Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България дългови пазариДата22.07.2016
Размер119.88 Kb.
#1268ОКТОМВРИ 2006 г. No 12 / 2006


Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България


ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ


.


.

..

.


1
Иванка Иванчева

(+359 2) 9145 1712
. ПАРИЧЕН ПАЗАР

П
Рекорден месечен обем на междубанковия паричен пазар


аричният пазар между банките през месец октомври 2006 г. е достигнал максимален размер от десетте месеца на годината и нивото на сключените сделки е с общ месечен обем от 6948,6 милиона лева, с 842,0 милиона лева повече от обема на месец август, който до сега бе най-голям. В сравнение с обема през септември увеличението е от 1114,0 милиона лева, или с 11,09 на сто. Повишението идва от увеличение на обема на срочните сделки, в частта на депозитите общо с 21,35 на сто, включващо увеличение при необезпечените депозити с 21,39 на сто (през този месец не е отчетено наличие на обезпечени депозитни сделки), и в частта на репо-сделките - с 62,66 на сто. При безсрочните окончателни сделки има голямо намаление на обема спрямо септември, почти наполовина, с 49,37 на сто, търгувано е с левови и с валутни (само в USD) емисии ДЦК, като намалението е при левовите с 49,34 на сто, а при валутните, който са в малък обем, увеличението е около 2,5 пъти. При поддържане на високо ниво на ликвидност и наличие на голям размер ресурси през октомври увеличението на обема на сделките на паричния пазар е в голям размер, а българските банки поддържат и активността си към сделки на европаричния пазар, тук общо за месеца в частта на депозитите има увеличение, а в частта на репо-сделки в EUR и USD, и при безсрочните окончателни сделки има намаление.

С
.


реднодневните свръхрезерви през октомври са достигнали до 64117 хиляди лева и спрямо среднодневните свръхрезерви през месец септември (6617 хиляди лева) са увеличени около 10 пъти. В 12 календарни дни ( 3-ти, от 12 до 19-ти, включително и почивните дни, и 23, 24, 26-ти) на месеца е отчетен относителен недостиг на средства (отрицателна стойност на свръхрезерва), който в началото е от месечната регулация на МЗР, в другите дни от плащане на задължения към МФ.

В последния ден на октомври активността на банките на междубанковия пазар продължава традицията, създадена от предходната година и началото на настоящата, при което обемът на сделките достигна до размер 933,6 милиона лева, трети по ред до сега през месеците на годината и около 4 пъти повече в сравнение с дневния обем на сделките в някои от предходните работни дни на месеца, със 151,5 милиона лева по-малко от обема на 30 септември и с 60,7 милиона лева по-малко от обема на 31 август.

Ликвидността в банковата система всеки месец се влияе от движението на паричните потоци чрез държавните ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през октомври в банките са влезли 54,3 милиона лева и са увеличили размера на ресурсите. От преводи за пенсии, през дните от 7 до 20 число, увеличението на ресурсите е с 435 милиона лева..


.
1.1.Междубанков пазар: депозитни и репо-операции

1.1.1.Касов пазар

Сделките за предоставяне на депозити постоянно запазват най-голям дял в обема на паричния междубанков пазар и през октомври този дял е 98,97 на сто, при 99,23 на сто през септември. Сделките за депозитите са основният инструмент на търговските банки за управление на текущата им, ежедневна ликвидност.


1.1.1.1.Необезпечен пазар

Предоставените между участниците на пазара срочни депозити през октомври са само необезпечени и са в размер на 6771,6 милиона лева, 98,97 на сто от общия размер на сделките, като 95,39 на сто от тях (6459,5 милиона лева) са овърнайт-сделки


.

Търговските банки, чрез сделките овърнайт, осигуряват допълнителните средства в началото на всеки месец за регулиране на минималните задължителни резерви и по средата - за осигуряване средства за плащанията на клиентите.


.


Средномесечната стойност през октомври на LEONIA, индекс, базиран на необезпеченото предоставяне на депозити овърнайт от 14 банки, се повиши и е 3,19%. Така размерът на основния лихвен процент на БНБ през ноември 2006 година е 3,19%

Лихвеният процент овърнайт средно за месеца е 3,21 процента годишно и е по-висок с 0,23 процента от нивото на ОЛП (основен лихвен процент, в сила от първо число на всеки календарен месец и равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА от преходния месец), който за октомври е 2,98 процента.

Лихвите през октомври се променяха в синхрон с индекса EONIA на Еврозоната, който достигна до максимум 3,38% (в 1 ден от 22 работни дни), при 3,10% (в 1 ден от 21 работни дни през септември).

1.1.1.2.Обезпечен пазар

Обезпечените срочни сделки за предоставяне на ресурси продължават да имат малък дял на междубанковия пазар, който през октомври се е намалил на 0,00 процента за депозитните (0,0 милиона лева) и на 1,03 процента за репо-сделките (70,2 милиона лева), при съответно 0,03 процента и 1,77 процента през септември.


1.1.2.Пазар на производни (деривати)

В
.

се още не е развит у нас.

1.2. Междубанкови окончателни сделки с облигации

На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през октомври са отчетени окончателни сделки с ДЦК в намален размер, и намалението е с 49,37 на сто спрямо този през септември. През този месец сделките с левови емисии са със срок само над 12 месеца, 97,13 на сто (103,8 милиона лева) от общия размер, и с валутни емисии (деноминирани в USD), 2,87 на сто (3,1 милиона лева), при 94,35 на сто за левови над 12 месеца и 2,92 на сто за валутни през септември..


2
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704

Владимир Цончев

(+359 2) 9145 1907
. КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Б
Нова партида на 3-годишните ДЦК


ългарска народна банка, като агент на Министерство на финансите, проведе през октомври следния аукцион за пласмент на държавни ценни книжа:

  • на 23 октомври за част от емисия BG2030106111 (тригодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 08.02.2009 г. в размер на 20 млн. лева и годишна лихва 2,75%;

П
Нови регистрации на корпоративни облигации за борсова търговия
рез октомври Българска фондова борса – София (БФБ-София) регистрира за търговия на неофициалния пазар на облигации следните емисии корпоративни облигации:

  • 5-годишни необезпечени облигации за 1,5 млн. евро на Източна газова компания АД - Варна, издадени на 26.06.2006 г., годишна лихва 8,2% и 6-месечно купонно плащане (борсов код BGASCO);


  • 5-годишна емисия еврооблигации на ПЕТРОЛ АД за 100 млн. евро бе регистрирана на Лондонската фондова борса с емисионна цена от 99,507%, годишна лихва от 8,375% и падеж 26.10.2011г. Емисията се търгува с код XS0271812447
    5-годишни обезпечени облигации за 4 милиона евро на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, издадени на 15.08.2006 г., годишна лихва 6М EURIBOR + 4%, но не по-малко от 6,75%; 6-месечно купонно плащане (борсов код BFPP);

  • 5-годишни ипотечни облигации за 25 милиона евро на ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД, издадени на 30.03.2006 г., годишна доходност: от датата на сключване на заема до 30.09.2006 г. – фиксирана годишна лихва в размер на 3,577 %, до падежа на емисията - плаваща лихва в размер на 6М EURIBOR + 0,64% (борсов код MBBACB5).

М
.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на 20.10.2006 г. издаде облигационна емисия за 200 млн. лв. с плаващ купон – 3М SOFIBOR и падеж 20.10.2009 г. Книжата се търгуват на Люксембургската фондова борса с код XS0271969932.

ЕИБ е институция за дългосрочно финансиране на проекти в ЕС, а също така и в бъдещите страни-членки на ЕС.

есечният оборот на борсовата търговия с общински и корпоративни облигации отбеляза сериозен спад (2,5 пъти) спрямо септември, като достигна до 15,9 млн. лева (0,7 млн. лева среднодневно), в това число репо-операции за 2,3 млн. лева.


На световните пазари цените на деноминираните в EUR български еврооблигации с падеж 2007 г. слязоха до 101%, на деноминираните също в EUR глобални облигации с падеж 2013 г. слязоха под 118%, а деноминираните в USD глобални облигации с падеж 2015 г. се задържаха на нива малко под 118%.

На 18 октомври на приватизационния пазар на БФБ-София стартира 13-ият неприсъствен публичен търг, на който се продават дялове в 8 дружества срещу лева.

Н
.
а вторичния пазар цената на компенсаторните инструменти бе около 0,65 лева. Месечният оборот на пазара на компенсаторни инструменти падна до 8,8 млн. лева (0,4 млн. лева среднодневно) при 65,7 млн. лева за септември.


.ПАЗАРИ НА АКТИВИ
НЕТНИ АКТИВИ:

акции


.
БРУТНИ АКТИВИ:
недвижимости


(По данни на НСИ за тримесечие)
.


стоки


.

валута


.
индекси на база паритет на покупателната способност, изчислен само по 1 стока: BIG MAC.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност.
размер на подценяване на лева спрямо паритета на покупателната способност


.

1
Борис Малинчев

(+359 2) 9145 1704

Владимир Цончев

(+359 2) 9145 1907.
. АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ).

М


Репо-сделка с акции на БТК АД за над 95 млн. лв. бе извършена на 9 октомври
есечният оборот на борсовите сделки с акции през октомври отбеляза ръст от близо 50% спрямо септември, като достигна стойност от 314,0 млн. лева (среднодневно 14,3 млн. лева). В това число бяха сключени блокови сделки и сделки чрез регистрационни агенти за 38,4 млн. лева (от тях 15,9 млн. лева за 60% от акциите на Полимери АД ), и репо-сделки за 97,3 млн. лева. На закрит аукцион бе продаден мажоритарен пакет акции, представляващ 67% от капитала на „Юрий Гагарин БТ” – Пловдив, както и миноритарен такъв, двата на обща стойност 32 млн.лева.

По-значителни сделки в обичайната търговия имаше с акции на БТК АД, Химипорт АД, БАКБ АД, и други.


.

Д
SOFIX премина границата от 1000 пункта


вата борсови индекса SOFIX и BG40 постигнаха нови исторически максимуми: на 27 октомври BG40 от 188,84 пункта и на 31 октомври SOFIX от 1098,29 пункта.

S
Standard & Poor’s повиши кредитния рейтинг на България
tandard
&Poors Rating Services повиши държавния рейтинг за дългосрочен кредит в чужда валута на Република България от ВВВ на ВВВ+. Същевременно бе потвърден държавният кредитен рейтинг (ВВВ+) в местна валута. Ценовият тренд на българския пазар продължи да бъде в унисон с този на водещите пазари.


.


.

.

На първичния пазар на БФБ-София през месец октомври се извършиха пласменти на акции и права върху акции за 4,4 млн. лева.


.


2
Любомир Тонев

(+359 2) 9145 1608

Даниел Янков

(+359 2) 9145 1610

. ВАЛУТЕН ПАЗАР

През месец октомври курсът на щатския долар спрямо лева се движеше в граници от 1,53555 лева на 3 октомври, до 1,56579 лева за долар на 16 октомври. Средният курс беше 1,55094 лева за долар..

.


.

Общият оборот на валутния спот-пазар по данни от банковата система достигна 8 290,9 млн. евро, а среднодневният оборот - 376,9 млн. евро. Чистият месечен оборот на междубанковия пазар (без БНБ) изразен в евро беше 94,9 милиона. Търговията с щатски долари между банките бе в размер на 59,7 млн. долара и представляваше 49,7 на сто от междубанковата валутна търговия.
.


.

.

.

През октомври БНБ изкупи от търговските банки 1 384,9 млн.евро и продаде 1 281,3 млн. евро. Размерът на чуждестранната валута, която БНБ продаде на бюджетни организации (равностойна на 44,8 млн. евро), превишаваше купената от тях (равностойна на 20,0 млн. евро) с 24,8 млн. евро.


.

.

Търговията между търговските банки и крайните им клиенти достигна 2701,6 млн. евро, като размерът на чуждестранната валута, която банките купиха (равностойна на 1419,6 млн. евро) превишаваше продадената от тях валута (равностойна на 1282,0 млн. евро) със 137,6 млн. евро. В това число търговските банки изкупиха валута от чуждестранни лица с равностойност 83,5 млн. евро и продадоха за същия период валута с равностойност 23,5 млн. евро.

Финансовите къщи, лицензирани от БНБ за търговия с чуждестранна валута, изкупиха валута с равностойност 90,0 млн. евро и продадоха валута с равностойност 89,5 млн. евро.

.


..

ТЕНДЕНЦИИ

В краткосрочен план се очаква:

- запазване оборотите на паричния пазар при поддържане на висока ликвидност в банковата система и наличие на голям ресурс; лихвите на междубанковия пазар да повишат ниво, леко под EONIA на страните в Еврозоната (от 3,32% до 3,36% в началото на месец ноември);

- SOFIX да премине границата от 1100 пункта;- долар/лев да се движи между нива от 1,51-1,54 лева.


Каталог: bnbweb -> groups -> public -> documents -> bnb download
bnb download -> Намалял месечен оборот на междубанковия пазар, но рекордно голям оборот през последния ден
bnb download -> Българският лев в семейството на валутите на Европейския съюз дългови пазари
bnb download -> Равномерно увеличение на ежедневните валутни сделки на търговските банки с централната при слабо изразено увеличение в края на месеца
bnb download -> Декември 2005 г. No 14 / 2005
bnb download -> Юни 2005 г. No 7 / 2005. усилена търговия с левови дцк
bnb download -> Доларът поскъпва, активизация на междубанковите сделки с usd на валутния и европаричния пазар
bnb download -> Иванка Иванчева (+359 2) 9145 1712
bnb download -> Прессъобщение състояние на банковата система към март 2006 г
bnb download -> Рекорден оборот на междубанковия паричен пазар Рекордни стойности на борсовите индекси индекси
bnb download -> Новата 10-годишна емисия дцк възпроизвежда новия 10-годишен Bund по падеж и купон дългови пазари


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница