Стефан СтамболовДата30.04.2018
Размер61.29 Kb.
#66957

Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 727, факс: (032) 656 703Д О Г О В О Р

Днес,............ 2015 г. между Община Пловдив, пл. „Ст.Стамболов” №1, ЕИК 000471504, представлявана от инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив и Елена Димитрова – Директор Дирекция „Счетоводство” наричана по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

и

...........................................................................ЕИК.......................ИН по ДДС………...………представлявано от...................................................................................................ЕГН......................................................................адрес и седалище на управление: ...........................................................тел.............................факс..................... наричано за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

На основание чл. 9 от ЗЗД, чл.79, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Пловдив, приета с Решение №215, взето с Протокол №12 от 10.07.2014 г. на Общински съвет-Пловдив и в изпълнение на Решение на общото събрание на Регионално сдружение /РС/– Шишманци, взето с Протокол от 19.12.2014 г., се сключи настоящият договор за следното:


I.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА. СРОК
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява приемането и третирането на декларираното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество биоразградими отпадъци от производствена дейност на същия, на „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” с. Шишманци /обекта/, които отпадъци са съвместими с третирането на битови отпадъци, попадат в обхвата на Приложение №1 на Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г., обн., ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г. и са разрешени за биологично третиране с условията на Комплексно разрешително /КР/ №380-НО/2009 г. на МОСВ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява и гарантира съответствието на отпадъците, годни за биологично третиране, с декларираните в Приложение №1.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява доставянето на разделно събраните отпадъци по ал.1, които не следва да съдържат примеси повече от 10 на сто от общото количество на разделно събраните отпадъци при източника на образуване.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема отпадъците по предходната алинея на обекта след представяне на разрешението по чл.9 (Приложение №2) и придружаваща отпадъците документация при всяка доставка.

Чл.2 Срокът на действие на настоящия договор е до 31.12.2015 г.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.3 (1) По силата на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извози на обекта……………… тона отпадъци.

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на 49,00 лв. /четиридесет и девет лева/ на тон отпадък, като в нея са включени отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

  2. Плащането се извършва с платежно нареждане по сметката на Община Пловдив: IBAN : BG 23 IORT73753102000001 при ТБ ИНВЕСТБАНК АД - Пловдив BIC : IORTBGSF или в касата на Община Пловдив, пл. ”Ст.Стамболов” №1, ет.1.

Чл.4 (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е констатирал еднократно надхвърляне на количеството отпадъци по чл. 3, ал.1, то същото се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на ал.2 и ал.3 от чл.3 в срок до 7 дни.

(2) При изчерпване на договореното количество отпадъци преди края на срока на договора, страните уреждат отношенията си с допълнително споразумение.

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извозва отпадъците със собствен или нает транспорт.

Чл.6 Транспортирането на отпадъците на обекта се извършва само с моторни превозни средства, снабдени с покривала и друго подходящо оборудване против замърсяване на пътните платна или със специализирани автомобили.

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва вътрешния установен ред за работа на обекта.

Чл.8 При констатиране на несъответствие между вида на отпадъците, декларирани в Приложение №1, за които е издадено разрешение по Приложение №2, установено от служителите на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да натовари разтоварените отпадъци обратно на превозното средство и да ги извози на подходящо за целта място за своя сметка. Същият е длъжен да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за екологосъобразното обезвреждане на отпадъците.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, или упълномощено от него лице дава разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Приложение №2, неразделна част от договора след представяне на следните документи:

А. Декларация по Приложение №1.

Б. Квитанция или копие от платежно нареждане за платената сума по чл.3, ал.2.

В. Документ по чл.35 от ЗУО или договор за транспортиране на отпадъците, сключен с лица, притежаващи Регистрационен документ.

Г. Работен лист за класификация на отпадъците /Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г./.

Чл.10 Действителното количество на приетите отпадъци се отразява в отчетна книга, съгласно Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., в сила от 3.06.2014 г., водена на обекта в тонове, установени по кантарни бележки от електронната везна.

Чл.11 Разрешението по чл.9 е със срок до 31.12.2015 г. или до изчерпването на разрешеното количество, което от двете събития настъпи по-рано.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИЧл.12 При неизпълнение на задълженията в чл.3, ал.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 50% от стойността на неизпълнените задължения.

Чл.13 Размерът на цената по чл.3, ал.2 се променя автоматично в случай на промяна на цената за третиране на тон отпадък, приета от общото събрание на РС-Шишманци.

Чл.14 Контрол относно вида и състава на доставяните за третиране отпадъци се осъществява от длъжностните лица на обекта.

За неуредените в настоящия договор въпроси, се прилага действащата на територията на Република България нормативна уредба.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра - два за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Д О Г О В А Р Я Щ И :
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: КМЕТ:

/.................................../ /инж. Иван Тотев/

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

СЧЕТОВОДСТВО”:/Елена Димитрова/

СЪГЛАСУВАЛ:

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ПНО”:


/Илиан Иванов/
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ЕУО“

/Василка Чопкова/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1


Д Е К Л А Р А Ц И Я


..............……………………………………………………………………...…………………..................

/ наименование на предприятието, дружеството /
ИН по ДДС........…………………. предмет на дейност...........................................................................

.......................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................

Предствлявано от........................................................................................................................


Адрес: ……………………………………………............……….…....................………...................

/ адрес на предприятието, дружеството /


декларира, че през 2015 г. ще извозва биоразградими отпадъците от производствена дейност, които отпадъци са съвместими с третирането на биоразградими битови отпадъци, попадат в обхвата на Приложение №1 на Наредба за третиране на биоотпадъците и са разрешени за биологично третиране с условията на КР №380-НО/2009 г.

/изброяват се видовете отпадъци и техните кодове/ ……………………………………………………..……………….……………………………………… ………………………………………...........................................................................................................


по посочен по-долу начин :

/излишното се зачертава/  • собствен транспорт .....................................................................................................

  • комунално дружество ................................................................................................

/ наименование на дружеството /

Произход на отпадъците:……………………………………………………………......................

/вид на технологичния процес, в резултат на който се образуват отпадъците/
Описание на основния състав на отпадъците:

……………………………………………………………………………………………………….


Физически характеристика и химически състав на отпадъците…………………………………. ……………………………………………………………………………………….................................

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:
1.РЪКОВОДИТЕЛ: .................................

2. ..................................................................

……………. 2015 г.гр. Пловдив
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница