Становище относноДата30.11.2018
Размер58.5 Kb.
СТАНОВИЩЕ
Относно проект за Решение на МС за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход в българското общество, внесен от Министъра на труда и социалната политика
Предложеният проект за Рамкова програма продължава усилията, предприети през 2008 г. от неправителствени организации и институции за изработване на обновена Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Новаторското в него е, че той представлява стратегически документ, а не стратегическо-оперативен, както предходните работни варианти (изготвени през януари и февруари 2009). Този подход е допустим и оправдан, ние го приемаме с уточнението, че е императивно необходимо към стратегическия документ да бъде приет конкретен План за действие (това може да е обновения Национален план за действие по Десетилетието на ромското включване) за да може положенията, предвидени в Рамковата програма да бъдат последвани от конкретни действия.

Предложеният текст за Рамкова програма съдържа множество ценни идеи и предложения, напр: • “Необходим е нов подход към гражданите от ромски произход – не като към социална група в неравностойно рисково положение, а като група с голям икономически и социален потенциал.”(с 3);

 • “Предприемането на насърчителни действия и прилагането на интегриран подход... са необходими за повишаване на социално-икономическата активност на гражданите от ромски произход.”( с. 2);

 • “Активиране участието на българските граждани от ромски произход в изработването и прилагането на интеграционна политика. Мобилизиране на всички заинтересовани институции и гражданското общество и насърчаване на гражданския диалог.” (с. 7);

 • “Програмно планиране и бюджетиране на действията.” (с. 7) и др.

В същото време проектът на документ страда от определени слабости, които може и трябва да бъдат коригирани: • липса на ясно определени цели: Всеки стратегически документ следва да има ясна цел / цели. В настоящия документ това липсва. Посочени са задачи по отделните глави, но дори не са индикирани приоритетните мерки за постигането на тези задачи. Записаното като “Основна цел на Рамковата програма” сложно съставно изречение на с. 3 е неясно и абстрактно.

 • свеждане на интеграцията на ромите до “социална интеграция”: Като цяло предложеният текст се базира на погрешната визия, че ромите са преди всичко социална група, а ромският въпрос е единствено социален въпрос. Макар някои от главите в текста да не следват тази визия (напр. “Образование” и др.), тя е прокарвана в преамбюла (озаглавен “Социалната интеграция на българските граждани от ромски произход – общонационална задача”), както и в повечето от главите. Посочената визия е нерелевантна на реалната ситуация в България: ромите са етническа група с ясно изразена етническа идентичност, а дискриминацията спрямо ромите е не само социална, но и етнически мотивирана. В допълнение предложеният текст се отклонява съществено от визията на Европейския съюз за характера на социалното включване, разглеждаща последното като единство на социална интеграция, предоставяне на равни възможности и превенция на дискриминацията. Текстът на предложената Рамкова програма се базира едностранчиво на идеята за социална интеграция, пропускайки анти-дискриминацията и засягайки само частично предоставянето на равни възможности, което компроментира целия подход.

 • неприемлива терминология: предложената Програма подменя приетите на европейско ниво термини “роми”, “ромска общност” и “ромско малцинство”, използвани до този момент и в България с “български граждани от ромски произход”, което е неправилно от съдържателна гледна точка и е неприемливо за основната целева група на Програмата. От съдържателна гледна точка терминът “български граждани от ромски произход” свежда ромския етнос до механичен сбор от личности, като по този начин пропуска обединяващите ги характеристики, които ги превръщат в общност – споделена култура, традиции, език и т.н., както и споделените проблеми (дискриминация и т.н.). Ромите в България са етническа общност, а тяхната интеграция следва да отчита общностните им характеристики: обновяването на ромската културна идентичност, преодоляването на стериотипите и дискриминацията спрямо ромската общност и т.н., Поради това е неправилно подмяната на термините “роми” и “ромска общност” с “български граждани от ромски произход”. В допълнение последният термин е неприемлив за голяма част от ромите: той бе използван в навечерието на възродителния процес и бе прелюдия към него.

Следва да подчертаем, че във всички документи, приети от Европейския съюз използваните термини са “роми”, “ромска общност” и “ромско малцинство” и никъде “граждани от ромски произход”. (Така напр. в Резолюцията на Европейския Парламент от 31.01.2008 г. “Към създаване на Европейска стратегия за ромите” понятието “роми” е използвано 36 пъти, “ромски общности” – 7 пъти, а “граждани от ромски произход” – нито веднъж). България също е приела да използва тези термини чрез документите, подписани с Европейския съюз: напр. в Съвместния меморандум за социално включване ромите са определени като “уязвимо етническо малцинство” (vulnerable ethnic minority); този термин се използва в Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, заедно с термина “Ромска общност” (Roma community) и т.н.

Друг пример за подмяна на вече установена терминология е избягването на термините “сегрегация” и “десегрегация” в глава “Образование”. Тези термини се използват в Резолюциите на Европейския парламент относно положението на ромите, в документи на българското правителство (напр. “Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” и др.), но са пропуснати в новата Рамкова програма. • невключване на въпроса за преодоляването на дискриминацията спрямо ромите: Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество от 1999 г. постави като основен акцент в усилията за интеграция на ромите преодоляването на дискриминацията. Настоящият документ напълно пропуска този въпрос. Той изхожда от презумцията, че наличието на антидискриминационно законодателство е достатъчно за преодоляването на дискриминацията (с. 2). Това не отговаря на реалното положение на нещата: практиката от дейността на Комисията за защита от дискриминация показва, че етнически мотивираната дискриминация спрямо ромите е все още често срещана и са необходими целенасочени усилия за преодоляването й.

 • въпреки някои декларативни изречения, предложеният текст разглежда ромската общност като пасивен обект на интеграцията. принципът за участие на ромите не е прокаран в предложения текст, както и декларираното включване на гражданското общество. Това влиза в противоречие с документи на Европейския съюз, препоръчващи активното ромско участие в изработването и изпълнението на политиките за интеграция на ромите: напр. Резолюция на Европейския парламент от 31.01.2008 г.

 • документът съдържа изречения, които стигматизират ромската общност: така напр. в глава “Отношения в семейството...” неща като ранна брачност и раждаемост, недостатъчни знания по семейно планиране, недостатъчни знания за процесите на отглеждане и възпитание на децата са определени като “специфика на демографското възпроизводство на ромската общност”. Т.е. Програмата предполага, че всички роми се възпроизвеждат по този начин, което е невярно и откровено дискриминационно твърдение. В същата глава като една от основните задачи, свързани с формирането на семейни отношения при ромите е посочено “Ограничаване на криминалните прояви чрез формиране на социални умения...” – изречението предполага, че като правило в ромските семейства има склонност към криминални прояви, която трябва да бъде ограничена. Това също е стигматизиращ и дискриминационен текст.

В допълнение към описаните слабости на проекта за документ могат да се посочат и две сериозни слабости на проекта за решение, с което документа ще бъде приет: • предложеният статус на Рамковата програма е неприемливо нисък: Предвижда се документът да бъде приет като Решение на МС, което не отговаря на амбициозните задачи, поставени в него. РПРИРБО от 1999 г. също бе приета с Решение на МС и нейния нисък нормативен статус бе една от най-критикуваните и страни през изминалите години. През 2008 г. на своя национална среща, провела се на 9 декември ромските организации от цялата страна поставиха въпроса Рамковата програма да бъде приета като ПМС и дори като Решение на Народното събрание.

 • не се предвижда заделянето на финансов ресурс за изпълнението на Програмата: Основна слабост на досегашната РПРИРБО бе липсата на финансиране, което възпрепятства реалното и изпълнение. В т. 2 от проекта за Решение за приемане на настоящата програмата е предвидено актуализиране на Националния план за действие по Десетилетието на ромското включване, който би играл ролята на План за действие за изпълнението на настоящата Програма. Но в т.2 не е индикирано заделянето на специален финансов ресурс за изпълнението на този оперативен документ.

На базата на всичко посочено смятаме, че проекта за Решение на МС за приемане на Рамкова програма за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход в българското общество, внесен от Министъра на труда и социалната политика може и трябва да бъде приет като е необходимо да се нанесат важни промени, преодоляващи описаните слабости. Прилагаме таблица на необходимите промени.


Подкрепящи организации:

ЦМЕДТ “Амалипе”, Лице за контакт: Деян Колев, Председател

тел. 062/600-224; 0888-681-134, center_amalipe@yahoo.com, www.amalipe.com
Асоциация “Интегро” - Разград

Лице за контакт: Лилия Макавеева, l.makaveeva@gmail.com тел. 0899/132029


Сдружение “Разнообразни и равни” – София

Лице за контакт: Радостин Манов, diverse_equal@abv.bg, тел. 0899/553478


Сдружение “Свят без граници” – Стара Загора

Лице за контакт: Ганчо Илиев, veselrom@abv.bg, 0878700511


Фондация “Здравето на ромите” – Сливен

Лице за контакт: д-р Стефан Панайотов, mngrf-sl@mbox.digsys.bg, 0887228985


Гражданско Обединение за Ромско Движение - България

Лице за контакт: Бисер Светлинов, biskol@mail.bg, тел. 0878 373175


Сдружение „Интегро” гр. Сеново

Лице за контакт: Камен Макавеев 0897 833 812


Сдружение „Рома Завет” гр. Завет

Лице за контакт: Емил Стефанов 0897 833 620


Сдружение „Амаре пхала” с. Сеслав

Лице за контакт: Ренгинар Ефраимова 0887 032 477


Сдружение „Дром” гр. Кубрат

Лице за контакт: Яким Колев 0889 784 922


Сдружение „Горд Раковски” с. Раковски

Лице за контакт: Кадрин Хасанов 0897 833 812


Сдружение „Читалище Рома Вазово”с. Вазово

Лице за контакт: Метин Руфи 0887 267 667


Сдружение „Кармен” гр. Разград

Лице за контакт: Цветанка Маринова 0896 719 102


Сдружение „Нова надежда за Върбица” гр. Върбица

Лице за контакт: Десислав Христов 0883 447 925


Сдружение „Интегро Секулово” с. Секулово

Лице за контакт: Ангел Стоянов 0885 898 883


Сдружение „Бъдеще за ромите в България” с. Тодор Икономово

Лице за контакт: Ведат Сали 0886 515 646


Фондация „Интегро” с. Огняново

Лице за контакт: Шекир Тюмбелекчи 0898 778 618


Сдружение „Ромска солидарност” гр. Петрич

Лице за контакт: Демир Янев 0885 615 468


Сдружение „Банрома” гр. Банско

Лице за контакт: Сашо Манов 0886 826 524


Сдружение „Интегро - Микрево”

Лице за контакт: Кирил Димев 0886 402 706


Фондация “Болни от астма” – Ямбол

Лице за контакт: Кина Атанасова, 0894-413-393, fbayl2004@abv.bg
Каталог: files -> file -> news
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Първа общи положения ч
news -> Ние, представители на неправителствени организации и експерти, работещи за интеграция на ромите, изразявайки своето дълбоко убеждение че
news -> Програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 2020 г.) Проект! Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество
news -> Програма 30 май 2009 г. /събота/ 13. 00 Начало на Шести детски
news -> Ромска култура предлага цмедт “Амалипе”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница