Становище за осъществен предварителен контролДата24.07.2016
Размер62.48 Kb.
#4495
Изх. № E-31-00-045686
Дата: 30.09.2015 г.

СТАНОВИЩЕ

за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ


Официално наименование

Община Благоевград

Адрес

гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев – Македончето“ № 1

Партиден номер в РОП

00109


ПРОЦЕДУРА


Уникален номер в РОП


0

0

1

0

9
2

0

1

5
0

0

2

6Основание за откриване

чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Обект на поръчката

 Строителство  Доставки  Услуги

Предмет на поръчката

Организация и провеждане на музикален фестивал „Франкофоли“ в община Благоевград на 24, 25 и 26 септември 2015 г. Фестивалът следва да се проведе на 24, 25 и 26 септември 2015 г. в гр. Благоевград, община Благоевград. В рамките на музикалния фестивал следва да се организират музикални спектакли. По време на фестивала да се излъчат актуални музикални хитове с френско или франкофонско съдържание. Да се осигурят необходимите технически и артистични екипи, а именно: 1. Художествена програматорка; 2. Мениджър на проект/ Художествена координаторка; 3. Технически директор; 4. Сценичен мениджър; 5. Инженер по звука /връщащ се звук/; 6. Инженер по звука /фасаден/ преден звук/; 7. Инженер осветление; 8. Беклйнер /техник, който да отговаря за монтаж, демонтаж, настройки на музикалните инструменти и техника на сцената, необходима на изпълнителите/; Да се осигури френско художествено оформление по време на трите дни на фестивала. Да се осигури участие на минимум двама френски изпълнители на вечер, от които единият да бъде главен изпълнител, като им се заплати съответно възнаграждение /хонорар/. Да се осигури участие на български артисти/ певци, които също да участват във фестивала – минимум един изпълнител на вечер.“СТАНОВИЩЕ

След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:


  1. Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:

- авторски или други права на интелектуална собственост;

- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.


  1. Мотиви на възложителя и представени доказателства

В Агенцията по обществени поръчки (АОП) е изпратено Решение № РП-26 от 25.08.2015 г. на кмета на община Благоевград за откриване на процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

В поле V.2) на решението за откриване на процедурата е посочено, че лицето, до което се изпраща покана за участие е „ОМЕГА-АБС“ ЕООД, гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Васил Левски“ № 63. Приложена е покана за участие, отправена до същото лице.

В поле V.2) на решението е отбелязано, че прогнозната стойност за изпълнение на услугата възлиза на 300 000.00 лв. без ДДС.

В подкрепа на изложените мотиви са представени копия от следните документи:

- Договор за отдаване на правата за експлоатация на формата и марката „Франкофоли“, сключен между дружествата „Франкофоли“ и „C2G“ от една страна и дружеството „OMEGA-ABC“ ЕООД от друга. Договорът е представен на френски език и с превод на български, изготвен от заклет преводач;

- Справка от Френския национален институт за индустриална собственост, представена на френски език и с превод на български, изготвен от заклет преводач;

- Документи за участие в процедурата;

- Приложени са и 2 доклада до кмета на община Благоевград, без номер и дата, изготвени от началник-отдел „ПНООП“ във връзка с актуализация на вътрешните правила по прилагане на ЗФУКПС. При прочита на документите се установи, че нямат отношение към разглежданата процедура и не става ясно защо са представени.

Цитираните доказателства са постъпили в АОП при несъобразяване с чл. 50, ал. 2 (в сила от 16.12.2014 г.) от Правилника за прилагане на ЗОП, който изисква доказателствата да се изпращат до АОП едновременно с решението за откриване, а когато решението е изпратено по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5 ППЗОП, да се изпращат по електронна поща с използване на електронен подпис.


  1. Изводи

С разглежданото договаряне се възлага организация и провеждане на музикален фестивал „Франкофоли“ в община Благоевград на 24, 25 и 26 септември 2015 г. От представения като доказателство договор става ясно, че дружеството „Франкофоли“ е продуцентско дружество за музикални спектакли, като основната му дейност е организация и подпомагане на фестивала „Франкофоли“. Отбелязано е, че то е притежател на ексклузивните права на експлоатация на този формат. Посочено е още, че дружеството „Франкофоли“ е филиал на дружеството „C2G“, което е собственик на френската марка „Франкофоли“ и на международната марка „Франкофоли“, регистрирани в Националния институт за индустриална собственост на Франция. Това се потвърждава и от приложената справка от същия институт относно международната марка „Франкофоли“. От нея е видно, че като продукти и услуги, свързани с марката, са предвидени и 41 продукции на спектакли. Указано е, че марката е регистрирана на 29.06.1993 г., а срокът на изтичането й е 29.06.2029 г. (във френския вариант датата е 29.06.2023 г.). В чл. 1 на договора е посочена неговата цел, а именно - да дефинира условията, по които дружеството „OMEGA-ABC“ ЕООД да експоатира формата и да използва марката „Франкофоли“ с оглед организацията на музикален фестивал „Франкофоли“ в гр. Благоевград. В чл. 3 е отбелязано, че отдаването на правата на експлоатация на формата и лиценза за използване на марката са съгласувани за продължителността на фестивала, т.е. 24, 25, 26.09.2015 г.

Доколкото дружеството „C2G“ притежава международната марка „Франкофоли“, приемаме, че са налице изключителни права. Дружествата „Франкофоли“ и „C2G“ от своя страна са отдали правата за експлоатация на формата и марката „Франкофоли“ на дружеството „OMEGA-ABC“ ЕООД за територията на Република България за датите 24, 25, 26.09.2015 г. В договора, сключен между трите дружества, не е указано и съответно не става ясно какво точно се разбира под използваното словосъчетание „експлоатация на формат“.

В решението за откриване на разглежданата процедура при описанието на предмета на поръчката е посочено, че е необходимо да се осигурят технически и артистични екипи, като художествена програматорка, мениджър на проект, технически директор и други. Също така е предвидено и осигуряване участие на български артисти. От кратките и формални мотиви и представените доказателства, не може да се направи извод дали тези дейности касаят наличието на изключителни права и дали не могат да се възложат вследствие на конкурентно проведена процедура.

С оглед на изложеното, изборът на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП в разглеждания случай може да се приеме за законосъобразен, ако възложителят разполага с убедителни аргументи и доказателства за наличието на изключителни права за всички възлагани дейности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изборът на процедура е законосъобразен.Изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, при условие че възложителят разполага с надлежни доказателства в подкрепа на изложените в мотивите обстоятелства.Изборът на процедура не може да се приеме за законосъобразен, тъй като изложените мотиви и/или представените доказателства са недостатъчни.Изборът на процедура е незаконосъобразен.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)
ИВО КАЦАРОВ

/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./Вярно с оригинала,

подписан на хартия
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница