Състояние на проблема за моделирането в езиковото обучениестраница1/2
Дата19.07.2018
Размер471 Kb.
#76550
  1   2
СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА

МОДЕЛИРАНЕТО В ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ2.1. Преглед на учебниците, с оглед представянето на моделирането
Българският език се разделя на няколко равнища в своето обучение - фонетично, морфологично, синтактично, лексикологично и стилистично. Спрямо учебното съдържание по български език в началното училище ще разгледаме три от тези пет равнища - фонетично, морфологично, синтактично. Разглеждането на тези три равнища се прави, защото моделирането е застъпено най-вече в тях. Изследването на учебното съдържание може да не отговаря на вече процентираното застъпване, защото според мнението на учители с дългогодишен опит (тяхното мнение ме интересува повече от чистата статистика) чиста тема няма (в една тема е застъпено от фонетика и лексикология и т.н.). Това изследване е направено на базата на включеното в темата съдържание и въпросите, които са зададени към нея, защото темата може да е фонетична, но някои от въпросите да са насочени на равнище - морфология, синтаксис, лексикология, стилистика. Тук е редно също да отбележим, че в буквара на първи клас темите не са ясно разграничени, затова сме приели всяка страница да е тема (точно така, както учениците изучават материала в първи клас). Друго пояснение се налага от факта, че в момента учениците от четвърти клас изучават учебния материал от два различни учебника (който учителя предпочете). Резултатите за четвърти клас са нправени на базата на учебника, издаден от колектив: Г.Новачкова, Т.Бояджиев, В.Жобов, Г.Колев1. Обработените резултати класифицирах в следната таблица:

Таблица No1
клас


Брой теми общо

Фонетика


Бр. %

Морфология

Бр. %

Синтаксис

Бр. %


I

103

62 60

14 14

31 30

II

38

18 47

16 12

11 29

III

44

16 36

21 48

12 27

IV

69

11 16

29 42

23 33

общо

254

107 42

80 32

77 30

Резултатите показват, че фонетиката е най-застъпена в обучението по български език в началния клас. Това е така, защото в първи клас почти целият материал е на фонетично равнище - 60%. На равнище морфология след първи клас обучението се засилва, докато на синтактично равнище процентите и в четирите класа са почти изравнени.

В учебното съдържание по български езук на равнище фонетика, морфология и синтаксис е представено по следния начин.

Първи клас - в буквара още в добуквения период учениците се запознават с модел на изречение: .2
1. Новачкова, Б.,Т.Бояджиев, В.Жобов, Т.Колев. Български език за четвърти клас, София, 1993.

2. Здравкова, Ст., П.Пашов, А.Босев, А.Цанков, Т.Узунова. Буквар за първи клас, София, 1990.


В същия период се запознават и със сричката: 1. С модел на звуковия състав на думата се запознават също през добуквения период на обучение, само че не го осмислят учениците: 2. По-натам с изучаването на буквите учениците осмислят тези звукови модели на думи и модели на изреченията. С нов модел на звуков състав на думата учениците се запознават, когато изучават буквите - “я”, “ю”, “щ”, които се чуват като два звука:

ягода - 3 щъркел - 4

Това са моделите, с които се запознават учениците от първи клас.

Във втори клас звуковия модел на думите се променя. Тук вече се подават различни модели5 за различните групи звукове:

- знак за гласна;

- знак за беззвучна съгласна;

. - знак за звучна съгласна.

По нататък в курса за звучни и беззвучни съгласни моделите се повтарят6. Докато се стигне до подаването на нов модел след като учениците са усвоили предметите и това е модел за обеззвучаван на звучн съгласна: . . В учебника е отбелязано: “Чертицата е сигнал, че изговорът се отличава от правописа”7. Моделите на изречение във втори клас, както при думите претърпява корекция спрямо изучаването в първи: 8.
1. Здравкова, Ст., П.Пашов, А.Босев, А.Цанков, Т.Узунова. Буквар за първи клас, София, 1990,стр.16.

2.Пак там ... стр.16. 3. Пак там ... стр.78. 4. Пак там ...стр.92.

5. Владимирова, Т.,М.Москов, Е.Георгиева,Е.Манчева.Български език за втори клас, София, 1990, стр.29.

6.Пак там ... стр.79. 7. Пак там ... стр.85. 8. Пак там ...стр.44.

Частичното запознаване с този модел започва по рано, докато се стигне до темата, в която се появява в този си вид.

В началото на втори клас на учениците е подадена и една схема1, която да им помага да осмислят отделните понятия:

текст


изречение

дума


звук

С тези модели се изчерпва моделирането във втори клас. В трети клас моделиране липсва. При изучаването на синтактична работа на изречението моделирането се появява като с различните модел изразява - подлог,сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение, допълнение2:подлог - сказуемо -

определение - допълнение -

обстоятелствено пояснение -
В общи линии по този начин е застъпено моделирането в учебното съдържание на учебниците по български език от първи до четвърти клас, на трите равнища.
2.2. Използването на моделирането в учебната практика
Моделирането е метод, който много помага на началните учители при използвабето му в практиката. За жалост е слабо застъпен.


1. Владимирова, Т.,М.Москов, Е.Георгиева,Е.Манчева.Български език за втори клас, София, 1990, стр.11.

2. Новачкова, Б.,Т.Бояджиев, В.Жобов, Т.Колев.Български език за четвърти клас, София, 1993, стр.50-62.

2.2.1. Организация и методика на изследването
Настоящето изследване е направено с цел да се види доколко учениците са осъзнали абстрактния характер на граматическите понятия и доколко моделите им помагат да ги осъзнаят (осмислят). То бе проведено в СОУ с изучаване на чужд език “Св.Климент Охридски” град Благоевград. Беше проведено в първи и втори клас, защото моделирането в трети клас липсва, а в четвърти е много малко. В първи клас бе проведено в две паралелки от по двадесет ученика, във втори също.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ, по които се измерват получените резултати.

Като основен крутерий, поради спецификата на изследването, по който се оценяват уменията на учениците да ползват моделирането като средство за решаване на различни езикови задачи, се определя правилността. И по-точно могат ли учениците да се ориентират от даден модел, да декорират заложената в него информация, да построяват звуков модел на думи и модели на изречения, и обратно по зададени модели да съставят думи и изречения.

С помоща на трибална скала се определя този критерий:

да - получават всички ученици, които вярно са се справили с условието на задачата - правилно са построили моделите и обратно от зададените модели правилно са съставили думи и изречения.

частично - получават тези ученици, които са изпълнили задачата около и над 50%.

не - получават тези, които не са се справили със зададените или са се справили под 50%, или не са разбрали условието на задачата.

Резултатите се отчитат в проценти, но в някои таблици не се получава сбор 100, тъй като отговорите на някои ученици попадат в няколко графи. Въпросите са групирани в няколко таблици.

С учителите бе проведена анкета, за да се види доколко те виждат моделирането в своята практика и мнението им за него. Резултатите от анкетата също са групирани в няколко таблици според насочеността на въпросите.
2.2.2. Анализ на резултатите от теста.
Тест за първи клас Таблица Nо2

Таблица за резултатите от звуковия анализ


Брой

В ъ

п р

о с

N о

1
В ъ

п р

о с2уче-

да
ча

ст

не
да
ча

ст

не
клас

ници

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр

%

бр

%

I “а”

20

19

95

1

5

-

-

8

40

8

40

4

20

I “б”

20

20

100

-

-

-

-

6

30

12

60

2

10

общо

40

39

97.5

1

2.5

-

-

14

35

20

50

6

15Брой

В ъ

п р

о с

N о

3уче-

да
ча

ст

не
клас

ници

бр.

%

бр.

%

бр.

%

I “а”

20

14

70

6

30

-

-

I “б”

20

13

65

7

35

-

-

общо

40

27

67.5

13

32.5

-

-


Легенда

1. Въпрос Nо1 - Свържете всеки от звуковите модели със съответстващите думи.

2. Въпрос Nо2 - Направете звуков модел на думите.

3. Въпрос Nо3 - По зададените звукови модели напишете думи.

Резултатите показват, че с първия въпрос са се справили 19 от 20 ученика в I “а” клас или 95%, а от втората паралелка са се справили всички ученици или 100%. Това означава, че учениците са придобили знания кой звуков модел за коя дума се отнася (осъзнали, възприели ли са го). Ако обобщим първи въпрос ще видим, че от всичките 40 ученика само един не е отговорил правилно или само 2.5% от 100%. Вторият въпрос затрудни учениците, защото там бе включено и правилото за букви “я” - кога и къде се чува като два звука и на кой модел отговаря (виж приложение 1). От първата тествана паралелка 8 ученика са отговорили правилно - 40%, 8 ученика са отговорили на половина или над половината - 40% и 4 ученика не са отговорили правилно. Във втората паралелка 6 ученика са отговорили правилно - 30%, 12 ученика частично - 60%, 2 ученика не са отговорили правилно - 10%. Това показва, че някои от правилата не са осъзнати и моделите се бъркат. Като общ резултат от втория въпрос 50% от учениците са отговорили частично, 15% не са могли да отговорят и 35% са се справили успешно със зададената задача. При третият въшрос учениците в общи линии са се справили, но има какво да се желае. От първата паралелка 14 ученика са отговорили правилно - 70% и 6 частично - 30%, а от втората 13 правилно - 65% и 7 частично - 35%, грешно отговорили ученици липсват. Общият процент на вярно отговорилите е 67.5%, а на частично отговорилите 32.5%.

Таблица Nо3Таблица за резултатите от звуковия анализ
Брой

В ъ

п р

о с

N о

4
В ъ

п р

о с5уче-

да
ча

ст

не
да
ча

ст

не
клас

ници

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр

%

бр

%

I “а”

20

16

80

4

20

-

-

20

100

-

-

-

-

I “б”

20

19

95

1

5

-

-

18

90

2

10

-

-

общо

40

35

87.5

5

12.5

-

-

38

95

2

5

-

-


Легенда

1. Въпрос Nо4 - Напишете изречения по дадените модели.

2. Въпрос Nо5 - Направете моделите, които съответстват на изреченията.
На четвърти въпрос учениците са се справили много добре. От I “а” клас 16 ученика са отговорили правилно или 80% от класа и само 4 частично - 20%. В другата паралелка I “б” клас учениците са се справили по-добре - правилно са отговорили 19 ученика или 95% от класа, а частично само 1 - 5%. Като общо за двете паралелки процентът е висок 87.5% са отговорили правилно и 12.5% частично или това са само 5 ученика от 40.

По пети въпрос резултатите са почти отлични. От първата паралелка правилно са отговорили всичките 20 ученика или 100% успеваемост, а от втората 18 ученика са отговорили правилно - 90% и само 2 частично - 10%. Общо за двете паралелки процента за правилност е 95% или 38 ученика от 40 са дали верен отговор, и само 2 от тези 40 са решили зададената задача частично - 5%.

Таблица Nо4

Таблица за резултатите от моделиране на текст


Брой

В ъ

п р

о с

N о

6уче-

да
ча

ст.

не
клас

ници

бр.

%

бр.

%

бр.

%

I “а”

20

11

55

7

35

2

10

I “б”

20

16

80

3

15

1

5

общо

40

27

67.5

10

25

3

7.5


Легенда

1. Въпрос Nо6- Направете модели на изреченията от текста.


С този шести въпрос в I “а” клас се забелязват колвбания, само 55% са изпълнили задачата правилно или това са 11 от 20 ученика, 7 са отговорили частично - 35% и 2 въобще не са успели да я изпълнят 5%. В I “б” клас процента на успеваемост е доста по-голям от първата паралелка. В този клас 80% от учениците са отговорили правилно или 16 от 20 ученика, 3 частично - 15% и само един не се е справил с поставената задача - 5%. Като цяло за двата класа процента на правилност е 67.5%, което може да се приеме за задоволително като се има предвид, че учениците не са се сблъсквали много-много с моделиране на текст.

Това беше теста пуснат в първи клас (виж приложение 1), който се състоеше от шест задачи групирани в три тблици според своята насоченост. От получените резултати можем да достичнем до следните изводи:

1.Използваните модели в процеса на обучението по български език от някои ученици се заучават и се използват механично.

2. Въпросите за звуков модел на думата са най-трудни на учениците. Те трудно преминават от конкретното към абстрактното (от дума към модел). В тази група въпроси и процентът на правилност е по-малък като се вземе предвид, че не всички включват или не всички напълно са осъзнали правилото за “я”, “ю” и “щ”, къде се чуват като два звука и къде като един.

3. По лесен за запомняне се оказа на учениците модела на изречението. Те много лесно работят с тези модели или ги съставят, затова говорят и резултатите от таблица Nо3.

4. С учениците не се е работило много по моделирането на текст. Въпреки, че използват моделите на изречение учениците не могат да осмислят как точно се моделира текст.


Тест за втори клас клас Таблица Nо5

Таблица за усвояване на звуков анализ


Брой

В ъ

п р

ос

Nо1

В ъ

п р

о с6уче-

да
не
да
ча

ст

не
клас

ници

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр

%

бр

%

II“б”

20

8

40

12

60

12

60

6

30

2

10

II“в”

20

6

30

14

70

11

55

8

40

1

5

общо

40

14

35

26

65

23

57.5

14

35

3

7.5Легенда

1. Въпрос Nо1 - Думата прясно има модел на звуковия състав:

2. Въпрос Nо2 - Направете звуков модел на думите:
Във втори клас бе пуснат тест (виж приложение 2) подобен на този в първи, само че с новите подадени модели на учениците. Първият въпрос1 има само две графи, защото предполага два отговора. Няма възможност учениците да са отговорили частично. В този въпрос им бе подаден звуков модел на дума, изучавана в първи клас. За моя изненада резултатите бяха отчайващи. От първата паралелка 8 ученика от 20 отговориха правилно или това са 40% от класа, а 12 не посочиха правилният отговор - 60% от класа. Във II “в” клас резултатите бяха още по отчайващи само 30% от класа отговориха правилно или това са 6 ученика, а останалите 70% не са се справили с поставената задача - 14 ученика.

На шести въпрос2 резултатите бяха задоволителни. Степента на правилност бе малко над половибата. В първата паралелка 12 ученика - 60% отговориха правилно, 6 ученика - 30% отговориха частично и 2 ученика - 10% не можаха да отговорят. В другата паралелка 11 ученика - 55% отговориха правилно, 8 частичччно - 40% и 1 не отговори - 5%.

От първия въпрос ясно се вижда, че и двете паралелки не са се справили. Само 14 ученика от общо 40 са отговорили правилно, което е 35% от всички, 26 ученика не са отговорили, което прави 65% неуспеваемост. На въпрос шест 57.5% са отговорили правилно или това са 23 ученика от 40, 14 ученика са отговорили частично - 35% и 3 ученика не са могли да се справят с поставената задача - 7.5%.
Таблица Nо6

Таблица за усвояване на звуковите промени


Брой

В ъ

п р

ос

Nо3

В ъ

п р

о с4уче-

да
не
да
ча

ст

не
клас

ници

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр

%

бр

%

II“б”

20

15

75

5

25

17

85

3

15

-

-

II“в”

20

17

85

3

15

11

55

9

45

-

-

общо

40

32

80

8

20

28

70

12

30

-

-Брой

В ъ

п р

о с5уче-

да
ча

ст

не
клас

ници

бр.

%

бр

%

бр

%

II“б”

20

4

20

13

65

3

15

II“в”

20

11

55

6

30

3

15

общо

40

15

37.5

19

47.5

6

15Легенда

1. Въпрос Nо3 - Този модел се отнася за:

2. Въпрос Nо4 - Свържете думите с отговарящите на тях звукови модели.

3. Въпрос Nо5 - По зададените звукови модели напишете думи.


Въпрос три предполага верен и грешен отговор затова графите са две. На него са отговорили от първата паралелка вярно 15 ученика или това са 75%, което е добре и само 5 ученика са се объркали - 25%. От втората паралелка коефициентът е още по-добър 17 ученика са отговорили правилно - 85% и 3 грешно - 15%. Като общо и двете паралелки са се справили, 32 ученика са отговорили правилно, което е 80% успеваемост и 8 не са отговорили правилно - 20%.

На четвърти въпрос първата паралелка се получиха следните резултати: 17 ученика отговориха правилно, това са 85% правилност, 3 отговориха частично - 15% и грешни отговори няма. Във вторатта паралелка: 11 ученика отговориха правилно - 55% и 9 частично - 45%. Общо за двата класа грешно отговорили ученици няма, частично отговорилите са 12 или 30% от всички, а останалите 28 ученика от 40 са се справили - 70%, което е добър резултат.

Въпрос пет затрудни много учениците, за което и оценката на отговорите е незадоволителна. В първата паралелка само 4 ученика са се справили успешно, което е 20%, 13 ученика са дали частичен отговор - 65% и 3 не са отговорили - 15%. В другата паралелка се получиха следните резултати: 1 ученика отговориха правилно - 55%, 6 частично - 30% и 3 не се справиха - 15%. Общо за двата класа процетът за правилност е много нисък - 37.5%, часично са отговорили 47.5% от учениците и 15% от тях не са се справили.

Таблица Nо7

Таблица за усвояване степента на изучените модели

Брой

В ъ

п р

о с2уче-

да
ча

ст

не
клас

ници

бр.

%

бр

%

бр

%

II“б”

20

20

100

-

-

-

-

II“в”

20

17

85

-

-

3

15

общо

40

37

92.5

-

-

3

7.5


Легенда

1. Въпрос Nо2 - Свържете буквите със съответстващите им модели.


На тази задача в първата паралелка всички ученици са отговорили правилно - 100%, а във втората 17 ученика са дали верен отговор - 85% и само 3 не са отговорили - 15%. Общо двата класа са се справили със задачата - 92.5% са дали верен отговор и 7.5 % грешен, което показва, че учениците са осмислили кой модел за какво се отнася.

Таблица Nо8Таблица за усвояване на изреченски модели
Брой

В ъ

п р

о с

N о

7
В ъ

п р

о с8уче-

да
ча

ст

не
да
ча

ст

не
клас

ници

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр

%

бр

%

II“б”

20

18

90

2

10

-

-

16

80

3

15

1

5

II“в”

20

19

95

-

-

1

5

16

80

3

15

1

5

общо

40

37

92.5

2

5

1

2.5

32

80

6

15

2

5


Легенда

1. Въпрос Nо7 - Напишете изречения по зададените модели.

2. Въпрос Nо8 - Направете моделите, които съответстват на изреченията.

Както и при първи клас и във втори се вижда, че учениците най-добре са усвоили изреченските модели. На седми1 въпрос учениците от първия втори клас са достигнали до 90% правилност, т.е. 18 ученика са отговорили правилно и само 2 частично - 10%. От втората паралелка процента на правилност е още по-голям - 95%, т.е. 19 ученика са се справили отлично със задачата и само 1 не се е справил - 5%. Общо за двете паралелки 37 ученика са отговорили правилно - 92.5% от 40, 2 частично - 5% и 1 не е отговорил правилно 2.5%.

При отговорите си на осми2 въпрос, учениците също са се представили много добре. Първата паралелка от 20 ученика, 16 са отговорили правилно - 80%, 3 частично - 15% и 1 не се е справил със задачата - 5%. Във вторта паралелка резултатите са идентични с първата. Общо и за двата класа процентите са същите - 80% са отговорили правилно, 15% частично и 5% не са отговорили правилно.

Таблица Nо9

Таблица за резултатите от моделиране на текст.
Брой

В ъ

п р

о с

N о

9уче-

да
ча

ст

не
клас

ници

бр.

%

бр.

%

бр.

%

II“б”

20

17

85

2

10

1

5

II“в”

20

15

75

4

20

1

5

общо

40

32

80

26

15

2

5


Легенда

1. Въпрос Nо8 - Направете моделите на изреченията от текста


Като цяло учениците са се справили с поставената задача в девети1 въпрос. От първата паралелка 17 ученика са отговорили правилно, което е 85% , 2 частично - 10% и 1 не се е справил - 5%. Във втората паралелка резултатите са малко по-лоши от първата: 15 ученика са справили с поставената задача - 75%, 4 часично - 20% и 1 не се е справил - 5%. Общо за двете паралелки процента на успеваемост е 80%, частично справили са 15% и 5% не са се справили.

От получените резултати при обработката на данните във втори клас ние можем да обобщим:

1. Няма приемственост между звуковите модели от първи и втори клас. Учениците са забравили по-рано изучаваните модели.

2. Учениците не са много добре осмислили преминаването от нещо конкретно, към нещо абстрактно.

3. Също така учениците много се объркват и от новите звукови модели изучени във втори клас. Трудно им е да съставят думи по зададени модели.

4. Много добре са осмислили модела на изречение, но са забелязва, че повечето и използват модели от първи клас.


2.2.3. Анализ на резултатите от анкетата
Освен тестове във първи и втори клас на учениците, бе пусната и анкета сред техните учители. В попълването на тази анкета участваха 10 учители от различни училища в град Благоевград. С пускането на анкетата сред учителите се целеше да се види как те виждат моделирането в своята практика и т.н. Някои от получените резултати попълнени в таблици могат да не отговарят на 100%, защото част от отговорите на учителите попадат в няколко графи.

Таблица Nо10

Таблица за изследване на отношението към

дидактическата функция на моделиранетоБрой

В ъ

п р

о с1
В ъ

п р

о с3
учи-

да
ча

ст

не
да
ча

ст

не
тели

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

10

10

100

-

-

-

-

10

100

-

-

-

-


Брой

В ъ

п р

о с

N о

4
учи-

да
ча

ст

не
тели

бр.

%

бр.

%

бр.

%

10

10

100

-

-

-

-Легенда

1. Въпрос Nо1 -Трябва ли да има моделиране в езиковото обучение?

2. Въпрос Nо3 -Използването на модели улеснява ли възприеането на материала?

3. Въпрос Nо4 -Мнението ви за моделирането като метод използван от вас.


На първия въпрос1 всичките 10 учители са отговорили положително, т.е. - 100%. При отговорите си на третия въпрос2 учителите са на единодушно мнение, че използването на модели улеснява възприемането на материала - 100%. Четвъртият въпрос е мално абстрактен и не може точно да се прецени, но мнението е положително затова всичките учители се слагат в първата графа - 100%.
Таблица Nо11

Таблица за изследване на присъствието на моделиранетов съвременното езиково обучение.

Брой

В ъ

п р

о с2
В ъ

п р

о с5
учи-

да
ча

ст

не
да
ча

ст

не
тели

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

10

2

20

5

50

3

30

1

10

8

80

1

10


Брой

В ъ

п р

о с

N о

6
учи-

да
ча

ст

не
тели

бр.

%

бр.

%

бр.

%

10

10

100

-

-

-

-Легенда

1. Въпрос Nо2 -Достатъчно ли е застъпено моделирането в езиковото обучение?

2. Въпрос Nо5 -Има ли приемственост при използването на модели в отделните класове?

3. Въпрос Nо6 -Вашите прпоръки и предложения за усъвършенстване на моделите използвани в езиковото обучение - 1-4 клас.


Втори1 въпрос раздели мнението на учителите. От тях 2 учители отговориха положително - 20%, 3 отрицателно - 30% и останалите 5 частично - 50%. Като отговор на пети въпрос2 мнението се доближи. По един учител отговори положително и отрицателно, т.е. по 10%, а останалите 8 учители частично - 80%. Шести въпрос3 е малко нестандартен за този вид таблици, но мнението на учителите е положително към моделирането, затова приемам да ги включа всичките в положителната графа - 100%.
Таблица Nо12

Таблица за дидактическата функция на моделиранетоБрой

учи-


тели

Общо за

на


усвояване

материала


За онагл

едяване


За осми

същност


слене на

ния харак-тер


бр.

%

бр.

%

бр.

%

10

10

100

4

40

3

30


Легенда

1. Въпрос Nо4 -Мнението Ви за моделирането като метод, използван от вас.


Тази таблица се прави на базата на резултатите от четвърти въпрос4 в анкетата (виж приложение 3). Там учителите посочват мнението си за моделирането като метод, използван от тях. На базата на тези мнения ние обобщихме три графи (виж таблица 12). В ървата графа всичките учители са посочили, че моделирането спомага за усвочване на матерала, т.ее. 100%. Само четирима са посочили, че спомага и за онагледяване - 40%, и трима за осмисляне на същностния характер - 30%.
Таблица Nо13

Таблица за характера на препоръкитеБрой

учи-


тели

Увелича

на


ване

обема


Осигуря

приемст


ване на

веност


Съобраз

практика


учителите

яване с

та на

бр.

%

бр.

%

бр.

%

10

5

50

6

60

4

40


Легенда

1. Въпрос Nо6 -Вашите препоръки и предложения за усъвършенстване на моделите в езиковото обучение - 1-4 клас.


Данните от тази таблица са попълнени на базата на отговорите на учителите от шести въпрос1, 50% от анкетираните учители предлагат учеличаване на обема от модели, 60% от тях са за осигуряване на по-голяма приемственост и 40% предлагат като се въвеждат модели да се проведе допитване с тях.

Като вземем мнението на учителите от анкетата класифицирането в таблици (виж таблици 10, 11, 12, 13) стигнах до следните изводи:

1. Моделирането е важен метод, който учлеснява учителите при преподаване на материала и улеснява учениците при неговото възприемане.

2. Моделирането не е достатъчно застъпено в езиковото обучение.

3. Няма приемственост между орделните класове при използването на модели.

4. Трябва да се търси все повече мнението на действащите учители, с оглед въвеждането и доусъвършенст-ването на моделите в езиковото обучение през началния клас.

Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница