Средно училище „СВ. Св. Кирил и методий”страница2/5
Дата25.10.2018
Размер1.53 Mb.
#97857
1   2   3   4   52.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Провеждане на тестове за установяване на входно ниво и анализ на резултатите;

05.10.2016г.

УчителиИзготвяне на график за допълнителна работа на ученици, направили над 150 отсъствия през 2015/2016 уч. година

26.09.2016г.

Класни ръководители и

учители
Изготвяне на график за допълнителна работа на ученици от V клас, които са с проблеми по усвояване на българския език и грамонтост.

26.09.2016 г.

Класни ръководители

Преподаватели по БЕЛ

Провеждане на поправителни изпити – септемврийска сесия

до 14.09.2016г.

Директор

Завеждащ“АТС“

Учители
Провеждане на приравнителни изпити

до 16.10.2016г.

Директор

Учители
Провеждане изпити – самостоятелна форма на обучение

09.2016 г.

01.2017 г.

06.2017 г.


Директор

Учители
Провеждане на тестове за установяване на междинно ниво и анализ на резултатите

до 30.01.2017г.

УчителиДа се актуализира картотеката от тестове за входно и изходно ниво и контролни работи(на хартиен и електронен носител)

през годината

Учители

Председатели на МО

Обсъждане на резултатите от ОВП през І-ия учебен срок.

месец февруари

2017г.


ДиректорОрганизиране и провеждане на НВО – VII клас;

месец май 2017г.

Директор

Главен учител учители

Анализ на резултатите от НВО – VII клас;

30.05.2016г.

Директор

Главен учител учители

Запознаване на родителите на учениците от VII клас с резултатите от външно оценяване

м.05.2017г.

Класни ръководителиОрганизиране и провеждане на ДЗИ – XII клас

М.май 2017г.

Директор учителиОрганизиране и провеждане на юнска поправителна сесия за ученици от прогимназиален етап

от 16.06.2017г.

Директор

Завеждащ“АТС“

Организиране и провеждане на юлска поправителна сесия – IX – XI клас

До18.07.2017г.

Директор и учителиОбсъждане и анализиране на резултатите за учебната 2016/2017 година

месец 07.2017г.

Директор

Председатели на МО

Създаване на картотека с материали за контролни и класни работи, с цел уеднаквяване на изискванията и приемственост при смяна на учителите във випуските

до 30.06.2017г.

Председатели на МО  1. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на Учителите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи на изискванията на съвременното общество. Изборът на теми за квалификация става след проучване мнението на Учителите относно трудностите, които срещат в работата си с учениците и техните родители.

3.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

В комисията по квалификационна дейност през 2016/2017 учебна година участват следните учители:

Мариана Няголова – главен учител –председател на комисията

Председателите на МО в училище – членове на комисията3.2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ

  1. Повишаване на научната и педагогическата подготовка на учителите при работа с ученици и внедляване на вите изисквания съгласно ЗПУО и новите ДОС за отделни предмети и дейности в организацията на учебния процес.

  2. Създаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система  1. Пълноценна социална интеграция на учениците от етническите малцинства с цел формирането им като пълноправни и отговорни граждани на Република България

3.3. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

  1. Да се разработи система за квалификационна дейност на учителите, която да е неразделна част от годишния план на училището

  2. Квалификационната дейност да съдейства за успешно усвояване на учебния материал и поставяне на ученика в активна позиция в учебния процес  1. Да се стимулират преподавателите към самоподготовка и самоусъвършенстване чрез обмяна на педагогически опит в училище и извън него  1. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване чрез прилагане от учителите на интерактивни методи на обучение при работа с ученици билингви  1. Квалификационната дейност да спомага за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства  1. Да се създаде подходяща атмосфера в учебно-възпитателния процес в училище за защита на личностното достойнство на учениците билингви и недопускане на дискриминация на етническа или религиозна основа

3.4. ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ

1. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ – работни срещи, методически сбирки, семинари, творчески разговори, дискусии, открити уроци, презентации, информационни табла

2. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

А/ участие в курсовете и семинарите, организирани от РУО – Пазарджик, ДИУУ – София, ДИПКУ – Стара Загора

Б/ обмяна на опит с учители от други училища

I.Вътрешно-училищна квалификация

Участници

Форма

Срок

Разработва, организира, провежда

Очаквани резултати

Финан-сиране

Забе-лежка

1.МО да разработят годишни планове за квалификация на учи-телите

Учителският колектив


Среща – разговор


м.септември 2016 г.

Комисия по квалифика-ционната дейност

Създаване на оп-тимални условия за квалификация на учителите

Бюджет на учи-лището
2.Създаване на педа-гогическа група, която да информира учителите за новостите в областта на образованието

Председате-ли на МО

Табла Презента-ции

м.септември 2016 г.

Комисия по квалифика-ционната дейност

Повишаване на научната и педа-гогическата под-готовка на учите-лите

Бюджет на учи-лището
3.Споделяне на педа-гогически опит от ут-върдени учители с млади и новопостъпили колеги

М.Няголова

Н.Спасова М.РогачеваДискусия

м. октомври

2016 г.


Председател на комисия-та по квали-фикационна дейност

Повишаване ка-чеството на пре-подаване от учи-телите

Бюджет на учи-лището
4.“Резултати от входно равнище на учениците за настоящата учебна година”

Председателите на МО

Подготовка на анализи

м. ноември 2016 г.

Комисия по квалифика-ционната дейност

Повишаване на научната и педа-гогическата под-готовка на учителите

Бюджет на учи-лището
5.“Тестовото изпитване на учениците”

Председателите на МО

Дискусия

м. януари 2017 г.

Председател на комисия-та по квали-фик. дейност

Разнообразяване начините на ра-бота на учители-те в училището

Бюджет на учи-лището
6. Положителни прак-тики в начален, про-гимназиален и гимна-зиален етап на обуче-ние

Учителският колектив

Открити уроци

през учебната година по график от МО

Председател на комисия-та по квали-фикационна дейност

Осъществяване на приемственост в обучението и възпитанието на учениците

Бюджет на учи-лището
7.“Превенция на аг-ресивното и рисковото поведение на учениците“

А.Божков

М.Няголова
Дискусия

м. март

2017 г.


Комисия по квалифика-ционната дейност

Разнообразяване на формите и

методите на работа на учителитеБюджет на учи-лището
8.“Резултати от НВО равнище на учениците от VII клас“

Председателите на МО

Дискусия и съставяне на анализи

м. май

2017 г.


Комисия по квалифика-ционната дейност

Повишаване ка-чеството на пре-подаване от учи-телите

Бюджет на учи-лището
9.Обсъждане на ре-зултатите от квалифи-кационната дейност през учебната година

Председатели на МО

Дискусия

м. юни

2017 г.


Председате-ли на МО

Повишаване на научната и педа-гогическата под-готовка на учите-лите

Бюджет на учи-лището


II.Извънучилищна квалификация


Участници

Форма

Срок

Разработва, организира, провежда

Очаквани резултати

Финан-сиране

Забе-лежка

1.Участие в курсове и семинари, организира-ни от РУО – Пазард-жик, ДИУУ – София, ДИПКУ – Стара Заго-ра, НИОКСО – Банкя, РААБЕ – България ЕООД, Сдружение „Професионален фо-рум за образование“, „Академия Респонса“ ООД и др.

Учителският колектив

Курс

Семинар


през учебна-та година

РУО – Пазарджик,

ДИУУ – Со-фия, ДИПКУ – Стара Заго-ра, НИОКСО – Банкя, РААБЕ – България, „Академия Респонса“ и другиПовишаване на квалификацията на педагогичес-ките специалис-ти в училището

Бюджет на учи-лището
2.Разработване и управление на проекти от национални програми и др.

Учителският колектив

Клуб

Група


през учебна-та година

РУО – Пазарджик

директор


учители

Разнообразяване на формите и методите на ра-бота с учениците

МОН
3.Изработване на пор-тфолио на учителите – модел

Учителският колектив

Лекция

Дискусия


м. ноември 2016 г.

лектор от РУО – Пазарджик

Повишаване на квалификацията на учителите

Бюджет на учи-лището
4.Работа с деца и уче-ници със СОП – социа-лизация

Учителският колектив

Лекция

Дискусия


м. февруари 2017г.

лектор от РУО – Пазарджик

Повишаване на научната и педа-гогическата под-готовка на учи-телите

Бюджет на учи-лището
ЗАБЕЛЕЖКА :

Извънучилищната квалификационна дейност има отворен характер през учебната година и периодично ще се обогатява с участието на учителите от училището в конкретните форми на квалификацияДейности за изпълнение на главните цели на училището

Срок за изпълнение

Отговорни лица

4.

СОЦИАЛНО – БИТОВА И СТОПАНСКО - ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТИнструктаж по безопасност на труда на всички учители и служители в училище

м. 09.2016г.

м. 02.2017г.Класни ръководители

Домакин на училището

Планиране на необходимите бюджетни средства за 2017 г.

месец 02.2017г.

Директор

Счетоводител

Реализиране на обществена поръчка за безплатни учебници и помагала за учениците от и V – VII клас

до

месец 05.2017 г.Директор и

Комисия
Планиране на строително-ремонтните работи за 2017 год.

месец 03.2017г.

Директор
Осигуряване на допълнителни финансови средства от спонсорство и дарителски акции.

през учебната година

Училищно настоятелство

Комисия по дарения

Обогатяване, осъвременяване и поддържане на МТБ в училище

през учебната година

Директор

Комисия по МТБ

Учители
Практически занятия за евакуация на ученици и персонал при природни бедствия

М..10.2016г.

М..04.2017г.Директор

Домакин и ПД от РС ПБЗН - Пазарджик

Есенно почистване на двора на училището

М.10.2016 г.

Домакин

Обслужващ персонал

Да се проверят всички машини, уреди, съоръжения, спортни уреди и съоръжения, контакти за тяхната безопасност, като се изготвят съответни протоколи

до 30.09.2016г.

Комисия назначена от директораИнвентаризация на материалните активи на училището

м. 12.2016г.

Директор

Домакин


СчетоводителНегодните уреди, съоръжения и спортни пособия да се бракуват своевременно по съответния ред

м. 12.2016г.

Счетоводител

Домакин


Р.АнгелковаУчителите по химия и ООС, физика и астрономя, информатика, ИТ, ДБТ, ДТИ, технологии, ФВС, биология и ЗО се задължават да инструктират учениците за изискванията по безопасност при ползване на уреди, съоръжения, спортни пособия, след което учениците се подписват за проведения инструктаж.

15-28.09.

20156.


Учители по изброените предметиКл. ръководители да проведат индивидуални разговори с родителите за здравословното състояние на учениците и да информират училищното ръководсто за хроничноболни деца

М.10 2016г.

Класни ръководители и медицинско лицеПериодично да се обсъжда здравословното на състояние на учениците

1 път на срок

К.Иванова-медицинско лице в училищетоПролетно почистване на училището по предварително изготвена план - схема

21.03 -31.03.2017г.

Класни ръководители, Домакин

Обслужващ персонал

Разработване на адекватни критерии по показатели за диференцирано заплащане и оценяване на учителите, чрез карта за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за педагогическите специалисти

09.05.2016г.

Комисия по диференцирано заплащанеЦелесъобразно разпределение на бюджетните средства, чрез спазване на Вътрешни правила за работна заплата.

През годината

Директор

Счетоводител

Отговорник СФУК


СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ - провеждат се съгласно плановете на комисиите със съответните срокове и отговорници.

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2016 – 2017 г.

Вътрешни първенства и състезания от V до XII клас

1.Баскетбол – вътрешен турнир за V и VI клас

Срок: месец Октомври

отговорници: Росица Ангелкова,Евг.Благоева

2..Спортни мероприятия и турнири по футбол и волейбол посветени на празника на училището

Срок: месец окномври и ноември

Отговорници: Р.Ангелкова и Евг.Благоева

4.Лека атлетика – „Най – добрият спринтьор и скачач“ за V до VIII клас

Срок: месец март

отговорници:Р.Ангелксова и Евг.Благоева

5.Бадминтон – индивидуален турнир за V до VIII клас

Срок: месец април

отговорници: Р.Ангелкова и Евг.Благоева

6 Турнир по тенис на маса за V до VIII клас

Срок: месец Октомври

отговорници: Р.Ангелкова и Евг.Благоева

10.Индивидуален турнир по тенис на маса

Срок: месец Май

отговорници: Р.Ангелкова и Евг.Благоева

Състезания и игри за ПИГ

1.Ролери


Срок: месец Октомври

отговорник: А.Божков

2.Спортно –подготвителни игри

Срок: месец ноември,март и април

отговорник:А.Божков и М.рогачева
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница