СтановищеДата16.10.2018
Размер33.16 Kb.

СТАНОВИЩЕ

за дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен ''доктор'' по 4.2. Химически науки (Теоретична химия)


на Захари Пенков Винаров, редовен докторант във Факултет по Химия и Фармация, СУ ''Св. Кл. Охридски''
Член на научно жури: чл. кор. проф. Здравко Иванов Лалчев дбн, от Катедрата по биохимия при БФ на СУ „Св. Кл. Охридски”

Документите по дисертацията на Захари Пенков Винаров за присъждане на образователна и научна степен ''доктор'' по 4.2. Химически науки (Теоретична химия) са подготвени съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в РБ и Правилника за неговото приложение.


Захари Винаров завършва средното си образование през 2004 г. в 9-та френска гимназия – София, след което през 2009 г. висшето си образование в Медицински Университет – София, специалност Фармация.

През периода 2008 - 2011 г. работи като химик към НИС на СУ "Св. Климент Охридски" в Лабораторията по инженерна химична физика към ФХФ на СУ. От 1 февруари 2011 година е зачислен на редовна докторантура на тема „Ин-витро изследвания на ензимна липолиза на триглицериди в храносмилателниятракт“ с научни ръководители проф. дхн Николай Д. Денков и проф. д-р Славка Чолакова. По време на докторантурата си е водил упражнения и семинари по „Химична кинетика“ към бакалавърска програма „Инженерна химия и съвременни материали“- 45 учебни часа.

По темата на дисертационния труд Винаров има публикувани 2 научни статии в престижното международно списание Langmuir и една статия във списание Food and Function с общ импакт фактор над 11. Винаров е участвал в 7 научни форуми (3 международни и 4 национални) – в 4 научни форума участва с доклади и в 3 с постери. В трите международни статии и 7-те участия в научни форуми З. Винаров е първи автор, което говори недвусмислено за неговия личен принос.
Тези наукометрични данни на трудовете на Захари Винаров напълно покриват и надхвърлят изискванията на ФХФ на СУ за дисертационен труд, претендиращ за образователната и научната степен „доктор”.
Дисертационният труд съдържа 112 страници, 51 фигури и илюстрации и 6 таблици. Цитирани са 151 литературни източника. Оформлението на дисертацията прави много добро впечатление.
Основната цел на дисертацията е да се изследват in vitro факторите, които контролират липолизата на триглицеридите в присъствие на ниско-молекулни ПАВ, както и ефектите на калциевите йони върху фазовото разпределение на холестерола и продуктите на липолизата в човешкия храносмилателен тракт.
Планирането на конкретните задачи, тяхното експериментално изпълнение, интерпретацията на получените резултати и дискусиите, формулирането на основните приноси и цялостното изпълнение на дисертацията са осъществени на високо професионално ниво, в духа на традициите на признатата и в чужбина българска физикохимична и колоид-химична школа. В дисертационния труд са получени редица съществени и оригинални резултати, които определят високата му научна стойност, по-важните от които бих споменал:
- Установено е, че изследваният набор от йоногенни и нейоногенни ПАВ инхибират при достатъчно високи концентрации ензимната липолиза на триглицеридите както в присъствие, така и в отсъствие на жлъчни киселини. Предложен е механизъм, посредством който ПАВ блокират действието на панкреатичната липаза.

- Установено е, че при оптимално отношение между концентрациите на ПАВ и на жлъчни киселини се наблюдава максимална степен на липолиза на триглицеридите, което се дължи на изместване на молекулите на ПАВ от граничната повърхност масло-вода и последващото им солюбилизиране в мицелите на жлъчните киселини.

- Установена е ко-солюбилизация на холестерол и мастни киселини в мицелите на жлъчни киселини и е показана ролята на калциевите йони при този процес за мицели под 200 нм.

- Предложена е нова in vitro процедура за възпроизвеждане на рН профила и електролитните концентрации в стомашно-чревния тракт.


Приемам получените резултати и приноси в настоящия труд като напълно достоверни и значително обогатяващи съществуващи знания и теории, с възможности за бъдещи приложения в практиката.
Заключение:
Като цяло, дисертационният труд на Захари Винаров е осъществен на високо професионално ниво и съдържа редица съществени и приносни резултати. От наукометрична гледна точка тази дисертация покрива и надхвърля критериите на ФХФ на СУ за степента ‘’доктор’’. Изследванията са в интердисциплинарна област и имат иновативен характер. Всичко гореизложено ми дава основание да препоръчвам убедено на уважаемото Научно жури присъждането на научната степен ‘’доктор’’ на Захари Пенков Винаров.

24.04.2014 г. Подпис:


/проф. Здравко Лалчев/

Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница