Състояние и развитие на националната икономика. Макроикономическа рамка. Място на аграрния отрасъл в националната икономикастраница1/42
Дата24.07.2016
Размер8.05 Mb.
#3117
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
АГРАРЕН ДОКЛАД 2009

РАЗДЕЛ А
 1. СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА РАМКА. МЯСТО НА АГРАРНИЯ ОТРАСЪЛ В НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

През 2008 г. по предварителни данни икономиката на Република България отбелязва относително висок темп на растеж от 6,0%, като данните за най-важните макроикономически показатели показват следното: • През 2008 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 66 728 млн. лв. (34 118 млн. евро), като отбелязва ръст от 6,0% спрямо 2007 г.

 • Натрупаната инфлацията в края на 2008 г. е 7,8%, а средногодишната инфлация – 12,3%;

 • Нивото на безработица в края на 2008 г. е 6,3%, като намалява с 0,6% спрямо края на 2007 г., когато е било 6,9%;

 • Износът за 2008 г. възлиза на 29 736 млн. лв. (15 204 млн. евро), което представлява 44,6% от БВП, а вносът е 46 551 млн. лв. (23 801 млн. евро) или 69,8% от БВП на страната. Търговското салдо (fob-fob) се влошава с 25,2% (по данни на Българска народна банка (БНБ);

 • Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за 2008 г. възлизат на 12 809 млн. лв. (6 549 млн. евро), което е 19,2% от БВП при 16 812 млн. лв. (8 596 млн. евро) или 29,7% от БВП за 2007 г.


Таблица I.1.

Основни макроикономически показатели на Република България

Показател

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

БВП,

млрд. лв.

23,8

26,7

29,7

32,4

34,6

38,8

42,8

49,4

56,5

66,7

БВП,

млрд. евро

12,2

13,7

15,2

16,6

17,7

19,8

21,9

25,2

28,9

34,1

Ръст на БВП, %

2,3

5,4

4,1

4,5

5,0

6,6

6,2

6,3

6,2

6,0

Инфлация в края на годината, %

6,2

11,4

4,8

3,8

5,6

4,0

6,.5

6,5

12,5

7,8

Бюджетен дефицит, (-)/(+), % БВП

+0,2

-0,6

-0,6

-0,6

0,0

+1,7

+3,1

+3,5

+3,5

+3,0

ПЧИ, млн. лв.

1 475

2 104

1 788

2 038

3 618

5 351

6 165

12 169

16 812

12 809

ПЧИ, млн. евро

754

1 076

914

1 042

1 850

2 736

3 152

6 222

8 596

6 549

Източник: НСИ, БНБ, МФ
БВП на България през 2008 г. достига 66 728 млн. лв. (34 118 млн. евро), като в реално изражение нараства с 6,0% спрямо 2007 г. На човек от населението се падат 8 753 лв. (4 454 евро).

Наблюдаваният ръст на БВП продължава да изпреварва ръста в ЕС27. През 2008 г. страните от ЕС27 генерират растеж от 0,9% спрямо предходната година. България заема трето място по темп на икономически растеж и е в групата на страните с най-високи темпове на развитие в ЕС.


Фигура І.1.

Размер на БВП за периода 1996 – 2008 г., млрд. лв.Източник: НСИ

Създадената брутна добавена стойност (БДС) от икономическите дейности в страната през 2008 г. възлиза на 54 851 млн. лв. (28 045 млн. евро) по текущи цени, като отбелязва ръст от 6,1% в реално изражение спрямо БДС, създадена през 2007 г., дължащ се на отделните сектори: • За индустриалния сектор – 3,0%, като индустрията създава 30,5% от добавената стойност в икономиката;

 • За сектора на услугите – 5,9%, като делът му в общата добавена стойност е 62,2%;

 • За аграрния сектор – 24,6%, като делът му в добавената стойност е 7,3%.


Фигура І.2.

БДС по икономически сектори за периода 1996 – 2008 г., %Източник: НСИ

През 2008 г. най-голямо увеличение на физическия обем на БДС, създадена в икономиката на страната отбелязва аграрния сектор. От 2 898 млн. лв. (1 482 млн. евро) през 2007 г. БДС в земеделието нараства на 4 001 млн. лв. (2 046 млн. евро) през 2008 г. или отчита ръст на физическия обем на БДС, в сравнение с 2007 г. от 24,6%. Нараства и относителния дял на аграрния сектор в БДС на страната през 2008 г., като успява да възстанови нивата си от предходните години след неблагоприятната 2007 г.


Фигура І.3.

БДС от отрасъл “Селско и горско стопанство” 2002 – 2008 г., млн. лв.Източник: НСИ
Средногодишната инфлация за 2008 г. е 12,3%, а инфлацията в края на годината е 7,8%. В края на 2008 г. цените на хранителните стоки на годишна база са по-високи с 6,3% спрямо края на 2007 г., на нехранителните стоки с 6,1%, на услугите с 10,4%, а цените в общественото хранене нарастват с 14,8%.
Фигура І.4.

Инфлация, %Източник: НСИ
През 2008 г. в резултат на стабилното икономическо развитие се запазва тенденцията за повишаване на заетостта и намаление на равнището на безработицата в страната.

Според данни на Агенцията по заетостта безработицата в страната е 6,3%, като намалява с 0,6% спрямо края на 2007 г. В бюрата по труда са регистрирани 232 289 безработни, като това представлява намаление с 23 621 души (9,2%).

Общият брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности през 2008 г. е 2 466 851, докато техният брой през 2007 г. е 2 380 257. Наетите в обществения сектор през 2008 г. са 614 768, от които 11 765 лица са в селското, горското и рибното стопанство.

През 2008 г. средната годишна работна заплата по икономически дейности (обществен и частен сектор) на наетите за страната достига 6 538 лв. (3 343 евро) като нараства в номинално изражение с 26,5% и 12,6% в реално изражение в сравнение с 2007 г. По данни на Националния статистически институт (НСИ) средната годишна заплата в обществения сектор през 2008 г. е общо 7 811 лв. (3 994 евро), а за селското, горското и рибното стопанство 6 314 лв. (3 229 евро).

Според данни на Българска народна банка (БНБ) износът на Република България за
2008 г. възлиза на 29 736 млн. лв. (15 204 млн. евро), което представлява 44,6% от БВП, а вносът е 46 551 млн. лв. (23 801 млн. евро) или 69,8% от БВП на страната.


Фигура І.5.

Износ и внос за периода 2002 – 2008 г., млн. лв.Източник: БНБ

Индексът на физическия обем на износа на стоки и услуги е по-нисък от този на вноса, като продължава да се запазва тенденцията от предходните години темповете на нарастване на вноса да бъдат по-високи от тези на износа. Това довежда и до отрицателно външнотърговско салдо, което се отразява негативно върху текущата сметка на платежния баланс на страната, чийто дефицит за 2008 г. възлиза на 25,4% от БВП при 25,2% за 2007 г.

Търговското салдо на страната през 2008 г. е -16 815 млн. лв. (-8 597 млн. евро) и бележи увеличение спрямо 2007 г., когато е -14 170 млн. лв. (-7 245 млн. евро).
Фигура І.6.

Търговско салдо за периода 2002 – 2008 г., млн. лв.


Източник: БНБ

Външнотърговското салдо в търговията със селскостопански стоки бележи значително увеличение спрямо предходната година, като от отрицателна величина през 2007 г. (-200 млн. лв.), а през 2008 г. достига 416 млн. лв.

За 2008 г. текущата сметка има дефицит в размер на 16 924 млн. лв. (8 653 млн. евро), което е -25,3% от БВП при дефицит от 14 227 млн. лв. (7 274 млн. евро) или -25,4% от БВП за 2007 г. През 2006 г. дефицитът по текущата сметка е 9 091 млн. лв. (4 648 млн. евро) или -18,4% от БВП на страната.
Фигура І.7.

Търговска сметка за периода 2002 – 2008 г., млн. лв.Източник: БНБ
През 2008 г. по предварителни данни разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) са в размер на 28 823,8 млн. лв. (14 737,4 млн. евро), а тези в аграрния сектор – 611,3 млн. лв. (312,6 млн. евро). Придобитите ДМА възлизат на 21 249,4 млн. лв. (10 864,6 млн. евро), от тях в аграрния сектор – 494,8 млн. лв. (252,9 млн. евро). В сравнение с 2007 г. инвестициите в разходи за придобиване на ДМА в аграрния сектор са намалели с 30,8 млн. лв. (15,7 млн. евро), а придобитите – с 54,3 млн. лв. (27,8 млн. евро).

По данни на БНБ за 2008 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) възлизат на 12 809 млн. лв. (6 549 млн. евро), което е 19,2% от БВП.Фигура І.8.

Преки чуждестранни инвестиции 1999 – 2008 г., млн. лв.Източник: БНБ
Най-много инвестиции за 2008 г. са привлечени в отраслите “Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги” (30% от общия обем ПЧИ), “Финансово посредничество” (25%), “Преработваща промишленост” (12%) и “Търговия, ремонт и техническо обслужване” (12%). ПЧИ в селското стопанство, ловното и горското стопанство през 2008 г. са само 1%.
Фигура І.9.

Преки чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2008 г., %


Източник: БНБ


 1. Каталог: doc
  doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
  doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
  doc -> Лична информация
  doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
  doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
  doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
  doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница