Средство за Самооценкастраница1/2
Дата19.11.2018
Размер429.62 Kb.
  1   2


средство за Самооценка


Този въпросник позволява да разберете как Системата за управление по околна среда (по-нататък, СУОС) може да се приложи в вашата организация в съответствие с изискванията на европейския Регламент EMAS. В случай, че вашата организация не разполага със СУОС, този въпросник, заедно с инструкциите, събрани в ръководството Go4EMAS, ще ви позволи да се използвате добрите практики за управление по околна среда стъпка по стъпка и в логична последователност.

Този въпросник е структуриран в следните нива, според схемата, посочена в регламент EMAS (редът на етапи може да е различен):

1. Ангажираност на ръководството

2. Планиране

3. Внедряване и функциониране

4. Проверка

5. Мониторинг

6. EMAS Регистрация

Всеки въпрос на този въпросник е извлечен от IT приложение, което може да се намери на уеб сайта на проекта (www.go4emas.eu ). За да получите достъп до IT и ръководството Go4EMAS директно чрез следния линк: http://www.go4emas.eu/tools/.

Този въпросник се основава на съществуващите инструменти, като например модела Acorn и е+5 Методология, но са адаптирани към потребностите и особеностите на МСП от секторите машиностроене, обработка на повърхности и производството на електрическо и електронно оборудване.1. Ангажимент по околна среда

Потенциалните ползи на СУОС зависят в голяма степен от висшето ръководство (най-високото ниво на управление на организацията), които трябва да декларират и докажат задълбочена ангажираност за прилагането на системата и включването на нейните изисквания като неразделна част от ежедневно управление на организацията.

Ангажимента предполага изпълнението на последователност от действия като: • определение и комуникиране на политиката по околната среда.

 • участие в планирането и контрола общите и конкретни цели по околната среда, създаване на подходящи условия за тяхното изпълнение.

 • разпределение на ресурсите, необходими за гарантиране на разработването, внедряването и подобрението на СУОС.

 • Определянето на един или няколко представители на ръководството, който независимо от другите си отговорности, гарантират, че СУОС работи добре и да информира Управлението за изпълнението и ефективността и.

 • пряко участие в процеса на преглед на СУОС.

 • Мотивация на персонала и насърчаване на инициативи за да се гарантира подобряване на екологичното поведение на организацията.

 • Всяка друга дейност, която доказва ръководство по отношение на СУОС. С тази информация, отговорете на следните въпроси:

Като вземете предвид горното, отговорете следните въпроси:

1.1. Висшето ръководство на организацията подписало ли е документ за ангажимент по околната среда?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

 ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 1.2.)


1.2. Ако сте отбелязали, че ръководството на вашата организация е поело ангажимент по околната среда:

Моля изберете подходящия отговор:
ДА

НЕ

Висшето ръководство определя обхвата на СУОС.

Висшето ръководство определя и осигурява необходимите ресурси за прилагането, поддържането и подобряването на СУОС (инфраструктура, информационни системи, обучение, технологии, финансови и човешки ресурси и други специфични ресурси)

Висшето ръководство ще направи усилия за да осигури необходимите ресурси за непрекъснатото подобряване на резултатността на организацията по околна среда.
Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 1 АНГАЖИМЕНТ НА РЪКОВОДСТВОТО.

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

2. ПЛАНИРАНЕ

Планирането включва следните действия:

 • - Определяне на политика за околната среда.

 • - Идентифициране на значими аспекти на околната среда.

 • - Идентифициране на законовите изисквания и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява.

 • - Изпълнението на програмата за управление по околна среда.

Като имате предвид горното, моля, отговорете на следните въпроси:

2.1. ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА

Политиката по околна среда е основен документ за прилагането на всяка СУОС, която определя основните насоки при планирането на системата и насочва цялата организация към подобряване на резултатността по околна среда..

Като вземете предвид горното, отговорете следните въпроси:

2.1.1. Вашата организация има ли политика за околната среда?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS) ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 2.1.2.)
2.1.2. Вие сте отбелязали, че вашата организация има разработена политика по околна среда.:

Моля изберете подходящия отговор:
YES

NO

Вашата организация провела ли е предварителен преглед по околна среда за да определи своите значими аспекти, свързани с нейните дейности, продукти и услуги?

Политиката по околна среда подходяща ли е за вида и тежестта на аспектите на дейностите, продуктите и услугите на организацията?

Политиката включва ли ангажимент за непрекъснато подобряване на резултатността по околна среда и предотвратяване на замърсяването?

Политиката включва ли ангажимент за спазване на приложимото законодателство по околна среда и другите изисквания, които организацията е приела да изпълнява?

Политиката осигурява ли общата рамка за определяне и преглед на своите общи и конкретни цели по околна среда?

Политиката комуникирана ли е до персонала работещ за или от името на организацията?

Политиката достъпна ли е за обществеността?

Политиката преглежда ли се периодично за да отрази промените, които може да настъпят в дейностите, продуктите, услугите, процесите, значимите аспекти и приложимото законодателство, от които зависят общите и конкретни цели?Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 2 ПЛАНИРАНЕ”, ЕТАП 2.1. «ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА».

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

2.2. АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Втората фаза на планирането е идентифицирането на аспектите на околната среда. Всички организации имат в по-голяма или по-малка степен въздействия върху околната като резултат от техните дейности, продукти и услуги..

Въвеждането на СУОС позволява на организацията да идентифицира тези аспекти на своите дейности, продукти и услуги, които имат или може да имат значими въздействия върху околната среда и да предприемата подходящи действия за да смекчат тези въздействия.Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

2.2.1. Вашата организация разработила ли е списък на аспектите на околната среда?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

 ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 2.2.2.)


2.2.2. Вие сте отбелязали, че вашата организация е идентифицирала аспектите на околната среда на своите дейности, продукти и услуги. Моля определете кои от следните действия са предприети за идентификацията.

Моля изберете подходящия отговор:
YES

NO

Определили ли сте възможните области на въздействие на организацията?

Определили ли сте аспектите на дейностите, продуктите и услугите на организацията?

Оценени ли са аспектите за да се определят онези от тях, които имат или може да имат значимо въздействие върху околната среда?

Оценката на аспектите в основата ли е на разработването и прилагането на СУОС?Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 2 ПЛАНИРАНЕ”, ЕТАП 2.2. «АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА».

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

2.3. ПРАВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Третата фаза на Планирането е идентифицирането на приложимите правни изисквания и другите изисквания, които организацията доброволно е приела да изпълнява. Една от най-важните характерни черти на доброто управление, не само по околна среда, а на бизнеса въобще, е да е в съответствие с приложимите правни изисквания и да разбира изискванията и как те влияят на организацията.

Без тази информация, е трудно да се оцени резултатността на организацията по околна среда.Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

2.3.1. Вие сте отбелязали, че вашата организация е идентифицирала правните и други изисквания, които тя е приела да изпълнява. Моля отбележете кои от действията са били предприети

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS) ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 2.3.2.)

2.3.2. Вие сте отбелязали, че вашата организация е идентифицирала правните и други изисквания, които тя е приела да изпълнява. Моля отбележете кои от действията са били предприети:

Моля изберете подходящия отговор за всеки от тях:
YES

NO

Идентифицирали ли сте правните и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява?

Имате ли достъп до правните и другите изисквания?

Периодично осъвременяват ли се?

Има ли информация в организацията как правните изисквания се прилагат към аспектите на околната среда?

Разработването и прилагането на СУОС основано ли е на идентифицирането на правните и други изисквания?

Известни ли са последиците за организацията от правните изисквания, свързани с аспектите на околната среда?

Въведени ли са подходящи мерки за спазване на изискванията на законодателството по околна среда?

Има ли в организацията разработени процедури за непрекъснато следене на промените в законодателството по околна среда?

Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 2 ПЛАНИРАНЕ”, ЕТАП 2.3. «ПРАВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ».

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

2.4. ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА

Четвъртата последна част на Планирането е въвеждането на Програма по околна среда.

В рамките непрекъснатото подобрение и предотвратяване на замърсяването, където всички организации трябва да прилагат като стандартно изискване, един от основните инструменти за намаляване и минимизиране на въздействията на околната среда е създаването на Програма по околна среда.

Когато организацията създава своите цели, планирането е необходимо за да улесни тяхното постигане като развие конкретни цели и действия.


Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

2.4.1. Вашата организация определила ли е своите общи и конкретни цели по околната среда и има ли създаден план за тяхното постигане?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

 ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 2.4.2.)


2.4.2. Вие сте избрали варианта, при който вашата организация е дефинирала общите и конкретните цели по околна среда и има създаден план за тяхното постигане. Определете кои от следните дейности са били извършени за прилагане на програмата по околна среда..:

Моля изберете подходящия отговор за всеки от тях:


YES

NO

Определени ли са общите и конкретни цели по околната среда?

Създаден ли е подробен план на организацията за постигането на целите (Програма по околната среда)?

Оценена ли е резултатността на организацията по околна среда по отношение на общите и конкретни цели?
Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 2 ПЛАНИРАНЕ”, ЕТАП 2.4. «ПРАГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА».

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

3. ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ

След приключване на етапа планиране и са поставени основите на СУОС, настъпва момента за стартиране на етапа на сглобяване на елементите на системата. На фазата на ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ трябва да се анализира следното:

 • - Ресурси, роли, отговорности и правомощия.

 • - Компетенции, обучение, осъзнаване.

 • - Комуникиране.

 • - Документация.

 • - Контрол на операциите.

 • - Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.1. РЕСУРСИ, РОЛИ, ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВОМОЩИЯ

За да се осигури ефективно функциониране на СУОС, важно е функциите, отговорностите и правомощията да са определени и оповестени до всички работещи в организацията.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.1.1. Вашата организация определила ли е, документирала ли е и оповестила ли е ролите, отговорностите и правомощията на длъжностните лица, за да гарантира точното и ефикасното прилагане и поддържане на СУОС?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

 ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 3.1.2.)

3.1.2. Отбелязали сте, че вашата организация е предвидила необходимите ресурси за прилагането и функционирането на СУОС. В добавка, ролите, отговорностите и правомощията свързани с функционирането на системата са ясно дефинирани и комуникирани до персонала:

Моля изберете подходящия отговор за всяка възможност:
YES

NO

Организацията определила ли е структурата на своята СУОС и въвела ли е йерархия между отделните нива, което да й гарантира функциониране, практическо изпълнение и обмен на информация?

Висшето ръководство определило и документирало ли е различните функции, отговорности и правомощия и обявени ли са те на всеки от организацията?

Има ли определен представител, който е да бъде специален представител на ръководството, отговорен за СУОС?
Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 3 ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ”, ЕТАП 3.1 «РЕСУРСИ, РОЛИ, ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВОМОЩИЯ.

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

3.2. КОМПЕТЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЕ И ОСЪЗНАВАНЕ

При прилагането на СУОС, управлението на човешките ресурси влияе непосредствено върху резултатите по отношение на компетентността и осъзнаването.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.2.1. Вашата организация прави ли възможното, че нейния персонал да осъзнава, да се мотивира и да е въвлечен в цялостния процес на внедряване на СУОС чрез образование, обучение и развитие на умения?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

 ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 3.2.2.)

3.2.2. Отбелязали сте, че организацията повишава загрижеността, мотивацията и целенасочеността на персонала за процесите на внедряване на СУОС. Определете кои от действията са предприети.:

Моля изберете подходящия отговор за всяка възможност:
YES

NO

Има ли вашия персонал необходимите компетенции (образование, обучение, опит) за изпълнението на СУОС, съгласно документите?

Организацията идентифицирала ли е разликите между потребностите от компетенции, необходими за изпълнението на дейностите и фактическите компетенции на персонала?

Проведените обучения съобразени ли са с идентифицираните потребности?

Организацията насърчава ли персонала да участва активно за да се постигне подобрение в резултатността по околна среда?

Има ли средства за комуникация, които улесняват взаимното информиране между ръководството и служителите?
Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 3 ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ”, ЕТАП 3.2 «КОМПЕТЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЕ И ОСЪЗНАВАНЕ».

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.
3.3. КОМУНИКИРАНЕ

За да гарантира правилно изпълнение и непрекъснато подобрение на СУОС, необходимо е да се анализира и да се оцени възможността за комуникация със заинтересованите страни.

Без ефективна комуникация, лесно е да се загуби контрол върху системата. Затова е важно да се обръща внимание на вътрешния обмен на информация и да се определи стратегия за обмена с външни заинтересовани страни.Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.3.1. Вашата организация определила ли е начините за външно и вътрешно комуникиране?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

 ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 3.3.2.)

3.3.2. Вие сте отбелязали, че организацията е определила и въвела система за вътрешна и външна комуникация на етапа на прилагането на СУОС

Моля изберете подходящия отговор за всяка възможност:
YES

NO

Определени ли са заинтересованите страни?

Има ли разработена процедура/и, които се използват за да се предостави искана информация на заинтересовани страни?

Резултатите от вътрешната и външна комуникация анализират ли се за да се подобрява непрекъснато резултатността по околна среда на системата?Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 3 ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ”, ЕТАП 3.3 «КОМУНИКИРАНЕ».

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

3.4. ДОКУМЕНТИРАНЕ

Документирането е един от основните стълбове на СУОС. То трябва да бъде осигурено и да гарантира, че документите се управляват и са актуални и налични за да се използват от персонала в случаите, когато има такава потребност..

Необходимо е да се познават документите на СУОС за да бъдат разбирани и използвани ефикасно. Няма смисъл на дадено място да се предоставят документи, ако те не се актуализират в случаите, когато има съмнение за начина на тяхната употреба или не са налични.Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.4.1. Организацията осигурила ли е управление на системата от документи и може ли да гарантира, че тя е налична и актуална?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

 ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 3.4.2.)

3.4.2. Вие сте маркирали, че вашата организация осигурява, че СУОСS е под контрол през цялото време, като се гарантира, че в момента е актуална и на разположение:

Изберете подходящия отговор за всеки от следващите въпроси:
YES

NO

Организацията определила ли е структурата на документите на ситемата?

Има ли разработена и внедрена процедура за управление на документите и записите?

Вътрешните документи актуализират и преглеждат ли се когато е необходимо и да се утвърждават след този преглед?

Осигурява ли се, че актуалните версии на вътрешните и външните документи и записите се намират на местата, където се използват те?Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 3 ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ”, ЕТАП 3.4 «ДОКУМЕНТИРАНЕ».

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

3.5. КОНТРОЛ НА ОПЕРАЦИИТЕ

За да се гарантира, че определените екологични аспекти се поддържат в предвидените рамки, е необходимо да се установят и прилагат процедури за оперативен контрол (контрол на операциите), които гарантират, че тези аспекти се управляват и за да се избегне повишаване на тяхното въздействие.

Като цяло, една организация трябва да прилага оперативен контрол, за да изпълни ангажиментите си, за да постигане целите си, да е в съответствие със законовите изисквания и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява.Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.5.1. Вашата организация идентифицирала ли е и въвела ли е принципи или критерии за операционен контрол?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

 ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 3.5.2.)

3.5.2. Вие сте отбелязали, че вашата организация е определила, разработила и прилага насоките или критериите за оперативен контрол, като се гарантира, че значимите аспекти на околната среда ще останат в рамките на предварително определени граници и че въздействието върху околната среда е сведено до възможния минимум.

Изберете подходящия отговор за всеки от следващите въпроси:
YES

NO

Имате ли идентифицирани аспекти на околната среда, които организацията може да контролира и да повлияе?

Идентифицирала ли е организацията потребностите от управление на операциите, с други думи, идентифицирани ли са процесите и дейностите, които изискват оперативен контрол?

Има ли организацията създадени указания, критерии, лимити, инструкции и т.н., необходими за поддържане на аспектите на околната среда, както и процесите, при които те възникват?

Прилага ли се мониторинг на използваните критерии, лимити и указания?Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 3 ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ”, ЕТАП 3.5 «КОНТРОЛ НА ОПЕРАЦИИТЕ».

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

3.6. ГОТОВНОСТ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И СПОСОБНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ

Организацията трябва да определи аварийни ситуации и инциденти, които може да възникнат, тъй като те засягат не само инфраструктурата, продуктите, клиентите, персонала и корпоративния имидж, но и околната среда.

Организацията трябва да намали въздействието върху околната среда в резултат на извънредни ситуации и инциденти, които може да възникнат чрез планиране на действия, които да намалят въздействието върху околната среда.Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.6.1. Вашата организация определила ли е насоки за идентифициране и реагиране на извънредни ситуации и инциденти?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

 ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 3.6.2.)

3.6.2. Отбелязали сте, че вашата организация е определила рамката за идентифициране и реагиране при извънредни ситуации и аварии. В тази връзка, посочете кои от следните действия са били извършени:

Изберете подходящия отговор за всеки от следващите въпроси:
YES

NO

Организацията идентифицирала ли е извънредни ситуации и инциденти, свързани с нейните дейности, продукти или услуги, които могат да имат въздействия върху околната среда?

Организацията има ли разработени процедури, които включват превантивни мерки и мерки за намаляване на възможните последствия за околната среда?

Организацията проверява ли периодично процедурата за готовност за реагиране за да има подходящи действия при възникване на инциденти и извънредни ситуации?

Организацията провежда ли тестове на плановете за реагиране за да промени действията и техниката, когато е необходимо?

Организацията има ли мониторинг на прилагането на мерките, включени в плана за реагиране?
Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 3 ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ”, ЕТАП 3.6 «ГОТОВНОСТ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И СПОСОБНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ».

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.


4. ПРОВЕРКА

Когато всички елементи, които изграждат СУОС работят едновременно, необходимо е да се провери правилното функциониране. На нивото ПРОВЕРКА следните позиции трябва да бъдат анализирани:

 • Мониторинг и измерване.

 • Оценка на съответствието с приложимото законодателство по ОС.

 • Несъответствията, коригиращите и превантивни действия.

 • - Вътрешен одит..

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси :

4.1. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРВАНЕ

Първата стъпка от процеса на проверка е да се планира поредица от измервания.Проблема не е само в разработването на план, ако организацията не го изпълнява. Когато се действа съгласно плана за мониторинг, ще бъдат събрани данни за да се оцени степента на изпълнение на целите и да се определят допълнителни действия за случаите, когато целите не са постигнати или резултатите не са такива, каквито са очаквани.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

4.1.1. Вашата организация има ли процедура за периодично измерване и мониторинг на ключовите характеристики на операциите, които могат да имат значими въздействия върху околната среда?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

 ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 4.1.2.)

4.1.2. Отбелязали сте, че организацията е планирала и е въвела в действие механизъм за измерване и мониторинг на ключовите характеристики на операциите, които могат да имат значими въздействия върху околната среда. Моля, посочете, кои от следващите действия са изпълнени:

Изберете подходящия отговор за всеки от следващите въпроси:
YES

NO

Организацията определила ли е начини за измерване и мониторинг на ключовите характеристики на процесите и дейностите, които могат да имат значими въздействия върху околната среда?

Организацията дефинирала ли е индикатор за резултатност по околната среда за да изпълнява и оценява своята резултатност и развитието си?

Има ли определено отговорно лице за провеждане на мониторинг на изпълнението на общите и конкретни цели по околна среда?

Състоянието на оборудването проверява, поддържа, калибрира и валидира ли се периодично?Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 4 ПРОВЕРКА”, ЕТАП 4.1 «МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРВАНЕ».

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

4.2. ОЦЕНКА НА СЪОТТВЕТСТВИЕТО С ПРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Вторият етап на ниво проверка е ОЦЕНКАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРИЛОЖИМИТЕ ПРАВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. Определянето на систематичен начин за оценка на съответствието ще поддържа и укрепва взаимоотношенията на организацията с контролните органи и с другите заинтересовани страни.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

4.2.1. Вашата организация планирала ли е и въвела ли е механизъм (процедура) за оценка на съответствието с приложимите правни и други изисквания, които доброволно е приела да изпълнява?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

 ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 4.2.2.)


4.2.2. Посочили сте, че организацията е планирала въвела процедура за оценка на съответствието с приложимите правни изисквания:

Изберете подходящия отговор за всеки от следващите въпроси:
YES

NO

Определен ли е метод за периодична оценка на съответствието с приложимите правни и други изисквания?

Организацията оценява ли съответствието си с използване на методи като одит, преглед на документи, визуален поглед на площадката и др.?

Налице ли са доказателства за проведената оценка на съответствието с получени резултати и одобрени мерки?


 Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 4 ПРОВЕРКА”, ЕТАП 4.2 «ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО».

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

4.3. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, КОРИГИРАЩИ И ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

Следващият етап се състои от въвеждане на принципи за идентифициране, управление и решаване на проблеми, които застрашават или могат да застрашат съответствието с приложимите правни изисквания и другите изисквания, които организацията е приела да изпълнява.

Идентифицирането на несъответствията и предприемането на коригиращи и превантивни действия е полезен инструмент за управление и поддръжка на СУОС съгласно очакванията.Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

4.3.1. Вашата организация използва ли процедура за идентифициране на несъответствията?

Изберете една от следните възможности:

 Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

 ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 4.3.2.)


4.3.2. Отбелязали сте, че организацията има процедура за идентифициране на несъответствията и за предприемане на необходимите действия (коригиращи и /или превантивни).:

Изберете подходящия отговор за всеки от следващите въпроси:
YES

NO

Възникналите проблеми идентифицирани ли са коректно, например чрез използване на “Доклад за несъответствие”?

Определена ли е значимостта (тежестта) и повторяемостта на възникване на проблема?

Ясни ли са действията, предприети за отстраняване на проблема и дали те са достатъчни?Ако изберете ДАна всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 4 ПРОВЕРКА”, ЕТАП 4.3 «НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, КОРИГИРАЩИ И ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ».

Ако изберетеНЕна някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница