Средно училище „СВ. Св. Кирил и методий”страница3/5
Дата25.10.2018
Размер1.53 Mb.
#97857
1   2   3   4   5

Спортен празник

Срок: от 25 до 27 Април

отговорници: Бончо Иванов, Радко Уливеров и Малина Илиева

Туристическа дейност

Умелни екскурзии за уениците от 5 до 8 клас по план на класните ръководители

Срок: м. април и май 2017г.

Отг. Училищно ръководство и класни ръководители6.ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ - Цялостната възпитателна дейност се провежда съгласно Годишния план на училището.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ

 • Откриване на новата учебна година – 15.09.2016г.

 • Ден на народните будители – 01.11.2015г.

 • Училищен празник – 18 ноемвр 2016 г.

 • Коледни тържества – 18.12 – 23.12.2016 г.

 • Обесването на Васил Левски – 19.02.2017 г.

 • Национален празник на Република България – 03.03.2017 г.

 • Посрещане на първа пролет – месец март 2017 г.

 • Отбелязване Деня на Земята – 22.04.2017г.

 • Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24.05.2016 г.

 • Ден на Ботев и на загиналите за Освобождението на България – 02.06.2016 г.

 • Закриване на учебната година – месец юни 2016 г.

Училищните тържества и празници се провеждат съгласно плановете на комисиите и методичните обединения със съответните срокове и отговорници.

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФАКТОРИТЕ ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНА ГОДИНА 2016/2017.

 1. ЦЕЛИ

 1. Установяване на съответствие между целите на годишния план, приоритетите на националната и областната образователна политика и реалното състояние на училището.

 2. Осъществяването на превантивен контрол, да създаде предпоставки за достигане на ДОИ и при необходимост за внасяне на съответните корекции;

 3. Своевременно осъществения контрол, да предостави помощно-регулативни условия за бързото и навременно информиране на учителите в непрекъснато променящите се нормативни изисквания;

 4. Да се създадат условия за подобряване/поддържане на качеството на предлаганото от училището образование и да се постигне максимално добро съответствие между държавните образователни изисквания/стандарти и постигнатите резултати на училищно ниво.

2. ЗАДАЧИ:

2.1 Да се установи степента на ефективност между планиране, организация и управление на педагогическия труд и качеството на обучение, чрез отчитане съответствието между изискванията – държавни образователни стандарти, норми, показатели и др. и реалните резултати;

2.2 Да се констатира степента на коректност и прецизност при работа със задължителната училищна документация – дневници и ученически книжки и изпълнението на изискванията на Наредбите на МОН и ЗПУО по организация на дейностите на учебния процес и документите в системата на образованието;

2.3. Да се установи и анализира съответствието между планирана и осъществена дейност по изпълнение наизискванията на МОН за системата на оценяване относно осигуряването на системност и ритмичност при оценяването на всеки ученик

2.4. Да се следи за изпълнението на трудовата дисциплина, съгласно КТ, Правилника за вътрешния трудов ред на училището, Правилника за дейността на училището, съответните графици и заповеди на директора;

2.5. Да се установи и анализира степента на ефективност на СФУК в училище, нивото на компетентност и документираност на всички операции и действия, осигуряването на проследимост на отделните счетоводни и оперативни актове. Правомерност на извършените финансови операции. Вземане на съответните управленски решения;

2.6. Да се следи за изпълнение на Правилника за дейността в училище във връзка с ученици, дежурни учители и охрана и предприетите действия и възпитателни мерки.

II. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

 1. ОБЕКТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1.1 На контрол подлежат следните дейности, осъществявани в училището:

- учебно-възпитателната/педагогически контрол;

- административно-управленската;

- социално-битовата и стопанска.1.2. Обекти за контролна дейност на директора са:

 Дейността на учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции във връзка с организацията на образователно-възпитателния процес в училището, прилагането и спазването на ДОИ (за системата за оценяване, за документите за системата на народната просвета) и на други нормативни актове в системата на средното образование; дейността на педагогическите кадри за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, за подобряване на професионалните умения, както и за прилагане на усъвършенстваната професионална компетентност в практиката и подобряване на качеството на преподаване и учене.

 Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училището;

 Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание;

 Правилното водене на училищната документация от определените длъжностни лица;

 Изпълнението от учителите на дадени препоръки от експерти в РИО.2. ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

2.1 Образователно- възпитателната дейност в часовете по ЗП, избираема подготовка и факултатавна подготовка и по изпълнение на ДОИ, а именно:

предварителна работа по планиране на урочната дейност;

урочна и методическа работа;

класно – педагогически контрол;

провеждането на часове за самоподготовка и консултации;

провеждането на консултации с родители и ученици от преподаватели и класни ръководители;

училищното хранене и социално – битовите условия в училището.

2.2 Организиране, провеждане и документиране на изпитите в училище:

-НВО, ДЗИ, поправителни изпити и приравнителни изпити на ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение.2.3 Правилно водене и съхранение на задължителната училищна и учебна документация, съгласно изискванията на наредбата за организация на даейностите в училище на МОМН :

- дневници;

- ученически книжки;

- протоколни книги - на заседанията на ПС, на заседанията на трудовия колектив, на Училищния ученически съвет и др.;

- книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст

- учебници и учебни помагала, собственост на училището;

- главна класна книга.

2.4 Спазване на трудовата дисциплина, на Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния трудов ред, на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището по отношение на:

- спазване на седмичното разписание;

- спазване на графиците за работното време на възпитатели, портиери, отговорници по осигуряване на нормални топлинни и санитарни условия за работа и отдих;

- изпълнение на задълженията по длъжностни характеристики.2.5 Състоянието на материалната базаопазване, поддържане и обновяване на училищната сграда, физкултурен комплекс, дидактическите средства и материали;

2.6 Финансовата политика на училището - счетоводна документация и правомерност на разходване на финансовите средства, своевременно изготвяне и представяне пред първостепенния разпоредител на отчетните документи.

ІV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ.

 1. Методи на педагогическия контрол:

 • Наблюдение и анализ на педагогическата дейност;

 • Проверка на документация-годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, техни писмени или други разработки по време на обучението;

 • Социологически методи-анкетиране, беседа, интервю и др.;

 • Оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на учениците.

 1. Методи на административен контрол:

 • Проучване на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в училище;

 • Проверки по спазването на ПВТР;

 • Обсъждане с проверените лица.

V. КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

Месец

Проверка на (обект и предмет на контрола)

Вид на проверката

Методи/Форми на контрола

СЕПТЕМВРИ

1. Водене и съхранение на дневниците на паралелките .

2. Начално оформяне на личните картони на учениците, в гимназиален етап на обучение.

3. Контрол по водене и съхранение на личните картони на учениците, в съответствие сизискванията на МОН.

4. Годишните разпределения на учебния материал по учебни предмети.

5. Контрол на присъствието на учениците в учебните часове и начина на извиняване на отсъствията на учениците от класните ръководители.


Административен контрол.

Даване на указания и насоки за задълженията на кл. ръководители и учителите по предметите- насоки за първоначално, текущо и заключително оформяне, попълване и съхранение на дневниците и личните картони.

Проверка на готовността на учителите за педагогическа дейност-изготвяне на годишни разпределения по предметите в срок до 15.09.
ОКТОМВРИ

 1. Проверка на работата на отговорниците по ЗБУТ и ПАБ и готовността на училището за зимния период.

 2. Контрол на присъствието на учениците в учебните часове и начина на извиняване на отсъствията на учениците от класните ръководители.

Административен контрол

Проверка на документацията, наличие и изправност на гребла, лопати, готварска сол против заледявания.

НОЕМВРИ

1. Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни занятия.

2. Контрол върху работата на учителите с родителите: провеждане на родителски срещи, връзка на училището със семейството, дейността на учителските активи и училищното настоятелство.

3. Проверка на воденето на техническата и технологичната документация и документите за материалните и стокови ценности: -Входящ-изходящ дневник; Книга за инструктаж на работното място, хигиена на труда и противопожарна безопасност;.

4. Контрол на присъствието на учениците в учебните часове и начина на извиняване на отсъствията на учениците от класните ръководители.Педагогически контрол

Административен контролПосещение на учебни часове по ЗП по график. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност. Проверка на документацията-годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, писмени работи и съответствието им с материалната книга.

Проверка на дневниците. Проверка на инструктажни книги. Проверка на финансово-счетоводни документи.ДЕКЕМВРИ

1. Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни занятия

2. Проверка върху провеждането и оценяването на класните работи на учениците по БЕЛ, математика и чужди езици.

3. Контрол на присъствието на учениците в учебните часове и начина на извиняване на отсъствията на учениците от класните ръководители.


Педагогически контрол.

Посещение на учебни часове по ЗП по график. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност. Проверка на документацията-годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, писмени работи.

ЯНУАРИ

1. Проверка върху провеждането и оценяването на класните работи на учениците по БЕЛ, математика и чужди езици.

2. Контрол върху провеждането на различните видове изпити:

-държавни изпити

-поправителни

-приравнителни.

3. Контрол върху документацията за приключване на първия учебен срок.

4. Контрол върху документацията за планиране на държавния план-прием.

5. Контрол върху финансово-счетоводни документи.

6. Контрол на присъствието на учениците в учебните часове и начина на извиняване на отсъствията на учениците от класните ръководители.


Педагогически контрол

Административен контролБеседа с учителите .

Проверка на писмени работи.

Проверка на протоколи от изпитните сесии, м. септември и м. януари. Проверка на дневници, ученически книжки и доклади на кл.ръководители и учителите .

Утвърждаване на заявката за държавния план-прием.

Проверка на финансово-счетоводни документи за годишното приключване.


ФЕВРУАРИ

1. Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на педагогическия съвет.

3. Проверка на дневниците на паралелките, заповедната книга и ученическите книжки.

4. Проверка на материалната книга за взетите часове.

5. Проверка по изготвяне на Годишния въпросник и доклад по СФУК.

6. Контрол на присъствието на учениците в учебните часове и начина на извиняване на отсъствията на учениците от класните ръководители.


Административен контрол


Проверка на книгата за решенията на ПС и класьора с протоколи от ПС.

Проверка на ЗУД.МАРТ

1. Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни занятия.

2. Контрол върху работата на учителите с родителите:провеждане на родителски срещи, връзка на училището със семейството, дейността на учителските активи и училищното настоятелство.

3. Правилника за вътрешния трудов ред, длъжностните характеристики и изискванията за трудова дисциплина.

4. Графика за провеждане на консултация на учителите с учениците, графика за приемни дни и часове с родителите, графика за дежурство.

5. Контрол на присъствието на учениците в учебните часове и начина на извиняване на отсъствията на учениците от класните ръководители.


Педагогически контрол

Административен контролПосещение на учебни часове по ЗП по график. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност.

Проверка на документацията-годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, писмени работи.

Проверка на изпълнението на графиците.


АПРИЛ

1. Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни занятия.

2. Дейността на медицинското лице и медицинското обслужване в училището.

3. Изпълнението на препоръките и изискванията на специализираните органи: РЗИ; ПО; РДВР и др.

4. Проверка на отчитането и унищожаването на документи с фабрична номерация.

5. Контрол на присъствието на учениците в учебните часове и начина на извиняване на отсъствията на учениците от класните ръководители.


Педагогически контрол

Административен контролПосещение на учебни часове по ЗП по график. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност.

Проверка на документацията-годишно разпределение, тематично и урочно планиране, тетрадки на учениците, писмени работи.

Проверка на изпълнението на графиците.

Проверка на получените, ползваните и унищожени документи с фабрична номерация.МАЙ

1. Проверка върху провеждането и оценяването на класните работи на учениците по БЕЛ, математика и чужди езици.

2. Контрол върху провеждане на различните видове изпити:

-държавни зрелостни,национално външно оценяване за VII клас;

3. Контрол на присъствието на учениците в учебните часове и начина на извиняване на отсъствията на учениците от класните ръководители.Административен контрол.

Проверка на писмени работи.

Проверка на протоколи.ЮНИ

1. Контрол върху провеждането на различните видове изпити:

-държавни;

-поправителни;

-приравнителни.

2. Контрол върху документацията за приключване на втория учебен срок и дейностите по приключване на учебната година.

3. Контрол върху изпълнение на препоръките към работата на учителите, дадени от експерти на РИО.

4. Контрол на присъствието на учениците в учебните часове и начина на извиняване на отсъствията на учениците от класните ръководители.


Педагогически контрол

Административен контролПроверка на заповеди, дежурства и протоколи.

Даване на насоки и указания.ЮЛИ

1. Проверка на ЗУД по приключване на учебната година.

2. Проверка на дейностите по организиране на държавния план-прием.Административен контрол

Проверка по попълването и съхранението на дневници и лични картони.

Даване насоки и указания на комисиите по план-приема.АВГУСТ

1. Проверка на дейностите по ремонта и обновяването на МТБ.

2. Проверка изпълнението на Графика за отпуските на персонала.3. Проверка на дейностите по провеждане на септемврийската сесия на ДЗИ


Административен контрол

Даване насоки и указания на комисиите. 1. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

м. септември 2016 г.

Организация, планиране, ръководство на ОВП в СУ „Св.св. Кирил и методий“ – гр.Стрелча съгласно изискванията на новия ЗПУО :

 1. Приема стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране;

 2. Приемана на правилник за дейността на училището;

 3. Приемане на училищните учебни планове;

 4. Приемане на формите на обучение;

 5. Приемане на годишния план за дейността на училището;

 6. Приемане на учебни планове за индивидуална форма на обучение;

 7. Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието;

 8. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище;

 9. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

 10. Предлагане на директора разкриване на занимания по интереси;

 11. . Приемане на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

 12. Избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.

 13. Разглеждане и приемане на Етичен кодекс;

 14. Правила за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.- разглеждане и приемане;

 15. Приемане на План за квалификационната дейност;

 16. Приемане план на Педагогическият съвет по месеци за учебната 2016/2017 година;

 17. Приемане план за откриване на учебната 2016/2017 година;

 18. План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ученици;

 19. Запознаване с Плана за контролната дейност на директора;

 20. План за безопасност на движението по пътищата;

 21. Разглеждане молби на ученици за самостоятелна форма на обучение;

 22. Разглеждане и приемане на график за провеждане на модули по ФВС;

 23. Приемане стратегията на училището;

 24. Приемане стратегия за превенция на отсъстващите и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ученици.

 25. Организационни.

м. октомври 2016 г.

 1. Отчет по изпълнение на решения от предходен Педагогически съвет;

 2. Запознаване на съвета с резултатите от проверки извършени от директора ;

 3. Приемане на план за организация и провеждане на училищен празник ;

 4. Информация за здравословното състояние на учениците;

 5. Организационни.

 6. Избор на комисия за диференцирано заплащане;

м. ноември 2016 г.

 1. Отчет по изпълнение на решения от предходен Педагогически съвет;

 2. Запознаване на съвета с резултатите от проверки извършени от директора

 3. Обсъждане предложенията на класните ръководители на учениците от IX до XII клас за получаване на стипендии за първия учебен срок;

 4. Разглеждане и обсъждане на резултати от учебния процес;

 5. Предложения на класните ръководители за наказание на ученици;

 6. Разглеждане резултатите от входно ниво;

 7. Организационни.

м. декември 2016 г.

 1. Отчет по изпълнение на решения от предходен Педагогически съвет;

 2. Запознаване и обсъждане резултатите от направените проверки на главна класна книга, дневници, ученически книжки и документи за извиняване на отсъствията на учениците;

 3. Разглеждане на дисциплината;

 4. Запознаване с програмата за училищното новогодишно тържество;

 5. Организационни.

м. януари 2017 г.

 1. Отчет по изпълнение на решения от предходен Педагогически съвет;

 2. Предложение за държавен план-прием за IX клас в СУ „Св.св. Кирил и методий „ през учебната 2017/2018 година;

 3. Указания за приключване на 1-ви срок на учебната 2015/2016 година;

 4. Обсъждане спазването на графика за дежурство на учителите в училище;

 5. Предложения на класните ръководители за наказание на ученици;

 6. Обсъждане отсъствия и поведение на ученици от I до XI клас;

 7. Приемане на график за модулите по ФВС за ІІ учебен срок;

 8. Организационни.

м. февруари 2017 г.

 1. Отчет по изпълнение на решения от предходен Педагогически съвет;

 2. Обсъждане стипендиите на учениците от IX до XI клас за втория учебен срок;

 3. Разглеждане на дисциплината учениците;

 4. Обсъждане и приемане на Доклад-анализ на резултатите от ОВП през първия срок;

 5. Оргазационни.

м. април 2017 г.

 1. Отчет по изпълнение на решения от предходен Педагогически съвет;

 2. Избор на знаменосец и асистенти на училищното знаме

 3. Организационни.

м. май 2017 г.

 1. Отчет по изпълнение на решения от предходен Педагогически съвет;

 2. Допускане на ученици до държавни зрелостни изпити;

 3. Избор на учител на годината;

 4. Предложения от класни ръководители за допълнителна работа с ученици с над 150 отсъствия начален етап;

 5. Избор на избираема подготовка в училищния учебен план;

 6. Организационни.

м. юни 2017г.

 1. Отчет по изпълнение на решения от предходен Педагогически съвет;

 2. Информация за резултатите от национално външно IV и VII клас;

 3. Организационни.

м. юли 2017 г.

 1. Отчет по изпълнение на решения от предходен Педагогически съвет;

 2. Доклад-анализ на резултатите от ОВП през учебната 2016/2017 г.;

 3. Приемане на учебните планове за учебната 2016/2017 година;

4. Организационни 1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница