Строително правоДата13.10.2018
Размер55 Kb.
#86380
349.44 Строително право.

Александрийски, Сократ и др. Жилищно кооперативно строителство / Сократ Александрийски, Стефка Ханджиева. - София : Наука и изкуство, 1959. - (Научно-популярна библиотека Социалистическа законност) ; 349.44/А51

Антошкин, П. Жилищное законодательство. : Справочно-методическое пособие в вопросах и ответах / П. Антошкин. - Москва : Профиздат, 1987. - (Библиотека профсоюзного активиста) ; 349.44/А75

Арсов, П. Коментарий на закона за благоустройството на населените места в Царство България с всичките му изменения и допълнения / П. Арсов. - София : "Чолаков", 1925; 349.44/А88

Асканазий, С. И. и др. Жилижное право / С. И. Асканазий, И. Л. Брауде, А. И. Пергамент. - Москва : Госюриздат, 1956 349.44/А92

Бакалов, Димитър Коментар на Наредбата-закон за уреждане на жилищния въпрос и Наредбата за временно ограничаване заселването и за запазване общественото спокойствие и сигурност в София : с всички допълнения и изменения. - София : Книпеграф, 1945 ; 349.44/Б77

България. Върховен съд Териториално и селищно устройство : Закон и правилник с посочени стари текстове на изменените членове: Съдебна практика. - София : Паралакс, 2000 ; 349.44/(094.57)

България. Закони и др. пр. Етажна собственост : Нормативни актове. - София : Солотон, 1994; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Етажна собственост : Правен режим. Съдебна практика. - София : Солотон, 2002 ; 349.44/(094.57)

България. Закони и др. пр. Закон за кадастъра и имотния регистър : Приложения / състав. и ред. Антоанета Тодорова. - София : ВИА, 2001 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за устройство на територията / състав. и ред. Антоанета Тодорова. - София : ВИА, 2002 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за устройство на територията : Обстоен коментар на промените Савин Ковачев. - София : Немезида, 2003 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Закон за устройство на територията : Сборник нормативни актове: Устройство на територията. Кадастър. Имотен регистър / гл. ред. Милена Михайлова. - 3 изд. - София : Сиби, 2002. - (Поредица джобни издания) ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Земеделски земи : Собственост, ползване, аренда, промяна на предназначението, цени. - 7 изд. - София : Сиби, 2009. - (Поредица "Джобни издания") ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наредба No 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Наредба No 9 за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор. Наредба No 0 за регистрация на лицата, упражняващитехнически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти / състав. Антоанета Тодорова. - София : ВИА, 2001 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наредба ь 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Наредба ь 5 за правила и нормативи за устройство на територията / състав. и ред. Антоанета Тодорова. - София : ВИА, 2001 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наредба ь 5 за правила и норми по териториално и селищно устройство. - София : ВИА, 1996 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наредба ь 6 за разрешаване ползването на строежите в Република България. Наредба ь 7 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството : Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол / състав. и ред. Антоанета Тодорова. - София : ВИА, 2001 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Нормативни актове по Закона за управление на територият / ред.Диляна Старчева. - София : Кабри, 2001 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Нормативни разпоредби по строителството : т. 1. - София : Министерство на строежите, 1968 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Планово изграждане на населените места : Закони, укази, постановления, разпореждания, правилници, наредби, инструкции и други. - София : Наука и изкуство, 1961 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Правилник за капиталното строителство : Утв. с постановл. 184 на МС от 3 ноември 1962. - София : Техника, 1963 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Сборник от закони и правилници : Закон за държавните имоти. Правилник за приложението на Закона за държавните имоти. Закон за жилищното строителство и стопанистване на жилищния фонд. Правилник за приложение на Закона за жилищното строителство и стопанисване на жилищния фонд. Правилник за жилищните управления при Народните съвети. Правилник за управление на държавния жилищен фонд. Правилник за жилищното управление при Министерството на комуналното стопанство и благоустройството. Правилник за жилищната спестовност и правилник за жилищните кооперации. - София : Наука и изкуство, 1949 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др. пр. Териториално и селищно устройство : Нормативни актове. - София : Наука и изкуство, 1973 ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др.п. Сборник териториално и селищно устройство : закони, укази, правилници, наредби / състав. Димитър Попов. - София : Ико-Информ, б.г. ; 349.44/(094.4)

България. Закони и др.пр. Устройство на територията : Наредби по прилагането на ЗУТ. - София : Сиби, 2001. - (Поредица Джобни издания) ; 349.44/(094.4)

Велинов, Любен Етажна собственост : Правен режим / Любен Велинов. - 2 прераб. изд. - София : Фенея, 2003; 349.44/В40

Върховен съд Съдебна практика по Закона за устройство на територията : 2001-2008 / състав. Христина Недева. - София : Нова звезда, 2008 ; 349.44/(094.57)

Върховен съд. Съдебна практика Съдебна практика по Закона за устройство на територията : 2001-2009. - София : Нова звезда, 2009 ; 349.44/(094.57)

Върховен съд. Съдебна практика Съдебна практика по Закона за устройство на територията : т. 1 - . - София : Аскони-Издат ; София : Паралакс, 2009 том 1. чл. 1 - чл. 48. – 2009 тов 2. чл. 49 - чл. 133. - 2009 ; 349.44/(094.57)

Господинов, Асен. Коментар на Закона за благоустройството на населените места в Царство България / Асен Господинов. - София : Д. Провадалиев, 1938; 349.44/Г70

Гюров, Милчо Кредити за строеж и покупка на жилища, отпускани от Държавната спестовна каса / Милчо Гюров. - София : Наука и изкуство, 1986 ; 349.44/Г98

Данов, Христо Отговорност за недостатъци при жилищното строителство / Христо Данов. - София : Централен съвет на адвокатурата, 1978; 349.44/Д19

Джеров, Александър и др. Кадастър имотен регистър. Устройство на територията / Александър Джеров, Петко Еврев, Константин Гегов. - София : Паралакс, 2002 ; 349.44/Д51

Джеров, Александър и др. Кадастър, имотен регистър и устройство на територията / Александър Джеров, Петко Еврев, Константин Гегов. - София : Сиби, 2008 ; 349.44/Д51

Джеров, Александър и др. Правни проблеми на ЗУТ / Александър Джеров, Беатриса Шалдупова, Стоянка Илова, Елена Златинова. - София : ЦОА Кр. Цончев, 2010 ; 349.44/Д51

Димитров, Мирослав. Договорът за строителство. С.: Сиби, 2012; 349.44/Д59

Докова, Соня Територоиално и административно устройство - проблемни аспекти : Лекционен курс / Соня Докова. - София : Тракия-М, 2008 ; 349.44/Д72

Етажна собственост: Стартов пакет : Домова книга (Книга на собствениците). Регистър на разчетите в ЕС. Книга за приходите и разходите в ЕС. Книга с методически и нормативни материали "Под един покрив или пътеводител за живота в етажната собственост". - София : ФорКом, 2009 ; 349.44/(094.4)

Запрянов, Асен Вещноправно действие и последици на актовете по ЗТСУ при отчуждаване и обезщетяване / Асен Запрянов Запрянов. - София : Ико-информ. - (Централен съвет на адвокатурата) ; 349.44/З-33

Запрянов, Асен Кадастрална основа и дворищнорегулационни планове : Правна уредба / Асен Запрянов. - 2 изд. - София : Сиби, 1998 ; 349.44/З-32

Запрянов, Асен Поземлени имоти : Правна уредба при градоустройствени и технически изисквания / Асен Запрянов. - София : Сиби, 2002 ; 349.44/З-32

Запрянов, Асен Преглед на правната уредба на недвижимата имотна собственост според градоустройствени и технически изисквания / Асен Запрянов. - София : Наука и изкуство, 1984 ; 349.44/З-33

Запрянов, Асен Собственост и благоустройство : Публицистични студии по ЗТСУ и ЗУТ / Асен Запрянов. - Пловдив : Блаком, б.г. ; 349.44/З-32

Капитално строителство : Правилници, наредби, норми, инструкции / състав. Георги Койнов и др.. - София : Наука и изкуство, 1980 ; 349.44/(094.4)

Капитално строителство : Сборник от нормативни материали. Правилник, наредби, норми и др.. - София : Наука и изкуство, 1975 ; 349.44/(094.4)

Ковачев, Савин и др. Актуални въпроси на устройството на територията и строителството : Приложен коментар. Нормативин актове / Савин Ковачев и др.. - София : Труд и право, 2007 ; 349.44/(094.4)

Ковачев, Савин и др. Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството. - 2 прераб. и доп. изд. - София : Труд и право, 2016; 349.44/К72

Ковачев, Савин Коментар на Закона за устройство на територията / Савин Ковачев. - София : Ф-ция за реформа на местното самоуправление, 2001 ; 349.44/К72

Ковачев, Савин Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството / Савин Ковачев. - София : ИК "Труд и право", 2004 ; 349.44/094.4

Ковачев, Савин. Актуални промени в правната уредба на устройството на територията. Закон за устройство на територията. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие : Коментар на промените. Нормативен текст / Савин Ковачев. - София : ИК "Труд и право", 2016; 349.44/К72

Малък коментар на Закона за облекчение жилищните нужди : Приет на първата редовна сесия на ХIХ-то Обикновено Народно събрание и публикувано в Държавен вестник, бр. ; 34, от 16 май 1921 / Z.. - София : Гутенберг, 1921 ; 349.44/(094.4)

Маринова, Бисерка Правни отношения при "ново строителство" : Учредяване право на строеж срещу строителство на готови обекти. Продажба на обекти в незавършени сгради / Бисерка Маринова. - София : ПК "Д. Благоев", 2015 349.44/М31

Милчев, Борис и др. Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията : Закон за устройство на територията. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие. Устройствени правилници. Коментар на промените. Нормативен текст / Борис Милчев, Ясен Ковачев. - ; ИК Труд и право, 2013; 349.44/М55

Недева, Кристина Съдебна практика по Закона за устройство на територията / Христина Недева. - 3 доп. изд. - София : Нова звезда, 2007 ; 349.44/(094.57)

Недева, Христина Съдебна практика по Закона за устройството на територията / Христина Недева. - София : Нова звезда, 2006 ; 349.44/(094.57)

Петров, Владимир Законът за устройство н територията : Коментиран, критически анализиран и популярно интерпретиран / Владимир Петров. - София : Сиби, 2002 ; 349.44/П47

Петров, Владимир Устройство на територията / Владимир Петров. - София : Сиби, 2004 ; 349.44/П47

Розанис, Соломон Вещното право на строеж / Соломон Розанис. - София : Фенея, 2004 ; 349.44/Р77

Сивков, Цветан Основи на устройството на територията : Курс лекции / Цветан Сивков. - София : Софи-Р, 2008 ; 349.44/С35

Сокеров, Л. и др. Териториално устройствено планиране и селищно изграждане / Любомир Сокеров, Евлоги Пенев, Петър Константинов. - София : ДИ Техника, 1981 ; 349.44/С50

Стоянов, Венцислав и др. Имотен регистър / Венцислав Стоянов. - София : БАН, 2005 ; 349.44/С83

Тодорова, Диляна и др. Коментар на Закона за устройство на територията : част 1 - , / Диляна Тодорова. - София : Нова звезда; ч. 1. чл. 1 - 136 Нормативни актове. - 203 ч. 2. - 2004 ; 349.44/Т64

Торманов, Захари Договорът в строителството и сделките с недвижими имоти : Практическо ръководство / Захари Торманов. - София : Сиби, 2008 ; 349.44/Т75

Трендафилов, Трендафил Модерния град : Градостроителни и архитектурни насоки за III българско царство с 230 клишета / Трендафил Трендафилов. - София : печ. Едисон, 1927; 349.44/Т82

Филипов, Хр. Коментар на Закона за обществените предприятия и на публично-административния правилник за строителните предприятия / Хр. Филипов. - София : печ. Искра, 1914 ; 349.44/Ф50Цончев, Кръстю Спорове за кадастрална основа и искът по чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗТСУ / Кръстю Цончев. - София : Централен съвет на адвокатурата, 1977; 349.44/Ц79

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница