тактически елементи от Баскетболната игра.

-/правила на играта.

-/ловене ,подаване.видове.

-/дрибъл с удобна и неудобна ръка.

-/стрелба-видове.

4.Технико-тактически елементи от Хандбалната игра.

-/правила на играта.

-/ловене и подаване-видове.

-/дрибъл.

-/стрелба –видове:

-с отскок на дължина.

-с отскок на височина.


Оценка от практически изпит:
Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

ПъргавинаКритерий за оценяване: По приложение 5 от Указание по физкултура(спорт) 1995/1996 г.


VII клас
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
Български език

1. Текстът в медийното общуване

2. Медийните жанрове

3. Художествен текст. Образността – особеност на художествения текст

4. Сложно изречение. Видове сложни изречения

5. Сложно съставно с подчинено определително

6. Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение

7. Сложно съставно с подчинено подложно изречение

8. Сложно смесено изречение.Състав на сложното смесено изречение

9. Пряко и непряко предаване на чужда реч. Пряка реч

10. Непряка реч. Цитиране

11. Думата като лексикално средство в текста. Лексикално значение на думата

12. Фразеологични словосъчетания.Произход и употреба на фразеологичните словосъчетания

13. Вид на глагола

14. Наклонение на глагола

15. Езикът като система

16. Анотацията и отзивът като жанрове
Литература

1. Христо Ботев – жизнен и творчески път

2. Образът на лирическия герой от “На прощаване в 1868 година” от Христо Ботев

3. Иван Вазов – жизнен и творчески път

4. Повестта “Немили-недраги” от Иван Вазов – творческа история, сюжет, композиция

5. Светът на Вазовите хъшове според Първа и втора глава на повестта “Немили-недраги”Героите в негероически момент

6. “Една българка” – творческа история, сюжет, композиция.

Срещата на обикновения човек с историята

7. “Опълченците на Шипка” от Иван Вазов -изображение на българския героизъм

8. Алеко Константинов – жизнен и творчески път

9. “До Чикаго и назад” – творческа история. Пътепис

10. “Бай Ганьо” – безсмъртната творба на Алеко Константинов

11. Пенчо Славейков - жизнен и творчески път

12. “Неразделни” от Пенчо Славейков – балада за любовта

13. Пейо Яворов – жизнен път и творческа биография

14. Елегията “Заточеници” от П. Яворов – борбата за свобода и скръбта по изгубената родина

15. Елин Пелин – живот и творчество

16. “По жътва” от Елин Пелин – трудът, любовта и смъртта в българското село

17. Йордан Йовков – жизнен път и творчество

18. “По жицата” от Йордан Йовков – разказ за страданието, съпричастието и надеждата


ІІ. Критерии за оценяване

Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на ученически писмени ученически текстове (преразказ, съчинение), които са предвидени в учебната програма за съответната образователна степен.Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

(общо 30 точки)

Оценяването включва: 1. Литературни компетентности

 2. Компетентности за създаване на аргументативен текст

 3. Езикови компетентности


Критерий

Точки

1.

Литературни компетентности

10

1.1.

Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитерните проблеми и ценности

2

1.2.

Осъзнава актуалността на разработвания проблем

2

1.3.

. Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата

4

1.4.

Осмисля темата и подчинява разработката на нея

2

2.

Компетентности за създаване на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира точна, ясна и изчерпателна теза

4

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация

4

2.3.

Прави адекватни изводи и заключения

2

2.4.

Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба

1

2.5.

Оформя графически правилно текста

1

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2


Критерии за оценяване

Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на ученически писмени ученически текстове (преразказ, съчинение), които са предвидени в учебната програма за съответната образователна степен.Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

(общо 30 точки)

Оценяването включва: 1. Литературни компетентности

 2. Компетентности за създаване на аргументативен текст

 3. Езикови компетентности


Критерии

Точки

1.

Литературни компетентности

10

1.1.

Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитерните проблеми и ценности

2

1.2.

Осъзнава актуалността на разработвания проблем

2

1.3.

. Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата

4

1.4.

Осмисля темата и подчинява разработката на нея

2

2.

Компетентности за създаване на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира точна, ясна и изчерпателна теза

4

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация

4

2.3.

Прави адекватни изводи и заключения

2

2.4.

Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба

1

2.5.

Оформя графически правилно текста

1

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2Таблици за оценяване според предварително заявения брой точки

30 точки


Точки

Оценка

28 - 30

6

21 – 27

5

14 - 20

4

11 - 13

3

0 - 10

2


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Present Sipmle, Present Continuous

2. Future tenses

3. Phrasal verbs

4. Linking words

5. Adverbs of frequency

6. Stative verbs

7. Describing people’s appearance/ character

8. Writing (an article about a favourite person)

9. Past Simple

10. Infinitive or –ing form

11. Adverbial clause

12. Hobbies and Character

13. Jobs and Extreme sports

14. Writing (a biographies/ autobiographies

15. Past Simple vs Past Continuous

16. Passive

17. Phrasal verbs (go)

18. Mass media ( TV and radio), Arts

19. Giving/ Reacting to news

20. Writing (a news article)

21. Present Perfect

22. Question tags

23. Phrasal verbs (make )

24. Present Perfect vs Past Simple

25. The environment and pollution, Animals and habitats

26. Offering/ accepting/ refusing help

27. Writing ( for and against essays)

28. Countable/ Uncountable nouns

29. Comparatives/ Superlatives

30. Phrasal verbs (take)

31. Food and drinks

32. Complaining and Apologizing

33. Writing (an informal email)

34. Modal verbs

35. Reflexive pronouns

36. Phrasal verbs (do)

37. Aches and pains/ health and hygiene

38. Asking for/Giving/ Refusing Permission

39. Writing( an informal letter of advice)

40. A/ An – The – Zero article

41. Phrasal verbs ( come )

42. Holiday activities

43. Buying a train/ bus ticket

44. Writing ( a story)
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът е под формата на тест, който се състои от следните компоненти: 1. Слушане с разбиране

 2. Четене с разбиране

 3. Употреба на английския език (граматика и лексика)

 4. Съчинение

Всеки един отговор носи определен брой точки, посочени след дадената задача. При оценяване на съчинението се следи за покриване на следните критерии:

 1. Отговаряне на зададената тема

 2. Отговаряне на зададения обем

 3. Правилна употреба на лексиката

 4. Правилен словоред

 5. Пунктуациа

Окончателната оценка се формулира на база на формулата 4Х А/В+2, където А е брой получени точки, а В общт брой точки от теста.

За устната част на изпита: всичките диалози и текстове в началото на всеки „unit” – четене и отговаряне на въпроси


МАТЕМАТИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Формули за съкратено умножение.

 2. Разлагане на многочлени на множители.

 3. Съседни ъгли, противоположни ъгли. Перпендикулярни прави.

 4. Ъгли получени при пресичането на две прави с трета.

 5. Триъгълник. Сбор на ъглите в триъгълник.

 6. Външен ъгъл на триъгълник.

 7. Уравнение с едно неизвестно.

 8. Уравнения свеждащи се до линейни.

 9. Еднакви триъгълници – признаци.

 10. Равнобедрен триъгълник – свойства.

 11. Симетрала на отсечка.

 12. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° - свойства.

 13. Линейно неравенство с едно неизвестно.

 14. Неравенства свеждащи се до линейни.

 15. Успоредник – свойства.

 16. Правоъгълник.

 17. Ромб.

 18. Квадрат. Трапец. Равнобедрен трапец.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Тестът съдържа 20 задачи по математика. Задачите са два типа: • Задачи с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният;

 • Задачи с свободен отговор.

От 0 до 19 т. – слаб 2

от 20 до 27 т. – среден 3

От 28 до 42 т. – добър 4

От 43 до 57 т. – мн. Добър 5

От 58 до 65 тл – отличен 6

Литература:

Учебник „Математика 7 клас” - Издателство „Архимед”


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Описание и технически параметри на компютърната система.

2. Технически параметри на компютъра.

3. Настройки на потребителския интерфейс на операционната система.

4. Компютърни вируси. Антивирусна защита.

5. Електронни таблици. Форматиране на електронни таблици.

6. Логическа функция и оператори. Сортиране на данни.

7. Проектиране на електронни таблици.

8. Диаграми в електронна таблица.

9 Търсене и замяна на данни, действия с няколко работни листа и отпечатване на ЕТ.

10. Вмъкване на специални символи в текстов документ. Обмен на данни между текстови документи.

11. Вмъкване на нетекстови данни в текстов документ.

12. Създаване на таблици в текстообработваща програма.

13. Форматиране на таблици в текстообработваща програма.

14. Компютърна презентация. Ефекти при смяна на слайд

15. Вмъкване на обекти в презентация.

16. Правила при създаване и представяне на информация пред публика.

17. История на Интернет.

18. Комуникация в реално време.

19. Чат.
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки


2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точки

Оценяване според брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І.ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Древен Египет.

 2. Първите държави в Месопотамия.

 3. Империите на Древния Изток.

 4. История и религия на Древните евреи.

 5. Античният свят и Троянската война.

 6. Античният полис и неговите граждани.

 7. Атина и Спарта през 6 – 5 век пр. Христа.

 8. Гръко-персийски войни.

 9. Империята на Александър Македонски.

 10. Древна Тракия.

 11. Древен Рим.

 12. Римската република.

 13. Ранна Римска империя.

 14. Късна Римска империя.

 15. Раждането на Християнството.

 16. Тест – изходно ниво.
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка ОТЛИЧЕН се поставя на писмена работа, която има системно, подробно и актуализирано изложение, наличие на собствено мнение, задълбочен анализ на фактите и връзките между тях, най-нова и с необходимото количество информация. В работата няма смислови, фактически и правописни грешки.

Оценка МНОГО ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която знанията са изложени системно и вярно, допуснати са незначителни фактически пропуски. При някои от основните проблеми анализът не е направен с необходимата задълбоченост и липсва много широк обхват. Няма смислови,фактически и правописни грешки.

Оценка ДОБЪР се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание на темата. Анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват – преобладават констатации на фактите. Използваната информация е недостатъчна за пълен анализ и изводи. Няма ясно изразено собствено отношение към възловите проблеми. Направени са малко фактически грешки и те не са груби.

Оценка СРЕДЕН се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, без необходимата системност. Анализът е заменен с проста констативност.Липсва най-нова информация. Направени са фактически и правописни грешки.

Оценка СЛАБ се поставя на работа, в която не се познава съдържанието на темата, направено е отклонение от темата.. Допуснати са груби смислови, фактологични, стилови и правописни грешки.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Бактерии. Цианобактерии

 2. Тип Кореноножки

 3. Тип Камщичести

 4. Тип Ресничести

 5. Колониални едноклетъчни организми

 6. Обща характеристика на растенията

 7. Талусни растения. Водорасли.

 8. Растителни тъкани .Видове

 9. Растителни органи.Вегетативни органи.

 10. Размножителни органи при растенията

 11. Видоизменени растителни органи

 12. Кормусни растения. Отдел Мъхове

 13. Отдел Папратови

 14. Отдел Семенни растения.Подотдел Голосемени

 15. Подотдел Покритосеменнирастения

 16. Семе и плод

 17. Обща характеристика на гъбите

 18. Обща характеристика на животните

 19. Тип Мешести

 20. Тип Плоски червеи

 21. Тип Кръгли червеи

 22. Тип Прешленести червеи

 23. Тип Членестоноги

 24. Клас Ракообразни

 25. Клас Паякообразни

 26. Клас Насекоми

 27. Тип Мекотели

 28. Основни етапи в еволюцията на безгръбначните животни

 29. Взаимоотношения между организмите в природата.

 30. Паразитни едноклетъчни организми.

 31. Паразитни гъби

 32. Безгръбначни животни паразити

 33. Паразитни растения и растения хищници

 34. Биоразнообразие на растенията и безгръбначните животни в България

 35. Роля на човека за опазване на биоразнообразието. Защитени природни обекти в България.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница