Стопански факултетстраница1/6
Дата05.08.2018
Размер0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

За информация: тел. (02) 873 83 10, 971 10 02, вътр. 445

Факс: 873 99 41

Е-mail: info@feb.uni-sofia.bg;desi@feb.uni-sofia.bg

http://www.feb.uni-sofia. bg

Специалност Стопанско управление

Бизнес администрация – стратегическо управление

Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси


  • Бизнес-администрация – икономика и управление на здравеопазването

Икономика и управление на туризма

Икономика и управление на публичния сектор

Управленски информационни системи

Бизнес администрация – стратегическо управление – неспециалисти

Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси – неспециалисти


  • Бизнес-администрация – икономика и управление на здравеопазването - неспециалисти

Икономика и управление на туризма – неспециалисти

Икономика и управление на публичния сектор – неспециалисти

Управленски информационни системи – неспециалисти

Мениджмънт на човешките ресурси (Социална отговорност на предприятието) - на английски език

Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство
Магистърските програми по стопанско управление дават възможност за профилиране и специализиране на обучаваните, за надграждането на знания и умения, необходими за успешното изпълнение на изискванията на определена длъжност или група длъжности, за изпълнението на конкретни трудови функции. Те дават възможности за получаване на умения за научноизследователска работа и др. Успешно завършилите могат да заемат ръководни и административни длъжности в стопански организации, средните и висшите равнища на държавната администрация, организациите от третия сектор; да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена.

С решение на Факултетния съвет на Стопанския факултет (Протокол № 04/14.04.2009 г.) се утвърждава правилото, че магистрите от дадена програма могат да слушат като избираеми, курсове и от други магистърски програми на Стопанския факултет, както избираеми, така и задължителни. Необходимо е само студентът да събере нужните кредити.

Магистърските програми са в два варианта – за специалисти и за неспециалисти (названието “неспециалист” е условно). Разграничението е въз основа на базовото бакалавърско (или магистърско – при петгодишно обучение) образование на кандидатите.

 В магистърските програми за специалисти могат да кандидатстват: А) лица с базова подготовка по специалностите „Икономика”, „Стопанско управление”; Б) лица, които вече са изучавали и завършили успешно най-малко 8 (осем) от посочените по-долу 12 (дванадесет) дисциплини, включени в учебния план на подготвителната година за кандидатите-неспециалисти. За да бъде зачетена съответната дисциплина, хорариумът, посочен в дипломата за завършена образователна степен, не трябва да е по-малък от 80% от предвидения по учебен план1.Прием. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, както и кандидатите за платена форма на обучение се явяват на писмен тест и устно събеседване. Балът се образува от: а) средния успех от дипломата за висше образование (бакалавър или магистър-при петгодишно обучение); б) успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) за бакалавърска степен; в) оценките от писмения тест; г) устното събеседване2.

В магистърските програми за неспециалисти могат да кандидатстват всички лица, независимо от характера на базовото им образование.Прием. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, както и кандидатите за платена форма на обучение се явяват на следните входни изпити: а) писмен изпит за оценяване на общата икономическа / управленска култура; б) писмен изпит за определяне нивото на владеене на западен език; в) устно събеседване. Балът се образува от: а) средния успех от дипломата за висше образование (бакалавър или магистър – при петгодишно обучение); б) успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа); в) оценките от писмените изпити и устното събеседване. Въпросите за писмения изпит са свързани с обосноваване на лично мнение по актуален икономически/управленски проблем, текстове за превод или отговор на въпрос от и на чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански).3

Крайното класиране става според бала и реда на посочените желания, в съответствие с Правилник за приемане на студенти в Софийския университет „Свети Климент Охридски” за образователно-квалификационна степен „магистър” през учебната 2009/2010 г.
Съотношението на местата за обучение „по държавна поръчка” и „срещу заплащане” се определя ежегодно.
Списък на дисциплините, според които се определя
правото за кандидатстване в магистърските програми
за специалисти

Дисциплина Общ Лекции Упр.
хорариум

1. Основи на управлението


(вкл. Бизнес планиране и контрол) 90 60 30

2. Микроикономика 60 60 0

3. Макроикономика 60 60 0

4. Маркетинг 45 30 15

5. Държавни финанси 30 30 0

6. Количествени методи


в управлението 30 30 0

7. Правни основи на управлението 45 30 15

8.Управление на човешките ресурси
и организационно поведение 90 45 45

9. Счетоводство 75 75 0

10. Статистика 60 60 0

11.Информационни технологии


и системи 60 30 30

12. Корпоративни финанси 30 30 0


Магистърска програма: Бизнес администрация -
стратегическо управление

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Анастасия Бънкова

Тел.:971 10 02, вътр.372

E-mail: bankova@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Да подготви висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременните методи и средства за стратегическо управление и организационно развитие. Програмата по стратегическо управление поставя акцент върху разработването на организационната стратегия.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика, стопанско управление и свързаните с тях или изучавани минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения по-горе списък с хорариум не по-малък от 80% от изисквания.

Възможна реализация на завършилите програматаБизнес администрациястратегическо управление: ръководители на разнообразни по бранш и големина организации, занимаващи се със стратегическо управление и/или планиране; консултанти, преподаватели и научноизследователски кадри.

Във втори семестър студентите избират един профилиращ модул. Дисциплините от избрания профил стават задължителни. Ежегодно се обявяват модулите „Стратегическо развитие”, „Развитие на човешкия капитал” и „Маркетинг”. Останалите модули се обявяват при наличие на ресурси. Възможно е също при интерес и ресурси да се разработват и допълнителни модули.УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Дисциплини Лекции Упражнения Проект Кредити

I семестър

Специализираща подготовка

Стратегическо управление 45 45 проект 7,5

Предприемачество 45 45 проект 7,5

Организационна теория 45 45 проект 7,5

Стратегически маркетинг 45 45 проект 7,5
II семестър

Профилираща подготовка

Студентите избират един от посочените по-долу модули. Всеки модул се състои от три учебни дисциплини.

Дисциплините от избрания модул стават задължителни.4

Хорариум за всяка от дисциплините 30 30 проект 6

Избираема подготовка

Управление на веригата на доставките 30 30 - 4

Управление на организации
с нестопанска цел 30 30 - 4

Общ хорариум за избираема подготовка 180 12
III семестър

Разработване и защита на преддипломен проект 15

Разработване и защита на Магистърска теза 15
ПРОФИЛИРАЩИ МОДУЛИ
МОДУЛ „СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Организационни мрежи и стратегически партньорства

Екологичен мениджмънт

Проектен мениджмънт
МОДУЛ „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ”

Национална и организационна култура

Системи за мотивация, оценка и възнаграждение на персонала

Вземане на решение от икономическите агенти
МОДУЛ „МАРКЕТИНГ”

Основи на успешните продажби

Интегрирани маркетингови комуникации

Потребителско поведение
МОДУЛ „ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Проектен мениджмънт

Управление на знанието в проектите

Програмни продукти за управление на проекти (MS PROJECT)
МОДУЛ „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”

ЗАБЕЛЕЖКА: Модулът е подготвен и се провежда съвместно с преподаватели от Университета в Тенеси (САЩ). Занятията се водят на английски език.

Международна икономика (на български език за онези, които не са изучавали курса преди това)

Международни бизнес стратегии (International Business Strategies)

Международен мениджмънт (International Management)

Лидерството в мултикултурна среда (Leadership in Multi-cultural Environment)

Организационно развитие (Organizational Development)


Магистърска програма: Бизнес администрация –
развитие на човешките ресурси

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Желю Владимиров

Тел.:873 81 23

E-mail: jeve@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Програмата по Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси се занимава със стратегическия ресурс на организацията – нейния персонал, формирането и развитието на организацията като жизнеспособен социален организъм.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика, стопанско управление и свързаните с тях или изучавани минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения по-горе списък с хорариум не по-малък от 80% от изисквания.

Възможна реализация на завършилите програмата „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси”: директори по управление на човешките ресурси, ръководители на едноименни отдели, специалисти в такива звена; консултанти, преподаватели, научноизследователски кадри.

Във втори семестър студентите избират един профилиращ модул. Дисциплините от избрания профил стават задължителни. Ежегодно се обявяват модулите „Стратегическо развитие”, „Развитие на човешкия капитал” и „Маркетинг”. Останалите модули се обявяват при наличие на ресурси. Възможно е също при интерес и ресурси да се разработват и допълнителни модули.УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Дисциплини Лекции Упражнения Проект Кредити

I семестър

Специализираща подготовка

Стратегическо управление на
човешките ресурси 45 45 проект 7,5


Организационна промяна
и развитие 45 45 проект 7,5


Учещата организация 45 45 проект 7,5

Управление и развитие на
организационната култура 45 45 проект 7,5

II семестър

Профилираща подготовка

Студентите избират един от посочените по-долу модули. Всеки модул се състои от три учебни дисциплини. Дисциплините от избрания модул стават задължителни.5

Хорариум за всяка от дисциплините 30 30 проект 6
Избираема подготовка

Управление на веригата
на доставките 30 30 - 4


Управление на организации с
нестопанска цел 30 30 - 4

Общ хорариум за избираема подготовка 180 12
III семестър

Разработване и защита на преддипломен проект 15

Разработване и защита на магистърска теза 15

ПРОФИЛИРАЩИ МОДУЛИ
МОДУЛ „СТРАТЕГИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”

Организационни мрежи и стратегически партньорства

Екологичен мениджмънт

Проектен мениджмънт
МОДУЛ „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ”

Национална и организационна култура

Системи за мотивация, оценка и възнаграждение на персонала

Вземане на решение от икономическите агенти
МОДУЛ „МАРКЕТИНГ”

Основи на успешните продажби

Интегрирани маркетингови комуникации

Потребителско поведение
МОДУЛ „ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ”

Проектен мениджмънт

Управление на знанието в проектите

Програмни продукти за управление на проекти (MS PROJECT)
МОДУЛ „МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС”

ЗАБЕЛЕЖКА: Модулът е подготвен и се провежда съвместно с преподаватели от Университета в Тенеси (САЩ). Занятията се водят на английски език.

Международна икономика (на български език за онези, които не са изучавали курса преди това)

Международни бизнес стратегии (International Business Strategies)

Международен мениджмънт (International Management)

Лидерството в мултикултурна среда (Leadership in Multi-cultural Environment)

Организационно развитие (Organizational Development)

Магистърска програма: Бизнес администрация -
икономика и управление на здравеопазването

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Анастасия Бънкова

Тел.:971 10 02, вътр.372

E-mail: bankova@feb.uni-sofia.bg

Стопански факултет, Медицински факултет

Магистърската програма по „Бизнес администрация – Икономика и управление на здравeопазването” за специалисти е предназначена за кандидати с базово образование по специалностите „Стопанско управление”, „Икономика”. Продължителността на обучението е 1,5 години и обхваща:

Специализиращ модул (един семестър): Базова задължителна подготовка.

Профилиращ модул (един семестър), ориентиран към системата за обществено здравеопазване в България.

Изборно-задължителна и свободно избираема практическа подготовка в един от предлаганите практикуми (виж по-долу)

Финален модул (един семестър) – разработване и защита на преддипломен проект и на магистърска теза.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика, стопанско управление и свързаните с тях или изучавани минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения по-горе списък с хорариум не по-малък от 80% от изисквания.

Целта на програмата е да подготви високо квалифицирани административни кадри за общественото здравеопазване. Те могат да работят както в публичната администрация, така и в администрацията на различните здравни заведения и институции.

Програмата приема високи международни стандарти. Курсовете са разработени по международни проекти.
СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СТУДЕНТЪТ ТРЯБВА:

ДА ЗНАЕ


Базови икономически, правни, управленски знания за общественото здравеопазване

ДА МОЖЕ


Да прилага знанията си в управлението но конкретна здравна организация или в публичната администрация, занимаваща се със здравеопазването

За е способен да развива сам знанията и уменията си

ДА БЪДЕ

Човек, който успешно се справя със сложната ситуация в здравното заведение, където се преплитат интересите на много групи – пациенти и техни близки, лекари, сестри и друг медицински и парамедицински персонал, общество и други, отговорен, принципен, всеотдаен


ВЪЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ:
В разнообразни здравни заведения, публичната администрация, здравната каса, съсловните организации, аптеки, социални домове, центрове за здравни грижи.
УЧЕБЕН ПЛАН

ХорариумДисциплини Лекции Упражнения Практ. упр. КредитиІ семестър

Икономика и финансиране на

здравеопазването 45 15 задача 5

Сравнителен анализ на

системите за здравеопазване 30 15 задача 4

Здравен мениджмънт 45 30 проект 5

Основни знания по хуманна

медицина* 45 15 - 5

Основни знания по

стоматология 45 15 - 4

Основни знания по фармация 45 15 - 4
Избираеми

Управление на човешките

ресурси в здравно заведение 30 15 - 3

Управление на качеството

в здравно заведение 30 15 - 3

Аутсорсинг в здравното

заведение 30 15 - 3
ІI семестър

Система за обществено

здравеопазване в България 45 15 - 4

Добри управленски практики** 45 15 проект 6

Информационно осигуряване

на управлението

в здравеопазването 30 30 проект 5

Медицинска статистика 30 30 задача 5
Избираеми

Здравословно хранене и

здравословен начин на живот 15 45 проект 5

Епидемиология/ Социална

медицина/ 45 15 - 4

Реинженеринг на болница 30 15 - 3

Рационализиране на

логистиката в здравно заведение 30 15 - 3

Управление на сградите и

съоръженията в здравното

заведение 30 15 - 3

Работа със здравната каса на

дадено здравно заведение 30 15 - 3

Работа със съсловните

организации в конкретно

здравно заведение (по избор):

ортомолекулярна

медицина;високотехнологичен

бизнес в медицината;

цялостна медицина;

история на медицината; 30 15 - 3

Забележка:

* Ако сред студентите - специалисти има такива с медицинско базово образование, вместо медицинските курсове, си избират индивидуална работа с научен ръководител по проект, измежду посочените избираеми дисциплини за II семестър, които осигуряват необходимия брой кредити;

**Всеки студент избира поне 2 „Добри управленски практики”. Те се провеждат под формата на практикум в общопрофилни или специализирани болници, ДКЦ, Джи Пи практика, домове и центрове за обгрижване на стари хора и болни, здравен туризъм, различни позиции в публичната администрация, аптеки и др.
III семестър

Преддипломен проект 15

Защита на дипломна работа 15
Магистърска програма: Икономика и управление
на туризма

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Соня Милева

Тел.: 0 887 219 612

E-mail: smileva@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Студентите да разширят и да задълбочат познанията си по специален предмет на управление – туристическата индустрия.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика, стопанско управление и свързаните с тях или изучавани минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения по-горе списък с хорариум не по-малък от 80% от изисквания.

Възможна реализация на завършилите програмата: Завършилите магистри могат да бъдат ръководители на различни нива в предприятия, фирми, дружества и заведения в сферата на туризма в туристическите курорти, комплекси, ваканционни туристически селища, могат да работят в областта на хотелиерството и ресторантьорството, туроператорската, турагентската дейност, в научноизследователски и консултантски фирми, сдружения, фондации, да участват в организации и комисии за контрол на качеството на туристическите услуги, за категоризация и регистрация на фирми и отрасли за провеждане на туристическа дейност и др.
Учебен план

Хорариум

Дисциплини Лекции Упражнения Практ.упр. Кредити

I семестър

Задължителни

Управление на туристическото
предприятие 60 30 проект 10


Организация и управление на
алтернативните


видове туризъм 45 15 - 4

Маркетинг на туризма 45 15 проект 6

Управление на туроператорската и

турагентската дейност 45 15 - 4

Чужд език – английски 60 0 - 4
Избираема - една

Туристическо право 30 0 - 2

Инфраструктура на
туристическите обекти


и курорти 30 0 - 2

Конюнктура в туристическата

индустрия 30 0 - 2
II семестър

Задължителни

Планиране и устойчиво развитие

на туризма 45 15 проект 9

Икономика на международния
туризъм 45 15 проект 9


Информационни и управленски
системи в туризма 45 15 - 4


Чужд език – втори 60 0 - 4
Избираеми - две

Управление на проекти в туризма 15 15 - 2

Икономически проучвания в туризма 15 15 - 2

Предприемачество на малкия и
среден бизнес в туризма 15 15 - 2

III семестър

Преддипломен проект 15

Разработване и защита на Магистърска теза 15

Магистърска програма: Икономика и управление
на публичния сектор

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Александър Николов

Тел.:0 899 065 262; 971 10 02, вътр.302

E-mail: alek_nikolov@mail.bg
Цел на програмата: Да се създадат висококвалифицирани специалисти, които да владеят съвременните методи и средства за управление в публичния сектор, да правят икономически анализи и да взимат аргументирани от стопанска гледна точка решения в публичния сектор.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика, стопанско управление и свързаните с тях или изучавани минимум 8 (осем) от дисциплините в посочения по-горе списък с хорариум не по-малък от 80% от изисквания.

Възможна реализация на завършилите програмата по икономика и управление на публичния сектор: Като държавни служители на национално равнище, в областна и общинска администрация, главни секретари на министерства и други ведомства, кметове, секретари на общини, директори и служители в нестопански организации, служители в обществени организации, административни директори в стопански организации и др.

Учебен план

Хорариум

Дисциплини Лекции Упражнения Практ.упр Кредити

I семестър

Задължителни

Методи на стратегическото
управление на публичния сектор 45 15 проект 7 /4+3/


Национални стратегии и държавна

регионална политика 45 15 - 4

Маркетинг в публичната сфера
и териториален маркетинг 15 45 проект 7


/4+3/

Регионална икономика и проекти
за регионално развитие 30 30 проект 6


/3+3/

Публична власт – политики,
стратегии и програми 45 15 - 4

Избираеми – една

Административните системи
на развитите страни 15 15 - 2


Териториално планиране, оценка
на общинската политика 15 15 - 2


Урбанизация и благоустрояване
на територията 15 15 - 2


Делови решения и сигурност
на организацията 15 15 - 2

II семестър

Задължителни

Финансово управление на
териториалното развитие 30 30 - 4


Управление на персонала и

административна оптимизация 45 15 - 4

Икономика на публичния сектор 45 15 проект 6

/4+2/

Съвременни информационни
технологии в администрацията 15 45 проект 6


/4+2/

Правно регулиране на публичния

сектор 30 30 - 4

Управление и администрация
на общините 45 15 проект 4

Избираеми – една

Социална политика 30 0 - 2

Екология и устойчиво развитие 30 30 - 4

Перспективи за икономически

растеж и развитие на нациите 30 30 - 4
III семестър

Разработка и защита на курсов проект по публична администрация 15

Разработване и защита на дипломна работа 15

Магистърска програма: Управленски информационни
системи

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: доц. д-р Красимира Швертнер

Тел.: 0 877 233 092

E-mail: shvertner@feb.uni-sofia.bg
Цел на програмата: Студентите да развият и задълбочат своите знания и умения в областта на информационните и комуникационните технологии и системи; да получат практически опит при използване на информационни и комуникационни технологии и системи за решаване на бизнес-задачи; да могат да описват и създават подходи, методи, техники, софтуерни средства в процеса на систематичното изграждане, внедряване и поддържане на информационни системи.

Условия за кандидатстване: Завършена бакалавърска степен по икономика или стопанско управление.

Възможна реализация на завършилите програмата: В стопански организации като консултанти, преподаватели и научноизследователски кадри със задълбочени знания в областта на Интернет-технологии, бизнес-телекомуникации, мултимедия, приложна статистика и др.
Учебен план

Хорариум


Дисциплини Лекции Упражнения Практич.упр. Кредити
I семестър

Задължителни

Управленски информационни

системи 30 0 30 4+1

Мултимедия и Интернет

приложения 15 0 45 4+1

Моделиране на данни и проектиране

на бази от данни с Оракъл 30 0 30 4

Въведение в Oracle І част 30 0 30 4

Складове от данни 30 0 30 4


Избираеми

Администрация на БД Оракъл

І част 45 0 0 4

Количествени методи в
маркетингови изследвания 30 0 30 4


Непроцедурно визуално програмиране 15 0 45 4

Приложен иконометричен анализ

c SPSS, E – views 30 0 30 4

Практика по компютърна графика

I част 30 0 30 4
IІ семестър

Задължителни

Бизнес с Интернет 30 30 30 7

Бизнес-телекомуникации 30 30 30 7

Въведение в Oracle ІІ част 30 0 30 4

Финансови модули на Оракъл 30 0 30 4
Избираеми

Администрация на БД Оракъл ІІ част 45 0 0 4

Информационни системи и средства

за бизнес анализ 30 0 30 4

Вземане на решения от икономически
агенти 30 0 45 5


Обектно ориентирано програмиране 60 0 30 6

Практикум Интернет програмиране
с Java 15 0 30 4

ІІІ семестър

Практически стаж 0 0 160 10

Разработка и защита на предипломен
проект 5


Разработване и защита на дипломна работа 15


Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница