Състав на работна група 12 „статистика” към съвета по европейските въпроси, утвърден със заповедДата13.01.2018
Размер100.04 Kb.
#45070


СЪСТАВ НА РАБОТНА ГРУПА 12 „СТАТИСТИКА” КЪМ СЪВЕТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ, УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД

РД 05-801/25.10.2017 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТИнституция

Име, длъжност

Телефон/ факс,

електронна поща

1.

Национален статистически институт

Ръководител на РГ 12 „Статистика“:

Диана Янчева – заместник-председател на НСИтел: 029857 797

e-mail: DYancheva@nsi.bgНационален статистически институт

Секретар на РГ 12 „Статистика“:

Йорданка Анастасова – началник на отдел „Международно сътрудничество”
тел: 029857 779; факс: 9857 527

e-mail: YAnastassova@nsi.bgНационален статистически институт

Анастас Троянски – директор на дирекция „Бизнес статистика”

тел: 029857 774

e-mail: ATroianski@nsi.bgНационален статистически институт

Магдалена Костова – директор на дирекция „Демографска и социална статистика”

тел: 029857 411

e-mail: MHKostova@nsi.bgНационален статистически институт

Елка Атанасова – директор на дирекция „Макроикономическа статистика”


тел: 029857 775

e-mail: EAtanasova@nsi.bg


Национален статистически институт

Венета Петрова – началник на отдел „Планиране, проекти и координация”

тел: 029857 505

e-mail: venetapetrova@nsi.bg


Национален статистически институт

Георги Стоименов – главен експерт в отдел „Международно сътрудничество”

тел: 029857 163

e-mail: GStoimenov@nsi.bg


Национален статистически институт

Вера Иванова – главен експерт, отдел „Международно сътрудничество”

тел: 029857 426

e-mail: VLIvanova@nsi.bg


Национален статистически институт

Георги Пешев – главен експерт, отдел „Международно сътрудничество”

тел: 029857 615

e-mail: GPeshev@nsi.bgНационален статистически институт

Елица Башева – старши юрисконсулт в отдел „Правни дейности”


тел: 029857 772

е-mail: EBasheva@nsi.bg


Национален статистически институт

Павел Иванов – старши юрисконсулт в отдел „Правни дейности”


тел: 029857 613

e-mail: PIvanov@nsi.bg
2.

Администрация на Министерския съвет

1. Асен Захаридов – държавен експерт, представител титуляр на дирекция „Координация по въпросите на ЕС”
2. Васка Шушнева – главен експерт, заместващ представител на дирекция „Координация по въпросите на ЕС”


тел: 02940 20 90;

e-mail: A.Zaharidov@government.bg


тел: 02940 29 56; факс: 980 77 07

e-mail: v.shushneva@government.bg
3.

Министерство на външните работи

1. Кирил Лозанов – експерт в дирекция „Политики и институции на ЕС”, отдел „Политически и институционални въпроси на ЕС”
2. Вакрил Анастасов – специалист в дирекция „Политики и институции на ЕС”, отдел „Координация на секторните политики на ЕС”

тел: 02948 2155

e-mail: klozanov@mfa.bg


тел: 02948 2291

e-mail: vanastasov@mfa.bg
4.

Министерство на вътрешните работи


1. Нели Маджова - старши експерт в отдел „Планиране, програмиране и статистика”, дирекция „Анализ и политики”

тел: 02 982 39 84

e-mail: nnmihailova.134@mvr.bg5.

Министерство на труда и социалната политика


1. Искрен Ангелов – началник на отдел „Активна политика на пазара на труда”, дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност”
2. Събина Стоева – държавен експерт в отдел „Жизнен стандарт и доходи от труд”, дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии”


тел: 02811 94 28

e-mail: iangelov@mlsp.government.bg


тел: 02811 95 13

e-mail: sabina@mlsp.government.bg
6.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

1. Михаил Василев – държавен експерт в дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство”

тел. 029405 501,

e-mail: MVasilev@mrrb.government.bg7.

Министерство на земеделието и храните


1. Диана Атанасова - началник на отдел „Агростатистика” към главна дирекция „Земеделие и регионална политика”
2. Теодора Семерджиева - старши експерт в отдел „Агростатистика” към главна дирекция „Земеделие и регионална политика”


тел: 02985 11 142; факс: 980 82 94

e-mail: datanasova@mzh.government.bg


тел: 02985 11 532

e-mail: TSemerdzhieva@mzh.government.bg8

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


1. Виолета Камджилова - младши експерт в дирекция „Европейска координация и Международно сътрудничество”, МТИТС;
2. Латинка Разпопова – главен експерт в отдел „Развитие на електронните съобщения“, дирекция „Съобщения”, МТИТС;
3. Светлана Табакова - старши инспектор в дирекция "Пристанища и пристанищни услуги", Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
4. Венцислав Гигов – началник на отдел „Административно обслужване, статистика и архив“ в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“;
5. Станислав Кътев - старши експерт в дирекция „Регулиране“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

тел: 02 9409493

e-mail: vkamdzhilova@mtitc.government.bg
тел: 02 940 9273

e-mail: lgrazpopova@mtitc.government.bg


тел: 0700 10 145 и 0879 829 762

e-mail: svetlana.tabakova@marad.bg


тел: 02 937 10 90

e-mail: vgigov@caa.bg

тел: 02 94 09 517

e-mail: SKatev@mtitc.government.bg


9.
.

Министерство на финансите


1. Ваня Вачева – началник на отдел „Стратегии, анализи и статистическа отчетност”, дирекция „Държавен дълг”
2. Светлана Давидова – държавен експерт в отдел „Стратегии, анализи и статистическа отчетност”, дирекция „Държавен дълг”
3. Боряна Владимирова – главен експерт в отдел „Държавна финансова статистика”, дирекция „Държавно съкровище“
4. Десислава Цветкова – главен експерт в отдел „Макроикономически анализи и прогнози”, дирекция „Икономическа и финансова политика”

тел: 029859 24 74

e-mail: v.vacheva@minfin.bg


тел: 029859 24 71

e-mail: s.davidova@minfin.bg


тел: 029859 21 25

e-mail: b.vladimirova@minfin.bg


тел: 029859 21 79

e-mail: d.cvetkova@minfin.bg
10.


Министерство на икономиката

1. Владимир Спасов – държавен експерт в отдел „Секторни анализи“, дирекция „Икономически политики за насърчаване“

тел: 02940 7390

e-mail: v.spasov@mi.government.bg11.

Министерство на туризма

Руслан Нургалиев – старши експерт в отдел „Анализи, прогнози и туристически информационни системи”, главна дирекция „Туристическа политика”

тел. 0290 46 844

e-mail: R.Nurgaliev@tourism.government.bg12.


Българска народна банка


1. Емил Димитров – директор на дирекция „Статистика”, титуляр;
2. Лиляна Банчева – началник на отдел „Платежен баланс и външен дълг“, заместник

тел: 029145 1243

e-mail: dimitrov.e@bnbank.org


тел: 9145 1439

e-mail: bancheva.l@bnbank.org13.

Национален осигурителен институт


1. Пенка Танева – и.д. директор на дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране”;
2. Гергана Пеева – държавен експерт в отдел „Статистика, актюерски анализи и прогнози” към дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране”

тел: 02926 12 06

e-mail : penka.taneva@nssi.bg

тел: 02926 12 05

e-mail : gergana.peeva@nssi.bg14.Национална агенция за приходите

1. Даниела Янева – главен експерт в дирекция „Интрастат”

тел: 02985 93 075

e-mail: d.yaneva@nra.bg15.

Агенция „Митници”

1. Елена Карачорова – началник на отдел „Статистика и автоматизирана обработка на данни“, дирекция „Стратегически анализи и прогнози”

тел: 029859 4542

e-mail: Elena.Karachorova@customs.bg
16.

Българска стопанска камара


1. Силвия Тодорова – директор „Индустриално развитие”;
2. Илиана Павлова – директор „Чиста индустрия”

тел: 02932 09 30; факс: 9872 604

e-mail: silvia@bia-bg.com

тел: 02932 09 21

e-mail: iliana@bia-bg.com17.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Стефка Николова – младши експерт в дирекция "Управление на рибарството и опазване на рибните ресурси" /УРОРР/

тел: 056 876 079

e-mail: s.nikolova@iara.government.bg18.

Национален център по обществено здраве и анализи


1. Пламен Димитров – заместник-директор на НЦОЗА, директор на дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите”;
2. Красимира Дикова – директор на дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване”


тел: 028056 420;

e-mail: p.dimitrov@ncpha.government.bg


тел: 02954 95 79

e-mail: k.dikova@ncpha.government.bg
19.

Българската агенция по безопасност на храните


Мила Лазарова – старши експерт в дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци”

моб. тел: 0885042863

e-mail: m_lazarova@bfsa.bg
Каталог: sites -> default -> files -> files -> pages
pages -> Терминологичен речник на качеството Термин en term extension
pages -> Термин Определение
pages -> Отчет за разхода на горива и енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"
pages -> Регламент №1172/98 Отчетна страна: Република България Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 година
pages -> Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Инструкция за ползване Последна актуализация: 11. 2016 година
pages -> Отчет за Нефта и нефтените продукти Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Приложение №3 ценоразпис и ценообразуване за изготвяните и предоставяни стандартни и специализирани статистически продукти и услуги


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница