Със следните права: Да продаде от мое име и за моя сметка собственото ми мпс: вид маркаДата22.12.2018
Размер29 Kb.
#109425
ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният/ата........................................................................................................,

ЕГН........................................роден/а на....................................................,

в гр/с..................................................................................,притежател/ка

на паспорт/л.карта.№...................................,издаден/а на........................ валиден/а до...........................................,понастоящем живеещ/а в:.............................................................................................................................................


УПЪЛНОМОЩАВАМ


…………………………………………………………………………………………….

с ЕГН......................................, роден/а на..............................................,в гр/с................................,притежател/ка на л.карта.№……………………… издаден/а на................................ валиден/а до .........................., от МВР..................................


със следните права:

1. Да продаде от мое име и за моя сметка собственото ми МПС:вид ………………………………………, марка……………………………………….,

модел ………………………………, рег. № ………………………..…………………,

рама (шаси) № …………………………….……………………………………………,

двигател № ……………………………………………….……………………………..

2. Да продаде посоченото по-горе МПС на когото намери за добре, за цена ……………………………..……………………………………………………………….

3. Да ме представлява пред нотариус, данъчни и други държавни и общински органи, физически и юридически лица, като извърши от мое име и за моя сметка всички действия, които са необходими и полезни за извършването на горепосочената продажба.

4. Във връзка с горното, пълномощникът може от мое име и за моя сметка да:


Това пълномощно да се тълкува изцяло в полза на правото на пълномощника да ме представлява при извършването на продажбата, както и на други свързани с нея действия.Това пълномощно е валидно за срок от …………………………………………, считано от датата на подписването му.
Дата: ………….20…….. г. Упълномощител:

Гр. ……………………….


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница