Средно училище „СВ. Св. Кирил и методий”страница1/5
Дата25.10.2018
Размер1.53 Mb.
#97857
  1   2   3   4   5


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”ГРАД СТРЕЛЧА,

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

гр. Стрелча, 4530

бул. „България” № 69

тел. 03532 23 49;

e-mail: soustrelcha@abv.bg

www.soustrelcha.net
УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР СУ „Св.св. Кирил и Методий“ /Г.Грозев/

Приет педагогически съвет с Протокол № ………./……...2016 г.

Утвърден със Заповед №………/………..2016 г

Г О Д И Ш Е Н П Л А Н

за учебната 2016/2017 година

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

РАЗДЕЛ I.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

РАЗДЕЛ II.

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

3. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И СТРАТЕГИИ

РАЗДЕЛ III.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО


 1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

 2. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 4. СОЦИАЛНО - БИТОВА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

 5. СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЕКСКУРЗИИ

 6. ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ

 7. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

 8. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА

 10. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

11 . ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

12. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕ

13 ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ

14. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

15. МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ

16. ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ

РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Разработването на Годишния план е важна и отговорна дейност, от която зависи качеството на образователно - възпитателния процес в училището. Настоящият годишен план е съобразен с указанията на РУО Пазарджик, адаптиран е към особеностите на училището и контингента ученици, които се обучават в него.Цялостната дейност на Средно училище „Св.св.Кирил и Методий“ –гр.Стрелча през учебната 2015/ 2016 година протече съгласно залегналите в годишния план цели:

Формиране у учениците, живеещи в среда, в която образованието не се възприема като ценност на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене;

Усвояване на задължителния образователен минимум;

Въвеждане на иновационни методи на преподаване и използване на компютърните технологии в урока;

 Осигуряване на достъпност в образователния процес чрез интегриране на учениците - роми и децата със СОП;

Опазване живота и здравето на учениците, чрез осигуряване на безопасни условия на труд;

Стриктно спазване на Правилника за вътрения трудов ред и Правилника за дейността на училището - от учители, ученици и помощен персонал;

Разработване и участие в проекти.В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес(ОВП).

Учебните планове и програми се изработват на базата на държавните образователни изисквания, определени от ЗСООМУП. Обучението се извършва в дневна форма от V до XII клас. Режимът е едносменен. За учениците от V – VII клас беше осигурена целодневна форма на обучение. Учениците получават безплатни учебници в задължителната възраст, определена от ЗНП, социални стипендии.Броят на учениците в началото на учебната година е 240, разпределени в 12 паралелки. Средната пълняемост на паралелките е 20 ученици, което е предпоставка за добра ефективност на материалните разходи на училището. През учебната година броят на учениците в дневна форма на обучение е намалял от 240 на 231 ученици. Най - много е намалял броят на учениците в гимназиалния етап, а най - малко - в прогимназиален гимназиалния етап.

Ученици на самостоятелна форма на обучение –13

Заявените причини за напускане са: заминаване с родителите си в чужбина, желание за преминаване в самостоятеилна форма на обучение, семейни причини, Преместените в друго училище са по желание на ученика.

Проблеми с кадровото осигуряване в училище нямаше. За учебната 2016/2017 година учебния процес е обезпечен с педагогически специалисти, както следва:

Педагогическите кадри в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ - Стрелча - 24.

От тях: магистър - 15 бакалавър – 8, професионален бакалавър - 1.100% процента от учителите отговарят на изискванията за заемане на длъжностите, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, регламентирани в Инструкция №2 на МОН.

Учителският колектив отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на ОВП. Въпреки създадената добра система на организация, съгласуваност и контрол на дейностите, постигнатите резултати в образователно - възпитателната работа са незадоволителни.

Сравнението с резултатите в VII клас, получени при НВО оценяване в училището през предходната година показва тенденция на увеличаване.

Най-голямо увеличението на успеха от НВО по Физика и астрономия/на трето място в областта от 81 училища /,География и икономика / на четвърто място в областта от 81 училища /. Те са резултат от много упражнения в часовете през периода на обучение и работа върху примерни тестове по различните учебни предмети. Редовните консултации и индивидуална работа с изоставащите ученици водят до повишаване успеваемостта им. Редовното посещение на училище допринася за достигане на ДОИ.Най нисък е резултата от НВО по Математика.Това обаче е тенденция за областта като цяло.

При сравнение на резултатите от 2014/2015 учебна година и резултатите от 2015/2016 учебна година се налага изводът, че през настоящата учебна година учениците са показали малко по-високи резултати по учебните предмети, обект на външно оценяване.

От завършващите 23 ученици в дневна форма на обучение до ДЗИ бяха допуснати 23 ученици. Дипломираха се 19 ученици.

От завършващите ученици в самостоятелна форма на обучение, един ученик получи удостоверение за завършен гимназиален етап на образование по негово желание.От дневна форма на обучение - 2014г./2015г.: подали заявления за явяване на ДЗИ по География и икономика – 1 ученик. Успешно положили ДЗИ – 1 ученик.Същият получи и диплома за средно образование.

Средният успех на училището за учебната 2015/2016 год. е Мн.Добър4,74/спрямо 4,60 за учебната 2014 /2015 година /

Проведени изяви по национален календар за извънучилищни дейности на МОН:

През 2015/2016 учебна година в училището бяха организирани разнообразни дейности, съгласно националния календар за извънучилищни дейности на МОН, които са описани подробно в доклад – анализа за дейността на училището.През изтеклата година вътрешно квалификационната дейност в училище бе на добро ниво.

Учителите от СУ „Св.св. Кирил и методий“ - Стрелча се включиха активно в организираните квалификационни курсове от РИО – Пазарджик и институтите за квалификация на учителите.Участие и реализиране на проекти:

 1. През м.ноември 2015 година приключи реализацията на проект“Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес „ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2014 година.Участие в национални програми

 1. Национална програма“Оптимизация на училищната мрежа „

В процеса на работа се откроиха силните страни и някои слабости, преодоляването на които ще бъде приоритет през тази учебна година.

Необходимо е:

 1. Да се повиши взискателността към успеваемостта на учениците по общообразователните предмети;

 2. Своевременно да се прилага адекватен подход при наличие на противообществени прояви;

 3. Да продължи работата по гражданското образование на учениците;

 4. Да се усъвършенства системата за квалификация на учителите, като средство за постигане на качествено образование в училището;

 5. Да се прилагат интерактивни методи в учебната работа;

 6. Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;

 7. Да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, решаване на проблеми и обогатяване на материално- техническата база;

 8. Постоянен и ефективен контрол, относно спазването на Правилника за вътрешен трудов ред и Правилника за дейността на училището;

9. Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при работата с проблемните ученици с цел намаляване броя на слабите оценки и неизвинените отсъствия;

РАЗДЕЛ II.

 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Мисията на Средно училище „Св.св. Кирил и Методий „ - Стрелча е насочена към:

възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности;

формиране на съзнание за отговорно отношение към учебния процес, усвояване на общообразователния задължителен минимум и повишаване успеваемостта на учениците;

даване на добра основа за свободно комуникиране и интегриране в българското и европейското общество;

преодоляване проявите на агресия и нетолерантно отношение към слабите и различните;

успешна интеграция на деца и родители от ромския етнос към училищния живот;

достъпност на образователният процес в училище за деца със специални образователни потребности;

развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите;

формиране на отговорно поведение за участие в обществения живот.

 1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

С потенциала на 73-годишната си история Средно училище “Св.св. Кирил и Методий « да продължи да се развива като училище със съвременна материално-техническа база и квалифицирани учители, в което главна ценност е ученикът. Утвърждаване на училището катоосновно редищно училище в община Стрелча , което защитава живота и здравето на учениците и осигурява равен достъп до образование на децата от ромски произход. Училището е привлекателно място за учениците от града ни, способно да ги подготви за успешна интеграция, социализация и реализация в съвременното общество.

Училището се стреми, чрез квалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности; толерантност към ученици със СОП и другите етноси; противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 1. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И СТРАТЕГИИ

3.1 ЦЕЛИ

 • Формиране у учениците, живеещи в среда, в която образованието не се възприема като ценност на положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене;

 • Усвояване на задължителния образователен минимум;

 • Въвеждане на иновационни методи на преподаване и използване на компютърните технологии в урока;

 • Осигуряване на достъпност в образователния процес чрез интегриране на учениците - роми и децата със СОП;

 • Опазване живота и здравето на учениците, чрез осигуряване на безопасни условия на труд;

 • Стриктно спазване на Правилника за вътрения трудов ред и Правилника за дейността на училището - от учители, ученици и помощен персонал;

 • Разработване и участие в проекти.

3.2 ПРИОРИТЕТИ

 • Привличане и задържане на учениците в училище;

 • Издигане нивото на общообразователната подготовка в училище с цел овладяване на общообразователния задължителен минимум от учениците;

 • Акцентиране върху подготовката по български език и литература на ученици, на които майчиният език не е български;

 • Интегриране на учениците от ромски произход и техните родители за постигане целите на училището;

 • Повишаване квалификацията на учителите;

 • Развитие и усъвършенстване на работата в ПИГ и ПГ в училището;

 • Ефективно и толерантно педагогическо общуване;

3.3 СТРАТЕГИИ

 • Привличане и задържане на подлежащите за задължително обучение ученици в училище;

 • Прилагане и усъвършенстване системата на целодневната организация в училище;

 • Повишаване успеха на училището, покриване на ДОИ от учениците и добро представяне на НВО и ДЗИ;

 • Намаляване броя на отсъствията на учениците – извинени и неизвинени;

 • Разширяване и утвърждаване на работата по национални програми и образователни проекти, финансирани от фондовете на ЕС;

РАЗДЕЛ III. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТОДейности за изпълнение на главните цели на училището

Срок за изпълнение

Отговорни лица

1.

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Цялостната организация и планиране в училището да се извърши съгласно изискванията на ЗПУО и наредбада за организацията на дейностите в училище на МОН

м. септември

м. октомври

2016г.


Директор

Гл.учител

Изготвяне и утвърждаване на следните планове:

- Годишен план .15.09.2016г.

Директор

Гл.учител

Изготвяне и усъгласуване на План за защита при бедствия на пребиваващите в училището;

20.09.2016г.

ДиректорИзготвяне и утвърждаване на следните планове:


- План за работата на Педагогическия съвет в училище;

15.09.2016 г.

Директор

Пом. директори

- План за контролната дейност;

1.10.2016г.

Директор
- План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата;

15.10.2016г.

Директор
- План за усъвършенстване на квалификационната дейност на учителите;

30.09.2016г.

Гл.учител- Планове на училищните комисии;

05.10.2016г.

Председатели на училищни комисии- План за работа на кл. ръководители;

12.09.2016г.

Класни ръководители- Планове на методични обединения;

20.09.2016г.

Председатели на МО- План за работа с деца и ученици със СОП;

12.09.2016г.

Ресурсен учителПравилник за дейността в СУ „Св.св. Кириил и Методий „

09.09.2016г.

Директор

Гл.учител

Председатели на МО
Актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

09.09.2016г.

Директор
Изготвяне на годишните разпределения по предмети;

12.09.2016г.

УчителиИзготвяне на график за трети допълнителен час по ФВС – първи уч. срок

12.09.2016г.

Директор и учителиИзготвяне на програми за избираема подготовка

14.09.2016 г

УчителиИзготвяне на Списък-Образец 1за учебна 2016/2017г.

07.09.2015г.

ДиректорСформиране на ПИГ

15.09.2016г.

Възпитатели

Кл. ръководители пети-седми клас

Изготвяне на седмично разписание на часовете

09.09.2016г.

Комисия по изготвяне на седмичното разписаниеИзготвяне на график за допълнителния час на класа

09.09.2016 г.

Гл.учител

Кл. ръководители

Изготвяне на график за дежурства по време на междучасие

12.09.2016 г.

ДиректорИзготвяне на график за дежурства по време на свободен от занятия час

12.09.2015 г.

Главен учителИзготвяне на график за провеждане на консултации

12.09.2016 г.

Гл.учителИзготвяне необходимите форми и образци на Централен статистически институт

09.10.2016 г.

Завеждащ „АТС“Изпращане сведение за приетите в 9 клас ученици на РУО Пазарджик администрация.

15.09.2016 г.

ДиректорАктуализиране на информация в училищната документация:

 • книга за подлежащите;

 • гл. класна книга;

 • лични картони на учениците с поправителни изпити.

28.09.2015 г.

Класни ръководители

Завеждащ „АТС“

Изготвяне и утвърждаване на списък на учениците, които ще получават стипендии

05.11.2016 г.

Завеждащ“АТС“

Комисия постипендиите

Раздаване на безплатни учебници от5 до 7 клас

м. септември

2016г.


Кл. р-ли

домакин
Изработване на график за кл. работи през І учебен срок

02.10.2016г.

Гл.учителИзработване на график за кл. работи през ІІ учебен срок

19.02.2017г.

Гл.учителИзготвяне длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати

16.09.2015г.

Директор,

Счетоводител

Изготвяне на обобщена заявка за задължителната училищна документация за края на учебната 2016/2017 г.

м. септември

2016 г.


Завеждащ“АТС“

Директор
Актуализиране списъка на учениците, които получават стипендии за II уч. срок

До 26.02.

2017 г.


Директор,

Комисия по стипендзиите

Изработване на обобщена заявка за задължителната училищна документация за началото на 2017/2018 учебна година.

м. февруари

2017 г.


ДиректорИзпращане заявка за зрелостните изпити през юнската сесия.

м. март

2017 г.


ДиректорПреглед на документацията за завършване на степен- основно, средно образование и на ученици на самостоятелна подготовка

м. май и м. юни

2017 г.


ДиректорОрганизиране и провеждане на ДЗИ – XII клас

М.май и юни 2017г.

Директор

учители
Определяне на групите за избираема подготовка през учебната 2017/2018 г.

30.06.2017 г.

2016 г.


Кл. р-ли и учителиИзготвяне на проект за Списък-Образец 1 за учебната 2017/2018г.

м. юни 2017г.

ДректорПланиране на нуждите от педагогически кадри за новата учебна година

м. юни 2017г.

ДиректорПланиране броя на пенсиониращите се педагогически кадри през 2016/2017 година

м. декември

2016г.


Директор,

Завеждащ“АТС“

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница