Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици


Конспект за изпит по немски език-страница8/11
Дата11.03.2017
Размер1.74 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Конспект

за изпит по немски език-

самостоятелна форма на обучение

X клас

1.Der bestimmte Artikel

2. Das Verb im Präsens

3. Personalpronomen

4.Das Verb ´´sein´´ im Präsens

5. Die Wortfolge im Aussagesatz

6. Die Wortfolge im Fragesatz

7. Der Artikel

8. Das Possessivpronomen

9. Der Akkusativ

10. Das Verb ´´haben´´ im Präsens

11. Die Zahlen 1 bis 100


МАТЕМАТИКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Функции и графики. Квадратна функция.

 2. Неравенства от втора степен. Рационални неравенства. Метод на интервалите.

 3. Коренуване.

 4. Степен с рационален показател.

 5. Логаритъм.

 6. Тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180°. Основни зависимости.

 7. Косинусова и синусова теореми.

 8. Решаване на триъгълник. Формули за медианите и ъглополовящите в триъгълник.

 9. Лице на многоъгълник. Приложение на лицата.

 10. Пермутации, вариации и комбинации. Вероятност.


ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа 6 задачи, всяка от които се оценява с : • 1, 2, - 2т.

 • От 3 до 6 – 3т.

Общ брой точки 16:

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.

Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.

Литература:

Учебник „Математика 10 клас” - Издателство „Анубис”
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Кодова таблица на РС, клавиатура, данни

 2. Памет

 3. BIOS

 4. Периферни устройства

 5. Инсталиране на потребителски софтуер

 6. Задачи.Тестово изпитване

 7. Специализирани средство в текстообработката

 8. Създаване и вграждане на обекти

 9. Обмен с други приложения

 10. Задачи тестово изпитване

 11. Свързване на обекти в ЕТ

 12. Форматиране на таблици

 13. Операции с данни в ЕТ

 14. Подготвяне на документи за представяне прад публика

 15. Създаване на бази от данни

 16. Заявки

 17. Таблици в бази от данни

 18. Формуляри в бази от данни

 19. Конструиране на отчети

 20. Обмен на данни в мрежова среда с общи ресурси

 21. Създаване на Web - документи

 22. Публикувяне на Web - документи

 23. Търсене на документи в Интернет

 24. Извличане на документи от Интернет

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки


2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

4. Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точки

Оценяване според брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Версай и международните отношения /1919-1931/

 2. Световната икономика /1919-1939/

 3. Франция /1919-1939/

 4. Великобритания /1919-1939/

 5. САЩ /1919-1939/

 6. Италия и раждането на фашизма

 7. Германия /1919-1939/

 8. Русия и Съветският съюз /1917-1939/

 9. България между двете световни войни

 10. Световната дипломация /1931-1939/

 11. Втората световна война / 1септ.1939 – 22юни 1941/

 12. Втората световна война / 1941-1943/

 13. Втората световна война / 1944-1945/

 14. Блоковото мислене и и волята на свръхдържавите

 15. Великобритания след 1945г.

 16. Франция след 1945г.

 17. САЩ след 1945г.

 18. Япония след 1945г.

 19. ФРГ след 1945г.

 20. Италия след 1945г.

 21. Съветският съюз /1945-1989/

 22. Социализмът на съпротивата /1945-1989/

 23. България след 9.IX.1944г.

 24. Между Изтока и Запада или Севера и Юга

 25. Русия и Източна Европа след 1989г.

 26. Тест – изходно ниво

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа два компонента: отговор на исторически, въпрос, който има за цел да провери умението да структурира исторически текст и тест. Критериите за оценяване на първия въпрос са:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
Тестът съдържа въпроси със свободен и избираем отговор. Тежестта на въпросите е отбелязана в края на всеки един от тях.

Точките се преобразуват в оценка по следната формула:

4*a/b +2, където а – брой получени от ученика точки, b – максималния брой точки в теста.

Крайната оценка е средноаритметична на двете.ЕТИКА И ПРАВО

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Морал и етика.

 2. Основни етични категории.

 3. Свободата.

 4. Етика на другия.

 5. Семейството.

 6. Човек и право.

 7. Гражданско общество.

 8. Държавата.

 9. Конституция.

 10. Български парламентарен живот.

 11. Разработване на есе по зададена тема.ІІ. Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични и правописни грешки или при някои факти и явления анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни и фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологични, правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Географско положение и граници на България.

 2. Геополитическо положение и съвременни граници на България.

3. Съвременен релеф на България.

4.Полезни изкопаеми.

5.Климат на България.

6.Води на България.

7.Почви на България.

8.Растителен и животински свят.

9.Природни рискове.

10.Природата на България и природно ресурсният й потенциал.

11.Дунавска равнина.

12.Старопланинска природогеографска област.

11.Краищенско-Средногорска област.

12.Тракийско-Странджанска област.

13.Рило-Родопска област.

14.Черно море и българското черноморско крайбрежие.

15.Етнокултурен облик на българския народ.

16.Брой и разпределение на населението.

17.Структура на населението.

18.Селища в България.

19.Население и селища.

20.Държавно устройство и институции в България, административно –териториално деление на България.

21.Национално стопанство:структура,фактори и показатели.

22.Стопанството на България днес.

23.Земеделие.

24.Енергетика.

25.Металургия и машиностроене.

26.Химическа промишленост, производство на строителни материали, дървообработваща и целуозно-хартиена промишленост.

27.Лека промишленост.

28.Хранително - вкусова промишленост .

29.Транспорт и съобщения.

30.Търговия, туризъм и други обслужващи отрасли.

31.Териториална структура на стопанството.


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


 1. Характеристика на наследственоста и изменчивоста

 2. Монохибридно и дифибридно кръстосване

 3. Алелни и неалелни взаимодействия на гени

 4. Хромозомна теория за наследственоста. Скаченост на факторите

 5. Изменчивост. Модификации. Норма на реакцията.

 6. Наследствена изменчивост.

 7. Наследственост при човека.

 8. Размножаване при организмите

 9. Полови процеси при животните.

 10. Индивидуално развитие на животните

 11. Следзародишно ( постембрионалн) развитие

 12. Хипотези за произхода на живота на Земята

 13. Теория за биохимичната еволюция

 14. Същност и развитие на идеята за еволюциятаНаследственост и изменчивост. Изкуствен отбор

 15. Борба за съществуване.

 16. Естествен отбор

 17. Произход на видовете според дарвин

 18. Произход на нови видове .

 19. Дивергенция , конвергенция,паралелизъм.

 20. Микроеволюция и макроеволюция.Насоки и пътища на еволюцията

 21. Еволюция на човека. Място на човека в системата на живия свят.

 22. Палеонтологична история на човека.Хоминизация – еволюция на социалното поведение.

 23. Човешки раси.Расизъм

 24. Доказателства за еволюцията.


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ-ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ


  1. Разпространение на светлината.

  2. Отражение и пречупване на светлината.

  3. Пълно вътрешно отражение.

  4. Огледала и лещи.

  5. Оптични уреди.

  6. Дисперсия на светлината.

  7. Интерференция на светлината. Кохерентни вълни

  8. Дифракция на светлината.

  9. Дифракционни решетки и спектри.

  10. Видове спектри. Спектрален анализ.

  11. Топлинни източници на светлина. Закони при топлинното излъчване.

  12. Луминесцентни източници на светлина.

  13. Лазерни източници на светлина.

  14. Инфрачервени и ултравиолетови лъчи.

  15. Рентгенови лъчи.

  16. Фотоелектричен ефект.

  17. Фотони. Обяснение на фотоефекта.

  18. Вълнови свойства на частиците.

Литература:

Учебник „Физика и астрономия 10. клас” - Максим Максимов, изд. „Булвест 2000”

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Равнището на компетентностите се проверя с тест, който съдържа: 15 тестови задачи с избираем отговор и 5 задачи със свободен отговор.

Критерии за оценяване:


 • от 1. до 15. задача – по 2 точки;

 • от 16. до 20. задача – по 4 точки

Максималният брой точки е 50.

Т а б л и ц а з а т р а н с ф о р м а ц и я

Брой точки

от 0 до 14

от 15 до 19

от 20 до 34

от 35 до 44

от 45 до 50

Оценка

2

3

4

5

6ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Термохимия.

2.Скорост на химичните реакции.

3.Катализа.

4.Химично равновесие.

5.Производство на амоняк.

6.Видове дисперсни системи.

7.Истински разтвори.

8.Свойства на разтворите.

9.Дифузия и осмоза.

10.Колоидни-дисперсни системи.

11.Електролитна дисоциация.

12.Киселини и основи.Дисоциация на водата.

13.Йоннообменни реакции.

14.Соли.Хидролиза на соли.

15.Окислително-редукционни процеси.

16.Електролиза.

17.Мед.Съединения на медта.

18.Сребро.

19.Цинк.Съединения на цинка.

20.Олово.Съединения на оловото.

21.Желязо.Съединения на желязото.


ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

К О Н С П Е К Т


По ФВС-ЗП и ЗИП за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение-10 клас.
1. Изпитни нормативи за установяване на двигателната активност и физическите качества на учениците.

-/Бързина-50 м.гл.бягане.

-/Издръжливост-300/600 м.гл.бягане.

-/Отскокливост -скок от място с два крака.-

-/Гъвкавост-коремни преси/момичета/.

-/Сила горни крайници-хвърляне на тежка плътно топка/момчета/.

2. Лека атлетика.

-Техника на бягането на къси и дълги разстояния.

-Техника на бягане по разстоянието. Кросово бягане.

-Висок и нисък старт- техника.

-Бягане по разстояние и финиширане.

-Бягане на къси и дълги разстояния.

-Скок дължина.Видове.Заучаване разбега на засилване, отскок

3.Технико-тактически елементи от Баскетболната игра.

-/правила на играта.

-/ловене ,подаване.видове.

-/дрибъл с удобна и неудобна ръка.

-/стрелба-видове.

-/изпълнение на наказателни хвърляния.

-/залъгващи движения

4.Тактико-технически елементи от Хандбалната игра.

-/правила на играта

-/ ловене и подаване-видов

-/ дрибъл.

-/стрелба –видове

-с отскок на дължина

-с отскок на височина.

5.Технико-тактически елементи от Волейболната игра .

-/правила на игра.

-/Видове подаване:

-с две ръце от горе

-с две ръце от долу.

-/Видове начален удар.

-Долен начален

- Горен начален удар.

-/Забиване

-/блокада след забиване.

І. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТА
Изпитът се провежда в две равнопоставени части:

- Оценка на технико – тактическите умения по избран вид спорт от изучаваните в курса на обучение в училището ( баскетбол, волейбол )

- Оценка на кондинционните възможности по четири теста за кондиция оценявани по таблици диференцирани по пол и възраст по точкова система които се преобразуват в цифрови оценки.

Оценката на изпита се формира като сбор от точките по двата компонента, конвертирани в цифрова оценка съгласно приложената таблица.


ІІ ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

1 ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ
За оценяване на технико тактическите умения се изпълнява по –долу описаното упражнение за определено време и наказателни точки съобразно критерийте за оценка.

Упражнението започва от стартовата линия. Изпитваният води топката с външната на стойката ръка, след излизане от стойките подава с две ръце от гърди на партньор и притичва да получи топката след което дриблира и с две крачки стреля в коша, овладява топката и я подава на партньора и притичва за да я получи и продължава с дрибъл до наказателната линия откъдето изпълнява с помощта на партньора три наказателни удара.С удрянето на топката в ринга или таблото след изпълненито на третия наказателен времето се спира

 • старт

 • движение на играча с топка

 • движение на играча без топка

 • движение на топката

 • дрибъл с крачка за стрелба

 • играч

 • стойка


КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО БАСКЕТБОЛ


    • Общ брой точки - 20 точки.

    • За технически грешки се отнемат по 1 точка за всяка грешка;

    • За пропуснат кош се отнемат по 1 точка


ОЦЕНКА НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ
Ученикът взема топката и в среден стоеж подава с двете ръце отдолу на височина най-малко 1 м - три пъти последователно. Без прекъсване на упражнението следва подаване с придвижване напред. Подаването се извършва с двете ръце отгоре, като топката се отправя напред, но не по-ниско от 2 м на височина. След като направи три подавания на тази височина, изпълнява четвърто по-високо и с горен удар прехвърля мрежата.След упражнението се изпълняват 10 начални удари до набиране на 15 точки.
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ


 • Общ брой точки - 20 точки.

 • За всяко успешно подаване се дава по 1 точка, за прехвърляне на мрежата 2 точки.

 • За всеки успешен начален удар се дава 1 точка до набиране на 20 точки.

2 ОЦЕНКА НА КОНДИЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ:


Момичета 15 г.


Тест точки

Бягане

50 м.


Скок дължина от място

Бягане

300 м.


Изправяне от тилен лег

0

Над 9,2

До 155

Над 83

До 45

1

8,8 – 9,2

156 – 166

77 – 82

46 - 56

2

8,6 – 8,7

167 - 174

74 – 76

57 – 63

3

8,3 – 8,5

175 – 182

70 – 73

64 – 70

4

8,0 – 8,2

183 - 193

65 – 69

71 - 80

5

Под 8,0

Над 193

Под 65

Над 80

Момчета 15 г.
Тест точки

Бягане

50 м.


Скок дължина от място

Бягане

600 м.


Хвърляне на плътна топка 3 кг.

0

Над 8,4

До 184

Над 162

До 470

1

7,8 – 8,4

185 - 198

152 – 161

471 – 542

2

7,5 – 7,7

199 – 208

146 – 151

543 – 590

3

7,2 – 7,4

209 - 218

139 – 145

591 – 638

4

6,9 – 7,1

219 - 232

130 – 138

639 – 710

5

Под 6,9

Над 232

Под 130

Над 710

Конвертиране на полученият сбор точки за оценяване на уменията и двигателните

(кондиционните) способности по шестобалната система, както следва:
40 т. - отличен 6,00 29 т. - добър 4,34

39 т. - отличен 5,86 28 т. - добър 4,17

38 т. - отличен 5,75 27 т. - добър 4,00

37 т. - отличен 5,62 26 т. - добър 3,83

36 т. - отличен 5,50 25 т. - добър 3,66

35 т. - мн. добър 5,34 24 т. - добър 3,50

34 т. - мн. добър 5,17 23 т. - среден 3,34

33 т. - мн. добър 5,00 22 т. - среден 3,17

32 т. - мн. добър 4,83 21 т. - среден 3,00

31 т. - мн. добър 4,66 под 21 т. - слаб 2,00


30 т. - мн. добър 4,50
Оценка от практически изпит:

Тест,

точки


Бягане на

50м.


Скок дължина от място

Хвърляне на плътна топка /кор.преси

Бягане на 300/600 м.

Ловкост

Пъргавина
ХІ класПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница