Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученицистраница4/11
Дата11.03.2017
Размер1.74 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Електричество и магнетизъм

  1. Електричен заряд и електричен ток.

  2. Електрично напрежение.

  3. Закон на Ом. Електрично съпротивление.

  4. Източници на електрично напрежение.

  5. Последователно и успоредно свързване на консуматори.

  6. Електрична енергия. Закон на Джаул-Ленц.

  7. Мощност на електричния ток.

  8. Магнитно действие на тока, който тече по намотка. Електромотор.

 1. Светлина и звук

  1. Отражение и пречупване на светлината.

  2. Пълно вътрешно отражение.

  3. Спектър на светлината. Светът на цветовете.

  4. Плоско огледало.

  5. Сферични огледала.

  6. Лещи.

  7. Окото като оптичен уред. Лупа и фотоапарат.

  8. Трептения.

  9. Звук. Звук и слух.

  10. Инфразвук и ултразвук. Приложение на ултразвука.

 1. От атома до Космоса

  1. Строеж на атома и атомното ядро.

  2. Радиоактивност.

  3. Използване на ядрената енергия.

  4. Слънчева система.

  5. Слънце и звезди.

  6. Галактики.

  7. Развитие на Вселената.

Литература:

Учебник „Физика и астрономия 7. клас” - Максим Максимов, изд. „Булвест 2000”ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Равнището на компетентностите се проверя с тест, който съдържа: 15 тестови задачи с избираем отговор и 5 задачи със свободен отговор.

Критерии за оценяване:


 • от 1. до 15. задача – по 2 точки;

 • от 16. до 20. задача – по 4 точки

Максималният брой точки е 50.

Т а б л и ц а з а т р а н с ф о р м а ц и я

Брой точки

от 0 до 14

от 15 до 19

от 20 до 34

от 35 до 44

от 45 до 50

Оценка

2

3

4

5

6


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Градивни частици на веществата.Атомна и молекулна маса.

2.Вещества и свойствата им.Химични реакции.

3.Химични знаци.

4.Химични формули.

5.Валентност.

6.Съставяне на химични формули.Наименования на веществата.

7.Химични уравнения.

8.Натрий.

9.Натриева основа.

10.Алкална група.Прости вещества на алкалните елементи.

11.Химични съединения на алкалните елементи.

12.Хлор.

13.Хлороводород.Солна киселина.

14.Халогенна група.Прости вещества на халогенните елементи.

15.Химични съединения на халогенните елементи.

16.Периодичен закон и периодична система.

17.Закономерности в периодичната система.

18.Топлинни ефекти при химичните реакции.

19.Скорост на химичните реакции.


ІІ. Критерии за оценяване на знанията по химия и опазване на околната среда Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
МУЗИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Музиката в древните култури.

 2. Средновековие.

 3. Ренесанс. Възраждането в България.

 4. Барок.

 5. Европейски класицизъм.

 6. Музикална Европа през 19 век.

 7. Музикалната култура на САЩ на границата на 19 -20 век.

 8. Афро-американската музика – 20 век.

 9. Опера.

 10. Оперета.

 11. Балет.

 12. Мюзикъл.

 13. Стил.

 14. Инструментални жанрове. Сонатна форма.

 15. Рокендрол.

 16. Сериозната и популярната музика в 20 век.

 17. Медии и технологии.

 18. Музиката в съвременната глобализация.

 19. Изпълнение:

 • изпей тема от канон; ария на Орфей; „Пролет” – 1 ч.; Моцарт – 1 тема из 1 част на Симфония №40; романтична творба;

 • предпочитана песен от училищния репертоар;

друга песен
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитът се състои от два компонента. Първият изисква писмен отговор на тема от конспекта по избор, който се оценява въз основа на следните критерии:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Втората част е свързана с изпълнение на песен, по избор от конспекта.

Крайната оценка е средноаритметична от двете.ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
1.Изкуство на ренесанса в Италия

2.Ренесанса в страните от северна Европа

3.Изкуство на Българското възраждане
Худ.практика

1.Рисуване на улица със сгради(с една убежна точка)

2.Рисуване на натюрморт от натура(в топли,студени или контрастни цветове)

3.Рисуване на природен пейзаж

4.Рисуване на фигурална композиция на тема „На пазар”

5.Проект на нефигурално декоративно пано

6.Създаване на идеен проект на предмет от бита

7.Проект за витраж

8.Рисуване на герой или същество на тема фентъзи

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Оценката по изобразително изкуство има дидактически и естетически показатели.

Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебно-практически задачи и до усвояването на определени теоретични знания за изобразителното изкуство,които съответсвуват на Държавните образователни изисквания.

Естетическите показатели отразяват качествените характеристики на възрастовите и индивидуалните творчески прояви на ученика.

Оценката по изобразително изкуство е комплексна(съдържа дидактически и естетически показатели).
ТЕХНОЛОГИИ
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

К О Н С П Е К Т

По ФВС-ЗП и ЗИП за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение-7 клас.

1. Изпитни нормативи за устанонвяване на двигателната активност и физическите качества на учениците.

-/Бързина-50 м.гл.бягане.

-/Издръжливост-300/600 м.гл.бягане.

-/Отскокливост-скок от място с два крака.-

-/Гъвкавост-коремни преси/момичета/.

-/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка/момчета/.

2. Лека атлетика.


-Техника на бягането на къси и дълги разстояния.
-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане.

-Висок и нисък старт- техника.


-Бягане по разстояние и финиширане.
-Бягане на къси и дълги разстояния.
-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок

3.Технико-тактически елементи от Баскетболната игра.

-/правила на играта.

-/ловене ,подаване.видове.

-/дрибъл с удобна и неудобна ръка.

-/стрелба-видове.

4.Технико-тактически елементи от Хандбалната игра.

-/правила на играта.

-/ловене и подаване-видове.

-/дрибъл.

-/стрелба –видове.

-с отскок на дължина.

-с отскок на височина.

5.Технико-тактически елементи от Волейболната игра.

-/правила на играта.

-/Видове подаване:

-с две ръце от горе

-с две ръце от долу

-/Видове начален удар.

-Долен начален –

-Горен начален удар.

-/Забиване-блокада след забиване


Оценка от практически изпит:
Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

ПъргавинаVIII клас

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

Български език

1. Основни разновидности на българския език

2. Норми на българския книжовен език

3. Правописна норма. Правопис на сложни имена с първа част числително име и на сложни думи и изрази с първа част не

4. Граматична норма. Замяна на пълен с кратък член и обратно. Замяна на местоименни форми и местоимения

5. Граматична норма. Употреба на бройни форми, форми за учтивост и глаголни форми за 1 лице, единствено число

6. Пунктуационна норма. Изпускане на разделителна запетая в простото и в сложното изречение

7. Пунктуационна норма. Ограждащи запетаи в сложното изречение

8. Комуникативният акт и текстът

9. Съдържание на текста и езиковото му изразяване

10. Функционални разновидности на българския книжовен език

11. Разговорен стил – общуването и текстът в битовата сфера

12. Научен стил - общуването и текстът в научната сфера

13. Стилово маркирани граматични средства в научен текст

14. Официално-делови стил - общуването и текстът в деловата сфера

15. Художествен стил – общуването и текстът в естетическата сфера

16. Публицистичен стил – общуването и текстът в медийната сфера

Литература

1. Николай Лилиев – жизнен път и творческа биография

2. Стихотворението „Тихият пролетен дъжд” Николай Лилиев – пейзаж на човешката душа

3. Димчо Дебелянов – жизнен път и творческа биография

4. Споменът и скръбта в стихотворението „Скрити вопли” от Димчо Дебелянов

5. Христо Смирненски – жизнен път и творческа биография

6. Стихотворението „Зимни вечери” от Христо Смирненски – градът и скръбта на човека

7. Светослав Минков – жизнен път и творческа биография

8. Разказът „ Дамата с рентгеновите очи” от Светослав Минков – празният живот на празните хора

9. Елисавета Багряна – жизнен път и творческа биография

10. Стихотворението „ Потомка” от Елисавета Багряна – изборът на идентичност и свобода

11. Никола Вапцаров – жизнен път и творческа биография

12. Стихотворението „ Песен за човека” от Никола Вапцаров – изборът да бъдеш човек

13. Емилиян Станев – жизнен път и творческа биография

14. Изпитанията пред любовта в повестта „ Крадецът на праскови”

15. Блага Димитрова – жизнен път и творческа биография

16. Образът на жената в стихотворението „Жена” от Блага Димитрова

17. Николай Хайтов – жизнен път и творческа биография

18. Разказът « Дервишово семе» от Николай Хайтов – разказ за родовия свят, човека и любовта

19. Ивайло Петров – жизнен път и творческа биография

20. Сериозното и смешното в повестта „ Преди да се родя» от Ивайло Петров

21. Валери Петров – жизнен път и творческа биография

22. Стихотворението „ Японският филм” от Валери Петров – изкуството, публиката и мисията на твореца

23. Павел Вежинов – жизнен път и творческа биография

24. „ В един есенен ден” от Павел Вежинов - разказ за непроменливото в човешката природа

25. Йордан Радичков – жизнен път и творческа биография

26. „Нежната спирала” от Йордан Радичков – разказ за човешкото насилие над природата

II.Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ
1. Lifestyles - Stative verbs, Present simple, Present continuous, Relative clauses,

Phrasal verbs: turn, Adverbs, Past tenses

Favourite things, weekend activities

2. Transport - Forming adjectives with negative meaning, Gradable-non gradable adjectives

Phrasal verbs: put, Present perfect simple and continuous

Means of transport, Jobs and qualities

3. All in a day’s work - Past simple , Would-used to, Phrasal verbs: hang, Forming compound

adjectives (to) –inf/ -ing form

Personal qualities, Qualifications

4. Relaxation - Future tenses, Time words, Phrasal verbs: break, Forming verbs with- en

Healthy habits, Stress, Stressful situations

5. Spending - Forming verb with over- and under-, The passive, Quantifiers, Phrasal verbs:play, Order of adjectives, Comparatives and superlatives

Money, Food and drinks, Shops and products

6. Ages & Stages - Forming abstract nouns, Modal verbs , Making deductions, Phrasal verb:

go

Celebrations, Family relations, Appearance, Types of messages, Homes

7. Travel - Reported speech, Causative form, Linkers, Forming compound nous

Weather, Electronic gadgets, Illnesses, Injuries, Types of holiday

8. The mind - Phrasal verbs: make, Conditionals, Wishes, Phrasal verbs: give, Forming nouns

from verbs

Endangered animals, The mind, Memory, Imagination
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки: 16.

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.


Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.

МАТЕМАТИКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Квадратен корен

  1. Ирационални числа. Квадратен корен.

  2. Свойства на квадратните корени.

  3. Действия с квадратни корени.

  4. Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени.

  5. Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени.

 1. Квадратно уравнение

  1. Квадратно уравнение. Решаване на непълни квадратни уравнения.

  2. Формула за корените на квадратното уравнение.

  3. Формула за корените на квадратното уравнение.

 1. Вектори. Средна отсечка

  1. Вектор. Определения.

  2. Сбор и разлика на вектори.

  3. Произведение на вектор с число.

  4. Средна отсечка в триъгълник.

  5. Медицентър в триъгълник.

  6. Средна основа на трапец.

 1. Функции

  1. Определение на понятието функция. Графика на функция. Начини на задаване на функция.

  2. Права пропорционалност.

  3. Линейна функция.

  4. Графика на функцията y  |ax + b|

  5. Обратна пропорционалност.

  6. Връзка между линейна функция, линейно уравнение и линейно неравенство.

  7. Графика на функцията yax2, a  0

 1. Системи линейни уравнения с две неизвестни

  1. Линейни уравнения с две неизвестни.

  2. Системи линейни уравнения с две неизвестни.

  3. Решаване на системи от две уравнения с две неизвестни чрез заместване и чрез събиране.

  4. Текстови задачи с математически модел – системи уравнения.

 1. Системи линейни неравенства с едно неизвестно

  1. Решаване на системи неравенства с едно неизвестно.

  2. Неравенства от вида f (x) . g (x)  0, f (x) . g (x)  0

  3. Модулни неравенства.

 1. Окръжност и многоъгълник

  1. Допирателни към окръжност. Взаимно положение на две окръжности.

  2. Централен ъгъл, вписан ъгъл, периферен ъгъл.

  3. Окръжност, описана около триъгълник.

  4. Окръжност, вписана в триъгълник.

  5. Забележителни точки в триъгълника.

  6. Четириъгълник, вписан в окръжност.

  7. Четириъгълник, описан около окръжност.

Литература:

Учебник „Математика 8. клас” - Издателство „Архимед”


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки.

Максимален брой точки: 16.

Оценката се получава по формулата: 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Развитие на компютърната техника.

2. Компютърни конфигурации.

3. Операционна система.

4. Инсталиране на софтуер.

5. Търсене на файлове.

6. Периферни устройства.

7. Архивиране на данни.

8. Пренасяне на архивирани данни.

9. Компютърни мрежи.

10. Основни дейности в локална мрежа.

11. Същност и структура на Интернет.

12. Защита на данни в мрежова среда.

13. Обмен на файлове в Интернет.

14. Основни етапи в разработката на сайт.

15. Създаване на web сайт.

16. Публикуване на web сайт.
ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки
2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точки

Оценяване според брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Византия – християнската империя на Новия Рим. Константин Велики-първият християнски император. Триумфът на християнството.

 2. Великото преселение на народите. Миграции на древните германци. Хуните и тяхната „империя. Разселване на славяните. Поява на българите в Европа.

 3. Възникване на исляма. Мохамед и появата на исляма. Коранът и шериатът.

 4. Възникване на западноевропейския феодализъм. Раждането на феодализма. Феодалната йерархия. Структура на феодалното имение.

 5. Езическа България в ранносредновековна Европа . Аспарухова и Куберова България. Тервел – кан на българите и кесар на Византия.

 6. Езическа България в ранносредновековна Европа . Войни и законодателство на кан Крум. България при кан Омуртаг и негоните наследници.

 7. Възходът на християнска България. Християнизация на българската държава.

 8. Възходът на християнска България. Цар Симеон Велики – „василевс на българи и ромеи”. „Златният век”на старобългарската култура.

 9. Залезът на Първото българско царство . България при цар Петър/927-969/

 10. Залезът на Първото българско царство . Борбата на комитопулите. Цар Самуил и последните години на двубой с Византия.

 11. Средновековните градове в западна Европа. Зони на развитие на градския живот. Обликът на градовете. Политическо и социално устройство.

 12. Обществена структура на средновековния запад. Съсловното общество. Градското общество. Университетските общности.

 13. Кръстоносните походи. Възникване на кръстоносната идея. Начало и апогей на кръстоносното движение. Латинските държави на Изтока.

 14. Централизация на Френското кралство. Укрепване на кралската власт. Създаване на съсловна монархия.

 15. Англия – от „Великата харта” към парламент. Норманското господство в Англия. Великата харта на свободите.

 16. Българското царство при Асеневци /1185 – 1241/. Възобновяване на Българското царство. Цар Калоян /1197-1207/между Изтока и Запада.

 17. Българското царство при Асеневци /1185 – 1241/. Цар Иван Асен ІІ /1218-1241/.

 18. България /1241-1371/. Кризи и нашествия през втората половина на ХІІІ в. Татарска хегемония в България.

 19. България /1241-1371/. Опити за стабилизация. Българската култура при цар Иван Александър.

 20. Османското завоевание на Балканите. Първи османски успехи на Балканите. Завладяването на България.

 21. Тест – изходно нивоГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

І. Изпитни теми


 1. Географско положение, брегова линия и големина на Европа.

 2. Релеф на Европа.

 3. Полезни изкопаеми на Европа.

 4. Климат на Европа.

 5. Води на Европа.

 6. Природни зони на Европа.

 7. Население на Европа.

 8. Страни в Европа.

 9. Географско положение, граници и брегова линия на Балканския полуостров.

 10. Релеф на Балканския полуостров.

 11. Балкански страни.

 12. Географско положение и граници на България.

 13. Релеф на България.

 14. Климат на България.

 15. Води на България.

 16. Природни области в България.

 17. Население на България.

 18. Селищата в България.

 19. Стопанство на България.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница