Стратегия за развитие на социалните услуги в община лозницастраница1/4
Дата14.10.2018
Размер0.89 Mb.
  1   2   3   4

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Лозница 2011 – 2015 г.СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

2011 – 2015 ГОДИНАСъдържание
Резюме.........................................................................................................................стр. 5

Въведение…………………………………………………………....………............стр. 7Раздел А:

1. Необходимост от стратегическо планиране и оценка на потребностите……..стр. 8

1.1. Предистория и принципи....................................................................................стр. 8

1.2. Обхват и фокус на стратегията...........................................................................стр. 9

1.3. Съответствие с международни, национални и местни политики...................стр. 10

1.3.1. Национални приоритети в развитието на социални услуги.........................стр. 10

1.3.2. Институционална рамка на предоставянето на социални услуги................стр. 10

1.3.3. Стратегически документи................................................................................стр. 11

2. Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребностите в Община

Лозница.......................................................................................................................стр. 12

2.1.Тенденции в развитието на Община Лозница...................................................стр. 12

2.2. Характеристика на рисковите групи в Община Лозница................................стр. 16

2.3. Анализ на наличните услуги в Община Лозница ............................................стр. 19
Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги в община Лозница

3. Приоритети и цели на Общинската стратегия.....................................................стр. 21

3.1. Визия, ценности и принципи…..........................................................................стр. 21

3.2. Приоритети в развитието на социалните услуги община Лозница……........стр. 22

3.2.1. Приоритетно направление „Повишаване ефективността на социалните

услуги, предоставяни в общността”………………………………………………..стр. 23

3.2.2. Приоритетно направление „Оптимизиране на социалните услуги,

предоставяни в специализираните институции”…………………………………..стр. 24

3.2.3. Приоритетно направление „Развитие на капацитета за управление и

предоставяне на качествени и ефективни социални услуги”…………………….стр. 25

3.2.4. Приоритетно направление „Развитие на междусекторни и

междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на

социални услуги”……………………………………………………………………стр. 26

3.3. Основни целеви групи – потребители на услуги в община Лозница……….стр. 26

3.4. Интервенция - социални услуги и мерки в община Лозница………………..стр. 27

3.4.1. Мерки и дейности по Приоритетно направление „Повишаване

ефективността на социалните услуги, предоставяни в общността”……………..стр. 27

3.4.2. Мерки и дейности по Приоритетно направление „Оптимизиране

на социалните услуги, предоставяни в специализираните институции”………..стр. 31

3.4.3. Мерки и дейности по Приоритетно направление „Развитие

на капацитета за управление и предоставяне на качествени и ефективни

социални услуги”……………………………………………………………………стр. 33

3.4.4. Мерки и дейности по Приоритетно направление „Развитие на

междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и

предоставянето на социални услуги”………………………………………………стр. 35

4. Система за мониторин и оценка............................................................................стр. 37

4.1. Цели и задачи на мониторинга и оценката …………………………………...стр. 37

4.2. Участие на общината в мониторинга и оценката …………..………………...стр. 38

4.3. Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка…………..стр. 39
Раздел В: План за действие

5. Институционална рамка за изпълнението на Стратегията…………………….стр. 39

5.1. Отговорности и роли в изпълнение на Стратегията………………………….стр. 39

5.1.1. Дирекция "Социално подпомагане" Разград….…………… ………………стр. 39

5.1.2. Община Лозница и Общински съвет Лозница...…………… ……...............стр. 41

5.1.3. Обществения съвет за социално подпомагане……………………………...стр. 42

5.1.4. Държавна агенция за закрила на детето……………………………..............стр. 43

5.1.5. РИО на МОМН………………………………………………………..............стр. 43

5.1.6. Регионална здравна инспекция……………………………… ……………...стр. 44

5.1.7. Дирекция "Бюро по труда"……………………………………………………стр. 45

5.1.8. Неправителствени организации……………………………………...............стр. 45

5.1.9. Местен бизнес, организации на бизнеса…………………..………………...стр. 46

5.2. Механизми на партньорството…………………………………………………стр. 46

6. Ресурси……………………………………………………………………..............стр. 46

6.1. Изграждане на капацитет за изпълнение на Стратегията……………. ……...стр. 46

6.2. Изграждане на административен и органицационен капацитет…………......стр. 47

6.3. Източници на финансиране на Стратегията…………………………………..стр. 48

6.3.1. Необходими средства за финансиране на социални услуги в

Община Лозница…………….………………………………………………………стр. 48

6.3.2. Други необходими ресурси…………………………………………………..стр. 48

6.3.3. Източници на финансиране………………………………………………….стр. 49

7. Времева рамка и периодика……………………………………………………...стр. 49

8. Комуникационна програма………………………………………………............стр. 50

9. Публичност и прозрачност………………………………………………………стр. 52

10. Актуализация на стратегията…………………………………………………...стр. 53
Раздел Г: Приложения

11. Приложения към Стратегията за развитие на социални услуги в Община

Лозница………………………………………………………………………………стр. 56

11.1. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община

Лозница;

11.2. План за развитие на социалните услуги в община Лозница през 2011 – 2012 г.Използвани съкращения (абревиатури)

АЗ

Агенция по заетостта

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хора с увреждания

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДАЗД

Държавната агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителски грижи

ДДМУИ

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост

ДДУИ

Дом за деца с умствена изостаналост

ДМСГД

Дом за медико-социални грижи за деца

ДРСЗ

Дирекция “Регионална служба по заетостта”

ДП

Домашен помощник

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ДЦДМУ

Дневен център за деца и младежи с увреждания

ЗЖ

Защитено жилище

КП

Комуникационна програма

ЛА

Личен асистент

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МТСП

Министерството на труда и социалната политика

МФ

Министерството на финансите

НПО

Неправителствена организация

НП ”ОСПОЗ”

Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”

ОЗД

Отдел “Закрила на детето”

Отдел “СЗ”

Отдел “Социална закрила”

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РЗОК

Регионална здравноосигурителна каса

РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката

РИОКОЗ

Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве

РПУ

Районно полицейско управление

РЦЗ

Регионален център по здравеопазване

СА

Социален асистент

СИ

Специализирана институция

СУ

Социална услуга

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦРДУ

Център за работа с деца на улицата

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

Резюме

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в община Лозница 2011 – 2015 г. е разработена в изпълнение на чл.19 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 "а" и 36 "б" от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, съобразена е с приетата от Областния съвет за развитие гр. Разград "Областна стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г." и е базирана на приетия от Общински съвет Лозница с решение № 337/20.08.2010 г. “Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Лозница”. Стратегията е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни общинска администрация, представител на Общински съвет Лозница, Дирекция "Социално подпомагане" Разград, Дирекция "Бюро по труда", доставчици на социални услуги и местни граждански организации (НПО). Тя е в синхрон с националните приоритети на социалната политика в Република България и е част от въведения комплексен модел за планиране, насочен към гарантиране изграждането на по-ефективна и ефикасна система за предоставяне на социални услуги и използването на съществуващите национални програми и финансовите инструменти на Европейския съюз.Обхват: Стратегията задава обща рамка на видовете социалните услуги, които ще бъдат предоставяни на територията на общината, мерките за социално включване за рисковите групи през следващите пет години (2011 – 2015 г.).

Визия: Общинската стратегия за развитие на социалните услуги цели превръщането на Община Лозница в община с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за добро качество на живота, зачитане на личното достойнство, максималната самостоятелност, пълноценната реализация на индивидите и общностите в риск. Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи, както и за правата на детето. Основната ценност е човекът и правото му на достоен живот чрез максимално развитие и използване на неговите индивидуални възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Ключови и приоритетни направления

Ключовите и приоритетни направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на основни критични социални проблеми на жителите на общината.Приоритетно направление 1: Превенция за деца и семейства в риск

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата, чрез:

 • намаляване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, и задържането им в биологичното семейство;

 • осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството;

 • подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата;

 • равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.

Приоритетно направление 2: Деинституционализация на грижите за децата

Обща цел 2. Да се постигне намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции, да се подобри качеството на резидентната грижа в община Лозница, чрез:

 • извеждане на децата от специализираните институции за отглеждане в семейна среда;

 • развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда;

Приоритетно направление 3: Социално включване на общности в неравностойно положение и уязвими групи

Обща цел 3. Да се създадат условия за социално включване и интегриране на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в община Лозница, чрез:

 • осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда;

 • достъп до развитие за етническите общности в неравностойно положение и уязвими групи;

 • интеграция на рискови общности, индивиди и уязвими групи с рисково и зависимо поведение.

Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора

Обща цел 4. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в община Лозница, чрез:

 • мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда;

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в общинската стратегия, обхващат:

 • Развитието на човешките ресурси с цел повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги;

 • Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество с цел повишаване на ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

 • Общината – Кмет и Общински съвет; местна администрация формират и изпълняват общинската политика по отношение на социалните услуги, създават и предоставят социални услуги, договарят предоставянето на социални услуги с външни доставчици, контролират тяхното качество;

 • Д “СП” управляват случаите на хора в риск и в частност – насочват потребители към социалните услуги, изпълнявани като държавно-делегирана дейност;

 • Обществени съвети за социално подпомагане в общините;

 • Местни общности и техните представители – местни организации, представители на рисковите групи, НПО.

В Стратегията са описани в детайли мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови за изпълнението и. Ежегодно до 30 април в Общински съвет Лозница ще бъде внасян план за действие за реалириране на стратегията, чрез който могат да се правят и корекции на предвидените мерки при доказана потребност или възникнала необходимост. С изпълнението на Общинската стратегия ще се развие модерна социална политика в подкрепа решаване проблемите на рисковите общности на територията на общината в съответствие с националните приоритети за деинституционализация и спазване на европейските ценности.

Въведение

Сред основните стратегически приоритети на Министерството на труда и социалната политика, заложени в Стратегическия план на МТСП за 2009-2013 г., е осигуряването на устойчивост, качество и достъпност на социалните услуги, чрез въвеждане на регионален принцип на развитие на социалните услуги на базата на анализ на потребностите на местните общности. С промените в Закона за социално подпомагане (ДВ бр.15 от 23.02.2010 г.) и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ДВ бр. 27 от 09.04.2010 г.) се въведе задължението, областните управители, чрез своите администрации да разработят и приемат областни стратегии за развитието на социалните услуги за пет годишен период. В съответствие с утвърдената областна стратегия, Общинските съвети приемат стратегии за пет годишен период и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво, ежегодно до 30 април.

Стратегическото планиране се извършва въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта. Този подход гарантира предоставянето на съществуващи и разкриването на нови социални услуги, които да отговорят на конкретните потребности на хората от целевите групи на територията на общината.

Раздел А:

1. Необходимост от стратегическо планиране и оценка на потребностите

1.1. Предистория и принципи

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в община Лозница – общинска администраця и общински съвет, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), териториални структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации (НПО) и под методическото ръководство на УНИЦЕФ.

Нормативно разработването на общински стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги е регламентирано с измененията на Закона за социално подпомагане от 23.02.2010 г. и на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане – от 09.04.2010 г. Процесът на общинско планиране с участието на всички заинтересовани страни премина през четири основни етапа:


 • Етап 1: Изграждане на партньорства, създаване на организация за планиране, подготовка;

 • Етап 2: Проучване на потребностите и анализ на ситуацията;

 • Етап 3: Същинско стратегическо планиране на социалните услуги и мерки за социално включване. Разработване на Общинска стратегия и финализиране на документа през широк процес на консултиране.

 • Етап 4: Обсъждане и гласуване на Общинската стратегия, като секторна политика, от Общински съвет Лозница.

В съдържателно отношение, етапното развитие се интерпретира от предприети действия (стъпки) в свързана последователност, подчинени на логиката за участие на всички заинтересовани страни в плановия процес.

Първият етап включва следните събития:

Със Заповед № 264а/20.05.2010 г. на Кмета на Община Лозница бе сформирана „Териториална работна група” за разработване на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г.

На 01.06.2010 г. всичките представители на териториалната работната група взеха участие в обучение „Моделът за областно планиране с участие”, организирано от УНИЦЕФ в гр. Разград.

На 08.06.2010 г. участници от работната група присъстваха на Първа областна работна среща за стартиране процеса на планиране на областната и 7-те общински стратегии.

От тази дата нататък започна осъществяването на втория етап на планирането.

Започна набирането, обработването и синтезирането на информация и данни, необходими за изготвяне на доклад-анализа. Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги, и за избора на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите и потребителите, обслужващи едно или няколко населени места, както и за разработване на „смесени” услуги за рискови групи – комбиниране на две или повече услуги в обща административна рамка.- автори на доклада

1. Айше Реджеб – Координатор за Община Лозница (Директор дирекция „ТСУ и СД” към Община Лозница)

2. Юмер Мехов – Член на Териториалната работна група (гл. специалис “Туристически информационен център” към Община Лозница)

3. Илонка Димитрова – Член на Териториалната работна група (гл. експерт „СЗ” към Дирекция „Социално подпомагане” – Разград)

На 02.08.2010 г. бе налице готов проект на документа.

На 20.08.2010 г. доклад-анализът бе приет на заседание на Общински съвет Лозница.Третият етап започна с анализиране на информацията от доклад-анализа и планиране на социалните услуги на територията на община Лозница, които да бъдат включени в Областната стратегия.

Четвъртият етап обхваща обсъждане и гласуване на Общинската стратегия, като секторна политика, от Общински съвет Лозница.

1.2. Обхват и фокус на стратегията

Общинската стратегия за социалните услуги обхваща социалните услуги и мерки, които са необходими за осъществяване на ефективна социална политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в община Лозница, в съответствие с техните реални потребности и гарантиране прилагането на актуалните съвременни стандарти за социалните услуги.Видове услуги и обхват на рисковите групи. Общинското планиране има за цел да очертае насоките за създаване на мрежа от социални услуги, която отговаря на нуждите на рисковите групи в община Лозница и е ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка. Затова обхватът на интервенцията е много широк - от съществуващите вече услуги (като се посочва доколко те трябва да бъдат подобрени или запазени в техния настоящ вид), до развитието на нови социални услуги, като са посочени начините на достъп и връзката между тях. Освен това, стратегията обхваща тези хоризонтални мерки и дейности в други свързани сектори (като здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура), които имат отношение към ефективността на социалните услуги и са от ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.

Стратегията предвижда социални услуги за всички рискови групи на територията на общината. В рамките й са изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги за предстоящите 5 години на интензивна интервенция. Изборът на приоритетите е основан на остротата на проблемите и наличните ресурси.Времеви обхват. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на общината през следващите пет години (2011–2015 г.).

Географски обхват. Стратегията задава обща рамка с параметрите на всяка социална услуга предоставяна до момента на територията на общината. В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички населени места на територията на общината с акцент към малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи.

1.3. Съответствие с международни, национални и местни политики

1.3.1. Национални приоритети в развитието на социалните услуги

От 2003 г. държавата провежда целенасочена реформа в сферата на социалните услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца и след това премина и към услугите за другите възрастови групи.

Реформата е насочена към деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. От система от специализирани институции, които предлагат универсален отговор на различните потребности и проблеми на хората, се премина към създаване на социални услуги в общността, които индивидуализират подхода към индивидите и групи в риск и целят интегрирането им в общността. Въведени са отговорности на общините при управлението на социалните услуги на местно ниво. Последователната практика на децентрализация намери израз и във въвеждането на регламентите и практиката на договаряне на социалните услуги с частни доставчици.

1.3.2. Институционална рамка на предоставянето на социалните услуги

В процеса на планиране са включени основните институции с отговорности по отношение на планирането, създаването, предоставянето и управлението на социалните услуги. Тук са взети предвид следните им компетенции: • Министерство на труда и социалната политика (МТСП) – създава държавната политика в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги, определя националните приоритети, заедно с Министерство на финансите определя държавно-делегираните дейности в социалните услуги и разработва разходните стандарти за финансиране на социалните услуги;

 • Министерство на финансите – определя разходните стандарти и тавани за финансиране на социалните услуги в страната;

 • Агенцията за социално подпомагане (АСП) разрешава откриването и закриването на социалните услуги – държавно-делегирана дейност, разработва методики за социални услуги, инспектира социалните услуги, поддържа регистър на доставчиците на социални услуги. Чрез Дирекциите „Социално подпомагане” се предоставят и социални услуги;

 • Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) – лицензира доставчиците на социални услуги за деца, контролира стандартите и критерии за социални услуги за деца и семейства;

 • Областен управител и Областен съвет за развитие, които имат отношение към планирането във всички сфери, в т.ч. и на социалните услуги;

 • РДСП, която изготвя становища за откриването/ закриването на социални услуги– държавно-делегирана дейност;

 • Общините – създават общинската политика по отношение на социалните услуги, създават и предоставят социални услуги; възлагат и договарят предоставянето на социални услуги с външни доставчици, контролират тяхното качество;

 • Доставчици на социални услуги (общините, както и вписаните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица);

 • Дирекции “Социално подпомагане”, които са ангажирани с идентифицирането на случаи, оценка и насочване към различни доставчици на социални услуги;

 • Обществените съвети за социално подпомагане в общините, ангажирани с обществения контрол;

 • Организации с нестопанска цел и представители на рисковите групи.

1.3.3. Стратегически документи

При разработването на стратегическите документи на местно и областно ниво се прилагат принципите, утвърдени в:Международни нормативни актове, в сферата на социалното развитие, като:

 • Всеобща декларация за правата на човека на ООН;

 • Конвенция на ООН за правата на детето;

 • Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН;

 • Международния пакт за социални, икономически и културни права.

В документи на национално ниво, като:

 • Национален доклад по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 – 2010 г.;

 • Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.;

 • Национална стратегия за демографско развитие на Република България 2006 – 2020 година;

 • Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 –2015 година.

В документи на областно и общинско ниво в област Разград:

 • Стратегия развитие на област Разград (2005 – 2015);

 • Общински планове за развитие;

 • Общински програми за закрила на детето;

 • Областни и общински програми и стратегии, във връзка с развитието на социалните услуги на ниво община;

Общинската стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.

2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите

2.1. Тенденции в развитието на община Лозница

Община Лозница заема централната източна част на Разградска област и се включва в Дунавската равнина. Градът е еднакво отдалечен от областни центрове Разград, Търговище и Шумен. Релефът на общината е предимно хълмист със средна надморска височина 370 метра. Югозападният район навлиза в разклоненията на Стара планина, а Северният обхваща част от Разградските и Самуилските височини. През 2002 г. от община Лозница се отделят 11 селища, които преминават към община Търговище, а през 2005 г. от общината се отделя с. Островче, което преминава към община Разград. След 2005 година броят на населените места в общината са 16 - 1 град и 15 села с общински център гр. Лозница.Демографска характеристика:

Основните проблеми, идентифицирани от анализа на сегашната ситуация и оценката на потребностите от социални услуги в община Лозница, поставят редица въпроси за състоянието и развитието на тези услуги. Анализът на ситуацията дефинира факторите, формиращи рисковите групи, имащи нужда от социални услуги и причините довели до това им състояние на неравнопоставеност спрямо останалото население. • Населението на община Лозница намалява, а заедно с това репродуктивните и трудоспособните контингенти, което усложнява демографската и икономическа ситуация. Причините са големите загуби на човешки ресурси, силно влошена възрастова структура и възпроизводство с голям отрицателен естествен прираст. Демографските процеси в общината налагат вземането на конкретни мерки при целенасоченото дългосрочно планиране, съобразено с прогнозите за броя на живеещите в отделните селища и в общината като цяло;

 • В общината се наблюдава различна средна продължителност на живота. Причината за различията е комплексна, но в същото време тя е синтезиран показател за стандарта на живот и равнището на развитие;

 • Във всички населени места в общината намалява населението. Това е индикатор за общ спад в урбанистичното развитие както в количествено, така и в качествено отношение. Това има своето пряко следствие за създаване на предпоставки за повишен риск от социална изключеност в определена възрастова група (най-възрастните и самотноживеещите), която с годините се разраства като относителен дял в общата численост на населението. Този процес заслужава внимателен анализ и допълнително подпомагане чрез инструментите на целенасочена държавна политика;

 • Застаряването на населението води до увеличаване на демографския товар, с всички произтичащи от това затруднения пред системите за социална защита, социалната инфраструктура и обслужването на населението. Увеличават се разходите за издръжка на възрастните поколения. Намаляват възможностите за защита на децата и на хората в активна възраст;

 • По-големият дял на възрастните хора в по-малките населени места, и то най-вече в селата, е сериозен проблем пред обществото за предоставяне на адекватни социални услуги, дължащо се на слабо развита социална мрежа;

 • Нараства броят на извънбрачните раждания, което увеличава потребността от защита на тази рискова група.

Икономическото развитие, заетост и безработица:

 • Малките населени места имат по-ниско качество на живот от градовете. Намалялото население води до неефективност на обществените услуги, образование, здравеопазване, социални услуги, оттам и ограничен достъп до тях. Намирането на баланс между икономическата ефективност и необходимостта от услуги е истинско предизвикателство за местните и териториални власти;

 • Не е използван пълният потенциал на общината за икономическо развитие, липсват инвестиции за поддържане и обновяване на транспортната инфраструктура;

 • Безработицата за Общината в края на 2010 г. е 19,48 %;

 • Пазарът на работната сила е дисбалансиран – висока безработица и в същото време - недостиг на квалифицирана работна сила;

 • Традиционно, делът на нискоквалифицираните и нискообразованите безработни е най-голям в образователната структура на безработицата.

Здравеопазване:

Здравните грижи за населението се осигурява от 4 лекарски и 3 стоматологични практики, по всички населени места има изградени и функционират лекарски кабинети. В гр. Лозница функционира Център за спешна медицинска помощ. В община Лозница няма болнични заведения, което е един от основните проблеми, тъй като населението е предимно от възрастни хора и се срещат трудности с придвижването до областния център, за да ползват специализирана медицинска помощ.

Училищното здравеопазване се осигурява от седем медицински сестри, работещи в здравните кабинети в училищата и детските градини от общината.

Застаряването на населението води до увеличаване на демографския товар, с всички произтичащи от това затруднения за здравното обслужване на населението. Увеличават се разходите за издръжка на възрастните поколения. Намаляват възможностите за защита на децата и на хората в активна възраст. Делът на възрастните хора в селата е значително по-голям от тези в градовете поради вътрешната миграция в последните години и това допълнително създава проблеми поради по-слабо развитата здравна мрежа в селските райони.

Проблем за здравеопазването е липсата на профилактика, големият брой здравно неосигурени лица, особено сред малцинствените общности, занемарения контрол при задължителното ваксиниране на децата.

Ограничаването на достъпа до здравни услуги, несполучливите в редица случаи организационно-структурни промени, недостатъчните финансови ресурси и принудително налаганите от населението самоограничения в потреблението на здравни услуги поради икономически причини съдействат за високите нива на заболеваемостта, на общата и детска смъртност, задържането на общата продължителност на живота, влошават качеството на живот на българското население.Образование:

На територията на община Лозница, през учебната 2010/2011 г. функционират 7 общообразователни училища и 1 професионално училище и 9 детски градини. През последните години са закрити 2 училища – НУ „Н. Й. Вапцаров” - с. Синя вода и НУ ”Хаджи Димитър” - с. Каменар.

Три основни фактора влияят на структурата на общинската образователна система:

1. Демографският фактор дава своето негативно отражение както върху броя на учениците, така и върху броя на учебните заведения в общината.

2. Фактор раждаемост: статистическите данни от ЕСГРАОН в община Лозница за родените и подлежащи на задължително обучение ученици през следващите пет години не променят съществено броя на учениците в училищата;

3. Миграционните процеси в страната /към други градове/ и в чужбина влияят значително върху общия брой на учениците и води към тяхното намаляване. Движението от и към чужбина засяга най-вече училища и райони, където преобладават ученици с ромски етнически произход и там където нивото на безработицата е голямо.

Анализът на данните налага следните изводи за образованието: • Увеличава се броят на децата, които напускат училище без да завършат задължителното основно образование;

 • Запазва се високият брой на трайно непосещаващите училище деца, поради социални и семейни причини;

 • Няма надеждни статистически данни за децата, които изобщо не посещават училище;

 • Ниското образователно равнище и оттам липсата на квалификация са основна причина за безработицата сред социално уязвимите групи;

 • По отношение на професионалното обучение и професионалната квалификация, слабо са застъпени формите за учене през целия живот – форма на обучение и преквалификация, която намира все по-широко приложение през последните 10 години в страните от ЕС. Раздвижване в тази посока настъпи през последната година с прилагането на ОП “Развитие на човешките ресурси”. За резултатите от прилагането на Програмата е рано да се правят изводи, поради краткия период на нейната работа.

Жилища и жилищна политика:

Техническата инфраструктура не се отличава от тази на населените места от този тип. Водоснабдяването, електроснабдяването и съобщенията са добре развити. Във всички села на общината няма изградена централна канализационна мрежа, което е основен недостатък на техническата инфраструктура.

Основната част от жилищата са собственост на физически лица – 99%. Около 1% от жилищата са общинска собственост.

Брой жилища по форма на собственост към 31.12.2009 г. в община Лозница.

Общо в т. ч.

- общо жилища - 4430

- държавни и общински - 48

- на физически лица - 4359

- на юридически лица - 23

Структурата на собствеността ограничава възможностите на общинските власти да провеждат социална жилищна политика. Общината не разполага с достатъчен брой общински жилища, които да бъдат предлагани на нуждаещите се хора, предимно от рисковите групи на населението. През последните години общинските жилища са разпродадени и сега общината разполага с 48 жилища. В община Лозница има 51 лица и семейства които са картотекирани за острата си жилищна нужда, но необходимостта от повече общински жилища е видима. Общините обаче не могат да задоволят най-елементарни жилищни потребности на млади и социално слаби семейства, на лица с различна степен на увреждания.2.2. Идентифицирани рискови групи и потребности

В Анализа на ситуацията в община Лозница са дефинирани два основни параметъра - “доходи” и “възраст”, които в съчетание с други фактори създават рисковете от социално изключване на индивидите. Рисковите групи от населението са диференцирани на база на определени фактори, които пораждат риск от отдалечаване или изключване на тези групи от начина на живот, който се определя като нормален за основната част от населението. Основополагащ за нормалния стандарт за живот е размерът на доходите, който може да осигури всички останали сфери на живот. Засегнати от този фактор са всички групи от населението, но размерът и периодичността на доходите оказва въздействие върху формирането на рискови групи и уязвимост на индивидите в комбинация със следните други фактори: • равнището на бедност и доходите – трайна липса на собственост и постоянни доходи, безработни, ниски пенсии и недостатъчни доходи на лица в над трудоспособна възраст;

 • структурата на семейството – пълно или непълно семейство, многодетни семейства;

 • увреждане или тежък здравословен проблем на член от семейството - семейства, в чийто състав има човек с увреждане или с тежък здравословен проблем;

 • липса на жилище - във връзка с липсата на жилище и трудностите за осигуряване на наем, най-засегнати са: бездомни хора на различна възраст, които живеят сами; хората с тежки съпътстващи проблеми (зависимости, проблемно поведение, напуснали местата за лишаване от свобода); семейства от етническите малцинства; хора, напускащи специализирани институции за деца или за възрастни; самотни майки;

 • принадлежност към етнически малцинства;.

Мерки и услуги за преодоляване на рисковите фактори, свързани с доходите:

От съществено значение за превенцията и преодоляването на влиянието на рисковите фактори, свързани с доходите е предприемането на конкретни мерки и услуги по отношение на определените рискови групи: • Преодоляване на безработицата сред трудоспособното население;

 • Подпомагане и услуги на хора в надтрудоспособна възраст с минимални доходи;

 • Подпомагане и услуги на хора от многодетни и непълни семейства;

 • Подкрепа и услуги за семейства на хора с увреждания;

 • Актуализиране на жилищната политика в населените места;

 • Оптимизиране на системите на здравеопазването и образованието;

 • Актуализиране на политиките за социално включване на уязвимите малцинства.

Възрастта е вторият основен параметър, който влияе върху уязвимостта на населението, спрямо възможностите за автономност на хората и необходимостта от подкрепа. Характерно за народопсихологията в България е споделената отговорност между членовете на разширеното семейство при предоставяне на грижата за децата и възрастните хора, като това се приема катонорма в обществото. При определяне на предпоставките за нормален стандарт за живот с е извеждат и възможностите за грижа за близките, които имат нужда – деца или старите хора.

Във връзка с тези фактори се формират две основни рискови групи: • деца

 • стари хора

Както и при доходите, параметърът възраст не формира самостоятелно рискови групи, а само в съчетание с други обстоятелства - в случая наличие или липса на близки и възможностите им да предоставят грижи. Възрастта влияе върху уязвимостта на населението в комбинация със следните фактори:

 • отговорности и възможности за предоставяне на грижа за децата;

 • възможности да се предоставят грижи за възрастни и стари хора от техни близки.

Мерки и услуги за преодоляване на рисковите фактори, свързани с възрастта:

 • Предоставяне на услуги и подкрепа на родители, които имат различни по характер трудности при отглеждането на своите деца;

 • Предоставяне на услуги и подкрепа на приемни родители, близки и роднини, осиновители, които осигуряват родителски грижи за децата;

 • Подкрепа за израстването и развитието на децата и тяхната пълноценна социална реализация;

 • Преодоляване на факторите, свързани с бедността, които водят до настаняване на деца в специализирани институции;

 • Предоставяне на услуги от резидентен тип;

 • Предоставяне на услуги по деинституционализация;

 • Подпомагане и услуги на възрастни хора, които имат нужда от придружаване в ежедневието си.

По отношение на старите хора, мерките би следвало да са насочени изцяло към предоставяне на подкрепа и на услуги, не само за цитираните групи, но и за всички останали, които се нуждаят от подкрепа в ежедневието си, за да могат членовете на техните разширени семейства да се реализират и да изпълняват задълженията си спрямо своите деца.

При продължителната работа на териториалната работна група бяха отчетливо определени две основни групи. Едната на деца и семейства в риск, а другата на възрастните и стари хора.

Данните за броя на лицата от съответните групи (с изключение на настанените в специализирани институции) са приблизителни, тъй като рискът от социално изключване е резултат от съчетаване на фактори от различно естество, а не резултат от една единствена характеристика. Така например, само наличието на много деца в семейството не може да бъде предпоставка за социално изключване, ако към тази характеристика не са включени и други, като продължителна безработица, липса на жилище, ниско образование на родителите.

2.3. Анализ на дефицитите на услуги и мерки – общи заключения

В анализа на социалните услуги се оценяват възможностите на наличните ресурси за предотвратяване на рисковете и тяхното преодоляване. Наличните социални услуги са разглеждани като услуги за деца и услуги за възрастни и стари хора, от гледна точка на предотвратяване на рисковете.Общи изводи за услугите за деца:
В общината няма специализирани институции за деца. При необходимост от извеждане извън семейството, нуждаещите се деца и лица се настаняват по възможност в специализирани институции в областта, а при липса на свободни места - и в съседни области.

Анализът на настаняванията в специализираните институции за деца показва, че въпреки намаляващия брой на настанявания, все още има случаи, при които децата се настаняват поради бедност на семейства. Съществуващият проблем би могъл да се реши, чрез развитие на услуги в общността за подкрепа на семейства в риск (деца с един родител, бедни семейства, млади майки). В община Лозница няма социална услуга приемна грижа, която съвместно с възможностите за настаняване при близки и роднини е сериозен ресурс за превенция от настаняване в специализирани институции.

Услугите за деца с увреждания са развити предимно в областния център, където е и най- голяма групата на деца с увреждания. Тяхното функциониране би могло да се подобри чрез предприемане на конкретни организационни мерки по разширяване на достъпа до услугите. Извън подкрепа остават децата с увреждания в по-малките населени места.

Няма гарантиран набор от услуги по превенция, които да оказват подкрепа на родители и деца, които да подпомагат отглеждането и възпитанието на децата, като училище за родители, училищна подкрепа, информиране на децата за техните права и отговорности, услуги за свободното време на деца. Извън подкрепа на услугите остават деца с отклоняващо се поведение, деца в риск от отпадане от училище.

Услугите за превенция на рискови групи (млади майки с риск да изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък родителски капацитет; подкрепа на осиновители, родители на деца с отклоняващо се поведение) са твърде ограничени.

Изводи за услугите за възрастни и стари хора:
На територията на Общината има разкрита специализирана институция „Дом за възрастни хора с увреждания” с. Ловско от 1964 г. с капацитет 35 ползватели.

Домашният социален патронаж е най-достъпната услуга в общността за стари хора, която може да бъде подобрена по отношение на дейностите, включени в услугата. Желанията на потребителите е да бъдат посещавани не само от социални работници, но и от медицинско лице и домашен помощник.

В по-голямата част от населени места работят читалища и пенсионерски клубове, които изпълняват много социални функции, близки до услугата Дневен център за възрастни хора.

В началото на 2011 г. в гр. Лозница по Оперативна програма „Развитие на човешките услуги” беше открит „Център за социална рехабилитация и интеграция”, като от 2012 г. се предвижда тази социална услуга да стане държавно делегирана дейност.

Социалната услуга “Личен асистент” изпълнявани по ОП "Развитие на човешките ресурси", проект „Подкрепа за достоен живот” за 2011 г. са назначени 17 лични асистенти. По национална програма „Асистенти на хора с увреждания” за 2011 г. са назначени 13 лични асистенти.

"Обществена трапезария" за 2010г обхваща 110 лица с ниски доходи, реализирана по проект на МТСП.Ситуационния анализ показва липса на следните социални услуги на територията на Община Лозница: Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип, Преходно жилище, Защитено жилище, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Дневни центрове за стари хора, Социален асистент и Домашен помощник.

Препоръки, предоставени на областния екип от Община Лозница, чрез доклада-анализ на потребностите от социални услуги при изготвяне на Областната стратегия

За удовлетворяване в максимална степен на анализираните потребности от социални услуги за рисковите групи в Община Лозница е необходимо да се заложи в Областната стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г. разкриване на гореизброените нови социални услуги. Да се прецизират наличните и при необходимост да се намали капацитета или се преструктурират наличните услуги с оглед запълване на капацитета им и икономическа ефективност.


Конкретни препоръки за развитието на услугите:

- За деца и семейства с деца в риск

Да се разкрият в рамките на периода 2011-2015 г. следните социални услуги: Център за обществена подкрепа в гр. Лозница, Център за настаняване от семеен тип; Личен асистент.

- За пълнолетни лица и хора с увреждания

Да се включат услугите личен асистент, социален асистент и домашен помошник, като държавно делегирана дейност за да се създаде устойчивост на дейностите.

В рамките на периода 2011-2015 г. да се разкрият следните социални услуги: Център за рехабилитация и социална интеграция, Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник.

- За стари хора

Да се разкрият Дневни центрове за стари хора по селата в общината в периода 2011 – 2015 г.


Каталог: files -> socialni deinosti
socialni deinosti -> Отчет за изпълнение и реализирани дейности на Стратегия за социално включване на Община Габрово
socialni deinosti -> Съдържание въведение резюме етно-демографска характеристика на населението
socialni deinosti -> Увод 4 Глава първа: Анализ на потребностите 5
socialni deinosti -> Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община габрово глава първа общи положения
socialni deinosti -> Община габрово план за развитие на социалните услуги в


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница