Съществуващите постановки относно земния път на човека са твърде многобройни и разнообразни и могат да бъдат групирани на светски и религиозниДата14.03.2018
Размер138.84 Kb.
#62875
Съществуващите постановки относно земния път на човека са твърде многобройни и разнообразни и могат да бъдат групирани на светски и религиозни. Под светските се разбират постановките базирани на достигнатите научни нива на човешкото развитие, а под религиозните - концепциите базирани върху възприетите верови учения. И двата вида постановки постоянно се модернизират в зависимост от развитието на човечеството. И двата вида постановки имат относително, хипотезно естество и се намират в постоянно противопоставяне Анализирайки тези постановки може да бъде формулирана следната формула на живота: "КАРУЦА - КОН - КАРУЦАР - ГОСПОДАР". Където: каруцата е плътското или физическото тяло на човека, конят е неговата душа, каруцарят е неговият дух, а господарят е неговата воля.

Представената формула относително точно фокусира мненията за живота. Разбира се, могат да бъдат съставени и други формули, като всяка от тях ще има своя специфика, обхват и условност. Обаче ние се отказваме от другите варианти поради опасността от повтаряне на принципните постановки и избягване на ненужните усложнения. И следвайки вашето съгласие или любопитство представяме нашето мнение по всяка съставка и особено по последната, претендираща за господарската роля. Мисля сте съгласни, че тук има огромно поле за размишления и мнения. Но нека поне бегло да разгледаме и първите съставлявки.

Започваме от физическото тяло. По тази съставка има значителна информация, която може да бъде намерена както в специализираната литература, така и в популярната такава. Това е видимата част на човека и която е неоспоримо важна за него. В нашата формула тя е представена като каруцата и като всяко превозно средство има необходимост от постоянно внимание и грижи. За отбелязване е, че има сериозно различие в ролята на тази съставка в светски и в религиозен аспект. В първия случай налице са значителни надценявания на нейната рола, а във втория - нейното занижено значение. Вярващите от различните религии обикновено не обичат физическото си тяло, принизяват радостта и удоволствието от живота. Вероятно всяка крайност е неприемлива и за предпочитане е разумното внимание към физическото тяло.

Следващите съставлявки са свързани с духовната сфера, където има много неясноти и даже обърквания. От край време духовната сфера е голямото тайнство, за което има много причини. Съществуват много неясноти що е дух и що е душа на човека. Нещо повече, тези неясноти съществуват и в светите писания, където душата е дадена то като дух, то като ефирно тяло, а духът - или като безсмъртната част от човешката личност или като някакво същество от невидимия свят.Според нас духът и душата е единно нещо и съществуват в нашата реалност като енергийни заряди от известно и неизвестно за хората естество..При това духът вероятно е положителната енергия без организирана форма, а душата е отрицателната енергия с организирана форма. Едното не може да съществува без другото и заедно образуват енергийното или метафизичното тяло на човека.Тези разсъждения, според нас, важат само за нашата действителност имаща определени измерения, които хората могат да улавят слухово, визуално или с прибори. За отбелязване е, че произходът и организацията на духовния свят за хората все още е голямо тайнство, което предполага съобразяване с тази действителност.

Вероятно тук му е мястото да разгледаме бегло философско-религиозните мнения и учения по тази неизяснена още област на нашето битие. Ще започнем от това, че има учения които приемат съществуването на духовното тяло и такива които го отричат. И двете крайни учения се наричат монизъм, тоест учения изградени върху единствения принцип. При това материалистическият монизъм отрича духа като сила съществуваща отделно от материята. Счита се, че материята е първична и единствено съществуваща реално. Материалистите признават само физическото тяло и отричат духовното такова. Твърдят, че материята може да съществува без дух, а духът не може да съществува без материя. Смятат, че духът е илюзия, а мисълта е секрецията на мозъка. Идеалистическият монизъм от другата страна отрича реалността на външните предмети и приема единствено субекта. Според тях, материята е само едно екстериоризиране на мисълта и превръщането й в нещо осезаемо.

Има учения които признават обективното съществуване и на материята и на духа и се наричат дуалистични. Считат, че светът съществува като отделна реалност, а другата реалност на Духа или на Бога.е създала първата. Тези дуалистични учения се наричат още спиритуалистични учения, които утвърждават първичния и превъзхождащ материята дух. Именно тези постановки са в основата на съществуващите основни религиозни учения.

Съществуват и по-малко известни учения изградени върху триадната същност на реалния свят и в частност на човека. Тези учения приемат триединството на човека, състоящо се от дух, душата и физическо тяло. Придържаки се към това философско учение приемам, че човекът е триединен и се състои от две тела - физическо и духовно-душевно. Последното в нашата формула се състои от коня и каруцаря и представлява голямата за нас загадка. Ясно е, че те са много важни съставлявки и трябва да се грижим и за тях, но как? Ясно е, че и трите елемента са свързани и преплетени. Безспорно е, че двете тела са също свързани и се влияят взаимно. Безспорно е, че за добруване на физическото тяло има безброй рецепти. Безспорно е и това, че рецептите за добруване на духовното тяло са твърде оскъдни и са дискусионни. Модерна е тезата, че съдбата на всеки човек е програмирана, като същността й се оформя от зачеването до раждането на всеки конкретен индивид. Безброй са факторите влияещи за написването на тази програма, като се започне от наследствените фактори и се стигне до подробностите на раждането. Не считам за необходимо да преповтарям известните вече версии, които не са изучени достатъчно и се намират в дискусионен стадий. Едно е ясно, че програмата на живота (съдбата) не е нещо елементарно, а има сложен вероятностен характер. Според нас, се касае за програмата "записана" не само в известните, но и в неизвестните за хората измерения. Елементарните препоръки да се движим в някакви по-приемливи за нас варианти се свеждат основно към природосъобразения начин на живот. Голям принос в това отношение имат и основните религиозни учения построени върху любовта, смирението, покаянието, солидарността и другите човешки добродетели.

Може да се каже, че след тези бегли пояснения на първите съставлявки на формулата на живота, най-после стигнахме и до целта на нашето изложение, а именно: ролята на последната съставлявка наречена Воля или Господар на съдбата.

По своето изразно значение волята е многовариантна и означава: съзнателният стремеж за осъществяване на нещо, способността за осъществяване на някакво желание или поставена цел, пожеланието или изискването, властта или возможността да се разпорежда, свободата или свободното състояние и т.н. В нашия случай ще разбираме Волята като съвкупност от всички изредени и неизредени нейни значения, т.е нещо като многоглавия змей или дракон, или Господарят на съдбата със значителен и неизследван за сега енергиен потенциал. Предполагам, че ще трябва да боравим както с познатата и непознатата информация, така и с непознаваемата такава. По отношение на последната ще се опитам да се придържам към правилото или само доброто за нея или нищо. Между другото и за волята ще се опитам да говоря само в положителният й смисъл, тъй като злата воля причинява само мъки и страдания на този който се опитва да се сдружи с нея. Съществува твърдение, че ясната воля може да поглъща и увлича със себе си другите воли, създавайки значителни флуидни заряди, влияещи на общочовешката флуидна енергия. Напомням, че тази енергия е от особено естество и все още не е достатъчно изследвана. Наричат я още торсионна енергия или торсионно лъчение. Тя е в основата на интуиция, ясновидство, телепатия, предчувствие, въображение и т.н. Следвайки необходимостта за информационната настройка по темата ще спомена, че въображението наричат още окото на душата. В него се рисуват и съхраняват формите отразяващи невидимия свят. То е огледало на бляновете и е вдъхновител и двигател на Волята. Съвсем целенасочено поставихме в заглавието след Волята и Вярата. Става въпрос също за сложно и многолико понятие. В случая Вярата от едната страна може да се приеме за една от формите на обшественото съзнание, като съвкупност от мистичните представи за Богове и Духове, обекти на религиозните поклонения, а от другата - като убеденост, увереност в дръзновената Воля, която преодолява всички препятствия. .

Влиянието на Волята на хода на човешката история е повече от впечатляваща. Първоначално тя е продукт на ограничен брой хора като жреците и властелините които въвеждали някакъв ред и управлявяли народите и държавите. Сега тя става все повече обществена, преминавайки през изборите, парламентите и другите структури на властта. Влиянието й може да бъде сравнено само с магията или хипнозата. В интерес на истината тези понятия са много близки и вероятно именно чрез тях и трябва да се осъзнава този феномен. Нещо повече, за по-голяма яснота нека да опитаме да обясним Волята в ролята й на магията или хипнозата. Всъщност, да хванеш някого мисловно, да го обвържеш със своята воля се нарича магия или хипноза. Следователно, наложената воля или наложената магия (хипноза) да считаме за едни сродни понятия. По своята съшност магията е волева организация и може да се смята за родоначалник на всички науки. Впоследствие се появява и понятието хипноза, което е също психоорганизация с налагане на волята. В съвременните общества приложната магия и хипнозата се изучава от политици и управници, от религиозни дейци и лекари, от учени и отделни хора Появиха се масови професии по психология: психиатри, психоаналитици, психотерапевти и т н. Според нас, предлаганото тълкуване е напълно логично и понятно. Съществуващите "затъмнения" по тези въпроси идват още от древността когато се считало, че да налагат волята (магията) могат само избранниците, а народът или "тълпата" трябва да не знае нищо за тези неща. Знаещите, но "неупълномощените" за това са били умъртвявани. Особено ревнива към такива хора е била Църквата, която ги пращала на ешафот или на кладата. Нека да не се счита това като обида към Църквата, тъй като такива са били тогава времената и нравите, но пък на сегашното поколение това трябва да бъде съвсем ясно. Това малко пояснение за ролята на Господаря (Волята) е напълно необходимо и уместно с оглед психологическатата подготовка на читателя за решаването на поставената задача за нашето самоусъвършенствуване. Нещо повече ще се наложи да се изложат и някои от елементарните понятия за магията и хипнозата със същата пояснителн и настроечна цел.

За злата магия или за черната магия трябва да се знае, че практикуването й е противоестествено. Извършителят на тази магия или хипнозата, което по принцип е едно и също, винаги се наказва. Често пъти това наказание има фатални последици за него или за неговите най-скъпи близки. Това не е измислица, а закономерно и автоматично действие на Закона на природния баланс и равновесие. Най-добрата предпазна мярка от злата магия или от злата хипноза е неверието в тях. Трябва да сте убедени, че вашата воля не е робска. Трябва да се осланяте на Вярата в доброто и в безстрашието на вашата Воля. Практическите стъпки при защита от злата магия или хипноза могат да бъдат следните. Ако усетите, че има такова "нападение" на злата воля не се паникосвайте и не се страхувайте. Признаците ще усетите по смущенията на физическото и духовното ви тела Повтарям и подчертавам, в никой случай не се гневете и не се страхувайте. Отнасяйте се към предполагаемия извършител със снисхождение и любов. Помнете, че най- доброто поведение в такива случаи е коренно противоположното на поведението на изпратената при вас злата воля. Встъпете в мисловен контакт с обкръжаващата ви неутралната торсионна енергия. Постарайте се да убедите нейтралните волеви енергии в безумството и несправедливостта на направеното против вас. Помолете тези енергии да бъдат по-снисходителни при напагане на наказанието на извършителя, което, както вече споменахме, той ще получи. Такова благородно поведение винаги се оценява добре от неизвестните за нас енергии и те винаги ще ви дойдат на помощ. Помнете, че разумното и уравновесено поведение на вашата воля е инструмент с неизмерим обхват и сила. Изводът за подобно поведение произтича от основния закон на Битието който гласи: "Това което е отгоре е същото, като това което е отдолу". Откривателите на този закон се губят някъде в дълбокото минало, но повярвайте, че това е истината. Повярвйте в това.

Трябва да се има предвид, че в основата на конкретните практики на магията е поставен "животинския" или човешкия магнетизъм. Това е флуидната енергия, която все още е малко обяснена, но е реална. В основота на хипнозата е заложена енергията на внушение, която корегира съзнанието. И в двата случая тези основи се задвижват от волята. Конкретните техники за действията и в двата случая са повече от елементарни, разбира се, за тези които разбират от това. Между другото, казвам това на шега, тъй като същото и даже в още по-голяма степен важи и за всички друти науки или специалности. Например и в космоса да летиш е елементарно, ако твоята подготовка е на необходимото ниво. Така е.

Съвсем бегло напомням, че в действието на духовните явления участва психиката на човека. Тя от своя страна се подразделя на съзнание и подсъзнание, т.е. на съзнателна и безсъзнателна част от нашата психика. В теоретичен аспект има два възгледа за действието на магията или хипнозата, които, пак напомням, се извършват чрез енергията на волята. Съгласно първия възглед това е промененото състояние та съзнанието, а съгласно втория възглед това е несъзнателното влизане в ролята. Според нас, истината е някъде по-средата и с напредването в тази област ще бъде намерено едно обединено обяснение.

В теоретично и практическо отношение хипнозата в сравнение с магията има по-добро обяснение и се базира върху три подхода. При първия подход хипнозата се упражнява директно върху индивида без никакви проучвания за неговите особености и предпочитания. При втория подход се извършва предварително проучване на особеностите на индивида и след това се формулират заповедите. При трения подход хипнозата се гради върху безспорните факти и убеждения, с които клиентът не може да не се съгласи. Твърди се, че третият подход дава най-добри резултати, след това следва втория и накрая остава първия подход. Представеното класиране се базира върху статистическите данни за количествените и качествените характеристики получени при хипнотизирането. В последно време голяма популярност придобива така нареченото нервно-лингвистично програмиране (НЛП). В случая се вземат предвид не само емоционалните и визуалните характеристики, но и нервните импулси на отделните органи и речевите вибрации на клиента и се извежда висококачествена програма за хипнозата. НЛП може да се приеме като първа стъпка към доближаване до неимоверно сложната програма за хода на човешкия живот, която все още не е разгадана, но е заложена в подсъзнанието на човека. Към края на този опознавателен материал ще бъде полезно да запозная читателя, а тези които знаят да им напомня, за трите закона на внушението: "Когато вниманието се концентрира върху една идея отново и отново, тогава спонтанно се създава тенденция за осъществяването на тази идея", "Колкото по-силно човек се опитва да направи нещо, толкова по-малък е шансът му за успех", "По-силната емоция замества по-слабата". И няколко думи от морално-етично естество за това, че прилагането на каквито и да са психотехники изисква висока дисциплина, отговорност и търпение. Това предполага ненавреждане под каквато и да е форма на други хора и несъздаване на конфликтни ситуации, свеждане до минимум на проявите на нездравата самовлюбеност, егоизъма, жестокостта, безразличието и нетолерантността към чуждото мнение. Незачитането или пренебрегването на тези елементарни изисквания винаги ще се отразява негативно върху практикуващите и техните последователи.

Е, сега читателю сме готови в общи линии да пристъпим към формулирането на нашата идея..

Както е известно всяко действие трябва да бъде предшествано от анализ за състоянието на нещата в интересуващата ни област. В случая се касае за самоанализ, тоест за изясняване на детайлите на нашето физическо и духовно състояние. За целта се използуват медицинските изследвания и анализи. За предпазване от евентуални грешки тези изследвания и анализи трябва да бъдат от два невлияещи се един от друг лекарски екипи. При принципни различия на тези изследвания помежду си те трябва да бъдат подложени на съмнение и отхвърлени. Успоредно с тези изследвания се извършва критична самооценка на нашите характеристики. Особено внимание се обръща на информацията за наследствените фактори и възможните негативи, които могат да ни споходят. Анализират се мненията на обкръжаващите ни хора. След подробния анализ на така събраната информация могат да бъдат очертани слабите и силните страни на вашите тела (физическо и духовно). Напомням, че не трябва да се изпада в някакво безпокойство от евентуалните негативи на събраната информация и очерталите се изводи. Трябва да се помни, че възможностите на човешката воля за преодоляване на болестите, слабостите и всякакви възможни и невъзможни недостатъци са безкрайни.

Искам да спра вниманието върху възможностите на някои хора да се "разхождат" по нашата съдба, започвайки от миналото и стигайки до края на земния път. За целта се използва нервната, лингвистичната и визуалната информация която може да бъде събрана от вашите две тела. И това е напълно възможно и е достоверно стига човекът който се занимава с това да е добър специалист, а не някакъв шарлатанин. Веднага подчертавам, че предсказването на бъдещето носи вероятностен характер с голяма степен на достоверност. Тези предсказания се базират на наличната в организма флуидна информация формирана от вероятностното поведение на двете човешки тела. Става въпрос за неразгаданата още програма за вероятностното поведение с голяма точност, но подчертавам ПОВЕДЕНИЕТО, което може да бъде корегирано чрез правилно насочената ВОЛЯ. На тези, които се съмняват с този извод мога да посоча, че екстрасенсът, нека така да се нарича предсказателят, не може да каже колко пари има в банката, не може да предскаже какви числа ще излязат при поредното разиграване на ТОТО и т.н. Това е така защото той няма необходимата база за изследване. Нещо повече, има случаи когато истинските екстрасенси водят мизерен живот, защото такъв е вероятностния ход на тяхната съдба и те не знаят как може да влияят на този ход. Вероятно всеки ще се съгласи, че съдбата е неизбежно редуване на причини и следствия в дадена последователност. Имам лично доказателство за подобно твърдение. Преди N години една врачка, изпаднала в неимоверна мизерия, пожела да предскаже съдбата ми Поради това, че бях голям скептик на тази тема категорично й отказах. Независимо от това тя съвсем сбито ми очерта хода на моята съдба. Невероятно, но факт - предсказаното се сбъдна, въпреки многото поврати в хода на моята съдба. Сега аз ВЯРВАМ в тези неща. Искрено се надявам, че тази ВЯРА ше бъде споделена и от други. И не случайно в заглавието ВОЛЯТА стои редом с ВЯРАТА и някакси се сливат тези две понятия. Става въпрос именно за ВЯРАТА, в ролята на дръзновената ВОЛЯ, която преодолява всички препятствия. И обратно, ВОЛЯТА трябва да се възприема като дръзновената ВЯРА, излъчваща всепобеждаваща енергия. Надявам се, че сте съгласни с тези разсъждения. Надявам се, че скромната енергия на тези разсъждения ще прерастне в мощна и все по-увеличаваща се енергия за благото на ближния. Вероятно ще има и скептици и особено от някой вярващи, които са закърмени с идеята, че съдбите са предопределени на този свят. Ще им отговоря с това, че всичко се изменя, трябва да се изменят и постановките. Иначе ще заприличаме на овце, а Господ Бог вероятно ще ни по-харесва в развитие.

За успеха на нашето дело трябва да измислим за ВОЛЯТА някаква мисловна форма, тъй като без формата някакси не можем да я представим. В началото аз подхвърлих на шега, че това може да бъде мисловен образ на някакъв многоглав змей или дракон. Някой нека да я представи като космически кораб или самолет, може да бъде и рицарски костюм, а може да бъде и просто някаква маска. Всеки измисля образът на Волята по свое желание. Кой каквато форма иска нека да бъде негова работа, нека да бъде, ако иска, и негова тайна, но най-важното трябва да бъде мисловно изградена. И нека да бъде един единствен образ и да го запазим в себе си за постоянно… Измислихте-ли? Добре, продължаваме нататък. На първо време, като за начало трябва да измислим удобни часове за нейното посещение. Всеки да си измисли и да си представя начина на това посещение. Едните могат да го направят като бавно влизане, други като бързо влизане, нещо като скок и вътре сме. Може да бъде с церимония или с някаква молитва, или с пожелание и т.н. А когато сме вътре формулираме някакво волевото нареждане. Например: "Заповядвам на моите две тела да престанат да се плашат, че ще бъда уволнен{а} от работа, пука ми , животът е интересен и в някой от другите варианти." ; "Не ме страх от гръмотевицата. Аз знам как да се пазя. Вероятността да пострадам е нищожно малка. Страхливецът умира хиляди пъти, а героят само веднъж"; "Не ме страх от уличното куче. Аз ще го уплаша със своето смело поведение" и т.н. Кой каквото пожелае. Всякаква заповед се повтаря няколко пъти с мисловното й изживяване. Затвърждавайте я отново и отново докато се убедите, че този проблем за вас вече не съществува. Всичко е индивидуално. Преминавайте към другия проблем до неговото изчистване и т.н. Нека да се приеме, че вместимостта на волевото тяло е неограничена. Добре е първите заповеди да бъдат съпроводени с някакъв церимониал, може да бъде и най-елементарен. Това ще има по-голям и бърз ефект. Доказано е, че церемониалът усилва многократно силата на торсионната енергия. В последствие вашето спасително волево тяло все повече и повече ще се приближава към вас и ще дойде ден, когато волевото ви тяло ще се слее с другите две тела. Това ще се случи за едни по-бързо за други по-бавно, но трябва да сте сигурни - това ще стане. Това в едър план е идеята за волевото усъвършенствуване на жизнения ни път. В това е идеята човешките две тела да бъдат увеличени на три с всички произтичащи от тук положителни изменения в хода на нашия жизнен път. Това така да се каже погледнато от високо, от самолета. В детайлезиран план нещата изискват по-прецизен подход и подреждане. При това, добре е ако се води дневник с ежедневно записване на извършените манипулации и с очертаващите се оценки за постигнатите резултати.

Особено е интересно воденето на такъв дневник на компютъра, предвид безспорните предимства на електронното писмо. Хора с фантазия могат да измислят и някаква програма, отчитаща повече и по-детайлизирани фактори. Изхождайки от идеите заложени в споменататото НЛП може да се помисли и за по-сложни програми. Може, всичко може, стига да има Воля и Вяра в успеха. На добър път!


Юрий Петрович Банько

Вила "Боровец"

Гр. Варна

България.14.07.2008 г.
Каталог: kniga
kniga -> Николай Слатински “Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год
kniga -> София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год. Рецензенти доц д. ик н. Димитър Йончев, проф д-р Нина Дюлгерова Научен редактор проф д-р Петър Иванов
kniga -> Николай Слатински “Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год
kniga -> Иван войников история на българските държавни символи
kniga -> И ш е м к и н о с ц е н а р и й (Теоретико-практически аспекти на кинодраматургията) Светла Христова 2003 г. С ъ д ъ р ж а н и е идея и тема как да проверим идеята и темата си за сценарий
kniga -> Съдържание 2 Увод 3 I. Мегалитите обекти на културния туризъм
kniga -> Задача Изследване на обратната връзка Дисциплина: "Книгата като медия" Изготвил: Проверил
kniga -> Нови пътища на терапия
kniga -> Предговор проф д-р Борис Донев Борисов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница