Стопанствостраница1/30
Дата05.09.2016
Размер4.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30GA-327
РУДОЛФ ЩАЙНЕР
БИОДИНАМИЧНО

ЗЕМЕДЕЛИЕ
ДУХОВНО-НАУЧНИ

ПРИНЦИПИ

ЗА РАЗВИТИЕТО

НА СЕЛСКОТО

СТОПАНСТВО
Селскостопански курс
Цикъл от 8 лекции, Въпроси и отговори.

Приветствие изнесени в Кобервитц

от 7. 6. до 16. 6. 1924 г.

Превод според изданието на литературното

наследство на Рудолф Щайнер

по непрегледани от автора записки
превод от немски:

д-р ПЕТКО БОЯДЖИЕВ
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
СТР.

1.Предговор от Д-р Волфганг Шауман

към българското издание.......................................................................6
2.Вместо увод, Дорнах, 20 Юни 1924 ....................................................12

Допълнителен отчет на Рудолф Щайнер за Селскостопанския курс.
3.Първа лекция, Кобервитц, 7 Юни 1924 ..............................................21

Предговор и въведение към курса. Еманципиране на човешкия и на животинския живот от външния свят.

Животът на планетите Животът на Земята. Животът на кварцовата субстанция в света. Калциевата субстанция. Едногодишните растения. Ритъм на планетите.Условия за процъфтяване на селското стопанство


4.Втора лекция, 10 Юни 1924...................................................................32

Силите на Земята и на Космоса


Земната почва като действителен орган. Селскостопанската индивидуалност. Живото взаимодействие. Отразените космически сили. Вътрешният живот. Космически химизъм. Космично излъчване. Същинският земен елемент. Топлината на цветовете и топлината на корените. – Кристализиращата сила. Живеещата във времето индивидуалност. Хаосът в семето. -Естественото образуване на хумуса. Азбуката на цялостното развитие на растението. Действието на Слънцето. Голямото преобразуване вътре в природата. Космически качествен анализ. Устройство на животното по форма и цвят. Структура и консистенция на неговата субстанция
5.Трета лекция, 11 Юни 1924...... ............................................................46

Поглед върху дейността на природата:

Действието на Духа в природата. Влиянието на азота за цялото земеделско производство. Действието на азота във Вселената. Дейността на сярата. Сярата, носителят на Духа. Значението на въглерода във Вселената. – Въглеродът, носителят на всички формиращи процеси в природата. Кислородът под и над земята. Кислородът, носителят на живия етер. Азотът над и във земята Азотът, носителят на усещането. Водородът като носител в далечините на Вселената. Елементите на белтъка и хаосът в семето. Варта и кварцът като основа на растението. Пеперудоцветните растения – Глината.


6.Четвърта лекция, 12 Юни 1924......... ...................................................60

Сили и субстанции, които проникват в духовната област. Въпроси на торенето.

Торенето и домакинството на природата. Начин на действие на веществата и на силите, и начин на действие на Духа. Същност на дървото в сравнение с едногодишното растение. Купчина земя същността на наторената земя. Лично отношение към тора. Действие на силите в органичното вещество. Съживяване на самото земно вещество. Компост формиране на рогата формиране на рогата на елена. Обикновен оборски тор Бактерии и качеството на тора. Концентрирана жива сила на тора в кравешкия рог. – Разреждане и разбъркване на тора от рогата на крава. Престояване на кварц или фелдшпат в земята по време на лятото. Човекът като основа на цялото изследване.


7.Въпроси и отговори, 12 Юни 1924.......................................................72

Разреждане, разбъркване и разпръскване на тора от кравешките рога. – Хаотизация на семето. Способност за възпроизводство и хранителност на житните растения.


Наблюдение на Макрокосмичното като задача на духовната наука: Земя и растеж на растенията

8.Пета лекция, 13 Юни 1924.....................................................................82

Правилното определяне състава на тора. Обработка с неорганични съединения. Пряко оживяване на земята с органично вещество. Хомеопатична дозировка. Субстанционални, оживяващи и облъчващи сили. Белият равнец и природният процес за развитието на растенията. Еленът и силите на Космоса. Действието на калция и значението на лайката. Копривата, най-голямата благодетелка на растенията. „Поумняване" на почвата Естеството на растенията и болестите на растенията Дъбът Поемане на силициева киселина от земята Качествено взаимоотношение в органичните процеси. Взаимодействие между силициевата киселина и калия. Глухарчето – Валериана официналис.
9. Въпроси и отговори, 13 Юни 1924...... .........................................95

Общи грижи за тора. Подробности за торовите препарати. Поемане на храна от атмосферата. Индивидуализиране на мерките в селското стопанство.


10. Шеста лекция, 14 Юни 1924........................................................101

Същността на плевелите, на животните-вредители и на така наречените болести по растенията пред форума на природата. Варовото и кварцовото действие на Земята. Влиянието на планетите. Лунното въздействие и покълването Силите, благоприятстващи плодообразуването. – Предотвратяване на лунното действие при плевелите. Пепелта Планетната система и Зодиакът. – Характерен пример: полската мишка. Космичното влияние при насекомите и нисшите животни Нематодат; при цвеклото – Слънцето и Зодиакалният кръг. – Нормално състояние при растенията и при животните. – Действието на Луната и паразитното гъбясване. – Полският хвощ.


11.Въпроси и отговори, 14 Юни 1924 ..............................................115

Водни плевели. Херния на зелето. Гъбични болести на лозата. Ръжда към въпроси за констелациите. Минералният тор.


12.Седма лекция, 15 Юни 1924 ........................................................121

По-интимните взаимодействия в природата: Отношението между полевъдство, овощарство, животновъдство. Дървото в цялостното домакинство на природата. Тревистите и житните растения Камбиумът. – Миризмата на тревистите растения и на дърветата. Същността на корена. Сродство на растенията със света насекомите. Дъждовните червеи. Светът на птиците. Съотношение на гори, ниви, ливади: регулирането на гората. Вътрешно сродство на храстите с млекопитаещите. Интимно отношение на гъбите към нисшия животински свят. Отношение на растенията към животните, на животните към растенията. Даването и вземането в природата.


13.Осма лекция, 16 Юни 1924.…………………………..................133

Същността на храненето при животните. Двоякото разчленяване в животинския организъм. – Земно и космично вещество. Земни и космични сили. Селското стопанство като организъм. Зачатък на Аз в тора. – Развиващата се азова сила в Земята. Селското стопанство като индивидуалност. Съвместното действие на веществените и силовите потоци при животните за мляко, за работа и за угояване. Храненето с корени. – Лененото семе. Сеното Детелиновите растения готвенето на храната. Солта Домати и картофи. – Селското стопанство в най-тясна връзка със социалния живот.


14. Въпроси и отговори, 16 Юни 1924 .............................................150

Тор и урина. Към въпроса за констелациите на звездите от Зодиака. Ролята на електричеството в природата. Подсоляване и подквасване на фуража. Зеленото торене. Употреба на човешки тор. Морал и убеждения.


15. Приветствие, Кобервитц, 11 Юни 1924......................................157
16. Указание на немските издатели...................................................165
17. Послеслов......................................................................................170
18. Бележки..........................................................................................172
19. Продукти ДЕМЕТЕР на биодинамичното земеделие...............174
20. Приложения...................................................................................174
УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ЕЗОТЕРИЧНИТЕ ЛЕКЦИИ ОТ РУДОЛФ ЩАЙНЕР

За характера на тези частни издания Рудолф Щайнер (1861-1925) казва следното в своята автобиография „Моят жизнен път" (Събр. Съч. №28, гл. 35): „Съдържанието на тези издания бе предвидено да се изнесе под формата на устни, непредназначени за издаване съобщения...

Никъде и в ни най-малка степен не е споменато нещо, което да не представлява чист резултат от изграждащата се Антропософия... Читателят може напълно да ги приеме за това, което Антропософията има да каже. Ето защо... първоначално тръгнахме от условието, те да бъдат разпространявани само всред членовете на Антропософското общество Нека обаче се има предвид, че в тези непрегледани от мен ръкописи, има и непълни неща.

Право за оценка на подобно частно издание обаче се признава само на онзи, който знае какво е условието за такава оценка. А за повечето от тези издания условието се състои поне в антропософското познание за човека и космоса, доколкото същността им е изложена от Антропософията и в познанието на това, което под формата на „антропософска история" се съдържа в съобщенията от духовния свят."
Каталог: wp-content -> Rudolf%20Steiner -> BG%20DOCS
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 29. 9 до 28. 10. 1917 г
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Берлин от 20 23. 1914 г превод от руски: петранка георгиева нередактиран превод изготвил: петър иванов райчев препис от ръкопис
BG%20DOCS -> Книга с ъ д ъ р ж а н и е стр. Увод. Задачата на Духовната наука
BG%20DOCS -> Лекция, изнесена в Цюрих на Октомври 1918 Превод от немски: Димитър Димчев Октомври 1918, Цюрих
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 4 до 31. 12. 1916 и в Базел на 21. 12 1916 г
BG%20DOCS -> И з ж и в я в а н и я в свръхсетивния свят т р и т е п ъ т я н а д у ш а т а к ъ м Х р и с т о с 14 лекции
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах от 4 до 31. 12. 1916 и в Базел на 21. 12 1916 г
BG%20DOCS -> Лекции изнесени в Дорнах и Берн между 25 януари и 23 март 1924
BG%20DOCS -> Окултна история
BG%20DOCS -> Ga-135 рудолф щайнер прераждане и к а р м а и тяхното значение


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница