Становище за осъществен предварителен контролДата22.07.2016
Размер45.88 Kb.
#159
Изх. № Е-31-00-031463
Дата: 23.06.2015 г.

СТАНОВИЩЕ

за осъществен предварителен контрол

по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ


Официално наименование

Община Велико Търново

Адрес

гр. Велико Търново, пл. “Майка България” № 2

Партиден номер в РОП

00073


ПРОЦЕДУРА


Уникален номер в РОП


0

0

0

7

3
2

0

1

5
0

0

1

6Основание за откриване

чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Обект на поръчката

 Строителство  Доставки  Услуги

Предмет на поръчката

Участие в летен фестивал “Сцена на вековете”, посредством изнасяне на оперните спектакли: “Борислав” – опера от Маестро Георги Атанасов и “Борис Годунов” – опера от Модест Мусоргски в град Велико Търново”СТАНОВИЩЕ

След извършен преглед на изпратените материали във връзка с откриването на процедура на договаряне без обявление се установи следното:


  1. Правно основание – чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП

Посоченото от възложителя правно основание се прилага, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на:

- авторски или други права на интелектуална собственост;

- или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт.


  1. Мотиви на възложителя и представени доказателства

В Агенцията по обществени поръчки е представено Решение РД 24-21 от 10.06.2015 г.  на кметa на община Велико Търново за откриване на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

В поле V.2) на решението е записано, че поканата за участие в процедурата се изпраща до Софийска опера и балет, гр. София.

Видно от т. I.2 от приложената покана, прогнозната стойност на настоящата поръчка възлиза на 190 800,00 лв. без ДДС.

Извършена проверка в РОП потвърди наличие на процедури с посочените уникалени номера, които са с предмети идентични на горепосочения, и по които е изразено положително становище за законосъобразност.

В придружителното писмо  към решението, изпратено до АОП възложителят акцентира върху обстоятелството, че описаният случай е аналогичен на предходни, засегнати в изразени, предходни становища за законосъобразност на процедури на договаряне без обявление с уникалени номера в РОП както следва: 00073-2011-0018; 00073-2013-0030 и 00073-2014-0031. В подкрепа на представените мотиви са цитирани писма от Министерството на културата до кмета на община В. Търново, в които се потвърждава, че режисьорската и сценографската концепция са заложени още при построяването на цялостната идея и оформления на спектаклите и последните могат да бъдат реализирани художествено в най-голяма степен от Софийска опера и балет и се дава отговор, че изброените в предметите на поръчките музикални спектакли са включени единствено в репертоара на Софийска опера и балет.

В подкрепа на гореизложените мотиви към решението е приложено като доказателство писмо № 08-00-53/08.05.2015 г. от директора на дирекция “Сценични изкуства и творческо поколение”, отправено до кмета на община Велико Търново, в което се потвърждава, че режисьорската и сценографската концепция са заложени още при построяването на цялостната идея и оформления на спектаклите и последните могат да бъдат реализирани художествено в най-голяма степен от Софийска опера и балет, както и че операта “Борис Годунов” в натоящата си оркестрова редакция се изпълнява само и единствено от Софийска опера и балет.
  1. Изводи

Изложената фактическа обстановка потвърждава  специфичното естество на възложената обществена поръчка, а именно изнасяне на художествени спектакли за гражданите, чието финансиране ще бъде реализирано от общината.

Характерът на описаните услуги не предполага наличие на класическа конкуренция в условията на свободен пазар, тъй като изборът на последните не може да бъде проведен в резултат от прилагане на утвърдени критерии като срокове и цени.

Становището за законосъобразност се изразява и предвид обстоятелството, че  възможните изпълнители са ограничени до определен брой лица, притежаващи право за възпроизвеждане и изпълнение на горепосочените произведения, които единствено биха могли да реализират поръчката.

Във връзка с гореизложеното считаме, че изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изборът на процедура е законосъобразен.Изборът на процедура може да се приеме за законосъобразен, при условие че възложителят разполага с надлежни доказателства в подкрепа на изложените в мотивите обстоятелства.Изборът на процедура не може да се приеме за законосъобразен, тъй като изложените мотиви и/или представените доказателства са недостатъчни.Изборът на процедура е незаконосъобразен.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “МАКОП”: Подпис (не се чете)
ГАЛЯ МАНАСИЕВА

/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./Вярно с оригинала,

подписан на хартия

Каталог: profil-na-kupuvacha -> document -> 329
document -> Техническа спецификация
document -> Документация за обществена поръчка чрез публична покана с предмет
document -> Ценово предложение
document -> Критерий за оценка
document -> Г. Пояснение Относно: Публична покана с предмет: „Реализация на проект „Нашите мечти – сбъдната реалност“, село Шереметя финансиран от пудоос по Национална кампания „За чиста околна среда”
329 -> „Участие в летен фестивал „Сцена на вековете”, посредством изнасяне на оперните спектакли: „Борислав” – опера от Маестро Георги Атанасов и „Борис Годунов” – опера от Модест Мусоргски, в град Велико Търново”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница