Стилистика


ГРУПИРАНЕ НА ЛЕКСИКАТА СПОРЕД ПАСИВНАТА И АКТИВНА УПОТРЕБАстраница6/8
Дата18.03.2023
Размер206 Kb.
#116946
1   2   3   4   5   6   7   8
stilistika
Свързани:
botevata-balada-hadji-dimityr, 2013-07-24-16-12-37, dzi-po-bel-avtori
6.3.ГРУПИРАНЕ НА ЛЕКСИКАТА СПОРЕД ПАСИВНАТА И АКТИВНА УПОТРЕБА

Взависимост от актуалната и употреба на думите лексиката се дели на АКТИВНА и ПАСИВНА


-Активната лексика обхваща думи с актуално значение общоупотребими, характерни за всички функционални стилове.
-Пасивната л. е с ниска степен на активност в речевата практика и вкл. Два типа- ОСТАРЕЛИ И НОВИ ДУМИ
-Остарелитедуми се делят на две групи според причините довели до остаряването им
1.Историзми- те са излезли от употреба защото са изчезнали предметите и явленията, които назовават- ратай, болярин, фелтфебел, шмайзер, аба
2.Архаизмите са остарели думи които назовават съществуващи предмети и явления, делят се на следните видове
-Лексикални- те са излезли от активния речник и са заменени с др. думи;стид-страх
-Фонетични- остаряла е фонетичната им форма; звон-звън; человек-човек
-Словообразувателни- остарял е някои словообразователен елемент; възточен-източен
-Морфологически-остаряла е техниката на граматическата функция; българе-българи; старий-старият
-Семантични-остаряло е някое от значението на думата
Историзмите се използват в специализираната научна литература, като единствени словестни означители на вече изчезнали обекти от действителността. Те се срещат и в худ. произведения с историческа тематика
Архаизмите- се употребятат най-вече в худ. литература с цел историческа стилизация за да се предаде контраста на епохата и на речева характеристика на геройте.
Активна и пасивна лексема
Неологизми; нови думи които са нововъведени в речника.Думи които възникват като название като нови предмети и явления еле на такива, които названия са остарели например комета освен косм. Тяло и плавателен съд
Някои от тях са заети от чужди езици; дйизайн, компютър, джас. Други се образуват с чужди наставки, представки; вицепремиер, експрезидент

Други нелогизми са сложни, образувани от два корена; бързо-вар, цвето-музика


По характера на възникването си и по употребата си, неологизмите се делят на езикови и речеви
-Езиковите възникват от обществената потребност да се назоват нови понятия. От начало те са в пасивната лексика, но когато получат широко разпостранение преминават в активната лексика.
-Речевите неологизми се наричат още ОКАЗИОНАЛИЗМИ. Те са индивидуални контекстови, не навлизат в активния речник създават се с експресивна цел в разговорната реч или худ. стил.
- Разговорните оказионолизми имат автор, които е известен на тесен кръг от хора, участвали в речевия акт
-Худ.оказ. се създават от поети, писатели или журналисти в публ. текстове.


  1. Конотативни ф-ии на морфологичното развитие на езика-словообразувателни и формообразувателни морфеми

Морфемата е най-малката значеща единица, които изгражда думата. Тя е двупланова има план на изразяване-звуковата и форма и план на съдържание-значението и


Според мястото си в думата, морфемите са; ядрена морфема или корен
-Префикс или представка пред корена
-Суфикс или представка след корена
-Афикси-префикси, суфикси и флекси /окончанието което показва ред, число, лице
Според функциите афиксите са;словообразувателни /лексикални/, изпълняват словообразувателна ф-ция, служат за образуване на нова думи или променят лексикалното знач. На думата например от думата книга обр. Книжар
Др. група са граматически афикси, те изпълняват грам. ф-я,т.е. носят или променят грам. значение на думите например чета, да прочета / променя се грам. значение от несвършен в свършен вид
1.Конотативни ф-ии на словообразувателни морфеми
Взависимост от своята честота на употреба тези морфеми се делят на НЕПРОДУКТИВНИ И ПРОДУКТИВНИ
-Непродуктивните афикси се използват рядко за образуване на нови думи и чрез употребата им се изразява архаичност или диалектно влияние; например…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….на лист 37
От продуктивните афикси някои са стилистично маркирани поради диалектен произход или думите в които се срещат са груби, ругателни, просторечни. Такива са;дебелак, мързелан, лигльо, глупчо, простотия, бърборко /подчертахме суфиксите/
Архаично звучат думите обр. Със суфикса ИН, но не означаващи национална принадлежност, а някаква длъжност или прогресия вм. българИН, депутатИН, адвокатИН
Характерни за разговорната реч, в неофициална обстановка са и тези с турската наставка-ДЖИЯ-циркаДЖИЯ, фаянсаДЖИЯ,музайкаДЖИЯ….думи с наставката-ЩИНА могат да имат Т експресивнос; българЩИНА, тогава се използват в худ. и публ. реч, но могат да имат и – експресивност като еснавищна и се използват в разговорната реч. Умалителните и увеличителните същ. Винаги носят емоционална оценъчност
Емоционалната оценъчност имат + експресивност изразяват нежност, гальовност образувани са със след. Суфикси; българЧЕ, носЛЕ, жениЦА, момченЦЕ
Увеличителните са с – експресивност, изразяват присмех, ирония; жениЩЕ, мъжАГА, работЯГА
Екпресивно също са прилагателниимена, образувани със суфиксите; овен, греховен, овит, страховит и се използват в худ. реч
Експресивни разговорни също са глаголи образувани с турски наставки;
АСАМ- сколАСАМ; ОСАМ-сватОСАМ, прилагателни, свързани с части на тялото образ. Със суфикс; АТ- зъбАТ, остАТ, космАТ
Разговорни са и наречията обр. Бързешком, бързешкат
2.Конотативни ф-и на грам. морфеми
В Маровски конотативните ф-ции са два основни вида
-Морфологически дублети- при тях определят грам. морфими- може да остарее и да я замени друга
-Граматическата метафора- при нея една грам. форма се употребява вместо друга нарича се ТРАНСПОЗИЦИЯ
Експресивността на грам. дублети се дължи на това, че употребената конструкция не е така съвременна и разпостранена може да е архаична или диалектна например вм. рога за мн.число е употр. Роги
Вм. градове градища
Вм. дървета дървеса /поетизъм/
Архаични са членуваните фолми на прилаг. Имена с “И”
Хладний вм. хладният
Морский, вм. морският
Конотативни са също архаичните, падежните форми при имената и при някои местоимения
Хр. Ботев; добро му, добро прави…?
На границата м/у лексикалните и грам. класове трябва да се постави възможността някое лексикално грам. класове да преминават в др. класове, такива са транспозицията на отношение.
В качествени например; златен пръстен /относително прилагателна/
Преминава в златни ръце
Дървен стол- дървена глава. При тези случаи се получават метафори, др. транспозиция
Лични собствени имена в нарицателни имена; Бай Ганьо: байганьовци, байганьовщина
Ч/з транспозицията от съществителни нарицателни, същ. Собствени за пряко; Лисицата, мечката, пъпешът
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница