Стачно споразумение днес, 10. 03. 2011Дата02.01.2018
Размер65.26 Kb.
#40479
СТАЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, 10. 03. 2011 г. по покана на Изпълнителния директор на "Холдинг БДЖ" ЕАД се проведе среща между ръководствата на "Холдинг БДЖ" ЕАД, "БДЖ - Товарни преводи" ЕООД, “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД от една страна и ръководствата на синдикалните организации - страна по КТД и стачните комитети в "Холдинг БДЖ" ЕАД, "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, “БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, във връзка с възникнал колективен трудов спор по предявени искания по чл. 3 oт ЗУКТС, внесени с писма с изх. № № 78, 79 и 80/18.10.2010 г. (вх.№ № 34-00-624.625 и 626/18.10.2010 г.), като страните:

"Холдинг БДЖ" ЕАД, представлявано от Изпълнителния директор инж.Пенчо Попов

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД", представлявано от Управителитe инж.Г Друмев и Александър Митрев

"БДЖ- Пътнически превози" ЕООД, представлявано от Управителите инж. Георги Иванов и Георги Панчев, в качеството им на Работодател,

и стачните комитети:

Холдинг БДЖ” ЕАД

Владимир Генадиев Колев

Бойко Николов Тудаков

Любомир Радев Милков

Валери Петров Димитров

Сашо Цветанов Алексов
БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
Ангел Стоименов Игнатов

Дечко Любенов Гърков

Кристиан Константинов Константинов

Георги Димитров Георгиев


БДЖ - Товарни превози" ЕООД
Гочо Тилев Гочев

Венцислав Василев Стоилов

Лиляна Стоянова Занева

Иван Костадинов Стоянов


на основание общите стачни искания и проведените преговори в периода 25.10.2010 г. - 11.02.2011 г., водени от желанието за постигането на разбирателство и взаимоизгодни решения по възникналия колективен трудов cпop, водени от разбирането за обществената значимост на ефективните стачни действия и техния ефект върху предоставянето на социалния ангажимент на БДЖ по транспортното обслужване на населението и в търсене на диалог за преодоляване на последствията от тези действия и за двете страни.

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

  1. По т. 1 от исканията: - Страните се споразумяха: Работодателят няма да предприема уволнения на работниците и служителите, поради съкращаване на щата или при намаление на обема на работа без съгласието на синдикалния орган в съответното предприятие.

  2. По т. 2 от исканията: Страните се споразумяха: Работодателят се задължава да продължи изпълнението на Графика за изплащане на просрочените задължения по Наредба № 11 в "БДЖ" ЕАД, "БДЖ Товарни превози” ЕООД и "БДЖ Пътнически превози" ЕООД, в който се предвижда компенсиране на изоставането във всички дружества, като с аванса за месец март 2011 г. се изплатят ваучерите за месеците октомври и ноември 2010 г. и с аванса за месец април 2011г. се изплатят дължимите ваучери за месец декември 20Юг. за всички дружества и ваучерите за декември 2009 г. в „БДЖ Пътнически превози" ЕООД. Работодателят продължава да изплаща дължимите ваучери до наваксване на изоставането, в срок до 01.10.2011 г.

  1. По т.3 от исканията: Страните се споразумяха: Работодателят поема задължението да предоставя ваучерите за храна по смисьла на чл.209 ЗКПО по 2 лв. на отрабочен ден на всички работници и служители, етапно or 01.10.2010 г. като изплащането им започне от 01.04.2011 г. до наваксване на изоставането в срок до 01.10.2011 г.

  2. По т. 4 от исканията: Страните се споразумяха: Работодателят поема задължението до края на м.април 2011 г. да изплати дьлжимата за 2009 г. социална сума за ползване на повече от половината от полагащия се платен годишен отпуск на работниците и служителите, съгласно КТД 2009, в размер на 100 лв. във вид на безименни ваучери, които да бъдат ползвани в почивните бази на “Холдинг БДЖ” ЕАД в срок до 01.09.2012 г.

  3. По т. 5 от исканията: Страните се споразумяха осигуряването на допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за професиите, преминали от списъците на I-ва категория труд към II-ра категория труд и за тези, преминали от II-ра категория труд към III-ра категория труд да залегне в следващите колективни трудови договори в „Холдинг БДЖ" EАД, "БДЖ - Товарни превози” ЕООД", “БДЖ - Пътнически превози” EООД.

  4. По т. 6 от исканията: Страните се споразумяха: Работодателят се задължава да предприеме действия за поетапно изпълнение на Програмата за подобряване на условията на труд и снабдяването на работниците и служителите с лични предпазни средства и работно и униформено облекло за 2011 г.. в срок до 15.10.2011 г.

  5. По т.7 от исканията: Страните се споразумяха, че въпросът не е актуален поради приемане на пенсионната реформа от Народно събрание.

Страните приемат договореностите в настоящото стачно споразумение да залегнат в съдържанието на КТД на Дружествата, упоменати по-горе, за 2011 г.

Работодателят поема задължение да не търси дисциплинарна. имуществена. наказателна, съдебна отговорност от работниците и служителите, както и от техните представители, участвали в провеждането и организирането на ефективната стачка в системата на БДЖ.

При неизпълнение, на което и да е от задълженията от Работодателя по настоящото споразумение, работниците и служителите и техните представители запазват стачната си готовност и правото си да преминат към ефективни стачни действия.

Страните изразяват удовлетворение от изготвеното споразумение и декларират, че то отговаря на интересите им и е постигнато в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от тях. Страните гарантират, че ще работят в подкрепа на реформата за финансово стабилизиране и модернизиране, която се провежда в “Холдинг БДЖ” ЕАД.

Споразумението е изготвено в десет еднообразни екземпляра, по един за всяка страна и подлежи на съвместно оповестяване пред работниците и служителите и пред обществеността.ДОГОВАРЯЩИ СТРАНИ:
РАБОТОДАТЕЛИ:
“ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД: “БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД:
(инж.П.Попов) (инж. Георги Друмев)
(Александър Митрев)
БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
(инж.Георги Иванов) (Георги Панчев)

СТАЧНИ КОМИТЕТИ:
ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД:
Владимир Колев

Бойко Тудаков

Любомир Милков

Валери Димитров

Сашо Алексов

БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД:
Гочо Гочев

Венцислав Стоянов

Лиляна Занева

Иван Стоянов


БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД
Ангел Игнатов

Дечко ГърковКристиан Константинов

Георги Георгиев

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница