Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Български езикстраница9/11
Дата11.03.2017
Размер1.74 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Български език

 1. Общуване в гражданската, институционалната и стопанската сфера

 2. Текстове документи

 3. Извличане на информация от текстове документи

 4. Общуването в медийната сфера

 5. Текстове в медийната сфера

 6. Дебат и дискусия

 7. Публично изказване по граждански проблем

8. Техники за изграждане на аргументативен текст

Литература

 1. Ботев – поетът, публицистът, гражданинът

 2. Мотивът за саможертва в поезията на Ботев /”До моето първо либе”, „Хайдути”, „На прощаване”, „Хаджи Димитър”, „Обесването на Васил Левски”/

 3. Ботевата молитва /”Моята молитва”/

 4. Христо Ботев. Елегията „Майце си”

 5. Христо Ботев. Стихотворението „Елегия”

 6. Иван Вазов. „Епопея на забравените”

 7. Темата за родното в поезията на Вазов

 8. Повестта „Чичовци” от Иван Вазов – строеж, проблематика, персонажи.

 9. „Под игото” от Иван Вазов – епично повествование за историческия и духовен живот на нацията в епохата преди Освобождението

 10. Вазовите разкази – портрети на една епоха.

 11. Алеко Константинов – фейлетони. „Разни хора – разни идеали”.

 12. „Бай Ганьо” от Алеко Константинов

 13. Пенчо Славейков. Жизнен и творчески път. Поемите „Ралица”, „Cis moll”

 14. Пенчо Славейков. „Сън за щастие”

 15. Пейо К. Яворов. Проблемът за страданието в стихотворенията „Градушка” и „На нивата”

 16. Патриотичната тема в поезията на Яворов /”Заточеници”, „Арменци”/

 17. Драмата на любовта в поезията на Яворов /”Ще бъдеш в бяло”, „Две хубави очи”, „Стон”/

 18. Трагизмът на познанието и самопознанието в поезията на Яворов /”Песен на песента ми”, „Маска”, Две души”/

 19. Елин Пелин. Разкази / „Ветрена мелница”, „Задушница”, „На оня свят”, „Косачи”, Мечтатели”, „Чорба от греховете на отец Никодим”, „Занемелите камбани”/

 20. „Гераците” от Елин Пелин – повест за тревожните трансформации на човешките ценности

 21. Димчо Дебелянов. Теми и мотиви в поезията му / „Да се завърнеш…”, „Помвиш ли…”, „Пловдив”, „Спи градът”, „Черна песен”, „Сиротна песен”, „Един убит”, „Тиха победа”/

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП

Български език

 1. Българският език като индоевропейски език. Връзка с другите индоевропейски езици

 2. Общуването в гражданската и институционалната сфера с оглед на международни контакги /харти, конвенции и др./

 3. Средства за откриване на позиция в медийни текстове /с оглед на техните езикови, структурни и жанрови особености/

 4. Интерпретиране на съдържанието на медийните текстове и на текстове документи

 5. Анализ на медиен текст с цел да се открои позицията на конкретната медия по разглеждания проблем. Създаване на медиен текст в определен жанр

 6. Особеностите на фонетичната, граматичната и лексикалната система на българския език в сравнение със съответните системи на изучаваните чужди езици

 7. Използване на реторически стратегии в публични изказвания

 8. Разновидности на литературнокритическата статия /отзив и рецензия, анотация, характеристика на автор/

 9. Разновидности на есето

 10. Създаване на аргументативни текстове

Литература

 1. Сатиричните образи в поезията на Ботев. „Гергьовден”, „Патриот”.

 2. Христо Ботев. Стихотворенията „Делба”, „В механата”, „Пристанала”

 3. Ботевата публицистика. Теми и проблеми. „Смешен плач”

 4. Родината – център на Вазовия поетически свят.Стихосбирките „Пряпорец и гусла” и „Тъгите на България”

 5. „Векът” от Иван Вазов

 6. Вазов. Повестта „Немили-недраги”

 7. Захари Стоянов. „Записки по българските въстания”

 8. Алеко Константинов. „До Чикаго и назад”

 9. Кръгът „Мисъл”. Идейно-естетическа платформа.

 10. Пенчо Славейков. „На острова на блажените”. Поетика

 11. Пенчо Славейков. Статиите „Жив е той, жив е”, „Българската народна песен”

 12. Пенчо Славейков.”Псалом на поета”

 13. Петко Тодоров и неговите идилии

 14. Петко Тодоров. Драмата „Змейова сватба”

 15. Елин Пелин. Повестта „Земя”. Разрушаването на човешкия свят

 16. Разказите на Елин Пелин „Пролетна измама”, „Изкушение”, „Кумови гости”

 17. Кирил Христов – поезия

 18. Димчо Дебелянов. „Легенда за разблудната царкиня”


II.Критерии за оценяване:

Оценка Отличен 6.00 – се поставя на писмена работа, в която са овладени следните знания и умения: осъзнат е зададеният от темата хуманитарен проблем и причините за хуманитарния конфликт; познава се задълбочено литературният материал и идеите на културната епоха; интерпретира се творбата в съответствие с нейния жанр, ориентира се в сюжета, в конфликтите и персонажите и във връзките с други творби; осмисля се темата и заложения в нея проблем, изгражда се адекватна на проблема теза, правилно се построява аргументацията, правят се адекватни изводи и заключения, спазват се правописните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Много добър 5.00 – се поставя на писмена работа, в която са налице социокултурни, литературни, интерпретационни и композиционни знания и умения, допускат се отделни грешки при правописното, пунктуационното и стиловото оформяне на съчинението.

Оценка Добър 4.00 – се поставя на писмена работа, в която не се постига изчерпателност при изграждане на аргументативния текст, допускат се пунктуационни, правописни и стилови грешки.

Оценка Среден 3.00 – се поставя на писмена работа,в която има пропуски при формулиране на микротезите, непознаване на правописните, пунктуационните и стилови норми на книжовния български език.

Оценка Слаб 2.00 – се поставя в писмена работа, в която не се познава литературната епоха, жанровите особености на творбата, допускат се фактологически грешки, ученикът не умее да изгражда аргументативен текст, преразказва съдържанието, има ниска езикова култура.АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Grammar in use- Present tenses

2.Describing people

3.Writing an informal letter going news

4.Time words and future

5.Forest


6.Grammar in use-Past tenses

7.Live and Learn

8.Grammar in use-Reported statements

9.The Pros and Cons studying online

10.Party time

11.Grammar in use- Articles

12.Grammar in use- Conditionals

13.Writing a letter of application

14Grammar in use- The Passive

15The weather

16.Grammar in use- Modals

17.Writing an informal e-mail invitation

18.Sports

19Healthy Lifestyle

20.The summer solstice
Инструкция за проверка и оценка на писмените работи
А. Аудиране: общо 10 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

В. Езикови задачи: общо 22 точки

22 задачи по 1 точка –общо 22 точки

Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

Критерии:

1.Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

2. Спазване на зададения обем / 3 т/ 1. Логическа последователност на изложението / 4 т/

 2. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

 3. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

Общият брой точки на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
Приравняване на точките в оценки

0 т. - 20 т. слаб /2.00/

21т - 30т. среден /3.00/

31т – 40т. добър /4.00/

41т – 50 т. мн. добър / 5.00/

51т. – 60т. отличен /6.00/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЧУЖД ЕЗИК- ЗИП
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1.Grammar in use- Present tenses

2.Describing people

3.Writing an informal letter going news

4.Time words and future

5.Forest


6.Grammar in use-Past tenses

7.Live and Learn

8.Grammar in use-Reported statements

9.The Pros and Cons studying online

10.Party time

11.Grammar in use- Articles

12.Grammar in use- Conditionals

13.Writing a letter of application

14.Grammar in use- The Passive

15.The weather

16.Grammar in use- Modals

17.Writing an informal e-mail invitation

18.Sports

19Healthy Lifestyle

20.The summer solstice

Инструкция за проверка и оценка на писмените работи


А. Аудиране: общо 10 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 5 точки
Б. Четене с разбиране: общо 12 точки

Задача 1. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки

Задача 2. Всяко изречение носи по 1 точки – общо 6 точки
В. Езикови задачи: общо 22 точки

22 задачи по 1 точка –общо 22 точки

Г. Създаване на писмен текст: общо 16 точки

Критерии: 1. Съдържание, отговарящо на темата / 5 т/

 2. Спазване на зададения обем / 3 т/

 3. Логическа последователност на изложението / 4 т/

 4. Правопис и граматическа коректност / 4 т/

 5. За оригиналност на изложението, стил и богатство на езика се присъжда 1 т.

Общият брой точки на писмените работи се получава от сбора на точките за всеки компонент. Максимален брой точки – 60 точки


Забележка: Всяка правописна и граматична грешка се санкционира с 0.25 т
Приравняване на точките в оценки

0 т. - 20 т. слаб /2.00/

21т - 30т. среден /3.00/

31т – 40т. добър /4.00/

41т – 50 т. мн. добър / 5.00/

51т. – 60т. отличен /6.00/НЕМСКИ ЕЗИК

Конспект

за изпит по немски език-

самостоятелна форма на обучение

XI клас

1.Unregelmäßige Verben

2. Die regelmäßigen Verben im Präsens im Präsens

3. Personalpronomen

4.Die Verben ´´sein´´und ´´haben´´ im Präsens

5. Die Wortfolge im Aussagesatz

6. Die Wortfolge im Fragesatz

7. Der Artikel

8. Das Possessivpronomen

9. Der Akkusativ

10. Die Verben ´´können´´und ´´müssen´´ im Präsens

11. Die Zahlen 1 bis 100

МАТЕМАТИКА – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Аритметична прогресия.

 2. Геометрична прогресия.

 3. Лихва. Погасяване на заеми.

 4. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл.

 5. Тригонометрични функции на сбор и разлика на ъгли.

 6. Тригонометрични функции на удвоени и половинки ъгли

 7. Организация и анализ на данни.

МАТЕМАТИКА - ЗИП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Числови редици.

 2. Сходящи редици. Действия със сходящи редици, свойства на сходящите редици.

 3. Показателна и логаритмична функция. Свойства на логаритмите.

 4. Показателни уравнения и неравенства.

 5. Логаритмични уравнения и неравенства.

 6. Тригонометрични уравнения и неравенства.

 7. Многостен. Призма.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Изпитният билет съдържа 4 задачи, всяка от които се оценява с 4 точки. Общ брой точки:

За оценка: Среден – 4 точки;

Добър – 8 точки;

Много добър – 12 точки;

Отличен – 16 точки.


Оценката се изчислява по формулата: 2+0,25.n, където n – брой точки.

Литература:

Учебник „Математика 11 клас” - Издателство „Анубис”ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Компютърната графика.

 2. Обработка на готово графично изображение.

 3. Създаване на графично изображение.

 4. Редактиране на графично изображение.

 5. Въвеждане на специални ефекти в графично изображение.

 6. Вмъква текст в графично изображение.

 7. Изрязване и копиране или преместване на части от изображение в друг графичен файл.

 8. Копиране и преместване на части от изображение в текстов файл.

 9. Конвертиране и записване на графичен файл от един файлов формат в друг, съобразно възможностите на графичния редактор.

 10. Подготовка за печат.

 11. Отпечатване на графичен файл.

 12. Същност на компютърната презентация .

 13. Връзка между програмите за презентация и хардуера на компютърната система.

 14. Файлови формати използвани в програмите за презентация.

 15. Компоненти на компютърната презентация.

 16. Използване на готови шаблони за създаване на компютърна презентация.

 17. Записване презентацията на файл и актуализиране на работния файл.

 18. Редактиране на създадена компютърна презентация.

 19. Вмъкване на обекти от различен тип.

 20. Вмъкване на специални ефекти.

 21. Промяна структурата на подреждане на елементите .

 22. Изнасяне на презентация пред публика.

 23. Видове презентационни материали за отпечатване. Формати за отпечатване на презентационни материали.

 24. Подготовка за печат.

 25. Отпечатване на различни по вид и формат презентационни материали.

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНАТА ЧАСТ

1.Комплексност и пълнота на изложението

- Дефинира понятията до 10 точки

- Изяснява изцяло поставения въпрос до 15 точки

- Не допуска правописни грешки до 10 точки
2.Точност на изложението

Вярно дефинира конкретните процеси, явления и категории. Изложението е изцяло подчинено на зададената тема. до 15 точки


3.Логичност и последователност

Изложението е логично структурирано, обосновано. Умее самостоятелно да интерпретира материята до 10 точки

Оценяване според брой точки:

Оценка

Брой точки

Слаб 2

До 29

Среден 3

От 30 до 40

Добър 4

От 41 до 48

Мн. Добър 5

От 49 до 56

Отличен 6

От 57 до 60

Крайната оценка от изпита се формира като средноаритметична от оценките, получени върху писмената и практическата част.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – задължителна подготовка
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

1. Славяните

2. Българите

3. Създаване и укрепване на българската държава 680 – 802

4. Териториално разширение и централизация на държавата през ½ на ІХ

5. Покръстването на българите

6. България при Симеон Велики

7. Политическа криза и падане на България под византийска власт

8. Българските земи под византийска власт

9. Въстанието на Асеневци и възстановяването на българската държава 1185-1207

10. Политическо могъщество на българската държава при Иван Асен ІІ

11. България при приемниците на Иван Асен ІІ

12. Завладяването на България от османските турци

13. Българите в османската империя ХV – ХVІІв.

14. Стопански живот и общество на българите през ХV – ХVІІв.

15. Антиосманска съпротива на българите

16. Зараждане на българската национална идея

17. Движение за новобългарска просвета

18. Борба за независима църква

19. Начало на организираната национално-освободителна борба

20. Вътрешната революционна организация и БРЦК 1869 – 1875 г

21. Априлското въстание 1876 г.

22. Възстановяване на българската държава и руско-турска война 1877 – 1878

23. Начало на държавен живот

24. Развитие на Княжество България 1879 – 1885 г.

25. Източна Румелия и Съединението 1885г.

26. Българската държава 1886г. до началото на ХХ в.

27. Борби на неосвободените българи 1878 – 1912 г.

28. Воините за национално обединение 1912 – 1918

29. Управление на БЗНС и Демократическия сговор

30. Изпитанията през 30-те години на ХХ.

31. . България в годините на Втората световна война

32. Преход към еднопартийно управление и установяване на тоталитарна система

33. Преход към демокрация

34. България и европейските структури.

35. Тест – изходно ниво
ФИЛОСОФИЯ

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 1. Що е философия

 2. Класически методи във философията

 3. Битие и Време

 4. Природата катоКосмос

 5. Природата като дом на живота

 6. Трудът и играта

 7. Историческият свят

 8. Предмети и потребност

 9. Оръдия на труда

 10. Бог,Троица

 11. Човек,Вяра и разум

 12. Тялото

 13. Душата

 14. Самотата,Изборът

 15. Любовта

 16. Комуналния човек

 17. Човекът индивидуалист

 18. Софистът и скептикът

 19. Теоритикът

 20. Мистикът

 21. Прагматикът

20 Романтикът

ІІ. Критерии за оценяване.

Ученик, който не познава и не може да използва наличния опит, за да удовлетвори дори и частично всички познания, умения и компетентности получава оценка Слаб 2

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява частично изискванията на всички познания, умения и компетентности, получава оценка Среден 3

Ученик, който познава и използва наличния опит, като удовлетворява цялостно всички познания, умения и компетентности получава оценка Добър 4

Ученик, който обработва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, видоизменя го, като създава нови отношения и взаимовръзки, за да се справи успешно с образователните задачи получава оценка Много добър 5

Ученик, който използва наличния опит от познанията, уменията и компетентностите, като го преобразува и променя за нуждите на образователните задачи, откривайки нови възможности и взаимовръзки, получава оценка Отличен 6


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
І. ИЗПИТНИ ТЕМИ 1. Югозападен регион – географско положение. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 2. Стопанство на Югозападен регион.

 3. Западен Тракийско-Родопски регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 4. Стопанство на Западен Тракийско-Родопски регион.

 5. Източен Тракийско-Родопски регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 6. Стопанство на Източен Тракийско-Родопски регион.

 7. Югоизточен регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 8. Стопанство на Югоизточен регион.

 9. Североизточен Приморски регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 10. Стопанство на Североизточен Приморски регион.

 11. Североизточен Придунавски регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 12. Стопанство на Североизточен Придунавски регион.

 13. Северен централен регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 14. Стопанство на Северен централен регион.

 15. Северозападен регион. Стопанска оценка на природните условия и ресурси.

 16. Стопанство на Северозападен регион.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗП

І. ИЗПИТНИ ТЕМИ

 1. Единство на организмите на биохимично равнище.Биохимична еболюция.

 2. Вируси

 3. Фотосинтеза: фотосинтетичен апарат и светлинна фаза

 4. Фотосинтеза : тъмнинна фаза. Фотодишане.

 5. Условия за фотосинтеза

 6. Бактериална фотосинтеза.Хемосинтеза.

 7. Азотно хранене на растенията

 8. Воден обмен при растенията

 9. Минерално хранене на растенията

 10. Разграждане на въглехидратите в клетките на анаеробните организми.Ферментации.

 11. Преобразуване на енергията в клетката.

 12. ДНК- консервативна и променлива молекула

 13. Следсинтетични промени на РНК чрез изрязване на интроните и снаждане на екзоните

 14. Рибозоми

 15. Основни принципи на регулация на процесите в клетката

 16. Деление на еукариотната клетка

 17. Гъби

 18. Растителни тъкани

 19. Животински тъкани

 20. Организъм

 21. Дразнимост на рецепторите при растенията

 22. Растителни хормони

 23. Растежни и тургорни движения

 24. Диференциране на клетките и развитие при животните

 25. Особености в регулацията на функциите при животните

 26. Предаване на нервния импулс и възприемане на дразненето

 27. Съкращение на мускулите

 28. клетъчна селекция

 29. Нервна и хормонална регулация

 30. Висша нервна дейност

ІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ


Оценка Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки.

Оценка Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено.

Оценка Добър4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки.

Оценка Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки.

Оценка Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА


 1. . Спектър на водородния атом.

 2. Квантов атомен модел на Бор. 3. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница