Стопански факултет специалност “икономика на публичната сфера”


Целеви групи и заинтересовани странистраница3/4
Дата21.06.2022
Размер198 Kb.
#114683
1   2   3   4
upravlenie-na-publichni-proekti Василена Стоянова Колева
4. Целеви групи и заинтересовани страни

Деца и родители от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства
5. Основни етапи и дейности по изпълнение на проектното предложение  • Бюджет

Обща стойност на проекта: 1 199 581.76 BGN

БФП: 1 199 581.76 BGN


Собствено финансиране: 0.00 BGN


Общо реално изплатени суми: 695 966.72 BGN


Процент на съфинансиране от ЕС: 85.00 %


Организация и управление на проeкта: Целта на Дейност 1 "Организация и управление на проекта" е да се осигурят условия за ефективно и качествено управление, изпълнение и отчитане на дейностите по проекта. Чрез дейността ще се гарантира постигането на целите и планираните резултати по проекта, съответстващи на Договора за безвъзмездна финансова помощ. Дейността включва формиране на екип за организация и управление на проекта, който задължително включва ръководител, координатор, счетоводител, двама технически сътрудници. За постигане на максимална ефективност на работата на екипа за организация и управление на проекта задължително ще се провеждат регулярни работни срещи на екипа. На тях ще бъдат разпределяни оперативните задачи между членовете на екипа, ще се определя ролята, мястото и отговорностите на всеки един от тях. Също така ангажимент на членовете на екипа ще бъде: спазването на графика за изпълнение на дейностите по проекта, както и неговото актуализиране в случай на нужда; идентифициране и прогнозиране на възможни рискове при изпълнението на проекта, които биха се отразили на спазването на предвидените срокове и постигане на заложените резултати и набелязване на възможности за тяхното преодоляване; Дейността включва и изготвянето на необходимите технически и финансови отчети, справки и други отчетни документи по проекта, включително счетоводна отчетност и вътрешен финансов контрол.


Ранна интервенция на уврежданията: Ранната интервенция на уврежданията е услуга, чиято основна цел е предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на децата с увреждания. Целевата група, към която е насочена услугата са деца с увреждания и техните родители. За предоставянето на услугата е задължително наличието на оборудвани стаи за кинезитерапия, психомоторни дейности, игра с децата, работа с родители. Община Благоевград ще предоставя услугата в помещенията построени по ПСВ и оборудвани с психомоторни модули, огледала, подходящи подови настилки, играчки, дюшеци. Част от дейностите в тази услуга ще се осъществяват в тези помещения, други в родилното отделение на МБАЛ-Благоевград или МБАЛ "Пулс", както и чрез мобилна работа на терен - в дома на детето с увреждане. Предоставянето на услугата включва следните дейности: - Посещения на рехабилитатор/кинезитерапевт в отделенията за новородени в болниците - основната цел е запознаване на майката (родителите) с основните положения, свързани с грижата за бебето. Специалист (кинезитерапевт/рехабилитатор) показва на майката/родителите основни похвати за грижа за тяхното бебе, които ще им бъдат полезни за обгрижване на детето в къщи. При необходимост при тези срещи може да се включи психолог. При посещенията, ако се установи, че разширения семеен кръг влияе на решенията, относно бъдещото отглеждане на детето се планира и среща/и с тях, с цел предотвратяване на изоставянето. Броят посещения зависи от престоя в болницата на детето и неговата майка. - Посещения в Центъра за ранна интервенция - дейността е свързана с посещенията на майката или на друг член от семейството, заедно с бебето в Центъра за ранна интеревенция за работа с кинезитерапевта или друг специалист, с оглед увреждането и проблемите на детето. Основната цел на дейността е предоставянето на информация и консултиране на родители на дете с увреждане и индивидуална работа с детето. Броят на посещенията в Центъра и срещите с конкретни специалисти се уточняват индивидуално, в зависимост от увреждането на детето. Работата включва индивидуални дейности за детето с участието на родителя и включване на детето в група от негови връстници. - Редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата - целта е мониторинг на грижите за децата и осигуряване на подкрепа за формиране и подобряване на уменията за грижа. При посещенията специалистите дават конкретни практически насоки, които кореспондират с изготвения индивидуален план и могат да се изпълняват в домашна обстановка. Дейността е свързана и с предоставяне на консултации (относно съществуващата мрежа от услуги и достъпната за родителите и за детето финансова подкрепа, консултация по проблеми, които възникват при ежедневната грижа за детето, родителските отговорности, семейните трудности, свързани с необходимостта от осигуряване на грижи за дете с увреждане и др. Предоставянето на услугата задължително включва изготвяне на входна оценка аз всеки случай и индивидуален план за развитие, който се следва от всички специалисти, които работят с детето и родителите му. За предоставяне на услугата ще бъдат назначени следните специалисти: 1 педиатър - нает на граждански договор; 1 социален работник- нает на трудов договор; 1 логопед - нает на трудов договор; 1 рехабилитатор/кинезитерапевт - нает на трудов договор; психолог - нает на трудов договор; 1 медиатор - нает на трудов договор. Всички специалисти, с изключение на педиатъра, ще бъдат назначени на трудов договор. С педиатъра ще бъде сключен граждански договор. Заетостта на специалистите ще бъде посочената в Таблицата с видовете услуги и видовете индикативни разходи за тях за 12 месеца (Вариант "А") към Насоките за кандидатстване. В случаи, когато дейностите ще се изпълняват в съответните медицински заведения, участие ще взимат и лекар от съответното отделение, акушерка, медицинска сестра.
Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания: Целта на дейността е да се осигури подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище. Дейността предвижда да бъде създадена реална възможност 30 деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас да получат помощ за усвояване на необходимите знанията и уменията, съответстващи на възрастта им. Също така услугата включва наблюдение на адаптирането на детето и неговото развитие през първата година в училище. Конкретно дейността обхваща: 1. Оценка на нуждите на децата от подкрепа; Децата, които ще имат нужда от индивидуална педагогическа подкрепа ще бъдат с различни възможности и ниво на развитие. Очаква се някои от децата с увреждания и техните родители до момента да са ползвали социални услуги, а за други това да е първият случай, в който ще получат професионална подкрепа. В този смисъл оценката на нуждите на децата от подкрепа е основен и задължителен елемент на услугата. Изготвената оценка на нуждите на детето ще бъде част от досието, което ще бъде изготвено за всеки потребител на услугата. 2. Индивидуална работа по няколко пъти седмично за оказване на помощ на децата при усвояването на знанията и уменията, необходими за първи клас; Честотата на индивидуалната работа ще се определя конкретно за всяко дете, в зависимост от оценката на нуждите му, нивото на усвояемост, както и от ангажираността на родителите към този процес. Проведената индивидуална работа ще бъде подробно и коректно описвана в изготвени предварително образци, които са част от досието на потребителя. 3. Работа с родителите за развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година; Тя е индивидуална, в зависимост от ангажираността на родителите към цялостния процес, мотивацията им за участие в него, опита им като потребители на други социални услуги със същата насоченост. Работата с родителите ще бъде коректно и точно описвана, като документа ще бъде съхраняван в досието на потребителя. 4. Групова работа с деца с увреждания, ако им предстои да бъдат интегрирани в масово училище, за да се запознаят със социалната среда и да им се помогне да изградят социални умения. 5. Осъществяване на мониторинг на адаптирането на детето с увреждане и неговото развитите през първата година в училище. Целевата група са деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас. Мястото на предоставяне на услугата ще бъде в подходяща за целта сграда, намиращ се в гр. Благоевград, ж.к. "Еленово", ул. "Явор" № 8, създаден по Проекта за социално включване на Община Благоевград. За предоставяне на услугата ще бъде нает 1 специален педагог на трудов договор.Заетостта на специалиста ще бъде посочената в Таблицата с видовете услуги и видовете индикативни разходи за тях за 12 месеца (Вариант "А") към Насоките за кандидатстване. За изпълнение на Дейност 4 ще са необходими финансови средства за: възнаграждение и осигурителни плащания на специалния педагог на стойност - 64 801.46 лв., за закупуване на подходящи дидактични и др. материали, съобразно специфичните нужди на децата, които ще ползват услугата на стойност 3 000 лв. и 600 лв. невъзстановимо ДДС. Предоставяне на услуги за ранно детско развитие, цялостно функциониране, управление и предоставяне на услугите – 1600,00лв.
Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения: Целта на дейността е чрез предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране да се формират родителски умения у бъдещи и настоящи родители, при които са констатирани дефицити, свързани със създаване на връзка родител-дете, самочувствието и увереността като родители. Дейността ще бъде насочена към: - повишаването на знанията и уменията на бъдещите родители, както във връзка с особеностите на раждането, така и във връзка с нуждите на новороденото и необходимата подходяща семейна среда за отглеждането му; - повишаване на познанията и подобряване на уменията на родителите с оглед способностите и особеностите на бебетата и малките деца в етапа на ранното им развитие и необходимата подходяща семейна и общностна среда за отглеждане на дете; - осигуряване на възможност и подходяща среда за споделяне на мнения и опит, с цел отпадане на страхове и притеснения на бъдещите и младите родители, свързани с отглеждането на детето. Споделянето ще бъде от страна на бъдещи родители и родители на малки деца, с участието на специалисти в областта. В дейността участие могат да вземат представители на следните целеви групи: - бъдещи родители от уязвими групи-уязвими етнически групи, в частност представители на ромския етнос;, получатели на социални помощи; безработни родители с три и повече деца, самотни бъдещи родители, бъдещи родители за първи път, бъдещи майки в рискова възраст; - бъдещи родители с ниско ниво на образование; - бъдещи родители, живеещи в лоши битови условия; - бъдещи родители, при които има риск от изоставяне на бебето; - бъдещи родители, които имат дете/деца в риск (регистрирани в Дирекция "Социално подпомагане"Благоевград) За изпълнението на дейността ще бъдат ангажиран персонал, включващ следните специалисти: 1 педиатър - нает на граждански договор, заетост 200 часа годишно; 1 гинеколог - нает на граждански договор;,заетост 200 часа годишно медицинска сестра - наета на трудов договор, заетост 200 часа годишно; 1 акушерка - наета на граждански договор, заетост 400 часа годишна; 1 психолог - нает на трудов договор, заетост 480 часа годишно; 1 юрист - нает на граждански договор, със заетост 200 часа годишно; 1 социален работник - нает на трудов договор, със заетост 1 920 часа годишно; 1 медиатор - нает на трудов договор, със заетост 1 920 часа годишно. Необходимите средства за възнаграждения и осигурителни плащания са 129 358.59 лв. Разходите за материали и консумативи са в размер на 3 000 лв.; 600 лв. - невъзстановимо ДДС. Дейността ще се извършва основно в новоизградените и обзаведени подходящо помещения на адрес: гр. Благоевград, ж.к."Еленово", ул."Явор" № 8, като ще има възможност за осигуряване на мобилна услуга. За изпълнение на Дейност 5 ще са необходими финансови средства за: възнаграждения и осигурителни плащания на наетите специалисти, разходи , свързани с пряката работа с потребителите на услугите( подходящи обучителни и др. материали, детски храни, консумативи и др. за мининмум 150 семейства). Предоставяне на услуги за ранно детско развитие, цялостно функциониране, управление и предоставяне на услугите - 37 098.28 лв.
Семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина: Семейното консултиране и подкрепа е дейност, която цели оказване на подкрепа на семействата в грижата за техните деца, в справянето със семейни проблеми, в създаването и развитието на умения за пълноценно социално включване и реализация. Изпълнението на дейността ще спомогне за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез: развитие на социални умения - общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията на сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация за репродуктивното здраве, насилието и неглижирането на децата. Целевата група са : уязвими семейства, младежи от високо рискови общности, родители на деца с увреждания, които не полагат достатъчна грижа за децата си, неглижирани деца и/или деца, жертви на насилие. Потребителите на услугата ще отговарят на поне един от следните критерии: - родители от уязвими групи - уязвими етнически групи, в частност представители на ромския етнос; получатели на социални помощи; безработни; родители на три и повече деца; самотни родители; родители за първи път; родители в рискова възраст; - родители с ниско ниво на образование; - родители, живеещи в лоши жилищни условия; - родители, при които е налице риск от изоставяне на детето; - родители, които имат дете/деца в риск (регистрирани в Дирекция "Социално подпомагане" - Благоевград); - родители, за които има данни, че не полагат достатъчна грижа за децата си(злоупотреби със забранени вещества, насилие или неглижиране на децата) - регистрирани в полицията, Дирекция "Социално подпомагане"; - родители на деца със здравословни проблеми; - родители на деца във висок риск (забавяне в развитието идр.); - деца с увреждания; -деца от уязвими групи или от групи, изложени на риск - уязвими етнически групи, в частност ромския етнос; получатели на социални помощи; безработни; семейства с три и повече деца; самотни родители; с ниско ниво на образование; живеещи в лоши жилищни условия; не полагащи достатъчни грижи за децата си; - деца от семейства, в които не се полага достатъчна грижа за тях; - деца на безработни родители; - неглижирани деца, деца, подложени на насилие; В зависимост от включените в дейността бенефициенти услугата ще бъде предоставяна в новоизградени помещения по ПСВ в гр. Благоевград, детски ясли, детски градини, социални услуги в общността, в подходящи помещения на други обществени сгради. Ще бъде осигурена възможност за мобилна работа, когато се налага дейността да се изпълнява в домовете на бенефициентите. За изпълнение на дейността ще бъде нает персонал, който включва: 1 социален работник - нает на трудов договор със заетост 1 920 часа годишно; 1 медицинска сестра - наета на трудов договор със заетост 200 часа годишно; 1 психолог - нает на трудов договор, със заетост 480 часа годишно; 1 юрист - нает на граждански договор, със заетост 200 часа годишно; 1 медиатор(нает на трудов договор, със заетост 1 920 часа годишно), който да бъде достатъчно добре запознат с бита, традициите и порядките в уязвимите групи, посочени като бенефициенти на дейността. За изпълнение на Дейност 6 ще са необходими финансови средства за: заплата и осигурителни плащания на наетите специалисти в размер на 117 006.00 лв., разходи за материали и консумативи, свързани с пряката работа с потребителите на услугите( подходящи обучителни и др. материали, детски храни, консумативи и др. за минимум 150 семейства) - 3 000 лв.; 600 лв. - невъзстановимо ДДС. Предоставяне на услуги за ранно детско развитие, цялостно функциониране, управление и предоставяне на услугите - 8 882,00 лв.
Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията: Целта на услугата е осигуряване на редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитите на бебетата и децата, превенция на детската заболеваемост, на липсата на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. Целевата група са уязвими семейства и техните деца, услугата ще бъде достъпна за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават. Услугата ще се предоставя основно в специални помещения, новоизградени и оборудвани по ПСВ на Община Благоевград. В тях са осигурени възможности за обучение на родителите за масажи, упражнения и основни грижи за бебето. В зависимост от индивидуалните случаи услугата ще има и мобилен характер, ще се извършват и посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране, консултиране и т.н. Услугата може да бъде предоставяна също така и в детски ясли, детски градини, социални услуги в общността. С тази услуга се цели предотвратяване на детски заболявания, а не лекуване на самите заболявания. Дейността включва и предоставяне на мобилни услуги от мобилен екип, който ще предоставя посещения по домовете на родителите и работа в общността по превенция на заболяванията. При установяване на заболяване или здравословен проблем при бебета и по-големи деца, те ще бъдат насочвани от наблюдаващия педиатър по проекта към съответните лекари и специалисти за лечение. Основно Дейност 7 е свързана с консултиране на грижата за децата, както и с обяснение и разяснение на препоръки, дадени на родителите от здравни служби, личния лекар и други специалисти. Така ще се преодолеят конфликти в семейството поради, различни разбирания за грижа в поколенията и ще се цели овластяване на младите родители, които често са несигурни и поверяват грижата на по-възрастните. В работата, специалистите, наети по проекта ще поддържат активно връзка с личните лекари на бебетата, така че здравните услуги да са координирани. Потребителите на услугата ще отговарят на един от следните критерии: 1. Деца от уязвими групи или от групи, изложени на риск: - общности с различен етнически произход, по-конкретно ромската етническа група; - безработни с бебета и малки деца; - родители, получаващи социални помощи с бебета и малки деца; - семейства, живеещи в лоши битови условия; - семейства с ниско ниво на образование; 2. Деца от семейства без общопрактикуващ лекар или такива, чийто общопрактикуващ лекар не е педиатър 3. Деца от семейства без здравна осигуровка 4. Деца от семейства, в които не се полага достатъчна грижа за децата 5. Всички деца с увреждания 6. Деца със здравословни проблеми За изпълнение на услугата ще бъде необходимо наемането на следния персонал: 1 педиатър - нает на граждански договор; 1 медицинска сестра - наета на трудов договор; 1 стоматолог - нает на граждански договор; 1 медиатор - нает на трудов договор. Заетостта на специалистите ще бъде посочената в Таблицата с видовете услуги и видовете индикативни разходи за тях за 12 месеца (Вариант "А") към Насоките за кандидатстване. Ще са нужни финансови средства за: заплащане на възнагражденията на специалистите, в размер на 34 145,90 лв. ; разходи за материали и консумативи, свързани с пряката работа с потребителите - 5 000 лв.; 1 000 лв. - невъзстановимо ДДС. Предоставяне на услуги за ранно детско развитие, цялостно функциониране, управление и предоставяне на услугите - 27 099,40 лв.
Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище: Целта е да се увеличи готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. От услугата ще се възползват деца, които не са постигнали в максимална степен показателите за училищна готовност. Дейността предвижда предоставяне на услуга, която ще спомогне за социализацията на децата от уязвимите групи в условията на плавен и приемствен преход за училище. В рамките й ще се организират летни групи (лятно училище) за деца, на които предстои започване на първи клас в масово училище. Така ще се осигурят възможности за тези деца да доразвият или съхранят придобитите в предучилищното образование когнитивни и социални умения. Предвижда се предоставяне на услугата да е за определен период (преди началото на учебната година, по време на лятната ваканция), като образователните елементи в дейности ще се комбиниранет с игри и други форми на работа, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия ги свят. В летните групи ще бъдат предоставяни следните дейности за подобряване на предучилищната подготовка: - преодоляване на затрудненията в изучаването на български език и др., осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища. Възможно е разделянето на децата по групи, в зависимост от нуждите им. - игри в съответствие с предпочитанията на децата; - кратки екскурзии в или в околностите на града; - включване на родителите в екскурзиите като придружители; - организиране и провеждане на състезания, викторини и др. в края на лятното училище; - срещи с родителите; - закупуване на книги и материали за първи клас; Дейността ще бъде изпълнявана от: учител с подготовка по предучилищна и начална училищна педагогика, който ще организира и провежда цялостната образователна програма на групите и медиатор/помощник възпитател, който ще участва активно в информирането на бенефициентите, мотивирането им за включване в дейността, както и ще подкрепя работата на педагога с родителите на децата. При нужда децата и семействата ще имат достъп и до всички останали услуги, които ще се реализират чрез проекта, като ще могат да ползват услугите на логопед, социален работник, психолог и др. В дейността ще участват представители на следните целеви групи: - деца на 5, 6 или 7 годишна възраст (след завършване на предучилищна подготовка)от семейства от уязвими групи - уязвими етнически групи, по-специално ромската общност, получатели на социални помощи, безработни, семейства с три и повече деца, самотни родители, семейства, живеещи в отдалечени райони; - деца, чийто майчин език не е български и които срещат затруднения при общуването на български; - родители на деца, посещаващи летните групи, организирани в рамките на дейността. Родителите на децата ще бъдат информирани и включени в тази дейност, с цел поддържане на тяхната мотивация за записване на децата в първи клас; Мястото, където ще бъдат организирани летните групи е в новопостроена сграда по ПСВ на Община Благоевград, намираща се на адрес: гр. Благоевград, ж.к. "Еленово", ул. "Явор" № 8. За изпълнение на дейността ще бъдат наети един педагог ( с подготовка по предучилищна или начална училищна подготовка) - нает на трудов договор и един медиатор/помощник възпитател на трудов договор. Заетостта на специалистите ще бъде посочената в Таблицата с видовете услуги и видовете индикативни разходи за тях за 12 месеца (Вариант "А") към Насоките за кандидатстване.
Информиране и публичност: Дейността е насочена към: популяризиране на същността на социалните услуги, които ще бъдат развити чрез проекта и очакваните резултати от тяхното изпълнение; подобряване на информираността и мотивиране на местната общност за включване в дейности, включително и превантивни за преодоляване на социалната изолация; В обхвата на този дейност попада изпълнението на конкретни мерки за представяне по подходящ начин на проекта, неговата същност, цели, очаквани резултати. Също така ще бъде осигурена публичност и информираност на целевата група по проекта и цялата общественост за финансовия принос на ЕС чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за неговата реализация. Изпълнението на предвидените мерки за публичност ще е съобразено с правилата на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета от 17.12.2013 г, Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и задълженията на бенефициента за осигуряване на информация и публичност. Дейностите по информация и публичност включват: - организиране и провеждане на две пресконференции, съответно по повод стартиране и приключване на проекта. За участие в тях ще бъдат поканени представители на заинтересовани институции, медии, доставчици на услуги, педиатри, специалисти, работещи в детски и учебни заведения в Община Благоевград; - публикации в местни медии - 2 броя. Чрез тях ще се информира по-голяма част от местната общественост за целите на проекта, заложените резултати и предприетите действия за тяхното постигане; - публикуване на информация за проекта на сайта на Община Благоевград. По този начин ще се осигури: максимална прозрачност за изпълнението на проектните дейности; информиране на бенефициентите, относно възможностите за включването им в проекта; конкретни данни за постигнатите резултати от изпълнението на проекта; - подготвяне, отпечатване и разпространение на информационни брошури - 1000 бр. Брошурите задължително ще съдържат логата на ЕС, името и договора за безвъзмездна финансова помощ и информация за финансирането, целите на проекта, очакваните резултати, услугите, които ще се предоставят чрез него и възможностите за ползване на тези услуги от целевата група; - изработване и разпространение на рекламни материали (химикали, тениски, тефтери);


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница