Стилистикастраница4/8
Дата18.03.2023
Размер206 Kb.
#116946
1   2   3   4   5   6   7   8
stilistika
Свързани:
botevata-balada-hadji-dimityr, 2013-07-24-16-12-37, dzi-po-bel-avtori
-Асонанс
-Алитерация
-Ономатопея


Алитерацията е многократно повторение на еднакви или акустически сходни съгласни.
НапримерБотев в стих.; Гарванът грачи грозно,зловещо
Тук са две съгласни; Гарвана повторение създава асоциация със вука, който издават гарваните
Асонанс- многократно повторение на еднакви или акостически сходни гласни „Е” в „настане вечер, месец изгрее...”
Ономатопея- на гр. Озн. ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ. При нея се създават междуметия или думи от тях
Например мяу-маукам; кукуригу-кукуригам
За журнал.текстовете е важно на да притежават непременно изрази с таива поетически фигури, а да не съдържат изрази с трудно произносими и неблагозвучни струпани звукове и срички. Това особенно много се отнася за текстовете, които се произносят по-радиото и телевизията
2.Иронични или неблагозвучни повторения
За липса на благозвучие в речта се говори когато са натрупани еднакви или близки по-характер звукове и срички, които са трудно произносими и създават неприятно слухово впечатление. Те се срещат в разговорната реч и в някои текстове от пресата
ПримерЗа повторение на две срички; „СЕ СИ Е
Неблагозвучие се получава когато не се редуват местоименията; ТОЗИ, ТАЗИ, ТЕЗИ с др. Им форми ТОЯ, ТАЯ, ТИЯ /също са книжовни/ или обратното на лист18
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
В случея тясните се намират в непосредствено съседство, но те може да не са съседни, тогава не става въпрос за „ЗЕВ”, обаче фразата пак е неблагозвучна. Това е случеят когато се повтарят съюзите „И”
Например..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................19
В журналистическите текстове най-често се повтарят отглаголни съществителни със наставките „НЕ” и „НИЕ”
Например; Увеличението на възнаграждението ще се постигне чрез подобряване на организацията на производството, чрез увеличаване на продукцията и повишаване на финансовата дисциплина.

6 въпрос
Конотативни ф-ции......................./ОБЩО ЗАГЛАВИЕ/


6.1; 6.2; 6.3; 6.4; ще бъдат дадени като отделни въпроси
6.1 Групиране на лексиката от функционално експресивно /функц.-експр./ и функционално стилистично гледище
1. Групиране на думата според функц.-експр. Отенъци, се извършва въз основа на наличието на КОНОТАЦИЯ
В този смисъл лексиката се дели на;
-Неутрална лексика НАЗИВНА /НОМИНАТИВНА/ ф-ция в езика, с нея се назовават предметите, явленията, действията, признаците. Тези думи имат висока честота на употреба във всички стилове. Те са фон на основата на който се проявяват конотативно оцветените думи. Към неутралната лексика се отнасят всички части на речта с изключение на междуметието
-Емоционално-експресивната лексика. Едновременно с предметно логическото значение предава + или – характеристики на назованите обекти. Тези думи са по-малко на брой, използват се в специфични комуникативни условия, когато трябва да се въздейства емоционално на аудиторията, и да се изрази отношението на говорещия. Употребява се в разгов., худ. И в публ. стил.разделят се на следните групи;
-думи с + емоцион. Отношение- към тях отнасяме думи с които изразяваме уважение и прослава в търж.реч..20 , творение, създание, още поетични думи; синева, омая, чаровен, разговорни думи с ласкателен отенък; гълъбче, очички, жаргонни думи с отенък на......21

6.1.тема
ГРУПИРАНЕ НА ЛЕКСИКАТА В ЛЕКСИКАЛННО- СЕМАНТИЧНИ ГРУПИ


В речникова с-ма думите не са изолирани една с др., а се обединяват по-форма или по-значение в лексикално-семантичните групи. Връзките по-форма се основават по-тъждество или подобие в звуковия състав на думите. Това са групите на омонимите и паронимите.Връзките по-значение се основават на близост, тъждество или противоположност в значението. Това са групи на синонимите и антонимите.
1. ОМОНИМИ- Те са думи с еднакъв звуков състав, но с с различно лексикално значение, те са две отделни лексеми м/у лексикалните значения на които няма връзка. Делят се на три групи:
1.1.Лексикални- съвпадат по-изговор и правопис и са две подгрупи
-пълни- те съвпадат във всичките си граматически форма: крем /козметичен/, крем /десерт/
-непълни- те не съвпадат във всичките си грам. форми:мед1 като метал, ЛИСТ
2.Относителни са три подгрупи:
-омографи-пишат се еднакво, изговарят се различно, защото имат различно ударение ЛИСТ
-омофони- произнасят се еднакво, пишат се различно-Същ.имена
-омоформи- те са граматически форми на една и съща дума, форми на глагола МИСЛЯ на лист
3.Лексикално- гграм. Думи, когато една дума преминава от една част на речта в друга Пример; лист
Функции на омонимите
Може да бъде стилистична, предимно в художествения стил.Чрез тях се изгражда стилистична фигура………….., чрез която се постига най-често хумористичен……………
Р.Ралин- той я разведе изстраната
- тя го разведе със….
/м/у двете думи няма никаква връзка това не е многозначна дума
Животът ми беше бурен
Бурен до бурен- 2 същ. Имена не е лек живот
Да седнеш на студентската банка
Трябва да ограбиш банката
Това са ОМОНИМИ
-ПАРОНИМИ-те са думи от една и съща част на речта, които са близки по-звукова форма, но са различни по-лексикално значение. Има две разбирания за ПАРОНИМИ-тясно, широко.
Според тясното разбираме, те са еднокоренни думи т.е. имат общ етимологичен произход например: заможен, възможен
Според широкото разбиране, те не са еднокоренни думи пример батерия, бактерия
Паронимите се разделят на следните видове:
-Произхода и словообразователния си строеж са :
1 група пароними с общ етимологичен произход / с един корен/ различават се по-своите представки или наставки /същ./ , което дава разликата в лексикалното им значение
Пример предавам,придавам, оронвам,уронвам.
Най-много са паронимите при прилагателните с наст.-ичен,иченски:политичен, политически/пароними/;практичен, практически
2 група пароними с различен етимологичен произход- те имат различни корени, не са сродни, звуковото им зближаване е случаино: фактури-фрактура
Според др. критерии от семантично гледище, също имат две групи
1гр.-близки по-значение, м/у тях има малки смислови различия, употребяват се в една и съща област на живота напр.:славяни-словени, индиец-индианец
2гр.- рязко се различават по-значение и се отнасят къмразлични области на живота: статист-статистик, ректор-лектор
УПОТРЕБА НА ПАРОНИМИТЕ
В худ. Литература в публицистиката пароними се употребяват един до др. преднамерено, за да се покаже звуковото им подобие и смисловите разлики м/у тях най-често с хумористична цел.
Пример: Р. Ралин- трябват ни не измислени / нереални пароними/, а смислени / реални вериги/препоръки за работа
Вестник “Стъртел”- нашият техн.директор…………….
Р. Ралин Локумент-документ, които разтяга локуми импотенденция-без
Наваксаджия/ оказионализми създадени от един автор/- човек, които си наваксва нещо.

СИНОНИМИ
Те са думи, от една и съща част на речта, близки или тъждествени по-значение, назовават по-различен начин едно и също понятие, но се различават по-отенъци в значението си или по-стилистичната си окраска


Според две характеристики и различията пом/у си синонимите се делят на три групи:

  1. Смислови синоними- те назовават различни страни на едно и също общо понятие, думите са стилистично неутрални. Различават се само по-семантиката си, делят се на две подгрупи:

1.1.Истински смислови синоними- при тях връзката е м/у основните значения на двете думи например; ален-червен, беден-безпомощен
1.2. Идеографически смислови синоними- синонимната връзка м/у преностното значение на едната дума и прякото значение на думата например……….на лист 25
2.Стилистични синоними- те са еднакви по-значение, но различни по-стилистичната окраска. Принадлежат към различни функционални стилове например: скъперник-скръндза / от различни стилове/
Гладна и вокал- от научния стил
Съгласие и консенсус- от публицистичния стил
Съобщение и -от администрат
Стилистичните синоними могат да имат и различна сфера на употреба / от диалектиката или жаргонниката лексика/ например: искам-гледам
Сакам-диалектика-скивам-жаргон
Стилистичните синоними могат да имат и различни емоционални и експресивни отенъци напримерплача-цивря/ с акцент/
Светлина-сияние – с + окраска.
Стилистичните синоними се образуват и когато единият синоним има ограничена употреба напримерскитник-скиталец/архаизъм/
3.Смислово стилистични синоними- при тях има разлика и в смисъла и в стилистичната окраска
например: скитам- лутам се бродя- са смислови синоними озн. Движасе безцелно
тези блуждая, тлея се – са смислово стилистични прибавя се и разговорност
Втория критерии
Според разпостранението и употребата си те се разделят на 2 гр.

  1. Общоезикови- думите са общоупотребяеми и се сближават по- речниковите си значения  2. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница