Строителният Квалификационен Център организира двудневен семинарДата13.10.2018
Размер92.39 Kb.
ТипСеминар

Българска строителна камара; Висше строително училище “Л. Каравелов” София;

BFW BAU Dortmund Doutschland; Федерация “Строителство, индустрия и водоснабдяване “Подкрепа”

С Т Р О И Т Е Л Е Н К В А Л И Ф И К А Ц И О Н Е Н Ц Е Н Т Ъ Р

1373 СОФИЯ, СУХОДОЛСКА 175, ВСУ “Л. КАРАВЕЛОВ”, тел: / факс: (02) 822 34 94, skc@vsu.bg
ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, СТРОИТЕЛИ,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

МЕСТНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА

ВЛАСТИ
Уважаеми Дами и Господа,

Изпълнението на строежите в страната се регламентира със Закона за устройство на територията, в който с чл.163 и чл.163а са определени правата и отговорностите на изпълнителя на строежа, в чл.169 са регламентирани съществените изисквания към строежите, които трябва да се постигнат при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите в страната.

С цел запазване на професионалния потенциал в строителните фирми и увеличаване на квалификационното равнище на наетия персонал, Строителният Квалификационен Център организира двудневен семинар на тема:
Практико – приложни аспекти в ежедневната дейност на ръководния състав в строителна фирма”
Тематика:

 • Техническо нормиране на изпълнението на строежите в страната. Система за оценяване на влаганите строителни материаи и продукти.

 • Изисквания към техническите ръководни кадри за отделните категории строежи.

 • Геодезически работи в строителството.

 • Рамкови кофражи и кофражни системи PERI.


Семинарът засяга редица въпроси и проблеми от строителството, с акцентиране на конкретни случаи от практиката. Именно заради това същият е предназначен за: технически ръководители, специалисти, експерти работещи и занимаващи се със строителство, както и кадри от надзорни фирми.

Време на провеждане: 11.01.2007г. и 12.01.2007г.

Регистрация: 08:30ч.

Начало: 09:00ч.

Място: ВСУ “Л. Каравелов” – Компютърен комплекс, 2ет.,

Административен корпусТакса за участие: 180.00лв. с включено ДДС

Лектори: проф. д-р. инж. Ценко Ценков – зам.- ректор на ВСУ

Л. Каравелов”, завеждащ НДиСст.н.с. д-р.инж. Румен Гуглев – управител “НИСИ” ООД

доц. д-р. инж. Антон Лазов – директор на Колеж Строителство, ръководител кат. “ТМС”

доц. д-р. инж. Венцислав Стоянов – завеждащ кат. “Организация на строителството”

инж. Виолета М. Цолова – преподавател, катедра “Организяция на строителството”


11.01.2007г. ЧЕТВЪРТЪК
09.00ч – 12:30ч. ПЪРВА ЧАСТ
лектор ст.н.с. д-р.инж. Румен Гуглев

 1. Техническо нормиране на изпълнението на строежите в страната. Система за оценяване на влаганите строителни материаи и продукти.

  1. Съществени изисквания към строежите.

 • носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията;

 • пожарна безопасност на строежа;

 • опазване здравето и живота на хората и на тяхното имущество;

 • опазване на околната среда по време на строителство и експлоатация, включително защита от шум;

 • икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекти.

 • деистващи нормативни актове

 • приетите за конкретния строеж технически класификации

1.2. Основни нормативни актове, свързани с изпълнението на СМР.

1.3. Видове технически спецификации.

1.4. Добрите практики при изпълнение на СМР.

1.5. Практичеко прилагане на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти при окачествяване на влаганите строителни материали и продукти и приемане на изпълнените СМР.


11.00ч. – лектор инж. Виолета М. Цолова

2. Участници в строително – инвестиционния процес и взаимоотношенията между тях

 1. Кои са участниците в строително – инвестиционния процес. Нормативни определения – ЗУТ, Раздел ІІ, чл. 160 –168

 2. Функции на участниците

 3. Различното участието на всеки от участниците в оперативното ръководене на строителството. Взаимоотношения между тях в процеса на изпълнение на строителен обект.

  1. Задължения и отговорности на Инвеститора – чл. 161 от ЗУТ

  2. Задължения и отговорности на Строителя – чл. 163 от ЗУТ

  3. Задължения и отговорности на Проектанта – чл. 162 от ЗУТ

  4. Строителен надзор – задължения и отговорности /съгл. чл. 166, 167 и 168 от ЗУТ/ и практическата му реализация.

4. Информационни контролни листове за наблюдаването и

контролирането на всеки вид СМР.5. Инвеститорски контрол
13.30ч. – 17:00ч. ВТОРА ЧАСТ
лектор доц. д-р. инж. Венцислав Стоянов

 1. Изисквания към техническите ръководни кадри за отделните категории строежи.

3.1. Кой може да бъде технически ръководител на строеж (съгласно ЗУТ).

  1. Категоризация на строежите (съгласно ЗУТ и Наредба № 1).

  2. Основни изисквания към техническия ръководител за отделните категории строежи.

  3. Техническо досие на строежа (съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за актовете и протоколите през време на строителството).

  4. Технически паспорт на строежа (съгласно ЗУТ).

  5. Вътрешнофирмено досие на строежа (от добрата строителна практика).

  6. Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд ( съгласно ЗУТ, ЗЗБУТ, Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР, Наредба № 3 за инструктаж на работнициите и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана).


12.01.2007г. ПЕТЪК
09.00ч – 12:30ч. ТРЕТА ЧАСТ
лектор проф. д-р. инж. Ценко Ценков

4. Инженерно-геодезическо проучване и проектиране

 • 1. Инженерно-геодезическо проучване и проектиране

  1. Видове проучвания на обектите

  2. Инженерно-геодезически снимки и планове

  3. Инженерно-геодезическо проектиране

 • 2. Геодезически трасировъчни работи

  1. Вид и точност на геодезическите трасировъчни работи

  2. Геодезическа основа за трасиране на обекти

  3. Елементи на геодезическите трасировъчни работи

  4. Методи за трасиране на точки

  5. Проект за трасиране

 • 3. Геодезически работи при строителството на сгради и съоръжения

  1. Общи сведения за геодезическите работи при строителството на сгради и съоръжения

  2. Геодезически работи при изграждане на подземната част на обектите

  3. Геодезически работи при изграждане на надземната част на сгради и съоръжения

  4. Геодезически трасировъчни работи при различните видове технологии

  5. Изпълнителна снимка на извършеното строителство

 • 4. Определяне на деформациите на сгради и съоръжения

  1. Видове деформации. Точност и честота на измерванията при определяне на деформации

  2. Определяне на вертикални деформации на сгради и съоръжения

  3. Определяне на хоризонтални деформации на сгради и съоръжения

  4. Определяне на наклоняването на сгради и съоръжения

5. Нови геодезически инструменти и технологии в строителството
11.00ч. – Демонстрация от фирма “Гео – Иванов” ООД

Строителни лазери и системи Геодезически уреди

Фотограметрия Лазерен скенер

Автоматични нивелири Мултимедия

Дигитални нивелири Тотални станции

GPS Система 1200 GPS Система 500


Нови геодезически продукти
13.30ч. – 17:00ч. ЧЕТВЪРТА ЧАСТ
лектор доц. д-р. инж. Антон Лазов

6. Рамкови кофражи и кофражни системи PERI

 • Рамкови кофражи за стени и колони – устроиство, приложение, оразмеряване.

  • Система PERI TRIO

  • Система PERI TRIO-L Aly

 • Леки рамкови кофражи за сутеренни помещения, фундаменти и шахти – устройство, приложение, оразмеряване.

  • Система PERI DOMINO

  • Система PERI HANDSET

 • Кофражи за плочи и плочогреди PERI MULTIFLEX

  • Варианти за икономично кофриране на плоча

  • Устройство на основните кофражни елементи: греди (трагери); подпори (PERI PEP; PERI MULTIPROP); платна (лист хидрофобен шперплат).

  • Кофриране на греда (hгр < 80сm).

  • Периферен (челен) кофраж.

  • Оразмеряване на кофраж за плоча.

 • Кофраж за плочи PERI SKYDECK

  • Същност на системата.

  • Устройство на основните кофражни елементи: кофражни платна; греди; подпори.

 • Носещо скеле PERI

  • Подпори PERI MULTIPROP.

  • Подпори PERI PEP.

  • Рамкова кула PERI ST 100
  • Работа с кофражи SKYDECK.

  • Работа с кофражи MULTIFLEX.

  • Работа с кофражи за греди и стенни елементи в крива.


Програма на провеждане
11.01.2007г. – ЧЕТВЪРТЪК

от 09:00 до 10:30 часа - работна сесия

от 10:30 до 11:00 часа - кафе-пауза

от 11:00 до 12:30 часа - практическо занятие

от 12:30 до 13:30 часа - обяд (в стола на ВСУ “Л. Каравелов”)

от 13:30 до 15:00 часа - работна сесия

от 15:00 до 15:30 часа - кафе-пауза

от 15:30 до 17:00 часа - работна сесия12.01.2007г. – ПЕТЪК

от 09:00 до 10:30 часа - работна сесия

от 10:30 до 11:00 часа - кафе-пауза

от 11:00 до 12:30 часа - работна сесия

от 12:30 до 13:30 часа - обяд (в стола на ВСУ “Л. Каравелов”)

от 13:30 до 15:00 часа - работна сесия

от 15:00 до 15:30 часа - кафе-пауза

от 15:30 до 17:00 часа - практическо занятие


Вие получавате:

 • Данъчна фактура с текст:“Участие в отрасловсеминар”

 • Сертификат за участие в отраслов семинар (с Вашето име и ЕГН)


Цената включва:

 • Семинарна такса

 • Работни материали

 • Дискове 2бр. (два броя) със следното съдържание


ПЪРВИ ДИСК - Нови геодезически инструменти и технологии в строителството

- Строителни лазери и системи - Геодезически уреди

- Фотограметрия - Лазерен скенер

- Автоматични нивелири - Тотални станции • GPS Система 1200 - GPS Система 500 - Нови геодезически продукти и техникиВТОРИ ДИСК - Примерни планове съгласно ЗЗБУТ на строителния обект

1. Общи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процес. 1. Нормативна уредба, която трябва да използва проектантът на план за безопасност и здраве.

 2. План за безопасност и здраве на Пететажна жилищна сграда

 3. План за безопасност и здраве на Универсална производствена сграда и съпътстващи стопанства.

 4. План за безопасност и здраве към проекта за изграждане на обект Магистрален водопровод към площадка Ясеново.

 5. Инструкция по ЗБУТ за изпълнение на вътрешни и външни мазилки при строителство на сгради. • Персонални консултации

 • Разискване по предложени казуси от участници в семинара

 • Кафе – паузи (четири броя)

 • Два обяда (в стола на ВСУ “Л. Каравелов”)


Подход към ВСУ “Л. Каравелов”:

 • Автобуси № 56, № 57 могат да се ползват от спирка “Западен парк” (последната спирка на трамвай № 10, № 8). От “Централна гара” желателно е да се използва автобус №: 77, на който последната спирка е начална на горепосочените два автобуса.

 • Автобуси № 11, № 102 и (№ 60 от “Централна гара”). Маршрутни таксита

№ 19, № 15, № 29, № 27. Слиза се на спирка “Търговски комплекс”,

кв. “Овча Купел”, пресича се ж.п. линия по специално устроения път за студентите и се влиза в района на ВСУ “Л. Каравелов”.


Нощувка със закуска: предварително, със заявка се подсигурява в хотел “Горна Баня” срещу сумата от 30.00лв.
Семинар – определящ ясни критерии за постигане на оптимални

и адекватни цели в строителните фирми.Управител СКЦ: /п/

инж. Й. Манасиев
Каталог: images -> stories
stories -> 3 Настоящ адрес: 4 Височина/тегло
stories -> За медитацията ошо въведение
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница