Степен на образование : средно срок на обучение : 4 години форма на обучение : дневнаДата23.10.2018
Размер39.5 Kb.
#94238

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ : средно

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ : 4 години

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : дневна

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА : клас

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО

РАВНИЩЕ: : завършено основно

образование

У Ч Е Б Е Н П Л А НЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ВТОРА


Утвърден със Заповед № РД 09-347/ 27.04.2004 г.


на Министъра на образованието и науката
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 582 Строителство и геодезия
ПРОФЕСИЯ: 582060 Пътен строител


СПЕЦИАЛНОСТ: 5820601 Строител на пътища, магистрали

и съоръжения към тях


5820602 Строител на релсови пътища и

съоръжения към тях


София, 2004 година


І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

Начало на учебната година: 15.09.
ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици
ІХ, Х клас ІІ срок - 18 учебни седмици
ХІ клас ІІ срок - 20 учебни седмици, от които:

производствена практика.
ХІІ клас ІІ срок - 17 учебни седмици, от които:

 • 4 учебни седмици за държавни

зрелостни изпити и държавни изпити

за придобиване втора степен

на професионална квалификация.

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и

науката за конкретната учебна година график.ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Пълният курс на обучение за ІХ - ХІІ клас дава възможност за:

 • придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование;

 • придобиване право за явяване на държавни изпити за придобиване първа и/или втора степен на професионална квалификация.

 1. Всяка степен на професионална квалификация се придобива след полагане на държавни изпити по теория и по практика на съответната специалност от изучаваната професия.

 2. След успешно завършен ХІ клас, учениците могат по свое желание да се явят на държавни изпити за придобиване първа степен на професионална квалификация по специалността, по която се обучават.

 3. След успешно завършен ХІІ клас, учениците могат по свое желание да се явят на държавни изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация по специалността, по която се обучават.

 4. Държавните изпити за придобиване на първа и/или втора степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

 5. Организацията на изпитите се определя съгласно Наредбата за системата на оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката.

 6. На учениците, придобили средно образование се издава диплома за средно образование.

 7. На успешно положилите държавните изпити за придобиване на съответната степен на професионална квалификация се издава свидетелство за професионална квалификация.

 8. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредбата за документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.


ІV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 1. Учебният план е разработен на основание Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение и рамкова програма В – вариант В2.

 2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІІ клас в чужд език по професията.

 3. В часовете по Технология на специалността учениците изучават технологията на специалността, по която са приети да се обучават.

 4. Учебните часове, предвидени за производствена практика в ХІІ клас, могат да се групират най-много по 6 учебни часа на ден. Организацията на производствената практика е по график, утвърден от директора в зависимост от конкретните условия.

 5. Учебните часове, предоставени за задължителноизбираема подготовка, се разпределят в училищния план за общообразователна и професионална подготовка, като се вземат предвид желанията на учениците и възможностите на училището.

 6. Учебните часове за свободноизбираема подготовка могат да се използват по желание на учениците за изучаване на един или два учебни предмета.

Каталог: 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2015 -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
2015 -> Примерна тема за IV клас за „преглед на знанията по математика“
2015 -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
2015 -> 10 ноември демократичното начало тогава и сега


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница