Състав и свойства на почвения разтвор при различни начини на земеползванестраница1/7
Дата25.06.2017
Размер1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ

ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОХИМИЯ И ОБЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРИ ВАК


ЦЕЦКА РОСЕНОВА СИМЕОНОВА


СЪСТАВ И СВОЙСТВА НА ПОЧВЕНИЯ РАЗТВОР ПРИ

РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ


А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

на дисертация за даване на образователна и научна степен “Доктор”

Научна специалност “Почвознание”, шифър 04.01.02

Научен ръководител:

Ст. н. с. I ст. д-р Димитранка Стойчева

Официални рецензенти:

Ст. н. с. I ст. дсн Николай Николов

Ст. н. с. I ст. д-р Димитър Славов


СОФИЯ, 2010 г.

Дисертационният труд е написан на 165 страници и включва 22 таблици, 39 фигури, 8 картосхеми и 4 карти. В списъка на използваната литература са включени 184 заглавия, от които 80 на кирилица и 104 на латиница.

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от разширен научен съвет към секция “Агроекология” при Института по почвознание “Н. Пушкаров”.


Защитата на дисертационния труд ще се състои на ………2010 г. от ……. часа в заседателната зала “Проф. Ив. Гърбучев” на ИП “Н. Пушкаров” на заседание на СНС по Почвознание, Агрохимия и Общо Земеделие при ВАК.

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на ИП “Н.Пушкаров” – София, както и на официалната интернет страница на ВАК: http://paoz.bvu-bg.eu/

Вашите отзиви и бележки изпращайте на адрес:

СНС по Почвознание, Агрохимия и Общо Земеделие при ВАК

ИП “Н.Пушкаров”

1080, София, ул.“Шосе Банкя” №7
ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изучаването на процесите на формиране на почвения разтвор при естествено земеползване дава ценна информация за протичащите в почвата процеси и има важно теоретично и практическо значение. През последните години у нас и в чужбина се провеждат изследвания за количествена оценка на влиянието на различни антропогенни фактори върху акумулацията на азот и други биогенни елементи по дълбочина на почвения профил и придвижването им извън коренообитаемия почвен слой до нивото на подземните води. Изучаването на състава и свойствата на почвения разтвор и включването му като индикатор в мониторингови изследвания за оценка на въздействията върху екосистемата и компонентите й, в значителна степен подсилва актуалността от изследване на течната фаза на почвата в условията на съвременното земеделие.

Целта на дисертационния труд е изучаване на влиянието на различни начини на земеползване (постоянно затревени площи, горска растителност, площи оставени под угар, различни земеделски култури) върху състава и свойствата на почвения разтвор по дълбочина на почвения профил. Провеждането на такъв род изследвания е актуално, както в агрономически, така и в екологичен аспект, тъй като дава възможност за получаване на информация за оценка на протичащите в почвата процеси при естествени условия и в резултат на антропогенни въздействия. Осъществяването на целта на дисертационната работа е свързано с разработването на следните задачи:

1. Изучаване на влиянието на начина на земеползване при естествени условия върху химичния състав на почвения разтвор и подземните води.

2.Получаване на количествени показатели и зависимости за оценка на антропогенни въздействия върху химичния състав на почвения разтвор и лизиметричните води.

3.Получаване на данни от входни параметри за допълване на базата данни, необходими при тестване на модели за предсказавне на риска от замърсяване на отделните компоненти на екосистемата.

I. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД

В литературният преглед се разглеждат научни публикации, отнасящи се до изучаване на влиянието на земеползването върху състава и свойствата на почвения разтвор в условията на съвременното земеделие; почвеният разтвор като критерий за въздействие на минералното торене върху почвената система; екологична оценка на компонентите на агроекосистемата чрез мониторинг на течната фаза на почвата.

Литературният преглед показва проведените научни изследвания на течната фаза на почвата през последните 20-25 години. Авторите стигат до заключение, че е необходимо по-задълбочено проучване на състава и свойствата на почвения разтвор, тъй като този динамичен компонент на почвата чувствително реагира и отразява настъпилите промени под влияние на различни фактори и може да се използва като критерий за оценяване на риска от натоварване на отделните компоненти на екосистемата – почва, растителност и води.

II.ОБЕКТИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

1.Избор на обектите на изследване и характеристика на изследваните почви

В дисертацията се изследва влиянието на начините на земеползване и антропогенното натоварване върху течната фаза на почвата, извършени в три района на страната върху следните почви: излужена смолница (Средец, Старозагорско); излужена канелена горска (смолницовидна) почва (Горни Лозен, Софийско) и алувиално-ливадна почва (Цалапица, Пловдивско). Смолниците заемат около 5,34% от общата площ на страната. Излужените канелени горски почви заедно с типичните заемат около 7,74% от общата площ на страната, докато общата площ на алувиално-ливадните почви е около 8,5% от общата територия на страната (Койнов и съавт.,1972). Изследваните почви според класификацията на почвите в България (Койнов, 1987) се определят като: излужена смолница, а по WRBSR ( FAO, 1998 ) се отнасят към Pellic Vertisol (VRpe ); излужена канелена горска почва по WRBSR – Chromic Luvisols ( LVcr ) и алувиално-ливадна почва по WRBSR – Eutric Fluvisol ( FLeu ).

Карта 1. Почви и обекти на изследване: FLeu - алувиално-ливадна почва (Цалапица, Пловдивско); LVcr - излужена канелена горска почва (Горни Лозен, Софийско); VRpe - излужена смолница (Средец, Старозагорско)
В дисертационния труд е представено подробно морфологично описание на изучаваните почви, които се различават съществено по физико-химичните си характеристики (Таблица 1).


Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница