Становище за осъществен предварителен контролДата20.07.2018
Размер73 Kb.
Изх. № Е-31-00-038946
Дата: 24.07.2015 г.

СТАНОВИЩЕ

за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ


Официално наименование

Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение (ДП РВД)

Адрес

гр. София, бул. „Брюксел“ №  1

Партиден номер в РОП

00222ПРОЦЕДУРА


Уникален номер в РОП


0

0

2

2

2
2

0

1

5
0

0

1

2Основание за откриване

чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Обект на поръчката

 Строителство  Доставки  Услуги

Предмет на поръчката

Доставка на природен газ за ЕЦ за УВД“ на ДП РВД за срок от 3 години


СТАНОВИЩЕ

След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:


  1. Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:

- авторски или други права на интелектуална собственост;

- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.


  1. Мотиви на възложителя и представени доказателства

В Агенцията по обществени поръчки са получени Решение № РД-28-1501 от 21.07.2015 г. на генералния директор на Държавното предприятие Ръководство на въздушното движение (ДП РВД) за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, покани за участие, адресирани до „Овергаз мрежи“ АД и „Булгаргаз“ ЕАД и доказателства.

В поле V.2) на Решението за откриване се посочва, че покана за участие в процедурата ще бъде изпратена до „Булгаргаз“ ЕАД и „Овергаз мрежи“ АД.

В подкрепа на изложените мотиви възложителят е приложил копие на договор, сключен на 07.05.2001 г. между „Булгаргаз“ ЕАД и ДП РВД за доставка на природен газ. Договорът е със срок до 31.12.2010 г.

След извършена справка в Регистъра, поддържан от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) се установи, че „Софиягаз“ ЕАД притежава лицензия № Л-184-08/17.12.2004 г. за разпределение на природен газ на територията на общ. София, без СОР Банкя и лицензия № Л-184-12/17.12.2004 г. за обществено снабдяване с природен газ, като и двете са със срок на действие 9 години. С Решение № И1-Л-184/11.09.2006 г. се изменят лицензии № Л-184-08/17.12.2004 г. и № Л-184-12/17.12.2004 г., относно обособената територия, като към територията на Столична община се включва СОР Банкя и като опреледя срока им на 35 години, считано от датата на издаването. Лицензиите са вписани под № 150 в Регистъра. Под № 180 в Регистъра, поддържан от КЕВР е вписана лицензия № Л-214-14/29.11.2006 г. за доставка на природен газ със срок на действие 35 години, издадена на „Булгаргаз“ ЕАД. Съгласно справката за издадените лицензии от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за осъществяване на дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 2-4, 7, 9 и 10 от ЗЕ под № 14 е вписан териториалният обхват на двете лицензии, издадени на „Софиягаз“ ЕАД. В техния териториален обхват попадат Столична община, СОР Банкя и община Божурище. Срокът на действие на лицензиите е до 17.12.2039 г. Под № 33 в справката се посочва, че лицензията, издадена на „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ е за срок от 35 години.
  1. Изводи

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 10 от ЗЕ дейностите по разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от крайни снабдители подлежат на лицензиране, като според чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от същия закон за една обособена територия се издава само една лицензия. В мотивите за откриване на настоящата процедура на договаряне без обявление възложителят цитира лицензии за разпределение на природен газ и за снабдяване на природен газ от краен снабдител, които са издадени от ДКЕВР на „Софиягаз“ ЕАД и лицензия за доставка на природен газ, издадена на „Булгаргаз“ ЕАД. В конкретния случай от изложената фактическата обстановка се приема, че „Софиягаз“ ЕАД притежава изключителното право да осъществява дейностите по разпределение на природен газ и обществено снабдяване с природен газ на територията, на която се намира обектът на конкретната поръчка, съгласно обхвата на посочените лицензии. Правата са придобити в резултат на лицензии, които са издадени от ДКЕВР на основание ЗЕ. Съгласно чл. 177, ал. 1 от ЗЕ „Булгаргаз“ ЕАД също има право да сключва договори за доставка на природен газ с клиенти.

Предвид изложеното, считаме че прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП може да се приеме за законосъобразно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изборът на процедура е законосъобразен.Изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, при условие че възложителят разполага с надлежни доказателства в подкрепа на изложените в мотивите обстоятелства.Изборът на процедура не може да се приеме за законосъобразен, тъй като изложените мотиви и/или представените доказателства са недостатъчни.Изборът на процедура е незаконосъобразен.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)
ИВО КАЦАРОВ

/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./


Вярно с оригинала,

подписан на хартия


Каталог: profil-na-kupuvacha -> download -> proc
profil-na-kupuvacha -> Ценово предложение
profil-na-kupuvacha -> Критерий за оценка
profil-na-kupuvacha -> Копие до: агенция по обществени поръчки
profil-na-kupuvacha -> Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”
proc -> София, 2012 г. Съдържание: част I
proc -> Образец №8 ценово предложение
proc -> Технически спецификации за „доставка на san
proc -> Част I – Решение и Обявление част II – Указания към участниците в откритата процедура съдържание на част II
proc -> Спецификация за основен ремонт на климатични покривни централи "carrier" тип 39 fd 230 и 39fd 440 в лц за овд варна


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница