Столична община район “сердика”Дата28.02.2018
Размер80.77 Kb.СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СЕРДИКА”

1202 София, бул. Княгиня Мария-Луиза, 88 тел: 921 80 10; факс: 832 20 95, www.serdika.bg


ПРОЕКТ!

ДОГОВОР
Днес ……….г. в град София, във връзка с чл.101е от Закона за обществени поръчки, въз основа на Протокол № ……./……г. от дейността на комисията за получаване, разглеждане и оценяване на оферти се сключи настоящия договор между:

СО – РАЙОН “СЕРДИКА”, представляван от инж. ТОДОР СЛАВОВ КРЪСТЕВ- Кмет на район „Сердика” и ЗОЯ ЗАХАРИЕВА - началник отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси”, с адрес гр.София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88, БУЛСТАТ 0006963270476, наричан за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

“………..……….”, със седалище и адрес на управление: гр………, ………………., вписано в Агенцията по вписванията по ЕИК ……….., представлявано от …………, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.Страните се споразумяха за следното:

  1. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА


Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши на свой риск и отговорност: Изграждане на зони за отдих на територията на СО-район "Сердика" съгласно ценово предложение – Образец №3 от оферта с вх.№ ……………..., неразделна част от настоящия договор, както следва:

1. 1.Поставяне на фитнес уреди на открито в кв.Банишора до бл.16 по видове дейности и количества по Приложение №1 и съгласно ценово предложение – Образец №3 от оферта с вх № ………., неразделна част от настоящия договор.

1.2. Поставяне на фитнес уреди на открито в кв.75, по плана на кв.Бенковски по видове дейности и количества по Приложение №2 и съгласно ценово предложение – Образец №3 от оферта с вх № ………., неразделна част от настоящия договор.

1.3. Изграждане на зона със спортни съоръжения в парк "Братска могила" по видове дейности и количества по Приложение №3 и съгласно ценово предложение – Образец №3 от оферта с вх № ………., неразделна част от настоящия договор.

1. 4.Подмяна на опасни съоръжения в кв.Орландовци пред бл.7, 8, 9 и 10 по видове дейности и количества по Приложение №4 и съгласно ценово предложение – Образец №3 от оферта с вх № ………., неразделна част от настоящия договор.

Чл.2./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява предмета на договора със своя техника и работници.

/2/ Настоящият договор се сключва от датата на подписването му, като срока за изпълнение съгласно оферта с вх.№…………… е ..............2015 г.

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. /1/ Общата стойност на договора не може да надхвърля ………… (………………..) лева без ДДС, съответно: емдесет и две хиляди триста четиридесет и петет ин) на о детско учебно заведение

1.1. Поставяне на фитнес уреди на открито в кв.Банишора до бл.16 …………….без ДДС съгласно ценово предложение Образец №3 от оферта с вх № ………., неразделна част от настоящия договор.

1.2. Поставяне на фитнес уреди на открито в кв.75, по плана на кв.Бенковски ………..без ДДС съгласно ценово предложение Образец №3 от оферта с вх № ………., неразделна част от настоящия договор.

1.3. Изграждане на зона със спортни съоръжения в парк "Братска могила" ……………без ДДС съгласно ценово предложение Образец №3 от оферта с вх № ………., неразделна част от настоящия договор.

1. 4. Подмяна на опасни съоръжения в кв.Орландовци пред бл.7, 8, 9 и 10 1. За 106 ЦДГ "Княгиня Мария Луиза" ……..без ДДС съгласно ценово предложение Образец №3 от оферта с вх № ………., неразделна част от настоящия договор.

/2/ Заплащането се извършва по банков път, след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружена с приемо-предавателен протокол, акт обр. №19 за установяване на количеството извършена работа и сметка 22.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща дължимата сума в 30/тридесет/ дневен срок от изпълнението на условията по чл.3, ал.2 от настоящия договор, с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/4/ Непредвидените допълнително възникнали СМР ще се разплащат при представяне на анализни цени, съставени при елементите на ценообразуване: часова ставка, допълнителни разходи върху труда, доставно-складови разходи и печалба, но не по-вече от 10% от стойността на настоящия договор.

/5/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на …. % от стойността на договора, а именно ………. лева без ДДС, след осигуряване на финансовия ресурс от Столична община.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.4. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на настоящия договор качествено и в срок, като организира и координира цялостния процес в съответствие с действащата нормативна уредба.

/2/ Да влага качествени материали.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни строително-монтажните работи при спазване на одобрените проекти.

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 10 / десет/ дневен срок и за своя сметка да отстрани констатирани в двустранен протокол недостатъци.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква съдействие при необходимост от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за извършване на контрол по изпълнението на извършените работи.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички нареждания, заповеди и указания по изпълнението на предмета на договора, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне на изпълнението по обективни причини.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска изменение на същият.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за безопасността на всички видове работи на обекта, а също така за действията на персонала си и за всички други задължения като работодател.

Чл.13. По време на изпълнението на предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за допуснатите повреди или разрушаване на общинския имот, инженерната инфраструктура, замърсяването на улици и околна среда, опазването на дърветата, тротоарите и площадките, като работите по възстановяването им и санкциите при констатирани нарушения са за негова сметка.

Чл.14. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със изпълнението на поръчката, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

/2/ Да спазва изискванията на Наредба №1/12.01.2009г. на МРРБ, МВР и ДАЗД за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след изпълнението на площадките да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификати и гаранции за монтираните съоръжения.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на този договор.

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената сума по настоящия договор.

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент по време на изпълнението на дейностите по договора да осъществява контрол за качество, технически параметри и др. като с това не пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не нарушава неговата самостоятелност.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи свой представител, който да приема извършената работа.

V. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯЧл.19./1/ Гаранцията за изпълнение е в размер на ……/……./ лева, които се внасят по сметка на Столична община, район “Сердика” в Общинска банка, финансов център Мария Луиза, 88 или на каса в административната сграда, ет.ІІІ, стая 321 преди подписването на договора. Гаранцията се освобождава в 10 /десет/ дневен срок след изпълнението на договора, представянето на фактура, придружена с приемо-предавателен протокол за представяне на проектите, подписан двустранен приемо-предавателен протокол и акт обр. №19 за установяване на количеството извършена работа и сметка 22 в отдел “ФСД и ЧР”.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти на СМР в гаранционните срокове по Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

/3/ Гаранционните срокове текат от деня на подписан двустранен приемо-предавателен протокол,акт обр. №19 за установяване на количеството извършена работа и сметка 22.

Чл.20. При появили се в гаранционния срок дефекти при изпълнение на строително-монтажните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поканва писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол със срокове за отстраняване на дефектите. В срок до 3 дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. Настоящият договор може да бъде прекратен:

- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

- с едностранно писмено изявление на изправната страна, когато другата страна не изпълни свое задължение по договора;


  • с изпълнение и предаване на възложеното по договора;

  • с изчерпване на финансовия ресурс;

  • при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.


VІI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 23. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на ………. % от общата цена по чл. 3, ал.1 за всеки просрочен ден.
Чл. 24. При виновно некачествено извършване на възложените работи, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 0.5 % от стойността на некачествено извършените работи.

VІІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.25./1/ За неуредените в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ТЗ и другите действащи нормативни разпоредби.

/2/ Страните ще решават всички възникнали спорове по изпълнението на настоящия договор, включително и споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване на договора по взаимно съгласие, изразено писмено.

/3/ Ако не бъдат постигнати такива споразумения, споровете между страните ще бъдат решавани по съдебен ред.
Неразделна част от договора са: Приложение №1, Приложение №2, приложение №3, Приложение №4 и ценово предложение – Образец №3 от оферта с вх.№ …………...

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:Банка: …………………………..

Банкова сметка: ………………

Банков код: ………….………...

МОЛ: ……………………….….

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж. ТОДОР КРЪСТЕВ …………………………..

КМЕТ НА РАЙОН „СЕРДИКА” …………………………...
ЗОЯ ЗАХАРИЕВА

НАЧАЛНИК отдел „ФСД и чр”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница