*Стан­дар­т­на Кон­с­ти­ту­ция на Ро­та­ри клуб



Дата14.03.2018
Размер196.44 Kb.
*Стан­дар­т­на Кон­с­ти­ту­ция на Ро­та­ри клуб

* Спо­ред Пра­вил­ни­ка на Ро­та­ри ин­тер­не­шъ­нъл все­ки клуб, кой­то е при­ет за член на РИ, тряб­ва да при­е­ме та­ка пред­пи­са­на­та Стан­дар­т­на клуб­на кон­с­ти­ту­ция.

Член 1. Оп­ре­де­ле­ния

В та­зи кон­с­ти­ту­ция и в слу­чай, че кон­тек­с­тът из­рич­но не изис­к­ва не­що дру­го, ду­ми­те по то­зи член ще имат след­но­то зна­че­ние:

1. Съ­вет - Съ­ве­тът на ди­рек­то­ри­те на то­зи клуб.

2. Ус­тав­ни нор­ми - Пра­вил­ни­кът на то­зи клуб.

3. Ди­рек­тор - член на Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те на то­зи клуб.

4. Член - член на то­зи клуб, кой­то не е по­че­тен член

5. РИ - Ро­та­ри ин­тер­не­шъ­нъл

6. Го­ди­на - Два­най­сет­ме­сеч­ни­ят пе­ри­од, кой­то за­поч­ва на 1 юли.



Член 2. Име

Име­­то на та­­зи ор­­­га­­ни­­за­­ция е Ро­­та­­ри клуб ..............................................................................

(Член на Ро­­та­­ри ин­­­тер­­­не­­шъ­­нъл)
Член 3. Територия на клу­ба

Територията на то­зи клуб е след­ната:

............................................................................
Член 4. Цел

Цел­та на Ро­та­ри е да на­сър­ча­ва и развива идеята за служ­ба на об­щес­т­во­то ка­то ос­но­ва на дос­той­но­то на­чи­на­ние, и в час­т­ност да на­сър­ча­ва и въз­пи­та­ва:



Пър­во. Създаването на познанства ка­то въз­мож­ност да бъдеш полезен и слу­жиш;

Вто­ро. Ви­со­ки етич­ни нор­ми в биз­не­са и про­фе­си­я­та, приз­на­ва­не значимостта на вся­ко по­лез­но за­ня­тие, както и стремежа на все­ки ро­та­ри­а­нец да защитава името на своята професия и да слу­жи на об­щес­т­во­то;

Тре­то. При­ла­га­не­то на прак­ти­ка на иде­а­ла за служ­ба на об­щес­т­во­то в лич­ния жи­вот, биз­не­са и об­щес­т­ве­ния жи­вот на все­ки ро­та­ри­а­нец;

Чет­вър­то. Меж­ду­на­род­но­то раз­би­ра­тел­с­т­во, доб­ра­та во­ля и ми­ра чрез приятелство на бизнесмени и про­фе­си­о­на­лис­ти от цял свят, обе­ди­не­ни от иде­а­ла за служ­ба на об­щес­т­во­то.
ЧЛЕН 5. Събрания

Раз­дел I . Ре­дов­ни срещи

(а) Ден и час. Клу­бът тряб­ва да про­веж­да ре­дов­ни срещи вед­нъж сед­мич­но в ден и час, нас­ро­че­ни спо­ред Правилника на клуба.

(б) Про­мя­на. По ува­жи­тел­ни при­чи­ни Съ­ве­тът мо­же да про­ме­ни да­та­та на про­веж­да­не на ре­дов­ната среща, ка­то я пре­нас­ро­чи за все­ки ден от пе­ри­о­да, за­поч­ващ от де­ня след пред­ход­ната ре­дов­на среща и свър­ш­ващ с де­ня, пред­хож­дащ след­ва­щата ре­дов­на среща, или за друг час на ре­дов­на­та да­та, или на дру­го мяс­то.

(в) От­мя­на. По ува­жи­тел­ни при­чи­ни Съ­ве­тът мо­же да от­ме­ни ре­дов­на среща, при по­ло­же­ние, че да­та­та на про­веж­да­не­то й съв­па­да с офи­ци­а­лен праз­ник или в слу­чай на смърт на член на клу­ба, или в слу­чай на епи­де­мия или бед­с­т­вие, за­ся­га­щи ця­ло­то об­щес­т­во, или при въ­о­ръ­жен кон­ф­ликт в об­щес­т­во­то, зас­т­ра­ша­ващ жи­во­та на чле­но­ве­те на клу­ба. Съ­ве­тът има пра­во да от­ме­ни не по­ве­че от че­ти­ри ре­дов­ни срещи го­диш­но по при­чи­ни, ко­и­то не са уточ­не­ни по друг на­чин тук, при по­ло­же­ние, че то­зи клуб не про­пус­ка по­ве­че от три пос­ле­до­ва­тел­ни съб­ра­ния.



Раз­дел 2. Го­диш­но съб­ра­ние. Го­диш­но­то съб­ра­ние за из­би­ра­не­то на офи­це­ри тряб­ва да бъ­де про­ве­де­но не по-къс­но от 31 де­кем­в­ри, как­то е упо­ме­на­то в Правилника на клуба.

ЧЛЕН 6. Членство

Раз­дел 1. Об­щи изис­к­ва­ния. Клу­бът тряб­ва да се със­тои от зре­ли ли­ца, при­те­жа­ва­щи доб­ра ре­пу­та­ция ка­то лич­нос­ти, биз­нес­ме­ни и про­фе­си­о­на­лис­ти.

Раз­дел 2. Ви­до­ве член­с­т­во. То­зи клуб мо­же да има два ви­да чле­но­ве: ак­тив­ни и по­чет­ни.

Раз­дел 3. Ак­тив­но член­с­т­во. Все­ки, кой­то при­те­жа­ва ка­чес­т­ва­та, упо­ме­на­ти в Член 5, раз­дел 2, на Кон­с­ти­ту­ци­я­та на РИ, мо­же да бъ­де из­б­ран за ак­ти­вен член на то­зи клуб.

Раз­дел 4. Пре­мес­т­ващ се или бивш ро­та­ри­а­нец. Член на Ро­та­ри клуб мо­же да пред­ло­жи за ак­тив­но член­с­т­во пре­мес­т­ващ се или бивш член на клуб, ако пред­ло­же­ни­ят член пре­къс­ва или е пре­къс­нал та­ко­ва член­с­т­во в пре­диш­ния си клуб по­ра­ди то­ва, че по­ве­че не е ан­га­жи­ран с по-ра­но оп­ре­де­ле­на­та си кла­си­фи­ка­ция в биз­не­са или в про­фе­си­я­та на те­ри­то­ри­я­та на пре­диш­ния си клуб или в бли­зост с не­го. Пре­мес­т­ващ се или бивш член на клуб, кой­то е пред­ло­жен за ак­тив­но член­с­т­во по то­зи раз­дел, мо­же съ­що та­ка да бъ­де пред­ло­жен и от член на бив­шия си клуб. Класификацията на преместващия се или бивш член на клуб не трябва да бъде пречка за избирането му като активен член дори ако в резултат на това в клуба временно се нарушат класификационните ограничения.

Раз­дел 5. Двой­но член­с­т­во. Ни­кой ня­ма пра­во ед­нов­ре­мен­но да бъ­де ак­ти­вен член на един и на друг клуб. Ни­кой не мо­же ед­нов­ре­мен­но да бъ­де член и по­че­тен член на то­зи клуб. Ни­кой не мо­же ед­нов­ре­мен­но да бъ­де ак­ти­вен член на то­зи клуб и член на Ро­та­ракт клуб.

Раз­дел 6. По­чет­но член­с­т­во.

(а) Пра­во на по­чет­но член­с­т­во. Ли­ца, ко­и­то са се отличили със сво­я­та достойна служ­ба, съ­дейс­т­вай­ки за осъ­щес­т­вя­ва­не­то на иде­а­ли­те на ро­та­ри­ан­с­т­во­то, и лица, считани за приятели на Ротари заради постоянната им подкрепа на ротарианската кауза, мо­гат да бъ­дат из­б­ра­ни за по­чет­ни чле­но­ве на то­зи клуб. Сро­кът на та­ко­ва член­с­т­во се оп­ре­де­ля от Съ­ве­та. Ед­но ли­це мо­же да бъ­де по­че­тен член на по­ве­че от един клуб.

(б) Пра­­ва и при­­ви­­ле­­гии: По­­чет­­­ни­­те чле­­но­­ве се ос­­­во­­бож­­­да­­ват от пла­­ща­­не­­то на встъ­­пи­­тел­­­ни и ре­­дов­­­ни внос­­­ки, ня­­мат пра­­во на глас и не мо­­гат да бъ­­дат из­­­би­­ра­­ни да за­­е­­мат ръководен пост в то­­зи клуб. Та­­ки­­ва чле­­но­­ве не заемат кла­­си­­фи­­ка­­ция, но мо­гат да при­­със­­т­­­ват на всич­­­ки сбирки и имат пра­­во на всич­­­ки ос­­­та­­на­­ли при­­ви­­ле­­гии на то­­зи клуб. Ни­­то един по­­че­­тен член от то­­зи клуб ня­­ма пра­­ва и при­­ви­­ле­­гии в друг клуб, ос­вен пра­во­то да по­се­ща­ва дру­ги клу­бо­ве, без да е гост на ня­кой ро­та­ри­а­нец.

Раз­дел 7. Ли­ца на обществени пос­то­ве. Ли­ца­та, ко­и­то са из­б­ра­ни или наз­на­че­ни на обществен пост за оп­ре­де­ле­но вре­ме, ня­мат пра­во на ак­тив­но член­с­т­во в то­зи клуб по кла­си­фи­ка­ци­я­та на този пост. То­ва ог­ра­ни­че­ние не се от­на­ся за ли­ца, за­е­ма­щи пос­то­ве или служ­би в учи­ли­ща, ко­ле­жи или дру­ги учеб­ни ин­с­ти­ту­ти, или за ли­ца, ко­и­то са из­б­ра­ни или наз­на­че­ни в съ­доп­ро­из­вод­с­т­во­то. Чле­но­ве, ко­и­то са из­б­ра­ни или наз­на­че­ни на дър­жав­на служ­ба за оп­ре­де­лен пе­ри­од, мо­гат да про­дъл­жат да бъ­дат та­ки­ва чле­но­ве по съ­щес­т­ву­ва­щи­те си кла­си­фи­ка­ции през пе­ри­о­да, през кой­то са на та­ка­ва служ­ба.

Раз­дел 8. Служ­ба в Ро­та­ри ин­тер­не­шъ­нъл. То­зи клуб мо­же да за­дър­жи ка­то свой член все­ки член, кой­то пос­тъп­ва на служ­ба в РИ.

ЧЛЕН 7 Класификации

Раз­дел 1. Об­щи условия.

(а) Ос­нов­на дей­ност. Все­ки член се кла­си­фи­ци­ра спо­ред не­го­вия биз­нес или про­фе­сия. Кла­си­фи­ка­ци­я­та пред­с­тав­ля­ва опи­са­ние на ос­нов­на­та и ут­вър­де­на­ дей­ност на фир­ма­та, ком­па­ни­я­та или ин­с­ти­ту­ци­я­та, с ко­я­то е свър­за­но ли­це­то, или опи­са­ние на ос­нов­на­та му и ут­вър­де­на про­фе­си­о­нал­на ак­тив­ност или биз­нес.

(б) Поп­рав­ка или изменение. Ако об­с­то­я­тел­с­т­ва­та го на­ла­гат, Съ­ве­тът мо­же да ко­ри­ги­ра или уточ­ни кла­си­фи­ка­ця­та на все­ки член. Чле­нът тряб­ва да по­лу­чи съ­об­ще­ние за пред­ла­га­на­та ко­рек­ция или уточ­ня­ва­не и след то­ва има пра­во да бъ­де из­с­лу­шан.

Раз­дел 2. Ог­ра­ни­че­ния. Този клуб не мо­же да гла­су­ва за при­е­ма­не­то на ак­ти­вен член от оп­ре­де­ле­на кла­си­фи­ка­ция, ако клу­бът ве­че има пе­ти­ма или по­ве­че чле­но­ве от съ­ща­та кла­си­фи­ка­ция и се със­тои от по-мал­ко от 50 чле­но­ве; при то­ва по­ло­же­ние клу­бът мо­же да при­е­ме ак­ти­вен член от оп­ре­де­ле­на кла­си­фи­ка­ция са­мо ако ли­ца­та, при­е­ти по та­зи кла­си­фи­ка­ция, не пред­с­тав­ля­ват по­ве­че от 10% от ак­тив­ни­те чле­но­ве на клу­ба. Пенсиониралите се чле­но­ве не се включ­ват в об­щия брой на чле­но­ве­те от оп­ре­де­ле­на кла­си­фи­ка­ция. Класификацията на преместващ се или бивш член не трябва да бъде пречка за избирането му да активена член, дори това временно да предизвика нарушение на горните ограничения. Ако член на клу­ба про­ме­ни кла­си­фи­ка­ци­я­та си, клу­бът мо­же да про­дъл­жи член­с­т­во­то му по но­ва­та кла­си­фи­ка­ция, не­за­ви­си­мо от те­зи ог­ра­ни­че­ния.

ЧЛЕН 8 Присъствие

Раз­дел 1. Все­­ки член на клу­­ба тряб­­­ва да при­­със­­т­­­ва на ре­­дов­­­ни­­те му срещи. За ре­­до­­вен по­­се­­ти­­тел на съб­­­ра­­ни­­я­­та на клу­­ба се счи­­та член, кой­­то е при­­със­­т­­­вал по­­не 60 % от вре­­ме­­траенето на ре­­дов­­­ната среща, или оп­­­рав­­­дае от­­­със­­т­­­ви­­е­­то си по след­­­ни­­те на­­чи­­ни:

а) ако в рам­­­ки­­те на 14 дни пре­­ди или след оби­­чай­­но­­то вре­­ме за ре­­дов­­­ната среща на клу­­ба:

1. при­­със­­т­­­ва по­­не 60 % от вре­­ме­­траенето на ре­­дов­­­на среща на друг клуб или пред­­­ва­­ри­­те­­лен клуб;

2. присъства на ре­­дов­­­на среща на Ро­­та­­ракт или Ин­­­те­­ракт клуб, ротариански квартален отряд или ротарианско сдружение по интереси, или на Пред­­­ва­­ри­­те­­лни Ро­­та­­ракт, Ин­­­те­­ракт клуб, ротариански квартален отряд или ротарианско сдружение по интереси.

3. при­­със­­т­­­ва на кон­­­г­рес на Ро­­та­­ри ин­­­тер­­­не­­шъ­­нъл, на за­се­да­ние на За­ко­но­да­тел­ния съ­вет, меж­­­ду­­на­­род­­­на асам­­б­­­лея, Ро­­та­­ри ин­­с­­­ти­­тут за пре­­диш­­­ни, нас­­­то­­я­­щи и бъ­­де­­щи офи­­це­­ри на Ро­­та­­ри ин­­­тер­­­не­шъ­­нъл, или вся­­как­­­ви дру­­ги съб­­­ра­­ния, сви­­ка­­ни с одоб­­­ре­­ни­­е­­то на Съ­ве­та, на пре­­зи­­ден­­­та, дейс­­т­­­ващ от име­­то на Бор­­­да на РИ, ро­­та­­ри­­ан­­с­­­ка ре­­ги­­о­­нал­­­на кон­­­фе­­рен­­­ция, съб­­­ра­­ние на ко­­ми­­тет на РИ, кон­­­фе­­рен­­­ция на ро­­та­­ри­­ан­­с­­­кия дис­­т­­­рикт, съб­­­ра­­ние на ро­­та­­ри­­ан­­с­­­ки дис­­т­­­рикт, вся­­ко съб­­­ра­­ние на дис­­т­­­рик­­­та, про­­ве­­де­­но по ука­­за­­ние на Бор­да на ди­­рек­­­то­­ри­­те на РИ, вся­­ко съб­­­ра­­ние, сви­­ка­­но по ука­­за­­ние на дис­­т­­­рикт гу­­вер­­­ньо­­ра, или ре­­дов­­­но обя­­ве­­но меж­­­дуг­­­рад­­с­­­ко съб­­­ра­­ние на Ро­­та­­ри клу­­бо­­ве­­те;

4. се представи в оби­­чай­­но­­то вре­­ме и мяс­­­то на ре­­дов­­­на съб­­­ра­­ние на друг клуб с цел да при­­със­­т­­­ва на то­­ва съб­­­ра­­ние и въп­­­рос­­­ни­­ят клуб не про­­ве­­де съб­­­ра­­ни­­е­­то си в то­­зи час и мяс­­­то;

5. ако при­със­т­ва и взе­ма учас­тие в клу­бен про­ект в служ­ба на об­щес­т­во­то, или в спон­со­ри­ра­но от клуб об­щес­т­ве­но съ­би­тие, или в съб­ра­ние, раз­ре­ше­но от Съ­ве­та; или

6. присъства на заседание на Съвета или с разре­шението на Съвета на заседание на комисия, към ко­ято членът е зачислен.

Ко­­га­­то ли­­це­­то пъ­­ту­­ва из­­­вън страната за пе­­ри­­од над 14 дни, ня­­ма да бъ­­де на­­ло­­же­­но вре­­ме­­во ог­­­ра­­ни­­че­­ние по то­­зи под­­­раз­­­дел, тъй ка­­то ли­­це­­то мо­­же да при­­със­­т­­­ва на ро­­та­­ри­­ан­­с­­­ка среща в дру­­га дър­­­жа­­ва по вся­­ко вре­­ме през пе­­ри­­о­­да на пъ­­ту­­ва­­не­­то и ед­­­но та­­ко­­ва по­­се­­ще­­ние ще се за­­че­­те ка­­то ва­­лид­­­но при­­със­­т­­­вие на ре­­дов­­­на среща на Ро­­та­­ри клу­­ба, на ко­­ято не е при­­със­­т­­­вал по вре­­ме на пъ­­ту­­ва­­не­­то си зад гра­­ни­­ца;

7. Участва чрез уеб сайта на клуба в интерактивна дейност, за което се изисква средно 30 минути участие.

б) Ако по вре­­ме на та­­кава среща:

1. пъ­­ту­­ва към или от ня­­коя от срещите, упо­­ме­­на­­ти в точка (а) 3 от нас­­­то­­я­­щия раз­­­дел;

или

2. е по де­­ла на Ро­­та­­ри, слу­­жи ка­­то офи­­цер или е член на ко­­ми­­те­­та на РИ, или е член на Съ­­ве­­та на ди­­рек­­­то­­ри­­те на Фон­­­да­­ция Ро­­та­­ри;



3. е по де­­ла на Ро­­та­­ри, слу­­жи ка­­то спе­­ци­­а­­лен пред­­с­­­та­­ви­­тел на гу­­вер­­­ньо­­ра на своя дис­­т­­­рикт при сфор­­­ми­­ра­­не­­то на нов клуб;

4. е по де­­ла на Ро­­та­­ри, въз­­­ло­­же­­ни от РИ;

5. е пря­­ко и ак­­­тив­­­но за­­ет в от­­­да­­ле­­чен про­­ект, спон­­­со­­ри­­ран от РИ, дис­т­рик­та или Фон­­­да­­ция “Ро­­та­­ри”, и е на­­пъл­­­но не­­въз­­­мож­­­но да ком­­­пен­­­си­­ра по ня­­ка­­къв на­­чин от­­­със­­т­­­ви­­е­­то си;

6. е ан­­­га­­жи­­ран по де­­ла на Ро­­та­­ри, ото­­ри­­зи­­ран от съ­ве­та на своя клуб, ако то­­ва пре­­пят­­с­­т­­­ва при­­със­­т­­­ви­­е­­то му на сбир­­­ки­­те на то­­зи клуб;



Раздел 2. Продължително отсъствие и назначение в друго населено място. Ако на член на Ротари клуб се на­­ло­­жи да ра­­бо­­ти за по-дъ­­лъг пе­­ри­­од от вре­­ме в дру­­го на­­се­­ле­­но мяс­­­то, присъствието на седмични срещи на местен клуб, из­б­ран от ро­та­ри­а­неца, замества посещението на седмичните сбирки на собствения клуб, при положение че има съгласие между двата клуба.

Раз­дел 3. Из­ви­не­ни от­със­т­вия. От­със­т­ви­е­то на един член се смя­та за из­ви­не­но, ако

(а) от­със­т­ви­е­то от­го­ва­ря на ус­ло­вия и ста­ва спо­ред об­с­то­я­тел­с­т­ва, одоб­ре­ни от Съ­ве­та. Съ­ве­тът мо­же да из­ви­ни от­със­т­ви­е­то на ня­кой член, по при­чи­ни, ко­и­то сче­те за ос­но­ва­тел­ни и дос­та­тъч­ни.

(б) об­ща­та су­ма от го­ди­ни­те на въз­раст­та на чле­на и го­ди­ни­те му на член­с­т­во в един или по­ве­че клу­бо­ве е 85 го­ди­ни или по­ве­че и чле­нът е уве­до­мил клуб­ния сек­ре­тар пис­ме­но за же­ла­ни­е­то си да бъ­де из­ви­не­но от­със­т­ви­е­то му, и Съ­ве­тът е одоб­рил то­ва.

Раз­дел 4. От­със­т­вия на офи­це­ри на РИ. От­със­т­ви­е­то на един член мо­же да бъ­де из­ви­не­но, ако чле­нът е нас­то­ящ офи­цер на РИ.

Раз­дел 5. От­чи­та­не на при­със­т­ви­я­та. Всеки член, чиито от­със­т­ви­я са из­ви­не­ни спо­ред раз­по­ред­би­те на точ­ка 3 и 4 на настоящия параграф, ня­­ма да бъ­­дат вклю­­че­­ни в об­­­щия сбор на клуб­­­на­­та при­­със­­т­­­ве­­ност; ни­­то пък тех­­­ни­­те от­­­със­­т­­­вия, ни­­то при­­със­­т­­­ви­­я­­та им ще бъ­­дат из­­­пол­­з­­­ва­­ни за та­­зи цел.

ЧЛЕН IХ. Директори и офицери*
*Офицер - член на ръководството на дружество (бел. ред. - вж. Англ.-бълг. речник)

Раз­дел 1. Ръ­ко­во­ден ор­ган. Ръ­ко­во­ден ор­ган на то­зи клуб е Съ­ве­тът на ди­рек­то­ри­те, уч­ре­ден спо­ред пра­вил­ни­ка на клу­ба.

Раз­дел 2. Пра­во­мо­щия. Всич­­­ки офицери и ко­­ми­­те­­тите се на­­ми­­рат под об­­­що­­то раз­­­по­­реж­­­да­­не на съ­­ве­­та и пос­­­лед­­­ни­­ят мо­­же при на­­ли­­чи­­е­­то на ос­­­но­­ва­­тел­­­на при­­чи­­на да обя­­ви вся­­ка длъж­­­ност за сво­­бод­­­на.

Раз­дел 3. Дейс­т­ви­я­та на Съ­ве­та са окон­ча­тел­ни. Ре­ше­ни­я­та на Съ­ве­та по всич­ки проб­ле­ми на клу­ба са окон­ча­тел­ни и под­ле­жат на об­жал­ва­не са­мо пред клу­ба. Все пак, ко­га­то се от­на­ся до ре­ше­ние за прек­ра­тя­ва­не на член­с­т­во, чле­нът, в съ­от­вет­с­т­вие с Член 11, раз­дел 6, мо­же или да об­жал­ва пред клу­ба, да поиска медиация или ар­бит­раж. При об­жал­ва­не, ед­но ре­ше­ние на Съ­ве­та мо­же да бъ­де отме­не­но са­мо в слу­чай, че за то­ва гла­су­ват две-тре­ти от при­със­т­ву­ва­щи­те чле­но­ве на ре­дов­но съб­ра­ние, ука­за­но от Съ­ве­та, ако има кво­рум и сек­ре­та­рят е съ­об­щил за об­жал­ва­не­то на все­ки член най-мал­ко пет (5) дни пре­ди съб­ра­ни­е­то. Ако об­жал­ва­не­то е при­е­то, решението, взето от клу­ба, е окон­ча­тел­но.

Раз­дел 4. Офицери. Клуб­ни­те офи­це­ри са пре­зи­ден­тът, елект пре­зи­ден­тът и един или по­ве­че ви­цеп­ре­зи­ден­ти, ка­то всич­ки те за­дъл­жи­тел­но са чле­но­ве на Съ­ве­та, как­то и сек­ре­та­рят, ков­чеж­ни­кът и це­ре­мо­ни­ал­майс­то­рът, ко­и­то мо­же да са или да не са чле­но­ве на Съ­ве­та, как­то е спо­ред Пра­вил­ни­ка на клу­ба.

Раз­дел 5. Из­бор на офи­це­ри.

(а) Мандат на ос­та­на­ли­те офи­це­ри, ос­вен пре­зи­ден­та. Все­ки офи­цер се из­би­ра спо­ред Пра­вил­ни­ка на клу­ба. Ос­вен пре­зи­ден­та, все­ки офи­цер по­е­ма пос­та си на 1 юли вед­на­га след из­бо­ра и слу­жи за пе­ри­о­да на из­бо­ра или до­ка­то не­го­ви­ят при­ем­ник не е над­леж­но из­б­ран и обу­чен.

(б) Мандат на пре­зи­ден­та. Пре­зи­ден­тът се из­би­ра спо­ред Пра­вил­ни­ка на клу­ба не по-ра­но от две (2) го­ди­ни, но не по-къс­но от осем­най­сет (18) ме­се­ца пре­ди да­та­та, на ко­я­то ще да­е­ме длъж­ност­та и служи ка­то номиниран пре­зи­дент. Номинираният президент заема поста елект президент при избирането на приемника му. Пре­зи­ден­тът по­е­ма пос­та си на 1 юли и слу­жи за пе­ри­од от ед­на (1) го­ди­на или до­ка­то не­го­ви­ят при­ем­ник бъ­де над­леж­но из­б­ран и под­гот­вен.

(в) Ква­ли­фи­ка­ция. Все­ки офи­цер и ди­рек­тор тряб­ва да е член с доб­ро име и опит в то­зи клуб. Елект-пре­зи­ден­тът тряб­ва да по­се­ти се­ми­на­ра за обу­че­ние на елект пре­зи­ден­ти и дис­т­рикт кон­фе­рен­ци­я­та, ако не е из­ви­нен от елект гу­вер­ньо­ра. Ако е по­лу­чил то­ва из­ви­не­ние, елект пре­зи­ден­тът из­п­ра­ща оп­ре­де­лен пред­с­та­ви­тел от клу­ба, кой­то след то­ва тряб­ва да да­де от­чет пред елект пре­зи­ден­та. Ако елект президентът не присъства на Семинара за обучение на елект президенти и Дистрикт асамблеята и не е извинен от елект гуверньора, или ако е бил извинен, не е изпратил представител от клуба, той няма да може да служи като клубен президент

ЧЛЕН 10. Встъпителни вноски и такси

Все­ки член пла­ща встъ­пи­тел­на внос­ка и го­диш­ен членски внос спо­ред Пра­вил­ни­ка на клу­ба, но от все­ки пре­мес­т­ващ се или бивш член на друг клуб, кой­то е при­ет за член на то­зи клуб в съ­от­вет­с­т­вие с Член 6, раз­дел 4, не се изис­к­ва да пла­ти вто­ра встъ­пи­тел­на внос­ка.



ЧЛЕН 11. Про­дъл­жи­тел­ност на член­с­т­во­то

Раз­дел 1. Срок. Член­с­т­во­то трае до­ка­то съ­щес­т­ву­ва то­зи клуб и не е прек­ра­те­но при ус­ло­ви­я­та, упо­ме­на­ти по-до­лу.

Раз­дел 2. Ав­то­ма­тич­но прек­ра­тя­ва­не.

(а) Изис­к­ва­ния за член­с­т­во. Член­с­т­во­то се прек­ра­тя­ва ав­то­ма­тич­но, ко­га­то един член по­ве­че не от­го­ва­ря на изис­к­ва­ни­я­та за член­с­т­во, ос­вен ко­га­то

(1) Съ­ве­тът мо­же да да­де на член, кой­то се пре­мес­т­ва от ра­йо­на на то­зи клуб или окол­на­та му те­ри­то­рия, спе­ци­а­лен от­пуск, не по-дъ­лъг от ед­на (1) го­ди­на, за да мо­же чле­нът да по­се­ти и се пред­с­та­ви в Ро­та­ри клуб в но­ва­та об­щи­на, при по­ло­же­ние че про­дъл­жа­ва да от­го­ва­ря на всич­ки изис­к­ва­ния за клуб­но член­с­т­во;

(2) Съ­ве­тът мо­же да поз­во­ли на един член, кой­то се пре­мес­т­ва от ра­йо­на на то­зи клуб или окол­на­та му те­ри­то­рия, да за­па­зи член­с­т­во­то си, ако чле­нът про­дъл­жа­ва да от­го­ва­ря на всич­ки ус­ло­вия за клуб­но член­с­т­во.

(б) Как да се вклю­чим от­но­во? Ко­га­то член­с­т­во­то е прек­ра­те­но в съ­от­вет­с­т­вие с раз­по­ред­би­те на точ­ка (а) на то­зи раз­дел, та­къв чо­век, ако за членството му е дадена добра оценка при прекратяването, мо­же да по­да­де но­ва мол­ба за член­с­т­во по съ­ща­та кла­си­фи­ка­ция или по дру­га кла­си­фи­ка­ция. Не се изис­к­ва пов­тор­но пла­ща­не на встъ­пи­тел­на внос­ка.

(в) Прек­ра­тя­ва­не на по­чет­но член­с­т­во. По­чет­но­то член­с­т­во ав­то­ма­тич­но се прек­ра­тя­ва в края на сро­ка на та­ко­ва член­с­т­во, по ре­ше­ние на Съ­ве­та. Все пак Съ­ве­тът мо­же да удъл­жи сро­ка на по­чет­но член­с­т­во. Съ­ве­тът по вся­ко вре­ме мо­же да от­ме­ни ед­но по­чет­но член­с­т­во.

Раз­дел 3. Прек­ра­тя­ва­не - Неп­ла­ща­не на

внос­ки

(а) Про­це­ду­ра. Все­ки член, кой­то прос­ро­чи с трий­сет (30) дни пла­ща­не­то на внос­ки­те в пред­пи­са­ния срок, тряб­ва да бъ­де уве­до­мен пис­ме­но от сек­ре­та­ря на пос­лед­ния из­вес­тен ад­рес на чле­на. Ако так­си­те не бъ­дат пла­те­ни в срок от де­сет (10) дни след да­та­та на уве­до­мя­ва­не­то, член­с­т­во­то мо­же да бъ­де прек­ра­те­но по ус­мот­ре­ние на Съ­ве­та.

(б) Въз­с­та­но­вя­ва­не. Съ­ве­тът мо­же да въз­с­та­но­ви член­с­т­во­то на бивш член, ко­га­то той по­да­де мол­ба и из­п­ла­ти всич­ки­те си за­дъл­же­ния към клу­ба. Все пак бивш член не мо­же да бъ­де въз­с­та­но­вен на ак­тив­но член­с­т­во, ако кла­си­фи­ка­ци­я­та на бив­шия член е в противоречие на Член 7, раздел 2..

Раз­дел 4. Прек­ра­тя­ва­не - Неп­ри­със­т­вие

(а) Про­цет­но при­със­т­вие.

(1) Един член тряб­ва да при­със­т­ва на или да ком­пен­си­ра най-мал­ко 60 % от ре­дов­ни­те клуб­ни срещи за вся­ка по­ло­ви­на от го­ди­на­та;

(2) да при­със­т­ва на най-мал­ко 30 % от ре­дов­ни­те срещи на то­зи клуб за вся­ка по­ло­ви­на от го­ди­на­та.

Ако един член ня­ма не­об­хо­ди­мия про­цент на при­със­т­вие спо­ред изис­к­ва­ни­я­та, член­с­т­во­то му ста­ва обект на прек­ра­тя­ва­не, ако Съ­ве­тът не одоб­ри по­доб­но неп­ри­със­т­вие по ува­жи­тел­на при­чи­на.



(б) Пос­ле­до­ва­тел­ни от­със­т­вия. Ос­вен ако не е из­ви­нен от Съ­ве­та по ува­жи­тел­на и ос­но­ва­тел­на при­чи­на или в съ­от­вет­с­т­вие с член 8, раз­де­ли 3 и 4, все­ки член, кой­то про­пус­не или не ком­пен­си­ра че­ти­ри пос­ле­до­ва­тел­ни ре­дов­ни срещи, тряб­ва да бъ­де уве­до­мен от Съ­ве­та, че не­го­во­то неп­ри­със­т­вие мо­же да се счи­та за же­ла­ние за прек­ра­тя­ва­не на член­с­т­во­то му в то­зи клуб. След ко­е­то Съ­ве­тът чрез ма­жо­ри­та­рен вот мо­же да прек­ра­ти член­с­т­во­то му.

Раз­дел 5. Прек­ра­тя­ва­не - Дру­ги при­чи­ни.

(а) Ос­но­ва­тел­на при­чи­на. Съ­ве­тът мо­же да прек­ра­ти член­с­т­во­то на все­ки член, кой­то ве­че не от­го­ва­ря на не­об­хо­ди­ми­те изис­к­ва­ния за член­с­т­во в то­зи клуб или по­ра­ди ня­коя дру­га ос­но­ва­тел­на при­чи­на, ко­га­то най-мал­ко две тре­ти от чле­но­ве­те на Съ­ве­та гла­су­ват за то­ва на съб­ра­ние, сви­ка­но за та­зи цел.

(б) Пре­дуп­реж­де­ние. Пре­ди пред­п­ри­е­ма­не­то на как­ви­то и да би­ло дейс­т­вия в съ­от­вет­с­т­вие с точ­ка (а) на то­зи раз­дел, чле­нът тряб­ва да по­лу­чи най-мал­ко де­сет­д­нев­но (10) пис­ме­но пре­дуп­реж­де­ние за та­ко­ва пред­с­то­я­що дейс­т­вие и въз­мож­ност да пред­с­та­ви пис­мен от­го­вор на Съ­ве­та. Чле­нът има пра­во да се яви пред Съ­ве­та и да из­ло­жи своя слу­чай. Пис­ме­но­то пре­дуп­реж­де­ние тряб­ва да бъ­де пре­да­де­но лич­но или чрез пре­по­ръ­ча­но пис­мо на пос­лед­ния из­вес­тен ад­рес на чле­на.

(в) По­пъл­ва­не на кла­си­фи­ка­ци­я­та. Ко­га­то Съ­ве­тът е прек­ра­тил не­чие член­с­т­во в съ­от­вет­с­т­вие с пред­пи­са­ни­я­та на то­зи раз­дел, то­зи клуб не би­ва да при­е­ма нов член в кла­си­фи­ка­ци­я­та на пре­диш­ния член, до­ка­то не е из­те­къл сро­кът за из­с­луш­ва­не и об­жал­ва­не и не е обя­ве­но ре­ше­ни­е­то на клу­ба или на ар­бит­раж­ни­те съ­дии.

Раз­дел 6. Пра­во на об­жал­ва­не, медиация или ар­бит­раж при прек­ра­тя­ва­не.

(а) Уве­до­мя­ва­не. В срок от се­дем (7) дни след ре­ше­ни­е­то на Съ­ве­та да прек­ра­ти член­с­т­во­то сек­ре­та­рят тряб­ва да из­п­ра­ти на чле­на пис­ме­но уве­дом­ле­ние за ре­ше­ни­е­то. В срок от че­ти­ри­най­сет (14) дни след да­та­та на уве­дом­ле­ни­е­то чле­нът мо­же пис­ме­но да уве­до­ми сек­ре­та­ря за на­ме­ре­ни­е­то си да об­жал­ва пред клу­ба, да поиска медиация или да вне­се въп­ро­са в ар­бит­раж­ния съд, как­то е спо­ред член 15.

(б) Да­та на из­с­луш­ва­не на об­жал­ва­не­то. В слу­чай на об­жал­ва­не Съ­ве­тът тряб­ва да оп­ре­де­ли да­та за из­с­луш­ва­не на об­жал­ва­не­то на ре­дов­на клуб­на сбирка, про­ве­де­на в срок от двай­сет и един (21) дни след по­лу­ча­ва­не­то на уве­дом­ле­ни­е­то за об­жал­ва­не­то. Все­ки член тряб­ва да бъ­де уве­до­мен пис­ме­но за сбирката и не­йната спе­ци­ал­на цел най-мал­ко пет (5) дни пред­ва­ри­тел­но. При из­с­луш­ва­не­то на об­жал­ва­не­то тряб­ва да при­със­т­ват са­мо чле­но­ве.

(в) Медиация или ар­бит­раж. Процедурата за медиация или арбитраж е описана в Член 15.

(г) Об­жал­ва­не. Ако об­жал­ва­не­то е при­е­то, решението на клу­ба се смя­та за окон­ча­тел­но и за­дъл­жи­тел­но за всич­ки стра­ни и не под­ле­жи на ново об­жалване.

(д) Ре­ше­ние на ар­бит­раж­ни съ­дии или пос­ред­ни­ци. Ако се ис­ка ар­бит­раж, ре­ше­ни­е­то на ар­бит­раж­ни­те съ­дии или в слу­чай, че те не стиг­нат до спо­ра­зу­ме­ние - на пос­ред­ни­ка, е окон­ча­тел­но и за­дъл­жи­тел­но за всич­ки стра­ни и не под­ле­жи на об­жал­ва­не.

е) Неуспешна медиация. Ако е поискана медиация, но е завършила без успех, членът трябва да се обърне към клуба или да поиска арбитраж съгласно подточка а) от настоящия раздел.



Раз­дел 7. Окон­ча­тел­ни решения на Съ­ве­та. Решенията на Съ­ве­та са окон­ча­тел­ни, ако об­жал­ва­не­то пред то­зи клуб не е при­е­то и ня­ма мол­ба за ар­бит­раж.

Раз­дел 8. Ос­тав­ка. Все­ки член на то­зи клуб мо­же да по­да­де пис­ме­на мол­ба за ос­тав­ка, ад­ре­си­ра­на до пре­зи­ден­та или сек­ре­та­ря. Ос­тав­ка­та тряб­ва да бъ­де при­е­та от Съ­ве­та, в слу­чай, че чле­нът не е длъж­ник на то­зи клуб.

Раз­дел 9. Из­губ­ва­не на иму­щес­т­вен дял. Все­ки, чи­е­то клуб­но член­с­т­во е би­ло прек­ра­те­но не­за­ви­си­мо по ка­къв на­чин, гу­би всич­ки свои дя­ло­ве във фон­до­ве или от дру­го иму­щес­т­во, при­над­ле­жа­що на клу­ба.

ЧЛЕН 12. Общностни, национални

и международни дела

Раз­дел 1. Подходящи те­ми. Съ­щес­т­ве­ни­те ас­пек­ти на все­ки пуб­ли­чен въп­рос, ка­са­ещ об­що­то бла­го­със­то­я­ние на об­щес­т­во­то, на на­ци­я­та и на све­та, са от зна­че­ние за чле­но­ве­те на то­зи клуб и са подходящи те­ми за чес­т­но и ин­фор­ми­ра­но про­уч­ва­не и дис­ку­сии на клуб­ните срещи за прос­ве­ща­ва­не­то на клуб­ни­те чле­но­ве при фор­ми­ра­не­то на тех­ни­те ин­ди­ви­ду­ал­ни мне­ния. Все пак то­зи клуб не би­ва да из­ра­зя­ва мне­ние по очак­ва­щи ре­ше­ние, дис­ку­си­он­ни пуб­лич­ни мер­ки.

Раз­дел 2. Без офи­ци­ал­на под­к­ре­па. То­зи клуб не под­к­ре­пя офи­ци­ал­но и не пре­по­ръч­ва ни­чия кан­ди­да­ту­ра за об­щес­т­вен пост и ня­ма да об­съж­да на клуб­но съб­ра­ние дос­тойн­с­т­ва­та или не­дос­та­тъ­ци­те на та­къв кан­ди­дат.

Раз­дел 3. Не­по­ли­ти­чес­ки

(а) Ре­зо­лю­ции и становища. То­зи клуб не при­е­ма, ни­то раз­п­рос­т­ра­ня­ва ре­зо­лю­ции или становища и не пред­п­ри­е­ма дейс­т­вия, свър­за­ни със све­тов­ни въпроси от по­ли­ти­чес­ко ес­тес­т­во или с меж­ду­на­род­на­та по­ли­ти­ка.

(б) Призиви. То­зи клуб не от­п­ра­вя ди­рек­т­ни при­зиви към клу­бо­ве, на­ро­ди или пра­ви­тел­с­т­ва, не раз­п­рос­т­ра­ня­ва пис­ма, ре­чи или про­ек­ти за ре­ша­ва­не­то на спе­ци­фич­ни меж­ду­на­род­ни проб­ле­ми от по­ли­ти­чес­ко ес­тес­т­во.

Раз­дел 4. От­бе­ляз­ва­не на­ча­ло­то на Ро­та­ри. Сед­ми­ца­та на го­диш­ни­на­та от ос­но­ва­ва­не­то на ро­та­ри (23 фев­ру­а­ри) е из­вес­т­на ка­то Сед­ми­ца на све­тов­но­то раз­би­ра­тел­с­т­во и ми­ра. През та­зи сед­ми­ца то­зи клуб тър­жес­т­ве­но ще от­бе­ляз­ва ро­та­ри­ан­с­ка­та служ­ба, ще раз­мис­ли вър­ху ми­на­ли пос­ти­же­ния и ще със­ре­до­то­чи вни­ма­ни­е­то си вър­ху прог­ра­ми за мир, раз­би­ра­тел­с­т­во и доб­ра во­ля в об­щес­т­во­то и в све­та.

ЧЛЕН 13. Списания на Ротари

Раз­дел 1. Задължителен або­на­мент. Ос­вен ако в съ­от­вет­с­т­вие с Пра­вил­ни­ка на РИ то­зи клуб не е ос­во­бо­ден от Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те на РИ от то­ва да се съ­об­ра­зя­ва с раз­по­ред­би­те на то­зи член, все­ки член за пе­ри­о­да на сво­е­то член­с­т­во се або­ни­ра за офи­ци­ал­но­то спи­са­ние или за спи­са­ние, одоб­ре­но и пре­по­ръ­ча­но за то­зи клуб от Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те на РИ. Або­на­мен­тът тряб­ва да бъ­де пла­щан на по­лу­го­диш­ни внос­ки през це­лия пе­ри­од на член­с­т­во в то­зи клуб и до края на вся­ко по­лу­го­дие, през ко­е­то член­с­т­во­то мо­же да бъ­де прек­ра­те­но.

Раз­дел 2. Съ­би­ра­не на або­на­мен­та. То­зи клуб съ­би­ра пред­ва­ри­тел­но або­на­мен­та от все­ки член за по­лу­го­дие и го пре­веж­да в Сек­ре­та­ри­я­та на РИ или в офи­са на оне­зи ре­ги­о­нал­ни из­да­ния, ко­и­то Съ­ве­тът на ди­рек­то­ри­те на РИ е оп­ре­де­лил.

ЧЛЕН 14. Приемане на целите на Ротари

и спазване на конституцията и правилника

С пла­ща­не­то на встъ­­пи­­тел­­­на­та внос­­­ка и ре­­дов­­­ни­я член­­с­­­ки внос­, все­ки член при­­е­­ма прин­­­ци­­пи­те на Ро­та­ри, из­­­ло­­же­­ни в не­­го­­ва­­та цел, и се под­­­чи­­ня­­ва, и съг­­­ла­­ся­­ва да съб­­­лю­­да­­ва и да бъ­­де об­­­вър­­­зан от кон­­с­­­ти­­ту­­ци­­я­­та и мес­­т­­­ния пра­­вил­­­ник на клу­­ба и единствено при тези условия до­­би­­ва пра­­во на при­­ви­­ле­­ги­­и­­те на клу­­ба. Ни­­кой член не мо­­же да бъ­­де ос­­­во­­бо­­ден от за­­дъл­­­же­­ни­­е­­то да спаз­­­ва кон­­с­­­ти­­ту­­ци­­я­­та и мес­­т­­­ния пра­­вил­­­ник по­­ра­­ди из­­­ви­­не­­ни­­е­­то, че не е по­­лу­­чил ек­­­зем­­п­­­ляр от тях.



ЧЛЕН 15. Арбитраж и медиация

Раздел 1. Ако несвързан с решение на Борда спор възникне между настоящи или бивши членове и този клуб, някой клубен офицер или Борда, и не може да бъде уреден според вече уточнената процедура за тази цел, спорът трябва да бъде решен чрез медиация арбитраж, след като някоя от страните в спора подаде молба до секретаря.

Раздел 2. Дата за процедура по медиация или арбитраж. В случай на медиация или арбитраж, бордът на клуба след консултация със страните трябва да определи дата за процедура по медиация или арбитраж в рамките на 21 ден след получаване на молбата.
ЧЛЕН 16. Правилник

Клу­­бът е д­лъ­­жен да при­­е­­ме Пра­­вил­­­ник, кой­­то не про­­ти­­во­­ре­­чи на кон­­с­­­ти­­ту­­ци­­я­­та и пра­­вил­­­ни­­ка на РИ (и за пра­­ви­­ла­­та за про­­це­­ди­­ра­­не на териториално уп­­­рав­­­ле­­ние, къ­­де­­то са ус­­­та­­но­­ве­­ни та­­ки­­ва) и на нас­­­то­­я­­ща­­та кон­­с­­­ти­­ту­­ция, ко­­я­­то съ­­дър­­­жа ня­­кои до­­пъл­­­ни­­тел­­­ни прин­­­ци­­пи за уп­­­рав­­­ле­­ние на нас­­­то­­я­­щия клуб. Пра­­вил­­­ник мо­­же да бъ­­де поп­­­ра­­вен и до­­пъл­­­ван по­­ня­­ко­­га, как­­­то е пред­­­ви­­де­­но в са­­мия не­­го.



ЧЛЕН 17. Тълкуване

В та­зи кон­с­ти­ту­ция тер­ми­ни­те “по­ща”, “из­п­ра­ща­не по по­ща­та” и “гла­су­ва­не по по­ща­та” включ­ват из­пол­з­ва­не­то на елек­т­рон­на по­ща (e-mail) и ин­тер­нет­на тех­ни­ка за на­ма­ля­ва­не на раз­хо­ди­те и по-го­ля­ма ин­тен­зив­ност на връз­ки­те.



ЧЛЕН 18 Изменения

Раз­дел 1. На­чин на из­вър­ш­ва­не на изменени­ята. Ос­вен спо­ме­на­то­то в раз­дел 2 на то­зи член, към та­зи кон­с­ти­ту­ция мо­гат да бъ­дат пра­ве­ни изме­нения са­мо от За­ко­но­да­тел­ния съ­вет по на­чи­на, ус­та­но­вен в Пра­вил­ни­ка на РИ.

Раз­дел 2. Поп­рав­ки към Член 2 и Член 3.

Член 2 (Име) и Член 3 (Територия на Клу­ба) от ус­та­ва мо­гат да бъ­дат поп­ра­вя­ни само на ре­дов­на сре­ща на то­зи клуб, при наличие на кво­рум и с ут­вър­ди­тел­ния вот на не по-малко от две-трети от при­със­т­ва­щи­те и гла­су­ва­щи­те чле­но­ве, при по­ло­же­ние, че съ­об­ще­­ни­е­то за та­ка пред­ло­же­на­та поп­рав­ка е би­ло из­п­ра­те­но по по­ща­та до все­ки член най-мал­ко де­сет (10) дни пре­ди то­ва съб­ра­ние, и ос­вен то­ва при по­ло­же­ние, че та­зи поп­рав­ка е пред­с­та­ве­на за одоб­ре­ние пред Съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те на РИ, ще вле­зе в си­ла са­мо след ка­то бъ­де одоб­ре­на от не­го.









Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница