Стоарх” еоод общ устройствен план на община Стралджа предварителен проектстраница1/39
Дата10.11.2017
Размер6.39 Mb.
#34301
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
СТОАРХ” ЕООД

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

на община Стралджа

предварителен ПРОЕКТ

Август, 2017 г.

СТОАРХ” ЕООДВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: СТОАРХ ЕООД

ОБЕКТ: ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Ръководител проект:

/арх.Стоян Цветков/

Управител:

/арх.Николай Цветков/

Август, 2017 г

ПРОЕКТАНТСКИ КОЛЕКТИВ:

1. арх. Стоян Цветков – Ръководител

2. арх. Милена Каменова –КИН

3. арх. Николай Цветков – Урбанизъм, ГИС

4. икон. Юлия Спиридонова – Икономист

5. геогр. Пенка Кирова – Демограф

6. инж. Цветко Цветков – Пътна и ж.п. комуникация

7. инж. Ради Велиевски – Електроснабдяване

8. инж. Евгения Гунева – ВиК

9. инж. Георги Савов – Газоснабдяване

10. ландш.арх. Александър Калев – Ландшафт и озеленяване

11. инжл Радослава Цветкова – ГИС

12. екол. Пенка Атанасова – Екология

13. екол. Мариела Гъркова – Екология

14. екол. Диана Георгиева – Екология

15. екол. Красимира Станева – Екология

16. екол. Мая Кьосева – Екология

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 10

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНАТА 10

1.1. Цели и задачи на плана 10

1.2. Основни изисквания към проектното решение 12

2. ИНФОРМАЦИОННА ОСНОВА НА ПЛАНА 13

2.1. Изходни данни за изработване на проект за ОУПО Стралджа 13

2.2. Актуализация и доразвитие на проучвателната основа на ОУПО 13

3. Регионални условия и проблеми 14

3.1. Местоположение и граници 14

3.2. Регионални условия и връзки 16

3.3. Население и селища 18

3.4. Ситуиране на община Стралджа в селищната мрежа на област Ямбол и страната 19

4. ПРИРОДЕН КОМПЛЕКС 23

4.1. Релеф 23

4.2. Климатични и метеорологични условия 25

4.3. Хидроложки условия.Водни ресурси 28

4.3.1. Повърхностни води 28

4.3.2. Подземни води 34

4.3.3. Геотермални води 38

4.4. . Инженерно геоложки и хидрогеоложки условия 38

4.5. Почви и земни недра 40

4.6. Биологично разнообразие 47

4.6.1. Растителност, фауна 47

4.7. Ландшафт. Зелена система 57

4.7.1. Ландшафт 57

4.7.2. Зелена система 58

4.8. Риск от предвидими природни бедствия 58

4.8.1. Земетресения 59

4.8.2. Наводнения 59

4.8.3. Снегонавяване и обледеняване 61

4.8.4. Пожари 62

4.8.5. Радиоактивно замърсяване, следствие на аварии в А Е Ц или на трансграничен пренос на радиоактивни веществ 64

4.8.6. Свлачища 66

4.8.7. Биологично или бактериологично замърсяване 66

4.8.8. Боеприпаси 68

4.8.9. Организационни мерки за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия 68

4.8.10. Устройствени мерки в ОУПО на община Стралджа за превантивна защита от бедствия 69

5. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 72

5.1. Демография 72

5.1.1 Брой и динамика на населението 72

5.1.2 Основни демографски структури 80

5.1.3 Основни изводи. Тенденции в демографското развитие 91

5.1.4. Икономическа активност и безработица 92

5.1.5 Основни изводи и тенденции на развитие на пазара на труда 94

5.2. Икономически активности 95

5.2.1. Обща характеристика на икономическата база на община Стралджа 95

5.2.2. Секторна и отраслова структура 104

5.2.3. Изводи и тенденции в развитието на икономическия сектор 113

5.3. Социални дейности и социална инфраструктура 113

5.3.1 Образование 113

В община Стралджа е развита инфраструктура на образованието, даваща възможности за получаване на средно и основно образование. 115

5.3.2 Здравеопазване и социални дейности 115

5.3.3 Култура и спорт 118

5.4. Обитаване и жилищен фонд 122

5.4.1. Обща характеристика и структура 122

5.4.2. Жилищни сгради по години на построяване 125

5.4.3. Жилищни сгради по брой на етажите 127

5.4.4. Структура на жилищата по форма на собственост 127

5.4.5. Структура на жилищните сгради според конструкцията 127

5.4.4. Структура на жилищата по форма на собственост 128

6. ПРОГНОЗА ЗА УСТРОЙСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ И ОБЩА СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА 133

6.4. Прогнози за демографско и социално-икономическо развитие 133

6.4.1. Прогноза за демографско развитие 133

6.5. Прогнози за икономическо развитие 141

6.5.1. Мотивация на целевата концепция за икономическото развитие на общината в дългосрочна перспектива 141

6.5.2. Сценарии/хипотези за развитие на икономиката и система “Труд” 142

6.5.3. Прогноза за структурата на икономиката на община Стралджа 143

6.5.4. Прогнозиране на заетостта 144

6.5.5. Прогнози за икономическото развитие по сектори 145

6.5. Прогнози за развитие на системите на социалната инфраструктура 148

6.5.1 Прогноза за потребностите от инфраструктура на образованието 150

6.5.2 Прогноза за потребностите от инфраструктура на здравеопазването 151

6.5.3 Прогноза за потребностите от инфраструктура на социално подпомагане 151

6.5.4 Прогноза за потребностите от инфраструктура на културата и спорта 152

7. ОБЩА СТРУКТУРА И БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 153

8. ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ИЗВЪНСЕЛИЩНИТЕ ТЕРИТОРИИ 155

8.1. Земеползване и устройство на териториите със земеделски земи 155

8.2. Земеползване и устройство на горските територии 157

9. селищна мрежа и населени места 161

9.1. Селищна мрежа 161

9.1.1. Историческо развитие на селищата 163

9.1.2. Структура на селищната мрежа 168

9.2. Градоустройствени характеристики на населените места, изграденост, благоустроеност 169

9.3. Планова и проектна осигуреност 173

9.4. Развитие и устройство на населените места 174

9.4.1. Град Стралджа 175

9.4.2. Село Александрово 177

9.4.3. Село Атолово 178

9.4.4. Село Богорово 178

9.4.5. Село Воденичане 179

9.4.6.Село Войника 179

9.4.7. Село Джинот 180

9.4.8. Село Зимница 180

9.4.9. Село Иречеково 181

9.4.10. Село Каменец 181

9.4.11. Село Леярово 182

9.4.12. Село Лозенец 182

9.4.13. Село Люлин 183

9.4.14. Село Маленово 183

9.4.15. Село Недялско 183

9.4.16. Село Палаузово 184

9.4.17. Село Поляна 184

9.4.18. Село Правдино 184

9.4.19. Село Първенец 185

9.4.20. Село Саранско 185

9.4.21. Село Тамарино 186

9.4.22. Село Чард 186

9.5. Развитие и устройство на извънселищните урбанизирани 186

9.5.1. Землище Стралджа 187

9.5.2. Землище Александрово 188

9.5.3. Землище Атолово 188

9.5.4. Землище Богорово 188

9.5.5. Землище Воденичене 188

9.5.6. Землище Войника 189

9.5.7. Землище Джинот 189

9.5.8. Землище Зимница 189

9.5.9. Землище Иречеково 190

9.5.10. Землище Каменец 191

9.5.11. Землище Леярово 191

9.5.12. Землище Лозенец 191

9.5.13. Землище Люлин 191

9.5.14. Землище Маленово 191

9.5.15. Землище Недялско 191

9.5.16. Землище Палаузово 192

9.5.17. Землище Поляна 192

9.5.18. Землище Правдино 192

9.5.19. Землище Първенец 192

9.5.20. Землище Саранско 192

9.5.21. Землище Тамарино 193

9.5.22. Землище Чарда 193

10. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.ОБЕКТИ И ТЕРИТОРИИ С РЕЖИМ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКА ЗАЩИТА ПО ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 193

10.1. Кратка историческа справка 193

10.2. Типология на недвижимите културни ценности 194

Антична, късноантична и средновековна крепост „Калето”, с. Войника 199

Късноантична крепост „Долното кале“, с. Лозенец 200

Късноантична крепост „Горното кале“, с. Лозенец 201

Късноантична крепост „Голямото кале“, с. Правдино 201

Църква „Свети Архангел Михаил”, гр. Стралджа 201

10.3. Ценностна характеристика и пространствено разнообразие 202

10.4. Състояние 203

10.5. Места и зони на въздействия от природни и антропогенни фактори, които представляват риск за увреждането на НКЦ и на експозиционната им среда 203

10.6. Връзка със средата и останалите функционални системи в общината 204

10.7. Взаимовръзка с движимото и нематериалното културно наследство 204

10.8. Анализ на предходното устройствено и инвестиционно проектиране и реализации с оглед диагностициране на произтеклите от тези намеси (или липсата на намеси) проблеми за недвижимото културно наследство 206

10.9. Проблеми: 206

10.10. Насоки за опазване, експониране и социализиране 208

11. Транспортна инфраструктура 209

11.1. Пътна инфраструктура 210

11.1.1. Съществуващо положение 210

11.1.2. Нови проектни решения 212

11.2. Железопътна инфраструктура 217

11.2.1. Характеристика и състояние на ж.п. линии 217

11.2.2. Перспективи за развитие 219

12. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 219

12.1. Водоснабдяване и канализация 219

12.1.1. Водоснабдяване 219

12.1. 2. Канализация 224

12.2. Енергийна система 224

12.2.1. Изграждане и развитие на системата 224

12.2.2. Преносна и разпределителна мрежа 225

12.2.3. Изводи и препоръки 227

12.3. Газоснабдяване 228

Приложение № 1 Отговори на анкети - въпроси, свързани с населението, икономическите активности, социалната инфраструктура - 2017 г. 250

Използвани източници 258Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница