Становище от доц д-р Григор Страхилов МихайловДата06.02.2018
Размер38.54 Kb.
СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Григор Страхилов Михайлов,

Университет по архитектура, строителство и геодезия-София,

Хидротехнически факултет,

Катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите”


ОТНОСНО:

Дисертационен труд „Аналитични и екометрични изследвания на екологични обекти от региона на град Бургас” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на Любка Александрова Чепанова по научно направление „Аналитична химия” . Разработването на труда е проведено под ръководството на проф. дхн Васил Симеонов(СУ, Химически факултет, катедра „Аналитична химия”) и доц. д-р Зара Анева (Бургаски Университет „Проф. д-р Асен Златаров”)


Писмените материали по дисертационния труд са представени в 135 страници, в това число списък на 131 използвани литературни източници, 40 таблици и 39 фигури.
В литературния обзор е направен преглед на прилаганите методи за пробонабиране, респ. подготовка на пробите, съобразно избрания метод за анализ. Сравнителният подход, използван при тях, както коментарът върху съвременното състояние на инструменталните методи за анализ аргументират по-нататък избора на дисертанта при експерименталните изследвания.
В дисертацията са представени подходът и резултатите по оптимизиране и валидиране на ICP-MS метода за пряко определяне на метали във води с ниско солесъдържание(каквито са питейните и, по правило, природните води). При тези изследвания е доказано, че прилагането на разреждане, само, на солени води не може да е достатъчно за определянето на елементите, обект на анализа, т.е. трябва да се прилагат други, подходящи процедури за подготовка на пробите.
Представени са резултати и по оптимизиране и валидиране на ICP-MS метода за анализ на тежки метали в почви, утайки и атмосферен прах, методи за оптимално екстрахиране на различни по характер проби в микровълнови системи със следващо сравняване на процедурите и конкретни приложения към различни, по химичен състав, обекти.
Особено внимание е отделено за разработване на процедура за спектрометрично определяне на фосфор в почви и седименти, което е особено важно в случаите на застрашени от еутрофикация водни тела, в които детритът е с наднормено съдържание на фосфор или те са в контакт с такива терени.
Оценката на процедурите не буди съмнение, защото са направени на базата на съвременни метрологични принципи, което прави препоръчително прилагането им, като кореспондиращи на европейските норми стандарти. Това е съществен принос на дисертанта.
В, условно казано, втората част на изследването е представено сполучливото прилагане на екометричните методи за анализ, включващи екометрична оценка, класифициране, моделиране и интерпретиране на мониторингови данни за качествата на почви(повърхностен и подповърхностен слой) в 340 проби от 36 пункта в Бургаския регион.
Постигнатият резултат е от високо качество, защото използването на многовариационна статистика за моделиране и интерпретиране на данни от околната среда дава надеждна оценка на риска от замърсяване, а факторите за формиране на нивото на замърсяване да бъдат установени и оценени по значимост.
Това е другият важен принос от проведените изследвания, тъй като така схемата, по която се провежда оперативния мониторинг, може да бъде упростена, без да губи от своята прецизност. Не на последно място, този подход значително намалява разходите по провеждането на мониторинга и дава в ръцете на съответните институции(РИОСВ, Басейнови дирекции и т.н.) бърз и ефективен начин за вземане на управленски решения в областта на околната среда.
Към представения дисертационен труд могат да се направят и някои забележки, като например:

  • Заглавието е твърде общо, защото, всъщност се касае за метали във води, почви и утайки, преди всичко. При това, само почвените и утайкови проби се отнасят към района на Бургас. Така стоят нещата и при озаглавяването на гл.3.3 «Съвременно състояние на инструменталните методи за анализ на води и почви»;

  • Не става ясно къде са извършвани анализите, акредитирана ли е лабораторията и т.н.;

  • Как се дефинират така наречените «слабо солени води»? Това моделни води ли са или природни и изобщо понятието «слабо солени» означава ли «води с ниско йонно съдържание»? И кои са, в такъв случай, «силно солени води»?

  • Някои изрази, термини или цитирания биха могли да бъдат и по-точни, например:

- стр.6, ред 12, отгоре: наименованието на биологичните катализатори «ферменти» е остаряло. У нас се използва наименованието «ензими».

-стр. 9, ред 14, отдолу: Подземните води са също ниско минерализирани, по правило.

- стр.13, ред 9, отгоре: «Наличието на Р във водите води до усилен растеж на водорасли, което има за резултат намаление на прозрачностт....и т.н»

Не, наличието на Р, изобщо (защото РО43- присъстват нормално във водите), а неговата наднормена концентрация, при това само в присъствиета на достатъчно високо съдържание и на N, може да доведе до еутрофикация на водното тяло;


В заключение, бих искал да подчертая, че направените забележки не накърняват добрият стил, стегнатия начин, яснотата и високото научно ниво в представения дисертационният труд.


Научните публикации са достатъчни на брой и качество в подкрепа на претенцията на дисертанта и препоръчвам на почитаемото жури да присъди на инж. Любка Александрова Чепанова образователната и научна степен «Доктор».

София, 10.01. 2012 г.

/Доц. Д-р Григор Михайлов/Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница