Становище за осъществен предварителен контролДата03.09.2016
Размер54.78 Kb.
#8223
Изх. № Е-31-00-001003
Дата: 21.01.2015 г.

СТАНОВИЩЕ

за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОПВЪЗЛОЖИТЕЛ

Официално наименование

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

Адрес

гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7

Партиден номер в РОП

00515


ПРОЦЕДУРА

Уникален номер в РОП


0

0

5

1

5
2

0

1

5
0

0

0

1Основание за откриване

чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Обект на поръчката

 Строителство  Доставки  Услуги

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти и напитки на едро за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело“


СТАНОВИЩЕ

След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:


  1. Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Посоченото от възложителя правно основание изисква:

- необходимост от предприемане на неотложни действия;

- същите са породени от настъпване на изключителни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за обществените поръчки (ЗОП);

- за преодоляване на последиците не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление по ЗОП.
  1. Мотиви на възложителя и представени доказателства

В Агенцията по обществени поръчки е представено Решение № 189 от 09.01.2015 г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД“, в което са изложени мотиви за провеждане на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 ЗОП.

Като доказателство е приложена Справка за разходните средства по договори за храни и напитки, сключени в резултат на проведена открита процедура с уникален № в РОП 00515-2014-0020.

При направена проверка в РОП се потвърди изложената в мотивите информация, а именно, че възложителя е стартирал с Решение № 8578 от 05.11.2014 г. открита процедура с предмет “Доставка на хранителни продукти и напитки на едро за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и военно – почивно дело”. Към момента на осъществяване на контрола за нея е отбелязано, че е „спряна“ поради производство по обжалване.

Направена справка в електронния публичен регистър на КЗК и ВАС, потвърди изложените, по отношение обжалването на откритата процедурата обстоятелства.

Видно от поле V.2) на решението за откриване на процедурата и от приложената покана, за участие в процедурата са поканени следните лица: ЕТ “Нове Инженеринг – Антон Антонов”; “Фантастика 2002” ЕООД; “Ес Енд Ди Корпорейшън” ЕООД; “АВС Бизнес груп” ООД; “Стелит - 1” ЕООД; “Панда – И.П.” ЕООД; “Ваклинов” ЕООД; “Анима груп” ЕООД; “Чех груп” ДЗЗД; “Парти Фууд” ДЗЗД; “Метро Кеш енд Кери България” ЕООД; “Петров Комерс” ЕООД; “Хранителни стоки - Плевен” АД.


  1. Изводи

С конкретното договаряне без обявление се цели възлагане доставката на хранителни продукти и напитки на едро за нуждите на хотелите и почивните домове, управлявани от ИА „ВКВПД“. Според изложените мотиви, възлаганите дейности са нормативно установено задължение за възложителя, съгласно чл. 2 от Устройствения правилник на ИА „ВКВПД“ и Наредби № Н-9 и № Н-10 от 18.03.2011 г., с оглед на което е необходимо осигуряването на непрекъсваемост на доставките.

От наличната информация обаче е трудно да се приеме, че липсата на доставчик е резултат от настъпването на „изключително обстоятелство“. Съгласно легалната дефиниция в § 1, т. 8 от ДР на ЗОП, то следва да е непредвидимо за възложителя и възникването му да не се дължи на негово действие или бездействие, а на обстоятелства, проявили са се извън неговата воля и въпреки положената от него дължима грижа. В случая, необходимостта от конкретното възлагане се аргументира с изтичането на предходните договори и невъзможността провежданата „открита“ процедура да завърши с избор на доставчик, поради обжалване на решението за нейното откриване и налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Видно от приложената, като доказателство справка, към 06.01.2015 г. финансовият ресурс по четири от тях (Б-3, Б-5, б-6 и Б-7) е напълно изчерпан, а по останалите шест е под средните месечни разходи на агенцията. Доколкото обаче възложителят е страна по изпълняваните договори за доставка на храни и напитки, не може да се приеме, че той не е разполагал с информация, че те са със срок до 06.03.2015 г. или до изчерпване на стойността им. В подкрепа на подобен извод са предприетите от него действия за осигуряване на доставките, които са стартирани късно. На 05.11.2014 г. (4 месеца преди крайния срок на действащите договори - 06.03.2015 г.) е открита „открита“ процедура, по която до началото на 2015 г. няма избран доставчик. Изложеният довод, че това се дължи на „изключително обстоятелство“, за каквото възложителят определя обжалването на решението за откриване и налагането на временна мярка „спиране на процедурата“, е неприемлив. Доколкото възможността за обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки е разписана в ЗОП, подобно развитие е предвидимо и възможността за настъпването му следва да се планира при определяне на времето, необходимо за провеждане на процедурата.

Предвид изложеното считаме, че изборът на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 4 ЗОП не може да се приеме за законосъобразен, тъй като изложените мотиви и представените доказателства са недостатъчни за да обосноват, че при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и осигури непрекъсваемост на доставките на храни и напитки, както и да планира разумен срок за провеждане на конкурентна процедура по ЗОП.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изборът на процедура е законосъобразен.Изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, при условие че възложителят разполага с надлежни доказателства в подкрепа на изложените в мотивите обстоятелства.Изборът на процедура не може да се приеме за законосъобразен, тъй като изложените мотиви и/или представените доказателства са недостатъчни.Изборът на процедура е незаконосъобразен.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)
ИВО КАЦАРОВ

/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./


Вярно с оригинала,

подписан на хартия

.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница