Съществуващо водохващане и завирен обемДата28.02.2018
Размер30.43 Kb.
#59871


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕза издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения


Проектни параметри на водовземанетоПредвижда се водовземане от повърхностен воден обект, с цел – промишлено водоснабдяване на производствена база за бетонови изделия и ТМСИ, чрез съществуващи съоръжения както следва:


  • Съществуващо водохващане и завирен обем на МВЕЦ „Баните”, с разрешена дейност производство на електроенергия по разрешително № 300608/24.11.2004г., със срок на действие до 24.11.2019г. За водовземането е приложен документ за съгласие на собственика на съоръжията за водовземане.

  • Помпа със смукател ф90, директно потопен в завирения обем на МВЕЦ „Баните”.

  • Водопровод от стоманени тръби ф110 с дължина 625м.

  • Стоманобетонов резервоар с вместимост 400м3 на кота 813,57м

  • Гравитачен водопровод и площадковата водопроводна мрежа.

Географските координати и надморска височина на място на водовземането, място на водоползване и заустване са както следва:
  • N 41°36’51.579’’; E 25°01'16.665’’ Н = 674.0м – място на водовземане от река Малка Арда.

  • N 41°36’53.926’’; E 25°01'31.841’’ Н = 785.81м – място на водоползване – водоем на производствената площадка

  • N 41°36’56.131’’; E 25°01'25.403’’ Н = 748.26м – място на заустване в река Малка Арда.


Условия, при които ще бъде издаден административния акт:


  • С цел да се осигури непрекъснато водно количество във водния обект, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при водни нива в баражното езеро по-ниски от котата на горния ръб на най-високо разположения отвор на рибения проход.
Цел на заявеното

водовземане

Промишлено водоснабдяване

Водно тяло /воден обект/Водно тяло с код BG3АR700R029 – "Малка Арда - ПБВ"

Воден обект – река Малка Арда
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище на с.Баните ЕКАТТЕ 44 402 Община Баните

Област Смолян
Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица
Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.ПловдивИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов”35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница