Становище за съответствие с изискванията на зоп на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкаДата23.10.2018
Размер53.28 Kb.
#94901
Изх. № ПК-РР-46
Дата: 14.08.2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ

по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП


СТАНОВИЩЕ

за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка


РАЗДЕЛ І

Възложител

Официално наименование:

Министерство на енергетиката

Вид на възложителя:

 чл. 7, т. 1-4 ЗОП  централен  регионален

 чл. 7, т. 5 или 6 ЗОППартиден номер на възложителя:

5029

Входящ № и дата на регистрация в деловодството на АОП на проектите на документи

ПК-РР-46/12.08.2015 г.


Процедура

Вид на процедурата:

 Открита

 Ограничена

 Ускорена ограничена

 Договаряне с обявление

 Ускорена на договаряне с обявление

 Състезателен диалог


Обект на поръчката:

 Строителство

 Доставки

 Услуги

Разделяне на обособени позиции:

 Да  Не

Предмет на поръчката:

„Предоставяне на услуги, свързани с въздушен транспорт при служебните пътувания на служители на Министерство на енергетиката“

Прогнозна стойност на поръчката в лв. без ДДС:

500 000,00 лв.

Срок за изпълнение на поръчката:

24 месеца

Критерий за оценка на офертите:

 Икономически най-изгодна оферта

 Най-ниска ценаОбществената поръчка се финансира:

 Изцяло от националния бюджет

 Изцяло или частично със средства от

Оперативна програма „Регионално развитие“

 Друго ..................................................


Процедурата подлежи на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП

 Да Не

Мотиви (когато е приложимо):


Предварителният контрол обхваща проекта на решението за откриване

 Да Не

Предварителният контрол обхваща мотивите към определените от възложителя критерии за подбор

 Да Не

Предварителният контрол обхваща методиката за оценка на офертите

 Да Не

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП

 Да Не

Документите, подлежащи на контрол, са изпратени по предвидения в ППЗОП ред

 Да Не

Други бележки:

РАЗДЕЛ II

Обявление

Лично състояние на икономическите оператори

Констатации, препоръки и/или указания:

  1. В поле III.2.1) т. 1 се изисква „Представяне на участника - по образец, включително данни за подизпълнител/и (ако се ползват такива)…“. От формулировката на изискването не става ясно какви точно данни за подизпълнителите следва да се включат в представянето. Възложителят следва да има предвид, че съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП, офертата трябва да съдържа два документа: представяне на участника (чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП) и декларация (или друг документ) от участника за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се възложат на подизпълнители, съответсващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП). Ако възложителят предвижда данните за подизпълнителите да се предоставят в представянето на участника, препоръчваме да се конкретизира, че в документа се вписва информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП.

  2. В поле III.2.1) т. 1.1. е използван терминът „кандидат“, чиято употреба в „открита” процедура, каквато е разглежданата, е неправилно (§ 1, т. 9 и 33 от ДР на ЗОП).

Препоръчваме терминът „кандидат“ да отпадне от текста.

  1. В поле III.2.1) т. 1.2. се изисква декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП. Във връзка с включените в тази декларация обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП (т. 1, 2а, 4 и 5), възложителят следва да има предвид, че когато предвижда отстраняване на участник при наличие на някои обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, наред с изискването за удостоверяване на липсата им с декларация, в обявлението трябва изрично да е указано, че наличието на тези обстоятелства ще води до отстраняване (вж. чл. 47, ал. 3 ЗОП).


Технически възможности

Констатации, препоръки и/или указания:

  1. В поле III.2.3), т. 1 в двете колони, се изисква сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008… „ на името на участника“.

Указанието не е прецизно по отношение на участници обединения, които според чл. 56, ал. 3, т. 2 ЗОП представят документите само за участниците, чрез които обединението доказва съответствие с критериите за подбор.

Препоръчваме да отпадне текстът „на името на участника“.  1. В лявата част на поле ІІІ.2.3), т. 2 се изисква списък на лицата, които ще участват при изпълнението на поръчката, но в поле ІІІ.3.2) „Персонал, който отговаря за изпълнение на услугата“ е отбелязан отговор „Не“.

Препоръчваме в поле ІІІ.3.2) да се отбележи „Да“.РАЗДЕЛ VIӀ

Допълнителна информация

1. Посочените в обявлението срокове са индикативни (прогнозни) и са зависими от срока за изпращане на обявлението. Те ще бъдат проверени в последващия втори етап на контрола.

2. Документацията за участие в процедурата, включително и образците към нея, трябва да бъдат изготвени в съответствие със ЗОП и при необходимост, в тях да намерят отражение препоръките от настоящото становище.

3. Необходимо е да се осигури пълно съответствие между информацията в обявлението и указанията, дадени в документацията за участие. Минималните изисквания и документите, с които се доказват, посочени в документацията, следва да съответстват на тези в обявлението. В документацията за участие не трябва да се поставят нови или по-високи минимални изисквания от посочените в обявлението.

4. Съгласно чл. 20а, ал. 3 ЗОП, настоящото становище касае съответствието на представените в АОП проекти на документи с изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е извън правомощията на Агенцията и следва да се направи от възложителя.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)
ИВО КАЦАРОВ

/Определен със Заповед № РД-10/27.02.2012 г./


Вярно с оригинала,

подписан на хартияСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница