Средства за обучение по математика в началните класовестраница1/3
Дата19.11.2023
Размер12.8 Kb.
#119347
ТипУчебник
  1   2   3
4 sredstva
Свързани:
Mila Nikolova

Средства за обучение по математика в началните класове
Средствата за обученение са компонент на цялостната методическа система на обучението в началните класове.
Средства за обучение по математика са
f Учебник
f Учебни тетрадки
f Методически помагала за учителя
f Сборници със задачи
f Прибори, технически средства, нагледни материали и др.
Учебник
Учебникът е държавен дидактико-методически документ. В него „последователно и достъпно се излагат основите на науката, съобразно с учебната програма и дидактическите изисквания” (Андреев, 1987). В единство с учебното съдържание се отразява и методическата система за неговото изучаване.
Съвременните схващания са, че целта на учебника не трябва да се ограничава само до структуриране и организиране на учебния материал, но чрез него трябва да се организира ефективен учебно-възпитателен процес.
Учебникът е основно средство по математика. Той е предназначен за всички ученици от съответния клас. За всеки клас се издава отделен учебник. В последните години е характерно наличието на алтернативни учебници. Учителят има право да избира между тях в зависимост от особеностите на класа и своите предпочитания.
Дидактически функции на учебниците по математика
На учебниците по математика са присъщи всички дидактически фунции на учебник: информационна, систематизираща, затвърждаваща, самообразователна, самоконтрол, мотивационна, интегрираща, възпитателна и др.
Учебникът е основен и пряк източник на учебна информация, разработена в съответствие с учебната програма. Той конкретизира и детайлизира програмните изисквания.
Учебникът е свъзващо звено между постиженията на науката математика и овладяването на нейните основи. Учебното съдържание отразява дидактически редуцирани за начална училищна възраст математически факти.
Характерно е, че често се дават описания на математически понятия или остенсивни1 определения, а не строги дефиниции. Например в първи клас се коментира „Ъгли като тези, върху които се поставя чертожния триъгълник са прави ъгъли”.
В учебника са интегинтегрирани знания от различни математически дисциплини: аритметика, геометрия, алгебра, анализ, които се изучават в единство. Водещо е аритметичното съдъражание. Независимо от голямото разнообразие на задачите, взаимната им връзка спомага за формиране на система от знания, а не на изолирани свдения от различни области на математиката. Например, в учебника за втори клас обиколката на раностранен триъгълник се разглежда в темата за умножение с числото 3.
Освен за пълноценно въвеждане на нови знания, учебникът с ботагството и разнообразието на задачи е и инструмент за формиране на умения и навици. Функцията на учебника като сборник от задачи е важна негова особеност.
След изучаване на раздел са предвидени теми за обобщение и систематизация на изученото. Задачите в тях са така подбрани, че от една страна, посочват минимума от знания, които трябва да е овадял ученикът, а от друга - могат да послужат за самоконтрол.
С оглед на активното ангажиране на ученика като субект на учебния процес, учебникът е адресиран до него. Поясненията, образците на решения на задачите и др., дават възможност на учениците саомоятелно да усвоятват знания и умения, т.е. проявява се самообразоавтелната и развиваща функция на учебника. В тази посока важна роля играе учителят. Той трябва да научи децата да се справят сами с учебника - да намират и изучават сами у дома новото, осъзнато да използват апарата за ориентировка. Умението да се работи с учебника е сложно умение и то трябва целенасочено да се формира у малите учебици още от първата им учебна година.
Важно значение има възпитателната функция на учебника. Калейдоскопичното съдържание на текстовите задачи заедно с подходящите илюстрации подпомагат учителя при решаването на задачи да реализира и нравствено, трудово, патриотично, естетично възпитание на учениците. Едновременно с това се осъществява и мотивационната функия на учебника - перманентно създаване и поддържане на интерес към математиката и потребност от нейното изучаване. С тази цел се дават като изходни за изясняване новите знания текстови задачи, свързани с бита на хората.
Остенсивното определение е такова определение на значението на думата, когато непосредствено се посочва предмета, (с) който (се) обозначава тази дума. Остенсивното определение се прилага при среща с човек говорещ на непознат език, когато ние самите не разбираме този език. В такива случаи се посочва предмета и едновременно с това се произнася думата, която обозначава този предмет. (Кондаков362)
Друга функция, харатерна само за учебика за първи клас е, че той служи и като тетрадка при изучаването на едноцифрените числа.
По отношение на другите средства за обучение, учебникът има координираща роля, напр. учебните тетрадки по съдържание и струкутра му съотвествставт.
Освен всички други, учебникът изпълнява функцията на методическо ръководство за учителя. От вида и наредбата на задачите в дадена дидактична единица става ясно каква е хориознталната и верикалната структура на урока. Тъй като в настоящия момент няма методически рководства за обучение по математика, с изключение на книгите за учителя към учебниците по математика, учебникът се оказва важен ориентир за учителя. В него той намира примерно структуриране на учебния материал и на времето за неговото изучаване, както и методически идеи за тяхното разгърщане. Но учебникът е предвиден за учениците. Той само подпомага учителя и в никакъв случай не е строго предписание. Учителят е активно ръководещ дейността, той прилага своите дидактически разработки и виждания, съобразени с равнището на конкретния клас. Той самостоятелно обмисля съдъжанието, характера, вида, броя и посдедователността на упражненията в урока. С това на учениците се гарантира възможността у дома да разглеждат сами новото върху нерешена в клас задача и да се упражняват чрез други задачи. За учителя е задължително само учебното съдържание като цяло. Разбира се, понякога е оправдано непосредствено да се работи по прдложения в учебника вариант, без това да се превръща в обичайна практика. Задължение на учителя е да коригира учебника, ако в него са допуснати фактически или печатни грешки, или двусмислия.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница