Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”страница1/9
Дата25.07.2016
Размер0.89 Mb.
#6598
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0008

Стъпка към ново образователно бъдеще селектронни форми на дистанционно обучение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзУНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ
УТВЪРЖДАВАМ: _________/п/_______________

проф. д.т.н. КОЛЬО ДИНКОВ

РЕКТОР НА УХТ - ПЛОВДИВ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
Доставка на оборудване и софтуер за нуждите на дистанционното обучение”

И ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА договор BG051PO001-4.3.04-000, проект: „Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд И БЮДЖЕТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2013 г., Пловдив
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

І.

публична покана


ІІ.

Пълно описание на предмета на поръчката


ІІІ.

ТехничесКа спецификация


ІV.

Указания относно подготовка на офертата и провеждане на ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА обществената поръчка


V.

Приложения


І.публична покана
ІІ.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Възложител


Възложител на настоящата обществена поръчка е Университетът по хранителни технологии – Пловдив.

Основан през 1953 като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), днес Университетът по хранителни технологии съчетава половинвековното си наследство със съвременни методики и динамичен подход към обучението и научните изследвания.

Студентите изучават широк спектър от специалности в областта на хранителната наука, техника и технологии, туризма, биотехнологиите, икономиката, компютърната и информационната техника, организирани в три образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Високата квалификация на завършващите им позволява успешно да се реализират в избраната от тях професия и да заемат отговорни и ръководни позиции в обществото.

Постиженията на университета са резултат от съвместните усилия на специалисти в различни дисциплини – един процес, който е едновременно иновативен и вдъхновяващ. Сътрудничеството с бизнеса и различни организации целят да гарантират конвертируемостта на академичното знание и трансфера му към обществото.

Гъвкавият модел на учебна и научна дейност, прилаган от УХТ през 21-ви век, е структуриран в съответствие с параметрите на Европейското пространство за висше образование и е предназначен да отговори на изискванията на бързо променящия се образователен и професионален контекст в национален, европейски и световен мащаб.

Университетът по хранителни технологии се състои от четири факултета:  • Технологичен факултет;

  • Технически факултет;

  • Стопански факултет;

  • Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт.

Последната валидна институционална акредитация е дадена на Университета по хранителни технологии на 02.02.2012 г. за срок от пет години, с обща оценка по критериите 8,91. Акредитирани структурни звена на Университет по хранителни технологии – Пловдив са Технологичен факултет, Технически факултет и Стопански факултет.

Към момента в УХТ – Пловдив се обучават 4000 студенти в 54 специалности. Преподавателският състав наброява 216 човека.2. Основание за поръчката

Настоящата открита процедура за сключване на договор за обществена поръчка се провежда в изпълнение на Решение на Ректора на Университет по хранителни технологии - гр. Пловдив за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване и софтуер за нуждите на дистанционното обучение” и във връзка с изпълнение на Договор BG051PO001-4.3.04-000, Проект: „Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и бюджета на Република България, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, т. 3, чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 16, ал. 8 и чл. 25, ал. 1 от ЗОП.


3. Цели на поръчката


Настоящата поръчка е част от проект „Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение“. В рамките на този проект са заложени множество дейности, чиято обща цел е да се доразвият електронните форми на обучение в УХТ - Пловдив, като предпоставка за повишаване на социалната и трудова реализация и да се създадат условия за професионално усъвършенстване и учене през целия живот на обучаващите се.

Бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) във всички сфери и на всички равнища на образователни услуги и интегрирането им в обучението е ключов фактор за модернизация на образователните и квалификационни системи. Опитът на престижни международно признати университети показва, че ИКТ в образованието, използвани за дистанционно обучение, променят начина на преподаване и учене. По този начин се предоставят нови възможности за повишена роля на стандартизация, разширено участие в ученето през целия живот, персонализиране на учебния процес, обогатяване на учебния опит и качеството на учене. Подобряването на ИКТ базирана образователна дейност включва изграждането на свързаност между преподаватели, обучаеми, администратори от една страна, и хора, знания, информация и услуги от друга, за да могат да изпълнят пълноценно ролите си в образователната общност. Дистанционното обучение не измества преподавателите, но в комбинация с конвенционалните методи повишава качеството и обогатява тяхното преподаване, предоставяйки им нови функционални характеристики и възможности за предоставяне на знания. Провеждането в дистанционна форма, обучението създава предпоставки за достигане на обучаемите в избрано от тях време и място. С това се разширява спектърът от категории обучаеми, получаващи достъп до обучение и образование – фактор, особено важен в условията на пазарна икономика и информационно общество, конкуренцията на пазара на образователни услуги и изискванията за учене през целия живот.Основните предимства на електронното обучение са:

  • Гъвкавост, достъпност, удобство - Потребителите ще имат възможността да се обучават със свое собствено темпо и на място избрано от тях. Освен това те ще бъдат свободни да се обучават само тогава, когато желаят и колкото имат нужда

  • Многоплатформеност на технологията - За разлика от някои други форми на обучение чрез компютър, дистанционното обучение с Интернет е достъпно за Windows, Мас или Linux потребители, обикновено без да се изисква допълнителен софтуер. Обучаващата програма (учебна среда) ще бъде направена само веднъж и след това може да се достави на всеки компютър, свързан с Интернет.

  • Пести време и пари - Тъй като Интернет може да се осигури навсякъде, няма да има разходи за пътуване на учащите до Университета или до специализирана централна сграда. Изчисления ни посочват, че средните разходи за този начин на обучение са с 50% по-малки от традиционния начин на обучение в аудитория.

  • Евтино разпространение по целия свят - Дистанционното обучение с Интернет е достъпно за всеки компютър по света, свързан към глобалната мрежа, което значително намалява разходите по доставяне на материалите в сравнение с традиционните начини на разпространение.

  • Лесно за преработка - Когато е нужно да бъдат направени промени в учебното съдържание, тези промени се правят само на едно място - върху сървъра, където се намира курсът. Така всеки потребител веднага може да види новите неща в курса.

Целта на настоящата поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да достави два сървара, ups за сърварите, пет клиентски компютри, дисков масив, суич и сърварни лицензи, както и да направи необходимото окабеляване.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница