Столична община д о к у м е н т а ц и ястраница1/10
Дата25.04.2017
Размер0.83 Mb.
#19930
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
СТОЛИЧНА ОБЩИНА


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА

Осигуряване на MAN (Metropolitan Area Network) свързаност между обекти на Столична община” по две обособени позиции: • Обособена позиция №1: Осигуряване на основна MAN (Metropolitan Area Network) свързаност между обекти на Столична община;

 • Обособена позиция №2: Осигуряване на резервна MAN (Metropolitan Area Network) свързаност между обекти на Столична община.Кодове по CPV: 64210000, 50332000

СОФИЯ, 2017 г.

 1. Общи условия 1. Възложител

Възложител на настоящата поръчка е Светозар Йорданов Ерменков - Вр.и.д. Секретар на Столична община упълномощен възложител, съгласно Заповед № СОА16-РД09-2846/27.12.2016г. взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

 1. Описание на предмета на поръчката:

Предметът на обществената поръчка е: „Осигуряване на MAN (Metropolitan Area Network) свързаност между обекти на Столична общинапо две обособени позиции:

 • Обособена позиция №1: Осигуряване на основна MAN (Metropolitan Area Network) свързаност между обекти на Столична община;

 • Обособена позиция №2: Осигуряване на резервна MAN (Metropolitan Area Network) свързаност между обекти на Столична община. 1. Обхват и обем на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка.


Осигуряване на оптична основна и резервна свързаност през MAN, осигурен от участника (доставчика), чрез VLAN технология с гарантирана скорост за предаване на данни, глас, видео в обекти на Столична община, посочени в Таблица 1 към Техническата спецификация.

 1. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.

Общата прогнозна стойност на поръчката за срок на изпълнение 24 месеца (2 години) е до 240 000 лв. без ДДС, като прогнозните стойности по Обособени позиции са както следва:

 • Обособена позиция №1: 120 000 лв. без ДДС;

 • Обособена позиция №2: 120 000 лв. без ДДС.

Финансирането на поръчката да се извърши от бюджета на Столична община.

 1. Възможност за представяне на варианти в офертите.

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

 1. Обособени позиции.

Участниците могат да подават оферти само за една обособена позиция.
 1. Място за изпълнение.


Обекти (точки) от комуникационната среда на Столична община с адреси, посочени в Таблица 1 от Техническата спецификация
 1. Срок за изпълнение на обществената поръчка.


Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, е 24 (двадесет и четири) месеца.

II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Място и условия за получаване на тръжната документация:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.sofia.bg, раздел „Профил на купувача”.

 1. Разяснения и допълнителна информация по условията на процедурата:
  1. Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.

  2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

  3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 10.1.

  4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на отговорите на профила на купувача.
 1. Изменение на условията
  1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, и в документацията за обществената поръчка.

  2. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т.11.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

  3. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

  4. След изтичането на срока по т.11.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

  5. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
 1. Общи изисквания към участниците в процедурата


  1. Каталог: doc
   doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
   doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
   doc -> Лична информация
   doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
   doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
   doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
   doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


   Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница