Стефан СтамболовДата09.08.2018
Размер206.55 Kb.

О Б Щ И Н А Р А З Л О Г

гр.Разлог 2760, ул.”Стефан Стамболов” № 1

тел.: 0747/80095; факс: 0747/80081; e-mail: ob_razlog@bcmesta.bgИнформация за преценяване необходимостта от ОВОС
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Изграждане на:

Спортен комплекс” УПИ Ι – 299, кв. 32 по плана на с. Годлево, общ. Разлог, област Благоевград

І.Информация за контакт с възложителя:


 1. От инж. Красимир Иванов Герчев- кмет на Община Разлог, ул.”Ст. Стамболов”, 1гр. Разлог, тел:0747/ 80095, ЕКАТТЕ 61813, БУЛСТАТ 000024948, Дан № 1016021713

 2. Пълен пощенски адрес: ул. “ Ст. Стамболов” №1, гр. Разлог, община Разлог

 3. Телефон, факс и е-mail: тел 0747/80095, факс 0747/80081, e-mail: ob_razlog@bcmesta.bg

 4. Лице за контакти: Надежда В. Попадийна – н-к отдел ЕЧЗ, тел 0747/80095

II.Характеристики на инвестиционното предложение.


1.Резюме на предложението; капацитет; производителност (т/год готова продукция ), обща използвана площ ; посочва се дали е ново ИП и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност;

Инвестиционното предложение е на мястото на сега съществуващ – Затревен футболен терен по плана на с. Годлево да се изгради и оборудва комплекс за спорт и отдих, находящ се в с. Годлево, община Разлог. Спортният комплекс ще се състои от: състезателно игрално поле с изкуствена тревна настилка и постоянна ограда; трибуни за зрители; сграда със съблекални и санитарно-битови помещения; резервоар за поливна система; паркинг за посетители с 22бр. паркоместа, служебен паркинг с 16 бр. паркоместа и зелени площи.

Състезателното поле се предвижда да се изгради в източната част на имота. То ще е подходящо за провеждането на спортни срещи от регионалното първенство, приятелски мачове и като тренировачно игрище.

Трибуните за зрителите ще са разположени в западната част на имота. Разделени са на три блока – за домакини, за гости и централен със ВИП-места. Капацитета на трибуните е както следва:

Централен – 90 бр. зрители.

За домакини – 220 бр. зрители.

За гости – 220 бр. зрители.

Конструкцията е стоманобетонова, като козирката над централния блок на трибуните е предвидено да се изпълни със стоманено прътова конструкция.

Сградата със съблекални и санитарно – битови помещения е предвидено да се разположи в югозападната част на имота. Конструкцията е стоманобетонова. Застроената площ е 126.39 м3 с капацитет до 50 човека.

Резервоара за поливната система, с полезен обем 100 м3 ще се разположи в близост до съблекалните в зелената площ.


2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе до подобряване на условията за извършване на тренировачна дейност и провеждането на футболни среши на местният отбор. Също така ще се подобрят и възможностите за развитие на спорта в село Годлево. Захранването на обекта със студена вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод, посредством ново Водопроводно Отклонение 40. Осигуряването на пожарната безопасност по време на строежа и по време на експлоатация на сградата е решено посредством два улични пожарни хидранта, разположение в непосредствена близост до обекта. Общото оразмерително водно количество е 1,20[ л/сек ].

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Обекта е в регулацията на с. Годлево. За село Годлево има одобрен Подробен устройствен план.

4.Подробна информация за разгледани алтернативи;

С визата за изготвяне на ПУП са определени показателите на устройствената зона и няма възможност за вариантност на решенията.

Ако въпреки тава, се търси вариантност на решенията,

Алтернативите са две: обекта да се реализира на друга площадка в близост до тази или изобщо да не се реализира в този район. Посочената площадка е собственост на инвеститора и той може да реализира дейността само на нея. Няма основателна причина да се търси друг терен за реализация, тъй като това няма да промени въздействията върху околната среда.

При нулева алтернатива на дейността също няма да се промени съществено състоянието на околната среда в района.

5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Площадката е с достатъчно площ, така че не се очаква да има необходимост от допълнителни терени за складиране на строителни и други материали и други временни обекти.

6.Описание на основните процеси (източници на емисии от производствените процеси), /по проспектни данни/ включващи размер, капацитет, производителност.

Проектът Изграждане на: Спортен комплекс” УПИ Ι – 299, кв. 32 по плана на с. Годлево, общ. Разлог, област Благоевград предвижда строителството да се извърши за период 6 – 7 месеца. Последователност на основните строително монтажни работи: 1. Временно стоителство

 2. Подготвителни работи

 3. Основно строителство

 • Изкопни работи

 • Насипни работи

 • Укрепителни работи

 • Кофражни работи

 • Арматурни работи

 • Бетонови работи

 • Обратно засипване

 1. Довършителни работи

7.Схема на нова или промяна на съществуващи пътна инфраструктура;

Проектът не предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващи пътна инфраструктура. Достъпа до площадката ще се извършва по съществуваща отбивка. След реализиране на проекта постоянната организация на движението ще отговаря на Наредба № 18 от 2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци.

8.Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване;

План графика за последователността на извършване на СМР е предвиден за 6 - 7 месеца,като той може да бъде актуализиран от фирмата изпълнител на проекта в зависимост от финансирането, етапността на обекта и други условия. Времетраенето е разчетено за 8 часов работен ден, пет работни дни в седмицата.

9.Предлагани методи за строителство;

При строителството на обекта трябва да се спазват стриктно изискванията на Правилника за изпълнение на СМР , както и указанията на Авторския надзор и на Строителния надзор, както и МИЗБУТСМР.

В участъка на строиелството ще се извършват земни, бетонови, кофражни, армировачни и насипни дейности. Те ще се изпълняват механизирано с багери, булдозери, товарачни машини, автотранспорт, а където е необходимо и ръчно. Преовлажнените и негодни за насип земни маси се извозват.

Строителната система е смесена(метална и ст. бетонова).

Земните работи ще се извършват така , че по всяко време участъка да бъде отводнен и да не задържа дъждовни и други оттичащи се води.

Кофражни работи – кофража трябва да бъде фиксиран точно спрямо надлъжните и напречните оси на сградата, нивелиран и отвесиран.

Армировачни работи – използват се традиционните марки стомана А Ι и А ΙΙΙ със съответните им якостни характеристики.

Бетонови работи – бетона използван за строителните конструкции на обекта е клас В20, а за настилките в сутерена клас В15.

Строителството ще бъде с използване на съвременни строителни материали и технологии. Няма да се използват материали с неблагоприятно въздействие върху околната среда и хората.


10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, водоползване;

В чист непреработен вид ще се използва единствено вода.

Строителните материали – метални плосности, бетон, разтвори, и др. ще се доставят от фирмата доставчик – изпълнител.

По време на експлоатацията ще се използват материали, използвани масово в бита на населението.


11.Отпадъци , които се очаква да бъдат генерирани- видове, количества, и начин на третиране.

По време на строителството
 • пластмаси

  • 16 01 19

  • Количество около 1 м3
 • смеси от бетон,

  • код:17.01.07

  • количество около 4.5 м3 бетон

 • бетон

  • код: 17.01.01

  • количество около 6 м3

 • метални – от арматураи изрезки от тръби и ламарина

  • код:17.04.05

  • количество: около 90 кг

 • дървесен материал

  • код: 17.02.01

  • количество около 5 м3

 • смесени отпадъци от строителство,

  • код:17.09.04

  • количество около 9 м3

Отпадъци с характер на строителни ще се предават на фирма имаща разрешително за дейности с тях.

Битови отпадъци

Количеството им е за периода на строителството. • битови отпадъци

  • код 20.03.01

  • количество – 8.2 м3 /

Ще се предават за третиране на фирма с Разрешително за дейности с такива отпадъци.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда;

Отрицателните въздействия са главно по време на строителството и намаляването им може да се постигне с добра организация на работата и добра трудова и технологична дисциплина.

В периода на строителните работи атмосферния въздух ще се замърси с прах и отпадъчни газове от работата на ДВГ на строителната техника и товарните МПС при извършване на изкопните работи, обратното засипване на земните маси и товаро – разтоварителните работи.

Местата на временно складиране на насипните материали и строителните отпадъци ще бъдат източници на неорганизирани емисии при сухо и ветровито време.

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се намали негативното въздействие върху околната среда са следните:

Да не се допуска да работят строителни и товарни машини с неизправни ДВГ.

Да не се допуска извънгабаритно товарене на машините с насипни материали.

Местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци при сухо време да се мокрят за да се намалят неорганизираните емисии на прах.

След приключване на строителните работи на даден участък, местата за временно складиране на инертни материали и строителни отпадъци своевременно да се почистват, като отпадъците се извозват на определените за това места.

Необходимо е на местата на лагеруване на строителната техника да се проведат саниращи мероприятия за опазване на почвения слой.

Фирмата изпълняваща строителните дейности да предава образуваните отпадъци на фирми с разрешително за дейности с такива отпадъци с цел предотвратяване и намаляване на риска от замърсяване.

С цел намаляване на шумовото въздействие да не се допуска работа на строителната техника и обслужващия транспорт на празен ход, а така също строителните дейности да се извършват само през светлата част на денонощието.


13.Други дейности , свързани с инвестиционното предложение/например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник, третиране на отпадъчните води-вид на пречиствателното съоръжение, място на заустване/.

В инвестиционното предложение не се предвижда проучването на находище и добива на строителни материали за задоволяване на нуждите на строителството или други дейности.

Захранването на обекта с вода ще се осъществи от улицен водопровод, преминаващ по граничната улица от западната страна на имота, посредством ново водопроводно отклонение Ф 40.

Отпадните битово-фекални води от обекта ще се заустват в съществуващата ревизионна шахта на клона от уличната канализационна мрежа, разположен по улицата южно от УПИ Ι.

На мястото на сега съществуващ – Затревен футболен терен по плана на с. Годлево съществува ел. Захранване.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Проектът се съгласува със съответните организации/ експлоатационни дружества притежаващи инсталации или съоръжения по трасето на пътя, както и с органите, контролиращи организацията на движението .


15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

През периода на строителство ще се отделят емисии с неорганизиран характер. Вредните вещества които се отделят при извършване на различните видове строителни дейности са следните:

Прах с различен фракционен състав и вредни вещества от отпадъчните газове на двигателите с вътрешно горене.

Пероида на строителството е кратък за това време замърсяването на атмосферния въздух ще бъде незначително, в локален мащаб и без каквото и да е въздействие върху останалите компоненти на околната среда.

Изгорелите автомобилни газове съдържат над 200 вещества повечето от които са токсични. Особено специфични замърсители на почвите със синергично деиствие и опасност за здравето на хората са тежките метали, които се натрупват в почвите. Замърсяването на почвите с тези вещества ще бъде незначително поради факта, че строителните деиности са за кратък период с малък интизитет така че не се очаква превишаване на фоновите концентрации.

Влиянието на инвестиционното предложение върху фауната е незначително тъи като то попада изцяло в урбанизирана територия, където антропогеното въздействие е значително.


16.Риск от инциденти.

При спазване на мерките за здравна защита и управление на риска при реализирането на инвестиционото предложение няма да доведе до значима промяна на здравния статус и здравния риск може да се прогнозира като нисък. В процеса на строителство е необходимо обезопасяване на труда на работещите чрез: • Инструкции за боравене с необходимите машини и съоръжения.

 • Инструкции за работа при изкопи.

 • Инструкции при монтаж на подкрепящи стени.

 • Инструкции при бетоновите работи.

 • Инструкции при противопожарна работа.

 • Стриктно използване на предвидените лични и колективни предпазни средства.

III.Местоположение на инвестиционното предложение.


1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните (направени от човека) характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа НЕМ /отстояние до площадката, влияние на ИП върху НЕМ/. Отстояние на площадката за ИП до жилищната зона на най-близкото населено място и / или до най-близката обитаема сграда.
Имота е разположен на отстояние 42.92 м. до най-близко разположената жилищна сграда.

Трасетата на ел. провода, водопровода и канализцията не се предвижада да преминават през други имоти: • Захранването на обекта с вода ще се осъществи от улицен водопровод, преминаващ по граничната улица от западната страна на имота.

 • Отпадните битово-фекални води от обекта ще се заустват в съществуващата ревизионна шахта на клона от уличната канализационна мрежа, разположен по улицата южно от УПИ Ι.

 • На мястото на сега съществуващ – Затревен футболен терен по плана на с. Годлево съществува ел. Захранване.

Местоположение в УПИ Ι – 299, кв. 32 по плана на с. Годлево, общ. Разлог, област Благоевград

Прилагам:

Копие от АОС– 1бр.

Панорамна скица на имота – 1 бр.

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи;

Изграждането на обекта незасяга ползването на съседните терени и не е необходимо да се предприемат специални мерки за съвместяване на дейностите им.

Определената площ за спортния комплекс е разположена в южната част на село Годлево и е прилежащ западно от имота към общински път, свързващ селото с общинския център град Разлог.

Севрено и южно УПИ Ι граничи с улици от уличната мрежа на с. Годлево.

В източна посока имата граничи с гробищен парк на с. Годлево.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове;

Инвестиционното предложение попада в регулацията на село Годлево за което има oдобрен градоустроиствен план.


4.Чувствителни територии; в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно охранителни зони и др.Национална екологична мрежа.

Територията на обекта не засяга съществуващи защитени територии съгласно Закона за защитените територии/ДВбр.133/98 изм.и доп.ДВ бр43/2008г./

В географска близост са разположени регистрираните ЗТ и “Натура 2000” места като:
Национален парк Пирин Разположен в северния дял на Пирин Планина между долините на Струма и Места на площ от 40332.4 ха. по Указ № 392/11.11.1998 г. Категория по управление на IUCN ІІ – Национален парк. Обект на Световното природно наследство.

В парка се срещат редки, застрашени от изчезване и защитени раст. Видове като например: марантовият крайспорник, езерният шилолист, пиринската чобанка, прицветниковата злина, бледата детелина, венериният косъм, горчивата телчарка, енгадиновата горчивка, есенният спиралник, жлезистият гръмотрън, източната ведрица, кълбоплодната люцерна, лазурният здравец, монпелийската телчарка, напластената рупа, нарцисовидната съсънка, червеното омайниче, стълбчестата аубриета, пиренейската теменуга, разнолистното омразниче, планинският и архангелиевият лазерпициум, сусамовият, бодливолистният и ясенолистният клин, дългоцветната иглика, карпатското крайснежно звънче, алпийският плаун, целолистната дилянка, планинският божур и др.; само от Балк. полуостров са известни имануеловата метличина, българското шапиче, планинската и горската самодивска трева, твърдата щитовидна папрат, панчичиевият спореж, петковията, балканската пищялка, червеното, дълбокозъбото и хармановото пропадниче, тракийското омразниче, жълтият планински крем, стрибърновият игловръх, черногорското изсипливче, балканската злина, пиринската и горската дрипавка, македонската власатка, балканската горва, балканската, веленовската и хелдрайхиевата детелина, блестящият, пензезиевият, пирамидалният и шимонкаевият тънкокрак, веленовската и дълголистната млечка, дълговлакнестата теменуга, дълголистният лопен, пиринската власица, янкиевият зановец и много други. Повечето от редките и застрашени раст. видове са включени в “Червената книга на HP България” (т. 1. 1984).

В рамките на НП “Пирин” са включени два резервата:

Баюви дупки (Джинджирица) – ПМС 1388/29.01.1934 г. на площ от 2873.0 ха. Със Заповед № 988/04.11.1993 г. на МОСВ резервата е обявен за защитен природен обект с международно и национално значение за опазване на биологичното разнообразие. Резерватът има статут на биосферен резерват към програма ЮНЕСКО “Човек и биосфера”. Не е засегнат от дейностите на инвестиционното предложение.

Юлен” – обявен със Заповед № РД 223/26.08.1994 г. на площ от 3156.2 ха. За опазване образци от горски, субалпийски и алпийски екосистеми върху силикатна основа и находища на редки и ендемични растителни и животински видове Не е засегнат от дейностите на инвестиционното предложение.
Национален парк Рила - Паркът е важно убежище за популациите на безгръбначни , едри бозйници, птици и прилепи. На територията ан НП „Рила” се намират най-голямата високопланинска популация на лалугера, като и най-големямата популация на балканската дива коза в България. Едно от четирите находища на алпийски тритон и едно от двете гнездови находища на малката кукумявка. НП „Рила” е една от територийте със съхранени жизнени популации от хищни птици както и защитена територия от значение за опазване на българските популации на глухаря.

Не е засегнат от дейностите на инвестиционното предложение.


В землището на гр. Разлог са обявени:

Защитена местност “Круше”, по р. Калугерица – Заповед № 25/09.01.1989 г., площ 0,8 ха, с цел опазване и защита на архангелов срамник (Lasernitium archangelica), в категория застрашен вид, вписан в Червената книга на България, включен в Европейския списък на редките застрашени и ендемични растения, категория “уязвим”. Намира се в местноста “Круше” сред селскостопански фонд. Не е засегната от дейностите на инвестиционното предложение.
Природни забележителности

м. “Кьошката”– включена е в коментираният обект и представлява карстов извор, обявен с Заповед № 1635/27.05.1989 г. на площ от 5.0 ха. Не е засегната от дейностите на инвестиционното предложение.

Свещниците” в м. “Бяла река” – Заповед № 1635/27.05.1979 г. на площ от 1,5 ха Не е засегната от дейностите на инвестиционното предложение.

По предложения на ИБ-БАН е обявена ЗЗ ”Извора” – карстов извор с находище на сибирски див тютюн. Не е засегната от дейностите на инвестиционното предложение.

4.а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Експлоатацията на обекта не е пряко свързана с ползването на природни ресурси в чист вид. При строителството ще се ползват материали от производители и от търговската мрежа.
5.Наличие на защитени растителни и животински видове от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие в района на площадката.

Разглежданата територия е подложена на дълготрайно антропогенно въздействие в резултат на което не е установено наличието на защитени растителни и животински видове от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.


6.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Както вече бе споменато с визата за изготвяне на ПУП са определени показателите на устройствената зона и няма възможност за вариантност на решенията.

Ако въпреки тава, се търси вариантност на решенията,

Алтернативите са две: обекта да се реализира на друга площадка в близост до тази или изобщо да не се реализира в този район. Посочената площадка е собственост на инвеститора и той може да реализира дейността само на нея. Няма основателна причина да се търси друг терен за реализация, тъй като това няма да промени въздействията върху околната среда.

При нулева алтернатива на дейността също няма да се промени съществено състоянието на околната среда в района.


ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /Кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/.

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, и защитените територии на единични групи и групови паметници на културата както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми;


Въздействие върху атмосферният въздух
Емисиите в периода на строителството ще бъдат само неорганизирани, през него ще се извършват различни по вид дейности, по-основните от които са:

Изкопни работи • Товарене и транспорт на строителни отпадъци и земни маси

 • Обратно засипване на земни маси

 • Разтоварване и складиране върху временни площадки на инертни материали

 • Бетонни работи

 • Укрепителни работи

 • Кофражни работи

 • Арматурни работи

Вредните вещества, които ще се отделят при извършване на видовете работи, описани по-горе са:

 • Прах с различен фракционен състав

 • Азотни окиси

 • Въглероден окисд

 • Серни окиси

 • Сажди

 • Тежки метали

 • Въглеводороди (индентифицирани са над 230)

Строителните и монтажни машини са подвижни източници на емисии и замърсяване. Характерно за тях, е че отделените газове се изхвърлят непосредствено в приземния въздушен слой, където условията на разсейване са по-неблагоприятни и в него преобладават различни форми на живот.

Високото съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове от строителната техника и оборудване могат да бъдат в резултат от лоша подръжка на двигателите, което не би следвало да се допуска от ръководството на фирмата изпълняваща строително монтажните работи.

Периода на строителство е кратък за това време замърсяването на атмосферния въздух ще бъде незначително, в локален мащаб и без каквото и да е въздействие върху останалите компоненти на околната среда.
Въздействие върху повърхностни и подземни води
Инвестиционното преложение не предвижда използването на повърхностни и подземни води.

Инвестиционното предложение не предвижда провеждането на дейности свързани с използването на повърхностни води или заустването на отпадни води в повърхностно течащи такива.

Степента на въздействие върху подземните води е минимална с оглед на това, че последните не се предвижда да се използват при реализацията на обекта. Поради характера на строителната дейност и имаики предвид че изкопните работи не навлизат в голяма дълбочина, където евентуално би могло да окаже въздействие върху посоката на движение и състава на подземните води, то определено може да се приеме, че въздействието върху състоянието на подземните води не следва да се очаква.
Въздействие върху геоложки строеж и почви

При реализирането на инвестиционното предложение няма да има някакво въздействие върху геоложкия строеж. Необходимите скални маси за извършване на насипни работи ще се доставят от кариери, добиващи скален материал с необходимите физико-механични качества.

При вертикалната планировка на терена ще се направи баланс на земните маси и не се очаква да се наложи извозване на излишни земни маси.
Въздействие върху ландшафта
Всеки ландшафт има свои естетически капацитет обусловен от неговата външна структора и екологичен капацитет. Естетическия капацитет се обуславя от границата при която се запазва визуалното единство и естетическата хармония в ландшафта.

След завършването на саниращите и рекултивационни мероприятия визуалното и естетическо въздействие на ландшафта ше бъде попдобрено и дори в известен смисъл обогатено в резултат на засаждането на нови растителни видове.


Отпадъците като видове, количества и състав са описани подробно в т.II.11.

Отпадъците по време на строителството ще са строителни и битови.

Всички отпадъци ще се третират в съответствие с изискванията на ЗУО и при спазване на предвидените процедури за разрешаване на дейности с отпадъци няма да се допусне замърсяване на околната среда с тях.

Въздействие върху хората и тяхното здраве


Работещите ще са осигурени със защитни средства , които при ползването им ще понижават нивото на звуковото налягане под допустимите граници.

На територията на инвестиционното предложение няма да се използват или складират опасни вещества, предизвикващи последствия върху човешкия организъм. Опасни вещества няма и не се предвижда изполването на такива в процеса на реализацията на предложението. При дейността няма да се използват и токсични вещества.

С реализирането на инвестиционното предложение ще се създадат по-добри условия за движение и отводняване на пътното платно.

Въздействие върху биологичното разнообразие.

Както беше споменато района на инвестиционното предложение се е подложен на силно антропогено въздеиствие такаче не се очакванякакво съществено въздействие върху биологичното разнообразие.
Въздействие върху паметници на културното наследство.

В обхвата на инвестиционното предложение не попадат паметници на културата.


2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Няма да има никакво въздействие – в близост няма елементи от националната екологична мрежа. Разположените в близост до обекта терени са основно урбанизирани.


3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянна и временно, положително и отрицателно);

Въздействието по време на строителството ще бъде пряко,временно , краткотрайно и незначително отрицателно при спазване на мерките по т.II.12. Не се очаква пряко нарушаване на местообитания, тъй като в границите на площадката на инвестиционното намерение няма установени местообитания , като същата не предлага условия за обособяването на такива .Околността е урбанизирана. Има съществуваща инфраструктура.


4.Обхват на въздействието (географски район, засегнатото население, населени места /наименование, вид,- град ,село,курортно селище, брой жители, и др.);

Обекта попада в землището на село Годлево общ.Разлог, обл. Благоевград. По време на строителството въздействието ще бъде ограничено, на разстояние 30-50 м от границите на обекта и няма да влоши недопустимо жизнената среда.


5.Вероятност на поява на въздействието;

За въздействието по време на строителството и експлоатацията вероятността за поява е висока.


6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието;

По време на строителството въздействието ще бъде непрекъснато в рамките на работното време, за ограничен период. То ще е обратимо за всички компоненти на околната среда, с изключение на почвите .


7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда;

Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение. За свеждане на възможните въздействия до незначителни е необходимо: • При строителството да не се допуска нарушаване на терени извън границите на парцела.

 • Хумуса да се изземе и депонира на определено място на площадката преди започването на строителството. След завършване на строителството да се използва за оформяне на зелените площи.

 • Строителните отпадъци да се събират на едно определено място и да не се допуска замърсяването на околните терени с тях. При завършване на строителството да се третират съобразно изискванията на ЗУО.

 • В проектите да се предвидят необходимите мерки за предотвратяване замърсяването на околната среда с изрезки от черни и цветни мели.

8.Трансграничен характер на въздействията.

Няма да има трансгранични въздействия вследствие реализирането на инвестиционното предложение.

Приложение:

Копие от АОС– 1бр.

Панорамна скица на имота – 1 бр.

Копие на становище от Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград


„Спортен комплекс” УПИ Ι – 299, кв. 32 по плана на с. Годлево, общ. Разлог, област Благоевград

стр.Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница