Стаматов, Атанас КостовДата26.02.2017
Размер95.81 Kb.
#15793

Лична информация
Име
Стаматов, Атанас Костов

Телефон
(+359 2) 80 60 324

E-mail
at_stamatov@abv.bg
Националност
българска
Трудов стаж• Дати (от-до)
от 2001 г. професор по философия в МГУ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”;

1990 - 2001г. доцент по философия във ВМГИ (МГУ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”);

1983 - 1990 г. асистент във ВМГИ;

1978 - 1983 г. Асистент ВЪВ ВСИ - ПЛОВДИВ.• Име и адрес на работодателя
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”;

1700, София, Студентски град “Христо Ботев”.• Вид на дейността или сферата на работа
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

• Заемана длъжност
1993 - 2002 г. Ръководител на катедра “Философски и социални науки” в МГУ “Св. Иван Рилски”;

2001 - 2003 г. Директор на Хуманитарния департамент в МГУ “Св. Иван Рилски”.• Основни дейности и отговорности
Преподаване и отговорности произтичащи от дейността ми на университетски преподавател по дисциплините:

История на философията (МГУ “Св. Иван Рилски” - бакалаври);

История на философската култура в България (СУ “Св. Климент Охридски” - бакалаври);

Философия и култура в Средновековна България (СУ “Св. Климент Охридски” - магистри).

Образование и обучение
• Дати (от-до)
1983 - 1985 г. доктор по философия, Институт по философия при БАН, секция “История на философията”

1973 - 1977 г. магистър по философия и социология, СУ “Св. Климент Охридски”• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Софийски университет “Св. Климент Охрдски”;

Институт за философски изследвания при Българската академия на науките• Основни предмети/застъпени професионални умения
  • Към момента на обучението предвидените в учебните планове на посочените институции предмети;

  • Педагогически и изследователски умения в областта на придобитата специалност.

• Наименование на придобитата квалификация
Философия и социология
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

английски; руски

• Четене
добро; добро

• Писане
основно; добро

• Разговор
добро; добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Умения за работа в екип:

  • придобити в качеството ми на ръководител на катедра и директор на департамент (1993-2003) в мгу “св иван рилски”]

  • като ръководител у участник в научно-изследователски проекти.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
посочените по-горе.
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
  • компютърна грамотност;

  • работа с дигитална и огледално-рефлексна фототехника.
Свидетелство за управление на МПС
не
Допълнителна информация
лица за контакти:

  • проф. д.ф.н. цочо бояджиев – СУ „Св. Климент Охридски”

  • проф. д-р христо тодоров - НБУ

  • проф. д.ф.н. Добрин тодоров – МГУ „Св. Иван Рилски”Приложения
Списък с публикации.ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ*


на проф. д.ф.н. Атанас Костов Стаматов, преподавател

в катедра “Философски и социални науки”

на МГУ “Св. Иван Рилски”
КНИГИ

1. 2008, Философският ХХ век в България, Т. I - Философската публичност, С., Изток-Запад /съавт. Н. Димитрова, Я. Захариев, Д. Тодоров, Х. Тодоров/.

2. 2005, Българската цивилизация (The Bulgarian civilization), С., 368 с. /съавт. А. Фол, Г. Бакалов, Г. Марков и др./.

3. 2002, Философията на историята в България (1878-1948), С., 575 с. Съставител, и автор на встъпителната студия “Българската историологична мисъл в опит за “оксидентализиране” на родното (1878-1948)”. /Статията е публикувана и във „Философски алтернативи”, бр. 2, 2001, с. 21-31/.

4. 2002, Избрани извори за българската история, Т. 1, Древните българи и земите на Балканския полуостров до VІІ в., С., с. 19-75. Съставител, преводач на арменските извори и автор на встъпителните текстове към първа част.

5. 2000, Българската философска култура през ХІХ-ХХ век. Биографично-библографски справочник., С. Съставител и редактор на първа част. Автор на: Вместо предговор - Към историята на философската култура в България, с. 7-11 и статиите за Я. Арнаудов, П. Бицилли, Ж. Гълъбова, Ив. Гюзелев, Д. Иванчев, Т. Калайджиев, Д. Кьорчев, Б. Маринов, Ив. Марковски, Ив. Панчовски, Г. Пашев, Д. Пенов, Ем. Попдимитров, М. Ралчев, Л. Сапунджиев, Хр. Тодоров, Я. Янков, Г. Шишков - с. 14-15, 17-18, 28-30, 37-38, 46-47, 54-55, 65-66, 68-71, 74-75, 77, 82, 253.

6. 2000, Идеи за историята в българската културфилософска книжнина (1878-1948), С., 220 с.

7. 1997, Tempora incognita на ранната българска история, С., 157 с.

8. 1996, Европейски проекции върху българската философска култура, ВТ, 144 с.

9. 1994, Памет без давност - болка без лек, С., 108 с. /Съавт. Сп. Стаматов/


УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

1. 1994, Начала на класическата формална логика, С., 49 с.

2.1987, Увод във философско-методологическите проблеми на геологията. Философия-естествознание-геология, С., 122 с.
СТУДИИ, СТАТИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

1. 2009, Памет за Професора //Известия на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. IХ, С., с. 110-112.

2. 2009, Философията на историята – философия на историческата инициатива //Критика и хуманизъм, кн. 28, с. 171-208.

3. 2009, Евразийството – една въобразена идентичност //Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 52 (св. ІV - Хуманитарни и стопански науки), С., с. 7-12.

4. 2008, Историко-философският проект на проф. Иван Георгов //Георгов, И. Лекции по история на философията, С., УИ „Св. Климент Охридски”, 7-11.

5. 2008, Рецепции на Хегеловата философия в България //Известия на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. VIII, С., с. 25-45.

6. 2008, Към корените на християнската ни култура. Св. Константин-Кирил за философията //Християнство и култура, бр. 10 (28), с. 27-34.

7. 2007, Стоян Михайловски за метаполитиката (или против мърморковците) //Известия на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. VII, С., с. 94-95.

8. 2006, Проф. д.ф.н. Георги Каприев за развоя на философската медиевистика в България //Известия на Хуманитарния департамент при МГУ „Св.Иван Рилски”, Т. VI, С., с. 98-103.

9. 2006, Българите – сътворци на европейската цивилизация (The Bulgarians - among the creators of European civilization) //Вечен календар на българите, м. декември, с. 13.

10. 2006, Европа между мита и реалността (Europe between myth and reality) //Вечен календар на българите, м. януари, с. 2.

11. 2006, Философията в българското образование до 1947 г. //Критика и хуманизъм, кн. 21, с. 211-233.

12. 2005, Амазонките в „референциалните игри” на средновековната историопис //Играта през Средновековието, С., с. 66-82.

13. 2005, Meditationes” – жажда за облик //Саръилиев, И. Meditationes, С., с. 5-15.

14. 2005, Проф. д-р Христо ТодоровЗа предизвикателствата на философстването като професия и призвание //Известия на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. V, С., с. 79-88.

15. 2004, Стоян Михайловски – наставникът //Разум и възвишеност. Юбилеен сборник посветен на 75 годишнината на проф. д.ф.н. Димитър Аврамов, С., с.184-200.

16. 2004, Пол и аскеза (според текстовете на Свещеното Писание) //Християнство и култура, бр. 10, С., с. 42-50.

17. 2004, „Прагматизмът” и неговите рецепции в България //Иван Саръилиев. Усилието да узнаваш , С., с. 42-47. (Преработен вариант на „Прагматизмът” и българската философска култура //Саръилиев, И. Прагматизъм, С., 2002 г., с. 5-15).

18. 2004, Опит върху метаморфозите на една надежда //Известия на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. IV, С., с. 176-180.

19. 2003, Проф. д-р Асен Игнатов (1935-2003) //Известия на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. III, С., с. 99 - 103. (Същото препечатано във „Философски алтернативи”, бр. 3, 2004, с. 117-119).

20. 2003, Геологията в антропоекологичен контекст/ Geology in an anthropoecological context //Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. 46 (св. ІV - Хуманитарни и стопански науки), С., с. 9-15.

21. 2002, Телесното и спиритуалното в предсмъртния обред на традиционната българска култура //Известия на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. II, С., с. 36-44.

22. 2002, Проф. д.ф.н. Иван Стефанов и Кантовата традиция в България //Известия на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. II, С., с. 81-86. Същото препечатано като предговор към: Стефанов, И. От Имануел Кант до Николай Хартман, С., 2005 г., с. 7-11 и във „Философски алтернативи”, бр. 5, 2005, с. 175-178.

23. 2001, Paradoxes in the bulgеrian reception of European philosophical thought. //Studies in East European thought, 53, р. 3-19.

24. 2001, Определението на св. Константин-Кирил за философията //Известия на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. I, С., с. 5-13.

25. 2001, Проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев – доайен на българската школа по философска медиевистика - на 50 години //Известия на Хуманитарния департамент при МГУ „Св. Иван Рилски”, Т. I, С., с. 67-75.

26. 2001, Неисторичен ли е Кантовият критицизъм? Философско-исторически интерпретации в България //Кант и кантовата традиция в България, С., с. 70-82.

27. 2001, Била ли е древнобългарската култура цивилизация? //Български векове, кн. 3, С., с. 10-15.

28. 2001, Българи, арменци, евреи, грузинци, хазари/ Bulgarians, Armenians, Jews, Georgians, Khazars //Вечен календар на българите’2001/ Еternal calendar of the Bulgarians’2001, м. май.

29. 2001, Библейската генеалогия на народите и мястото на българите в по-късни нейни интерпретации (Biblical genealogy of peoples and the place of Bulgarians according to scriptural exegesis) //Българите – атлас /Bulgarians - atlas, С./S., р. 34-35.

30. 2001, Етнокултурни корени на древните българи/ Ethnic and cultural roots of ancient Bulgarians, Пак там, р. 36-37.

31. 2000, Коригирана ли е историческата памет на българина? Доктриналните “истини” срещу фактите //История на българите: потребност от нов подход. Преоценки, Ч. 3, С., с. 14-43.

32. 1998, Европа и раждането на българските институции на знанието //Философска култура и национални ценности, С., с. 74-85.

33. 1997, Общочовешките ценности и философско-етическото образование в България. //Социологически проблеми, бр. 3, С., с. 141-150. /Съавт. Н. Видева и Х. Тодоров/

34. 1993, Цеко Торбов и Кантовият критицизъм в България //Философски преглед, бр. 1-2, С., с. 32-35.

35. 1991, Хегел за ролята на традицията и приемствеността в историята на философията //Философска мисъл, бр. 9, С., с. 51-57.

36. 1989, Етапи във формирането на Марксовия възглед за човека //Годишник на катедрите по диалектически и исторически материализъм, Т. ХХ, кн. 1, С., с. 157-194.

37. 1987, Критика на буржоазната философия //Марксистко-ленинската философска мисъл в България, Т. II, С., с. 269-293.

38. 1982, Хегел за историята на философията като наука //Научни трудове на ВСИ-Пловдив, т. ХХVІІ, кн. 1, с. 165-172.

39. 1981, Проблемът за човека като методологически принцип на историко-философски анализ. //Научни трудове на ВСИ-Пловдив, Т. ХХVІ, кн. 1, с. 209-215.40. 1980, Относно категорията „култура” //Научни трудове на ВСИ-Пловдив, Т. ХХV, кн. 4, с. 189-195.


* Тук не са включени отпечатаните над 20 есеистични и публицистични текста във вестниците: Капитал, Век’21, Отечествен вестник, Столица, Демокрация, Родопска искра и др.


стр.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница