Стопанството попада изцяло в област Пазарджик и заема част от землището наДата26.08.2016
Размер119.29 Kb.
#7402

За нас


ДЛС Широка поляна е разположена в Западните Родопи, на 190 км. от гр. София и на 100 км. от гр. Пловдив. Общата му площ е 10 990 ха. отделно биосферния резерват Дупката, който е с площ 456 ха. Цялата територия на стопанството е държавен ловностопански район. Релефът е типично планински с надморска височина от 1000 до 1790 м. Характерна особеност за района е късната пролет, късно и хладно лято, топла есен, последвана от студена и дълга зима с дебела снежна покривка. Основните видове дивеч, които обитават района на стопанството, са благороден елен, дива свиня, дива коза, муфлон, сърна, заек, глухар, мечка, лисица. Гостите на стопанството могат да отседнат в ловния дом на ДЛС Широка поляна, които предлага великолепен изглед към язовир Широка поляна и ловен заслон Фермата. Освен ловни емоции тук има възможност за фото лов и екотуризъм с пътуване до природни и исторически забележителности. На територията на стопанството се намират язовирите Широка поляна и Дженевра, с добри условия за спортен риболов.


Стопанството попада изцяло в област Пазарджик и заема част от землището на
община -град Батак. На север стопанството граничи с ДГС „Родопи", на изток с ДГС „Борово", на юг с ДГС „Доспат" и на запад с ДГС „Доспат" и ДГС
„Селище".

На територията на горското стопанство няма населени места.


В административно отношение ДЛС „Широка поляна" се числи към Южноцентрално държавно предприятие Смолян и Регионалнa дирекция по горите Пазарджик. Най-високата точка на стопанството е в отдел 222 - билото - 1791 м н.в.(връх Студенец), а най-ниската - водослива на р.Девинска и р.Катранджи дере -1000 м н.в.На територията на Държавно ловно стопанство „Широка поляна" са построени един голям и три малки язовира: яз."Широка поляна", яз."Блатото", яз.Дженевра" и яз."Левски".Територията на Държавно ловно стопанство „Широка поляна" се намира в Преходно-континенталната подобласт на Европейско-континенталната област - Планински климатичен район. Изцяло площта на стопанството попада в среднопланинската част на района (1000-2000м н.в.). Характерна особеност на терена, намиращ се под влияние на Планинския
климатичен район - среднопланинска част, са голямата надморска височина,
значителната му пресеченост и наличието на големи наклони.

Топлинните условия се определят изключително от надморската височина.


Въпреки, че поради наклонения терен абсолютните максимални температури не са така
ниски, както в котловините, през зимата температурите под 0°С имат относителна
устойчивост. Съчетано със значителните валежи, това обстоятелство обуславя устойчива снежна покривка.В района на Държавно ловно стопанство „Широка поляна" се установиха 4 типа месторастения. като доминиращи са две - № 75 и № 76.При сегашния среден зрелостен прираст на 1 ха залесена площ – 8.2 куб.м в
бъдеще се очаква – 9.0 куб.м. Това показва, че една част от насажденията в сегашния си
състав на територията на стопанството не отговаря на производителните възможности на съответните месторастения. При правилно и рационално разпределение на дървесните видове по типове месторастения в перспектива производителността на горите може да се увеличи със 10.0% при по-висок качествен състав на продукцията.Цялата площ на ДЛС „Широка поляна” е включена в Директива 92/43/ЕЕС (за опазване на местообитанията - зона Родопи- Западни BG0001030) и в Директива 79/409/ЕЕС (за опазване на дивите птици - зона Западни Родопи BG0002063) на НАТУРА 2000. По тази причина всички гори на територията на стопанството са отнесени към групата „Защитни, защитени, рекреационни и други гори”. Целта на стопанисване ще е най-вече опазване на хабитатите, да се увеличат защитни, водоохранни, рекреационни и други специфични функции на гората. Във връзка с това насажденията са групирани в отделни условни стопански класове, при които са приети диференцирани цели на стопанисване и на производство при отделни турнуси на сеч.
За постигане на поставената цел пред тази група гори, съобразно сегашното им
състояние са проектирани серия от лесовъдски мероприятия, по-важните от които са:
- естествено възобновяване на горите чрез правилно извършване на дългосрочни
възобновителни сечи;

- регулиране на видовия и качествения състав на насажденията чрез провеждане


на система от отгледни сечи;

- поддържане и увеличаване на биологичното разнообразие на горите чрез


създаване на жизнени и устойчиви насаждения;

-ефикасна защита на горите от нарушения, пожари, вредители и болести, и на


земите от почвена ерозия;

- оптимално използване на страничните горски ресурси чрез регулиране на пашата


на домашни животни, събирането на горски плодове, билки и гъби, и добив на сено и
листников фураж;

Съобразно биологическите особености на дървесните видове, типовете горски


месторастения, количеството и качеството на наличния подраст, състоянието на
насажденията и други фактори, налагащи в сечнозрелите насаждения да се извършват
възобновителни мероприятия, в горите на стопанството са проектирани следните
възобновителни сечи: групово-постепенна, неравномерно-постепенна и единично-
изборна и групово-изборна.През десетилетието е предвидено да се извършат отгледни сечи на млади насаждения и горски култури върху площ от 2822.7 ха, което представлява 61.6 % от общата площ и 41.2% по обем (119 705 куб.м) предвидена за всички видове сеч (290 685 куб.м).

Основните цели при провеждането на отгледните сечи са: оползотворяване на


естествения отпад, регулиране на състава, пълнотата и произхода на насажденията,
подобряване на сортиментната структура на дървостоите и повишаване на
водоохранните, почвозащитните, защитните, рекреационните и други полезни функции
на горите. Отгледните сечи, които ще се извършат през следващото десетилетие са:
осветления; осветления на културите; прочистки; прореждания и пробирки.
Общият размер на подлежащата за ползване дървесина / без клони / през
предстоящото десетилетие възлиза на 290 685 куб.м. или средногодишно по 29 068 куб.м.
Като „временно недостъпни” насаждения в ДЛС „Широка поляна” са отбелязани
433.3 ха. Природните условия в района на дейност на ДЛС „Широка
поляна” са благоприятни за развитието на наличната естествена дървесна растителност,
които съчетани с правилно провеждане през семеносните години на сечи с
предварително естествено възобновяване, гарантират добро възобновяване на горите,
факт който е установен при инвентаризацията на горите. При нормални климатични,
почвени и др. условия, не се налага подпомагане на естественото възобновяване.
За осигуряване в пълен размер на естественото семенно възобновяване на
сечнозрелите насаждения е необходимо да се провеждат следните мероприятия:
- във възобновителните участъци да се забрани временно пашата до
възобновяване на определените насаждения;

- възобновителните сечи да се извършват своевременно, след като наличния


подраст укрепне достатъчно, но да не се допуска и неговото прерастване. При
възможност сечта да се извършва през зимния сезон; Важно условие за естественото възобновяване на насажденията е поддържането на оптимален склоп при извършването на сечите с предварително естествено възобновяване, своевременно осветление на подраста и почистването на насажденията от отпадъци.

Ежегодно ще се допуска паша върху площ от 7781.0 ха, представляваща 70.80 %


от общата площ на стопанството, като върху тази площ могат да пасат 6458 глави едър
добитък или 31 124 глави дребен добитък, или комбинация от тях. Броят на домашните
животни, които могат да пашуват върху разрешената площ са определени съгласно
залегналите в Закона за горите норми, които са:

- за едър добитък - 0.83 бр. на ха

- за дребен добитък - 4 бр. на ха

Забранена е пашата в насажденията предвидени за възобновителни сечи, площите


предвидени за залесяване, в насажденията и културите с височина до 1.5 м. за дребния
домашен добитък и до 3.0 м. за едрия и в защитните, защитени, рекреационни и други
гори, ако това изрично е указано в документа за обособяването им.
В района на стопанството съществуват условия за добив на билки, горски плодове и гъби.Достатъчно разпространени са червената и черна боровинка, манатарка, сърнела, дипленка, пачи крак и др. Доколкото тази дейност се развива, стопанството трябва да увеличи контрола по събирането и плащането на съответните тарифни такси.

Годишното ползване от билките трябва да е съобразено с заповед на министъра на МОСВ, която ежегодно посочва нормите на ползване конкретно за лечебни растения. Средногодишно могат да се събират по 1500 кг боровинки, 3000 кг манатарка, 750 кг дипленка, 150 кг пачи крак.

В района на стопанството може да се коси трева за сено в
съществуващите поляни и ливади, които не попадат в пасищните комплекси. Ползвайки се от достигнатите добиви през изтеклия ревизионен период и отчитайки площите за добив през настоящото десетилетие, се предвижда да се добиват около 90 т. сено годишно. Голяма част от поляните и ливадите са се самозалесили с бял бор и постепенно стават негодни както за паша на домашни животни, така и за добив на сено. За увеличаване на тяхната продуктивност е необходимо да се вземат определени мерки за запазването им като поляни и ливади.
През следващото десетилетие се очаква да се увеличи общият дървесен запас на
стопанството с около 190 801 куб.м с клони, тъй като проектираното ползване е 339 894 уб.м с клони, а прираста възлиза на 536 950 куб.м с клони.

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ГВКС

Проведеното проучване установи, че цялата територия на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Широка поляна" - 10,990 ха, включва високи консервационни стойности (ВКС) опрделени съгласно „Националното ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност ", както следва:
ВКС 1. Горски територии, в които са съсредоточени глобално, регионално или национално значими стойности за биоразнообразието (напр. ендемизъм, застрашени видове, рефугии). В това число:
ВКС 1.1 Защитени територии

На територията на ДЛС са обявени 7 защитени териории: резерват „Дупката", ЗМ „Широка поляна", ЗМ „Кавал тепе", ЗМ „Слънчева поляна", ЗМ „Студената чучурка", ЗМ „Кемера". ЗМ „Лунгурлии" е прекатегоризирано историческо място на основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 4 и чл. 33, ал. 1 от ЗЗГ.ВКС 1.2 Застрашени, изчезващи и ендемични видове

Растителни видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, установени на територията на ДЛС „Широка поляна" Планинска дилянка (Valeriana montana.) ърцелистен тайник (Listera cordata (L.) R.Br..) -


Пълзяща гудиера (Goodyera repens) Родопска горска майка (Lathraea rodopaea)
Преходна мурава Животински видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, установени на територията на ДЛС „Широка поляна" Кафява мечка (Ursus arctos) идра (Lutra Lutra) ерен щъукел (Ciconia nigra) Горски бекас (Scolopax rusticola)
Трипръст кълвач (Picoides tridactylus) Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)
Дива коза (Rupicarpa Rupicarpa) Лещарка (Bonasa Bonasia)

ВКС 1.3 Критични концентрации на видове

Видовете, включени в Приложение 2 на Националното ръководство са глухар и мечка.ВКС 2. Значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално или национално значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространение и обилие. При определянето на тази консервационна стойност се включват типични ландшафти и тяхното биологично многообразие от Родопския район. Горите на територията на ДЛС „Широка поляна" отговарят на критериите на консервационната стойност, разглеждани в контекста на Родопите като географски обект. ДЛС „Широка поляна" като самостоятелна горскостопанска единица се включва в посоченото по-горе приложение към Националното ръководство.

ВКС 3. Горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива. С1.63 - Мезофитни гори с преобладание на бук, разположени на неутрални или близки до неутралните почви С3.16 - Монодоминантни гори на обикновена ела С1.А4 - Смесени широколистни гори разположени на стръмни и урвести места С3.1Е1 - Монодоминантни и с преобладание на смърч гори в Родопите С3.62 - Естествени чисти и смесени насаждения на Рinus реuсе
ВКС 4. Горски територии, които изпълняват важни природни функции в критични ситуации (напр. защита на водосбори, контрол на ерозията)
ВКС 4.1 Гори - единствени източници на питейна вода ВКС

На територията на ДЛС са установени каптажи на следните места: Каптаж „Широка поляна", Каптаж „Мирчев кайнак”, каптаж „Дженевра”.


ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение
ВКС 6. Горски територии, с решаващо значение за съхраняване културни ценности и традиции, религиозна и етническа идентичност.
За ВКС 6 могат да бъдат считани следните обекти от културно-историческото наследство:
• Историческа местност „Лунгурлии" (прекатегоризирана в защитена местност през
2003 г. могили „римски град" останки от манастир (най-вероятно тракийско светилище) останки от римски град в м. „Голямото кале" м. „Малкото кале" м. „Партизанска поляна" „римски мост" в местността „Кемера"

Благороден елен


Дивечов запас
* 20 мъжки
* 20 женски

Начини на ловуване:


* чрез издебване
* чрез причакване
* чрез примамване през брачния период

План за ползване:


* 1 - мъжки зрял екземпляр
* 1 - мъжки млад
* 1 - мъжки едногодишен

Срок на ловуване:


* мъжки и приплоди - от 1 септември до 31 януари
* женски - от 1 октомври до 31 декември

Глухар


Дивечов запас
* 114 животни общо

Начини на ловуване:


* чрез причакване

План за ползване:


* 8 - мъжки зрели

Срок на ловуване:


* мъжки - от 15 април до 15 май

 Дива коза


Дивечов запас
* 49 животни общо

Начини на ловуване :


* чрез издебване

План за ползване:


* 1 - мъжка зряла
* 1 - женска зряла

Срок на ловуване:


* мъжки - от 10 април до 10 май / 01 декември до 15 януари
* женски - от 15 септември до 31 октомври

Дива свиня


Дивечов запас
* 80 животни общо

Начини на ловуване :


* чрез причакване

План за ползване:


* 3 - мъжки зрели екземпляра
* 2 - мъжки средновъзрастни
* 2 - мъжки млади
* 3 - мъжки едногодишни
* 30 - приплода, в това число и за разселване

Срок на ловуване:


* Подборен лов
- мъжки - целогодишно
- женски, приплоди, едно и двегодишни - целогодишно
* Групов лов (гонка) - от 1 октомври до 31 декември

РЕЗЮМЕ НА МОНИТОРИНГА НА ГВКС ПРЕЗ 2013 г.

Системата за мониторинг на биологичното разнообразие е система, проследяваща и обобщаваща промените в биологичното разнообразие в горите управлявани от ДЛС Широка поляна в дългосрочен план. Това се осъществява чрез систематизирани дългосрочни наблюдения на елементите на биологичното разнообразие. Провеждането на мониторинг е основен инструмент в помощ при взимане на управленчески решения, имащи отношение към опазването на биологичното разнообразие на територията на ДЛС Широка поляна, като заедно с това обслужва нуждите от информация на възможно най-широк кръг ползватели.Разработени са формуляри за теренно попълване от работещите в горите, управлявани от ДЛС Широка поляна. Приложени са и снимки в доклада за ГВКС за правилното разпознаване на установените растителни и животински видове с консервационна стойност за територията на стопанството.

Мониторинг на ВКС 1.2 защитени, застрашени и ендемични видове

Кафява мечка – установена е в следните насаждения

  • Отдел 129 – женски млад индивид, установени са следи в калта на 01.10.2013 г. от Христо Благоев. Установен е женски възрастен индивид

  • Отдел 158 – млади индивиди 2 мъжки и 1 женски, възрастни индивиди 1 мъжки и 1 женски. Установени са следи покрай захранката от Христо Благоев на 01.10.2013 г.

  • Отдел 168 – 1 млад мъжки индивид и 1 мъжки възрастен + 1 женски възрастен. Установени са следи на захранка от Христо Благоев на 01.10.2013 г.

  • Отдел 140, 236 – 2 млад мъжки, 2 възрастен мъжки индивид и 2 женски възрастни при захранка от Ангел Власев на 18.10.2011 г.

  • Отдел 162 – 1 възрастен женски индивид и 1 млад мъжки + 1 млад женски индивид на захранка от Ангел Власев на 18.10.2011 г.

ОБЩО

МЛАДИ

ВЪЗРАСТНИ

Мъжки

Женски

Мъжки

Женски

6

2

4

4

Видра – установена е в следните насаждения

Отдел/ГСУ

От

Дата

МЛАДИ

ВЪЗРАСТНИ

121,122

Христо Благоев

01.10.2013

6

4

Черен ЩъркелУстановен е в Отдели 120, 122, 124 – 4 бр. възрастни индивиди от Христо Благоев на 01.10.2013 г.

Горски БекасУстановен е в Отдели 116, 117, 118 и 127 – 15 бр. възрастни индивиди с потенциални заплахи от хищници, установен от Христо Благоев на 01.10.2013 г.

Дива коза Установена е в Отдели 138, 139, 171, 170 от Христо Благоев на 01.10.2013 г. – 4 мъжки и 4 женски млади индивиди и 8 мъжки и 12 женски възрастни индивиди. Установени са реални и потенциални заплахи от хищници.

Мониторинг ВКС 1.3 - КРИТИЧНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ВИДОВЕ

Глухар – Установени са 8 мъжки и 10 женски индивида в ГСУ Дженевра от Христо Благоев, като са установени реални и потенциални заплахи от хищници и провеждане на сечи. Установени са 30 мъжки и 32 женски екземпляра от Христо Благоев като са установени реални и потенциални заплахи от хищници и провеждане на сечи. Установени са и 30 мъжки и 30 женски екземпляра от Борис Тинов

Мониторинг на ВКС 3. ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ РЕДКИ, ЗАСТРАШЕНИ ИЛИ ИЗЧЕЗВАЩИ ЕКОСИСТЕМИ, ИЛИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТАКИВА

Монодоминантни и с преобладание на смърч гори – през 2013 г. е направен мониторинг на няколко насаждения в които има това ВКС – 214 ж, 235 з, 210 а.

Гори във фаза на старост


Гори във фаза на старост

Отдели и подотдели

Площ, ха

138 – а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,1,2,3

45,8

145 – в,г,д,е,ж,з

61,8

153 – а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,1,2,3,4

76

157 – к,л

9,8

158 – и,к,л

16,7

159 – а,б,в,,д,е,1,2,3

56,7

201 – б,в,з,и,к

30,8ОБЩО

297,6

Необходими

220

Разлика

77,6
ГАЛЕРИЯ
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница